Trading update 3e kwartaal 2016

Trading update 3e kwartaal 2016

Highlights derde kwartaal

  • Daling omzet met 3,5% naar € 328,6 miljoen - autonome omzetdaling 2,1%.
  • Stijging autonome omzet Building Solutions met 2,3%.
  • Daling autonome omzet Telecom Solutions met 0,2%.
  • Daling autonome omzet Industrial Solutions met 6,7% conform eerder gecommuniceerde lagere orderintake door terughoudendheid investeringen China.
  • EBITA met 6,1% gedaald door lagere omzet Industrial Solutions, ondanks stijging EBITA in Telecom Solutions en Building Solutions.

Highlights eerste negen maanden

  • Daling omzet met 5,0% naar € 978,7 miljoen - autonome daling 2,7%.
  • Daling EBITA met 10,2%, voornamelijk door lagere omzet in Industrial Solutions.

Outlook

  • Handhaving verwachting voor geheel 2016: Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, toekomend aan aandeelhouders, tussen € 88 en € 93 miljoen (2015: € 99,9 miljoen).

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: “De daling van het resultaat nam in het derde kwartaal ten opzichte van het eerste halfjaar af. De verbetering werd gerealiseerd door een stijging van de autonome omzet en winst binnen Building Solutions. In het segment Industrial Solutions verbeterde de orderintake zich binnen het subsegment manufacturing systems, maar bleef nog achter op het beoogde intakeniveau vanuit het toegenomen aantal aangekondigde projecten in de bandenbouwindustrie. Het perspectief voor een hogere orderintake in de komende kwartalen is positief.”

Ontwikkelingen derde kwartaal

De omzet daalde in het derde kwartaal 2016 met 3,5% naar € 328,6 miljoen (Q3 2015: € 340,4 miljoen). De desinvestering van Parking & Protection resulteerde in een omzetdaling van 0,4%, terwijl de acquisitie van Hella Airfield Ground Lighting leidde tot een omzettoename van 0,2%. Gemiddeld lagere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro hadden een negatief effect van 0,4% op de omzet. Door lagere grondstofprijzen daalde de omzet met 0,8%. Per saldo daalde de autonome omzet met 2,1%.

De omzetdaling is grotendeels toe te rekenen aan Industrial Solutions, waar de autonome omzet daalde met 6,7% als gevolg van een lagere orderintake in het subsegment manufacturing systems gedurende de afgelopen kwartalen. Binnen Telecom Solutions daalde de autonome omzet met 0,2%, terwijl de autonome omzet in Building Solutions steeg met 2,3%.

De brutomarge bleef stabiel met 46,1% in het derde kwartaal 2016 (Q3 2015: 46,0%). De bedrijfskosten namen af met 2,5% ten opzichte van het derde kwartaal 2015. Echter, in procenten van de omzet stegen de bedrijfskosten van 34,9% in het derde kwartaal 2015 naar 35,3% in het derde kwartaal 2016. De relatieve toename wordt met name veroorzaakt door een lager omzetniveau waarbij de R&D-uitgaven, in het bijzonder binnen Building Solutions ter voorbereiding op de beoogde groei in de verticale groeimarkten, zijn verhoogd.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) daalde in het derde kwartaal 2016 met 6,1% naar € 35,5 miljoen (Q3 2015: € 37,8 miljoen). De ROS daalde licht naar 10,8% (Q3 2015: 11,1%).

De belastingdruk bleef op een vergelijkbaar niveau ten opzichte van het derde kwartaal 2015.

De nettowinst voor amortisatie toerekenbaar aan aandeelhouders nam met 9,8% af naar € 22,5 miljoen (Q3 2015: € 25,0 miljoen).

Het werkkapitaal daalde als percentage van de omzet naar 15,8% ten opzichte van 30 september 2015 (16,7%). De verbetering van het werkkapitaal is in belangrijke mate gerealiseerd binnen het subsegment manufacturing systems. Ten opzichte van 30 juni 2016 (14,4%) steeg het werkkapitaal als gevolg van seizoensinvloeden.

De netto-bankschulden per 30 september 2016, berekend overeenkomstig de bankconvenanten, namen ten opzichte van 30 juni 2016 toe met € 0,8 miljoen naar € 207,9 miljoen. De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,3 en de interest coverage-ratio op 23,1, waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s opereert.

Telecom Solutions

Telecom Solutions bestaat uit twee subsegmenten: indoor telecom & copper network systems en fibre network systems.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions daalde met 1,2% naar € 42,4 miljoen. Valutakoersen hadden een negatief effect op de omzet van 1,0%. Autonoom daalde de omzet met 0,2%, hetgeen volledig is toe te rekenen aan het subsegment indoor telecom & copper networks. De autonome omzet binnen het subsegment fibre network systems steeg door de sterke vraag naar glasvezel in China en een toename van het aantal projecten in Duitsland. De vraag naar glasvezel in Nederland en Polen daalde.

Door een hogere bezettingsgraad in de glasvezelproductie en een licht hogere toegevoegde waarde steeg de EBITA binnen Telecom Solutions in het derde kwartaal 2016 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Building Solutions

Building Solutions bestaat uit twee subsegmenten: vision & security systems en connectivity systems.

In het segment Building Solutions steeg de omzet 0,1% naar € 144,4 miljoen. De desinvestering van Parking & Protection resulteerde in een omzetdaling van 0,9%, terwijl de acquisitie van Hella Airfield Ground Lighting met 0,4% in de omzet bijdroeg. Valutakoersen hadden een negatief effect op de omzet van 0,7%. Het effect van lagere grondstofprijzen bedroeg 1,0%. De autonome groei bedroeg 2,3%, met name door een omzetgroei in het subsegment connectivity systems. De omzet binnen het subsegment vision & security systems bleef op een gelijk niveau.

De EBITA binnen Building Solutions steeg ten opzichte van het derde kwartaal 2015, voornamelijk door de hogere omzet en procentueel hogere toegevoegde waarde in het subsegment connectivity systems. De verbetering van de EBITA werd gerealiseerd ondanks hogere uitgaven voor R&D.

Industrial Solutions

Industrial Solutions bestaat uit twee subsegmenten: connectivity systems en manufacturing systems.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions daalde met 7,5% naar € 141,8 miljoen. Lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 0,8%. Autonoom daalde de omzet met 6,7%, ondanks een groei binnen het subsegment connectivity systems. De daling is toe te rekenen aan het subsegment manufacturing systems als gevolg van de lagere orderintake in de voorgaande kwartalen door terughoudendheid voor investeringen in de bandenbouwindustrie in China. De orderintake binnen manufacturing systems bedroeg in het derde kwartaal € 62 miljoen en was daarmee hoger dan in het voorgaande kwartaal. De aangekondigde grote projecten in de bandenbouwindustrie materialiseerden zich nog niet in de orderintake in het derde kwartaal, maar geven perspectief voor een hogere orderintake in de komende kwartalen.

De EBITA binnen Industrial Solutions daalde ten opzichte van het derde kwartaal 2015 als gevolg van de lagere omzet.

Ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal

De omzet in de eerste negen maanden van 2016 daalde met 5,0% naar € 978,7 miljoen. De desinvestering van Parking & Protection drukte de omzet met 0,4%, terwijl de bijdrage van de acquisitie van Hella Airfield Ground Lighting nog beperkt was. Daarnaast hadden lagere grondstofprijzen en valuta-effecten een negatief effect van 2,0% op de omzet. Autonoom was sprake van een daling van 2,7%.

De EBITA over de eerste negen maanden daalde met 10,2% naar € 100,3 miljoen (eerste negen maanden 2015: € 111,6 miljoen).

De nettowinst voor amortisatie toerekenbaar aan aandeelhouders daalde over de eerste negen maanden met 11,8% naar € 63,5 miljoen (eerste negen maanden 2015: € 72,0 miljoen).

Vooruitzichten

De activiteiten ontwikkelen zich in lijn met de vooruitzichten zoals uitgesproken bij de bekendmaking van de resultaten over het eerste halfjaar 2016.

Op basis van het gerealiseerde resultaat in de eerste negen maanden van 2016 en de vooruitzichten voor de komende maanden, handhaaft TKH de verwachting dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, toerekenbaar aan aandeelhouders, over geheel 2016 binnen de eerder afgegeven range van € 88 tot € 93 miljoen (2015: € 99,9 miljoen) zal uitkomen.

Laatste nieuws

Financial news
Afronding inkoop eigen aandelen TKH
Lees meer
TKH.annualreport.banner.jpg
Publicatie Jaarverslag 2020
Lees meer
Vlag
Jaarcijfers 2020
Lees meer