Trading update 1e kwartaal 2015

Trading update 1e kwartaal 2015

Highlights

  • Stijging omzet met 7,1% naar € 336,6 miljoen, waarvan 3,2% door acquisities en 1,7% valuta-effect.
  • Omzet Building Solutions stijgt met 21,9% waarvan autonoom 10,0%, vooral gedreven door succes verticale groeimarkten.
  • Omzet Industrial Solutions daalt met 3,3% door lagere omzet segment manufacturing systems in Azië - orderintake op goed niveau.
  • Stijging EBITA met 34,9% naar € 36,0 miljoen.
  • EBITA Building Solutions verdubbeld, maar ook stijging binnen Industrial en Telecom Solutions.

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "In lijn met de ontwikkeling in het vierde kwartaal was vooral de prestatie van het Building Solutions-segment goed. Met de verdubbeling van het resultaat in dit segment zijn we goed op weg om ook hier onze margedoelstelling te realiseren. De focus op de gedefinieerde groeimarkten is hierbij een belangrijke drager voor het gerealiseerde succes. Ook de andere segmenten presteerden goed. Door de in het vierde kwartaal ingezette investeringsterughoudendheid onder Chinese bandenbouwfabrikanten vanwege onzekerheid over importheffingen in Noord-Amerika, daalde de omzet in het segment bandenbouwsystemen. De orderintake lag echter op een goed niveau vanwege een toenemende vraag uit andere werelddelen.”

Ontwikkelingen eerste kwartaal

De omzet in het eerste kwartaal steeg met 7,1% naar € 336,6 miljoen (Q1 2014: € 314,4 miljoen). De bijdrage van acquisities in de omzet bedroeg 3,2%. Hogere buitenlandse valutakoersen ten opzichte van de euro hadden een positief effect van 1,7% op de omzet. De grondstofprijzen hadden daarentegen nauwelijks effect op de omzet. Per saldo bedroeg de autonome omzetgroei 2,2%.

De omzetgroei bij Building Solutions was het sterkst met 21,9%. De omzet bij Telecom Solutions steeg met 5,8%, terwijl bij Industrial Solutions de omzet daalde met 3,3%. De innovaties droegen wederom sterk bij aan de omzet.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) steeg met 34,9% van € 26,7 miljoen in het eerste kwartaal 2014 naar € 36,0 miljoen in het eerste kwartaal 2015. Alle segmenten lieten een stijging zien.

De ROS steeg in het eerste kwartaal 2015 naar 10,7% (Q1 2014: 8,5%).

De nettowinst voor amortisatie toekomend aan aandeelhouders bedroeg in het eerste kwartaal 2015 € 22,6 miljoen (Q1 2014: € 15,5 miljoen), een stijging van 45,4%.

De netto-bankschulden namen ten opzichte van 31 december 2014 toe met € 75,4 miljoen naar € 240,2 miljoen. Dit was het gevolg van de afronding in maart 2015 van de merger squeeze-out van minderheidsaandeelhouders Augusta Technologie AG, financiering van een deel van de acquisitie van Commend evenals een seizoensgebonden toename van het werkkapitaal. De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,4 en de interest coverage-ratio op 20,9. TKH opereert hiermee ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s.

Telecom Solutions

Met ingang van 1 januari 2015 bestaat Telecom Solutions uit twee subsegmenten: indoor telecom systems en fibre network systems.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 5,8% naar € 40,6 miljoen. Valutakoersen hadden een positief effect op de omzet van 1,4%. De stijging werd in zowel indoor telecom systems als fibre network systems gerealiseerd. De omzetgroei werd zowel in Azië als Europa gerealiseerd. De EBITA verbeterde als gevolg van een hogere bezettingsgraad en efficiencyverbetering.

Building Solutions

Met ingang van 1 januari 2015 bestaat Building Solutions uit twee subsegmenten: vision & security systems en connectivity systems.

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 21,9% naar € 140,5 miljoen in het eerste kwartaal 2015. Acquisities waren verantwoordelijk voor een groei van 8,6%, terwijl valutakoersen een positief effect op de omzet hadden van 3,2%. Het effect van hogere grondstofprijzen was beperkt tot 0,1%. Per saldo bedroeg de autonome groei 10,0%. Hoewel de marktomstandigheden in de Benelux niet verbeterden, werd zowel in connectivity systems als vision & security systems een sterke groei gerealiseerd. Dit succes kwam tot stand door de focus op de verticale groeimarkten en de daarmee samenhangende internationale groei, gedreven door de innovaties. De EBITA verdubbelde.

Industrial Solutions

Industrial Solutions bestaat uit twee subsegmenten: connectivity systems en manufacturing systems.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions daalde in het eerste kwartaal 2015 met 3,3% naar € 155,6 miljoen. Valutakoersen hadden een positief effect op de omzet van 0,6%. Autonoom daalde de omzet met 3,9%. Deze daling was met name het gevolg van terughoudendheid bij de Aziatische bandenbouwers. Met een orderintake in het eerste kwartaal van € 85 miljoen in manufacturing systems is desondanks nog steeds sprake van een goed gevuld orderboek. De EBITA steeg door efficiency en een goede kostenbeheersing.

Vooruitzichten

TKH handhaaft de vooruitzichten omtrent haar business-segmenten zoals aangegeven bij de presentatie van de jaarcijfers in maart 2015. Er zal naar gestreefd worden, zoals gebruikelijk, bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2015 een meer specifieke indicatie te geven over de winst voor geheel 2015.

Laatste nieuws

Video.TKH achtergrond.png
TKH launches new Corporate Video
Lees meer
News_image.jpg
TKH Group launches new program ‘Accelerate 2025’ to reach over € 2 billion turnover by 2025 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
News_image.jpg
Market update Q3 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer