Trading Update Q1 2014

Trading Update Q1 2014

Highlights

  • Stijging omzet met 10,2% naar € 314,4 miljoen, autonome stijging 11,6%.
  • Omzet Industrial Solutions stijgt met 23,8% - orderportefeuille neemt verder toe – opnieuw record-orderintake bandenbouwsystemen.
  • Omzet Building Solutions daalt met 2,2% - marktomstandigheden bouw- en constructiesector niet verbeterd.
  • Omzet Telecom Solutions stijgt met 2,0% - positief effect zachte winter.
  • Stijging EBITA met 39,2% naar € 26,7 miljoen.

1) Amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "De resultaatstijging is vooral gebaseerd op de positieve ontwikkeling van de orderintake gedurende 2013 binnen het segment Industrial Solutions. De mondiale investeringen op het gebied van kapitaalgoederen zijn verder toegenomen en ook de marktpositie van TKH ontwikkelde zich gunstig. De TKH-technologieën spelen goed in op de belangrijke trend naar het steeds verder verhogen van efficiency, kwaliteit, flexibiliteit en automatiseringsgraad van productieprocessen. Ook in de afgelopen maanden is de orderintake verder toegenomen, waarmee een goede basis is gelegd om groei te kunnen realiseren in de komende kwartalen. De daling van de vraag in de bouw- en constructiesector binnen het segment Building Solutions kon grotendeels worden opgevangen door een goede ontwikkeling van de gedefinieerde verticale groeimarkten.”

Ontwikkelingen eerste kwartaal

De omzet steeg het sterkst binnen Industrial Solutions met 23,8%. Telecom Solutions steeg met 2,0%. De omzet binnen Building Solutions daalde daarentegen met 2,2%.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa (EBITA) steeg met 39,2% van € 19,2 miljoen in het eerste kwartaal van 2013 naar € 26,7 miljoen in het eerste kwartaal van 2014. Binnen Industrial Solutions steeg de EBITA het sterkst door de forse omzetstijging en een verbeterde efficiency.

De ROS steeg in het eerste kwartaal van 2014 naar 8,5% (Q1 2013: 6,7%).

De amortisatielast nam toe met € 0,6 miljoen naar € 6,7 miljoen (Q1 2013: € 6,1 miljoen) door de investeringen en acquisities in 2013.

De financiële lasten namen met € 1,1 miljoen af in vergelijking met het eerste kwartaal 2013. Deze daling was het gevolg van een lagere rente door de herfinanciering in oktober 2013 en het aflopen van enkele renteswaps.

De belastingdruk steeg van 22,2% in eerste kwartaal 2013 naar 23,9% in het eerste kwartaal 2014.

De nettowinst voor amortisatie toekomend aan aandeelhouders bedroeg in het eerste kwartaal 2014 € 15,5 miljoen (Q1 2013: € 10,1 miljoen), een stijging van 54,3%.

De netto-bankschulden namen ten opzichte van 31 december 2013 toe met € 1,2 miljoen naar € 186,9 miljoen, door het toegenomen werkkapitaal als gevolg van de gestegen omzet. De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,4 en de interest coverage-ratio op 12,6. TKH opereert hiermee ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s.

Telecom Solutions

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 2,0% naar € 38,4 miljoen. De omzet in glasvezelnetwerken verbeterde sterk, door de zachte winter in Europa en de verschuiving van investeringen in copper network systems naar glasvezelnetwerken. De EBITA verbeterde als gevolg van een hogere bezettinggraad en efficiencyverbeteringen, ondanks druk op de marge, als gevolg van de momenteel aanwezige overcapaciteit bij enkele productenten van glasvezel.

Building Solutions

De omzet binnen het segment Building Solutions daalde met 2,2% naar € 115,2 miljoen in het eerste kwartaal 2014. Doorberekende lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 2,1%. De acquisities waren verantwoordelijk voor een groei van 0,6%. Door moeilijke marktomstandigheden in de bouw- en constructiesector bedroeg de autonome omzetdaling per saldo 0,7%. De omzetdaling werd gecompenseerd binnen het segment vision & security systems evenals het segment connectivity systems door groei in de door TKH gedefinieerde verticale groeimarkten Parking en Marine, Oil & Gas. Het segment building technologies liet een lichte daling zien door terughoudendheid voor investeringen in de Nederlandse zorgsector. Het effect van de omzetdaling op de EBITA werd gecompenseerd door de in 2013 doorgevoerde efficiencymaatregelen en de focus op verticale groeimarkten.

Industrial Solutions

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg in het eerste kwartaal 2014 met 23,8% naar € 160,8 miljoen. Doorberekende lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 1,6%. Autonoom steeg de omzet met 25,4%. Binnen het segment connectivity systems steeg de omzet door een verbetering van het investeringsniveau van klanten in kapitaalgoederen. De omzet binnen het segment manufacturing systems nam aanzienlijk toe als gevolg van de hoge orderintake gedurende 2013. Ook in 2014 zette deze positieve trend in de ontwikkeling van de orderintake door met opnieuw een record-orderintake in het eerste kwartaal van meer dan € 100 miljoen. Vooral de orderintake vanuit Azië lag op een hoog niveau. De EBITA steeg fors door de toename van de omzet, een verbeterde efficiency en een betere spreiding van de bezettingsgraad over de aanwezige productielocaties.

Vooruitzichten

TKH handhaaft de vooruitzichten omtrent haar business-segmenten zoals aangegeven bij de presentatie van de jaarcijfers in maart 2014. Zoals gebruikelijk zal ernaar gestreefd worden bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2014 een meer specifieke indicatie te geven over de winst voor geheel 2014.

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer