Trading update Q3 2017

Highlights derde kwartaal

 • Stijging omzet met 13,6% naar € 373,2 miljoen – autonoom 12,0%.-
 • Stijging autonome omzet in Telecom Solutions (13,4%), Building Solutions (9,4%) en Industrial Solutions (14,3%).
 • Hoge autonome groei vooral het succes van de focus op de verticale groeimarkten.
 • Stijging EBITA met 3,2% naar € 36,6 miljoen – gedragen door Telecom en Industrial Solutions.
 • Door nog hoge aanloopkosten in de verticale markten Marine & Offshore, Tunnel & Infra en Parking daalde de EBITA binnen Building Solutions.
 • Verkoop van 5,06%-belang in Nedap resulteert in eenmalige netto-bate van € 5,8 miljoen.
 • Eenmalige last van € 1,7 miljoen verbonden aan beëindiging van activiteiten met een laag rendement.

Highlights eerste negen maanden

 • Stijging omzet met 12,2% naar € 1.098,4 miljoen – autonoom 10,1%.
 • Stijging EBITA met 7,3% ondanks hogere aanloopkosten.

Outlook

 • Aanscherping focus op kernactiviteiten en rendementsverbetering leidt tot eenmalige last in Q4 van circa € 4 - 5 miljoen.
 • Handhaving verwachting voor geheel 2017: Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, toekomend aan aandeelhouders, tussen € 92 en € 97 miljoen (2016: € 94,4 miljoen).

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: “Onze focus op de verticale groeimarkten en de bouwstenen die daaraan ten grondslag liggen, resulteert in een verdere stijging van onze autonome groei. Dit is een mooi bewijs dat onze strategie werkt. Waar we nu nog te maken hebben met aanloopkosten van nieuwe technologieën en uitbreiding van productiecapaciteit, zal dit in 2018 normaliseren, waarmee de stijgende omzet zich ook zal gaan vertalen in een toename van onze winstgevendheid. In lijn met het derde kwartaal, zullen in het vierde kwartaal eenmalige lasten genomen worden verbonden aan het afbouwen van enkele activiteiten en het verbeteren van het rendement van een aantal onderdelen. Door een ingezette aanscherping van onze focus op onze kerntechnologieën en rendementsverbetering creëren we perspectief voor een versnelling van de toename van de ROS op de middellange termijn.”

Ontwikkelingen derde kwartaal

De omzet in het derde kwartaal 2017 steeg met € 44,6 miljoen (13,6%) naar € 373,2 miljoen (Q3 2016: € 328,6 miljoen). Door hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 1,9%. De acquisities hadden een bijdrage van 0,7%. Gemiddeld lagere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro had een negatief effect van 1,0% op de omzet. Per saldo steeg de omzet autonoom met 12,0%. In alle segmenten werd een omzetstijging gerealiseerd.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) steeg in het derde kwartaal 2017 met 3,2% naar € 36,6 miljoen (Q3 2016: € 35,5 miljoen). De EBITA van zowel Telecom als Industrial Solutions steeg ten opzichte van het derde kwartaal 2016 terwijl in Building Solutions de EBITA afnam. Hoewel de reguliere bedrijfskosten als percentage van de omzet daalden binnen dit laatste segment, was in het derde kwartaal nog sprake van hoge aanloopkosten voor nieuwe technologie, uitbreiding productiecapaciteit en marktpositionering binnen de verticale groeimarkten, waaronder Marine & Offshore, Tunnel & Infra en Parking. De ROS voor de TKH-groep kwam in het derde kwartaal 2017 uit op 9,8% (Q3 2016: 10,8%). Indien voornoemde aanloopkosten buiten beschouwing zouden worden gelaten dan zou de ROS in lijn hebben gelegen met die in Q3 2016.

In het derde kwartaal werd een boekwinst van netto € 5,8 miljoen gerealiseerd vanwege de verkoop van het 5,06%-belang in Nedap. Tegenover deze eenmalige netto-bate staat een eenmalige last voor belastingen van € 1,7 miljoen vanwege beëindiging van activiteiten met een laag rendement.

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders steeg met 1,4% naar € 22,9 miljoen (Q3 2016: € 22,5 miljoen). De nettowinst steeg met 23,6%, mede door de eenmalige netto-bate.

De netto-bankschulden per 30 september 2017, berekend overeenkomstig de bankconvenanten, namen ten opzichte van 30 juni 2017 af met € 4,1 miljoen naar € 218,9 miljoen. De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,2 waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio opereert. De verkoop van het Nedap-belang in september van dit jaar heeft hier geen invloed op gehad, omdat de waarde van het belang in mindering werd gebracht op de netto-bankschuld.

Het werkkapitaal daalde als percentage van de omzet naar 14,8% ten opzichte van 30 september 2016 (15,8%).

Ontwikkelingen per solutions-segment

Telecom Solutions

Telecom Solutions bestaat uit twee subsegmenten: indoor telecom & copper network systems en fibre network systems.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 12,4% naar € 47,6 miljoen (Q3 2016: € 42,4 miljoen). De omzet steeg autonoom met 13,4%, terwijl valutakoersen een negatief effect op de omzet hadden van 1,0%. De groei werd in beide subsegmenten gerealiseerd, waarbij fibre network systems de belangrijkste bijdrage had. Vooral in Duitsland, Polen en Frankrijk kon groei worden gerealiseerd. Mede door een sterke wereldwijde vraag naar glasvezel is deze groei gerealiseerd met een verbeterd prijsniveau.

Als gevolg van de hogere omzet en een verbeterde brutomarge, steeg de EBITA ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Building Solutions

Building Solutions bestaat uit twee subsegmenten: vision & security systems en connectivity systems.

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 11,4% naar € 160,8 miljoen (Q3 2016: € 144,4 miljoen). De autonome groei bedroeg 9,4%. Acquisities hadden een bijdrage van 1,6% in de groei. Valutakoersen hadden een negatief effect op de omzet van 1,9%. Hogere grondstofprijzen hadden een effect van 2,3% op de omzet. De autonome groei werd voornamelijk gerealiseerd in de verticale groeimarkten Machine Vision evenals in Tunnel & Infra en Marine & Offshore vanwege een toenemende vraag naar connectivity-systemen. Daarentegen was sprake van margedruk in het security-segment. In het derde kwartaal werden maatregelen getroffen ter verbetering van het rendement, resulterend in een eenmalige last van € 1,7 miljoen.

De EBITA exclusief eenmalige lasten daalde door hogere kosten die samenhangen met de uitbreiding van de productiecapaciteit voor subsea-kabelsystemen en de ontwikkeling van het ‘airfield ground lighting’-portfolio (CEDD), waar nog maar beperkt omzet tegenover staat.

Industrial Solutions

Industrial Solutions bestaat uit twee subsegmenten: connectivity systems en manufacturing systems.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg met 16,2% naar € 164,7 miljoen (Q3 2016: € 141,8 miljoen). Door gemiddeld hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 1,9%. Autonoom nam de omzet met 14,3% toe. De omzetstijging is toe te rekenen aan beide subsegmenten. Binnen manufacturing systems was in het derde kwartaal sprake van een betere balans tussen engineering en productie. In het derde kwartaal kwam de orderintake voor bandenbouwsystemen uit op € 66 miljoen en lag daarmee op een wat hoger niveau dan in het derde kwartaal 2016. De eerste negen maanden bedroeg de orderintake € 294 miljoen (t/m Q3 2016: € 192 miljoen).

De EBITA steeg als gevolg van de hogere omzet.

Ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal

De omzet in de eerste negen maanden van 2017 steeg met 12,2% naar € 1.098,4 miljoen. Door hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 1,9%, terwijl gemiddeld lagere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro een licht negatief effect op de omzet had (0,3%). Acquisities leidden tot een omzettoename van 0,5%. Per saldo steeg de autonome omzet met 10,1%. In alle segmenten werd een omzetstijging gerealiseerd.

De EBITA voor eenmalige baten en lasten over de eerste negen maanden steeg met 7,3% naar € 107,5 miljoen (eerste negen maanden 2016: € 100,3 miljoen).

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders steeg over de eerste negen maanden met 6,9% naar € 67,9 miljoen (eerste negen maanden 2016: € 63,5 miljoen). De nettowinst steeg met 21,9% van € 56,0 miljoen naar € 68,3 miljoen.

Vooruitzichten

De activiteiten ontwikkelen zich in lijn met de vooruitzichten zoals uitgesproken bij de bekendmaking van de resultaten over het eerste halfjaar 2017.

Als gevolg van een aanscherping van onze strategische focus en realisatie van onze rendementsdoelstellingen zal in het vierde kwartaal, in lijn met de ingezette ontwikkeling in het derde kwartaal, een eenmalige last worden genomen van in totaal circa € 4 - 5 miljoen, verbonden aan het beëindigen van enkele activiteiten en het verbeteren van het rendement van een aantal onderdelen binnen voornamelijk Building Solutions.

Op basis van het gerealiseerde resultaat in de eerste negen maanden van 2017 en de vooruitzichten voor de komende maanden, handhaaft TKH de verwachting dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, toerekenbaar aan aandeelhouders, over geheel 2017 binnen de eerder afgegeven bandbreedte van € 92 tot € 97 miljoen (2016: € 94,4 miljoen) zal uitkomen.

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer