Trading update 1e kwartaal 2017

Trading update 1e kwartaal 2017

Highlights:

  • Stijging autonome omzet met 10,9% – effect grondstofprijzen, valuta en acquisities 2,6% – totale omzetstijging 13,5%.
  • Autonome groei omzet Telecom Solutions 13,9%, Building Solutions 12,6% en Industrial Solutions 8,7% – grotendeels gedragen door de verticale groeimarkten.
  • Stijging EBITA met 26,1% naar € 39,3 miljoen – toename in alle segmenten, waarbij de bijdrage van Industrial Solutions het sterkst was.
  • Orderintake manufacturing systems stijgt naar € 114 miljoen – verbeterde situatie China en groei marktaandeel binnen de top-5 bandenbouwers.

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "De gezonde autonome omzetgroei van 10,9% in het eerste kwartaal van 2017 werd grotendeels gedragen door de groei in onze verticale groeimarkten. Binnen Building Solutions droegen met name de verticale groeimarkten Machine Vision en Marine & Offshore bij aan de gerealiseerde stijging van omzet en resultaat. TKH profiteerde hierbij van de toename van investeringen binnen de consumentenelektronicamarkt op het gebied van geavanceerde visiontechnologie, mede dankzij de investeringen in onze R&D en internationale marktpositionering. Ook de verticale groeimarkt fibre optic networks liet een gezonde groei zien. Daarnaast geeft de verdere toename in de orderintake binnen de bandenbouwindustrie, als gevolg van herstel vanuit China in combinatie met een toename van ons marktaandeel binnen de top-5 bandenbouwers, vertrouwen in de toekomst.”

Ontwikkelingen eerste kwartaal

De omzet in het eerste kwartaal 2017 bedroeg € 359,7 miljoen en steeg met € 42,8 miljoen ten opzichte van Q1 2016 (+13,5%). De autonome omzet groeide met 10,9%. Door hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 2,1%, terwijl gemiddeld hogere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro een positief effect van 0,2% op de omzet had. De acquisities brachten een omzettoename van 0,3% met zich mee. In alle segmenten werd een omzetstijging gerealiseerd.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) steeg in het eerste kwartaal 2017 met 26,1% naar € 39,3 miljoen (Q1 2016: € 31,2 miljoen). Alle segmenten droegen bij aan deze stijging, waarbij binnen Industrial Solutions de EBITA-verbetering het sterkst was. De ROS voor de TKH-groep steeg naar 10,9% (Q1 2016: 9,8%).

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders bedroeg in het eerste kwartaal 2017 € 24,8 miljoen, een stijging van 27,2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (Q1 2016: € 19,5 miljoen). De nettowinst over het eerste kwartaal 2017 steeg naar € 22,2 miljoen (+29,5%).

De netto-bankschulden, berekend overeenkomstig de bankconvenanten, namen ten opzichte van 31 december 2016 toe met € 23,8 miljoen naar € 188,8 miljoen. Deze toename hangt vooral samen met een hoger werkkapitaal als gevolg van seizoenseffect en de gestegen omzet. De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,0. TKH opereert daarmee ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio.

Telecom Solutions

Telecom Solutions bestaat uit twee subsegmenten: indoor telecom & copper network systems en fibre network systems.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions bedroeg € 44,4 miljoen (Q1 2016: € 39,0 miljoen). De omzet steeg autonoom met 13,9%, terwijl valutakoersen een negatief effect op de omzet hadden van 0,2%. De groei werd met name gerealiseerd in het subsegment fibre network systems, waar in Duitsland, Polen en China groei kon worden gerealiseerd.

De EBITA verbeterde als gevolg van een hogere omzet en een hogere toegevoegde waarde.

Building Solutions

Building Solutions bestaat uit twee subsegmenten: vision & security systems en connectivity systems.

De omzet binnen het segment Building Solutions bedroeg € 150,7 miljoen (Q1 2016: € 129,2 miljoen). De autonome groei bedroeg 12,6%. Acquisities hadden een bijdrage van 0,8% in de groei. Valutakoersen hadden een positief effect op de omzet van 0,4% en hogere grondstofprijzen hadden een effect van 2,8% op de omzet. De groei werd zowel in het subsegment connectivity systems als vision & security systems gerealiseerd. Een belangrijk deel van de groei werd gerealiseerd in de verticale groeimarkten Machine Vision, Tunnel & Infra, Care en Marine & Offshore. De EBITA verbeterde ondanks een toename van R&D-kosten en aanloopkosten voor vliegveldverlichtingssystemen (CEDD-technologie) en subsea-kabelsysteem-activiteiten.

Industrial Solutions

Industrial Solutions bestaat uit twee subsegmenten: connectivity systems en manufacturing systems.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions bedroeg € 164,6 miljoen (Q1 2016: € 148,6 miljoen). Autonoom nam de omzet met 8,7% toe. Door gemiddeld hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 2,1%, waarmee de totale omzetstijging uitkwam op 10,8%. Binnen het subsegment connectivity systems steeg de omzet met name door een toename in de vraag naar robotkabelsystemen. De stijging binnen het subsegment manufacturing systems was toe te schrijven aan de gerealiseerde hogere orderintake in de afgelopen kwartalen vanuit de bandenbouwindustrie. De orderintake in het eerste kwartaal van 2017 bedroeg € 114 miljoen. Deze werd gedragen door zowel een herstel van de orderintake vanuit China na een periode van terughoudendheid voor investeringen, als groei van het marktaandeel binnen de top-5 bandenbouwers.

De EBITA steeg als gevolg van de hogere omzet.

Vooruitzichten

TKH handhaaft de vooruitzichten zoals aangegeven bij de presentatie van de jaarcijfers in maart 2017. Zoals gebruikelijk, wordt er naar gestreefd bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2017 een meer specifieke indicatie te geven over de winstverwachting voor geheel 2017.

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer