Trading update 3e kwartaal 2012

Trading update 3e kwartaal 2012

Highlights derde kwartaal

  • Stijging omzet met 8,6%, autonoom daling van 7,3%.
  • Autonome omzetdaling Industrial Solutions 17,6%, in lijn met lagere orderintake H1.
  • Orderintake  Industrial Solutions in Q3 gestegen.
  • Augusta draagt sterk bij aan omzet en resultaat, consolidatie vanaf Q3.
  • Lichte daling EBITA met 4,3%, met name in Industrial Solutions.
  • Daling kosten Q3 met € 4,2 miljoen t.o.v. Q2 2012 als gevolg van kostenmaatregelen in Q2.
  • Goede progressie geboekt in autonome verbetering ROS Building Solutions.

Outlook

  • TKH handhaaft de verwachting dat de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, toerekenbaar aan aandeelhouders, over geheel 2012 binnen de range van € 45 tot € 50 miljoen zal uitkomen.
  • Initiëring efficiencyprogramma voor 2013 met jaarlijkse kostenbesparing van € 10 miljoen leidt tot een eenmalige last in Q4 2012 van circa € 10 miljoen.

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "Door een verdere verslechtering van de marktomstandigheden in een aantal segmenten in de industriële sector en de bouwsector is besloten om efficiencyverbeteringen in de organisatie door te voeren. De hiermee samenhangende kostenbesparingen verhogen het weerstandsvermogen binnen de groep om eventuele omzetdalingen en margedruk als gevolg van een teruglopende vraag op te kunnen vangen. De verslechterde marktomstandigheden zetten druk op de outlook, desondanks hebben we deze kunnen handhaven. De focus op innovaties en een sterke marktpositionering hebben er in het derde kwartaal toe geleid dat we, ondanks moeilijke marktomstandigheden, in een groot aantal segmenten konden groeien in omzet en orderintake".

Ontwikkelingen derde kwartaal

De omzet in het derde kwartaal 2012 steeg met 8,6% naar € 276,0 miljoen (Q3 2011: € 254,2 miljoen). De bijdrage van acquisities in de omzet bedroeg 16,3%. Doorberekende lagere grondstofprijzen hadden daarentegen een negatief effect op de omzet van 0,4%. Autonoom daalde de omzet per saldo met 7,3%.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa (EBITA) daalde met 4,3% van € 20,7 miljoen in het derde kwartaal van 2011 naar € 19,8 miljoen in het derde kwartaal van 2012. Autonoom was sprake van een daling van 38,4%. Deze daling deed zich voor in de segmenten Building en Industrial Solutions.

De bedrijfskosten in het derde kwartaal van 2012 stegen door de acquisities, met name die van Augusta Technologie AG. Indien deze buiten beschouwing worden gelaten, daalden de bedrijfskosten van TKH in het derde kwartaal met ruim € 4,2 miljoen ten opzichte van het tweede kwartaal 2012. Dit is het gevolg van de in het tweede kwartaal doorgevoerde kostenmaatregelen. De ROS daalde ten opzichte van het derde kwartaal 2011 van 8,1% naar 7,2%. De nettowinst voor amortisatie toerekenbaar aan aandeelhouders bedroeg € 9,3 miljoen (Q3 2011: € 12,3 miljoen).

Het werkkapitaal steeg in het derde kwartaal met € 24,8 miljoen ten opzichte van 30 juni 2012, mede door de acquisitie van Augusta. In percentage van de omzet bedroeg het werkkapitaal 15,6%. De net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,8 en de interest coverage-ratio op 9,7 waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s opereert. De netto-bankschuld aan het einde van het derde kwartaal 2012 bedroeg € 219,7 miljoen, een toename ten opzichte van 30 juni 2012 van € 59,0 miljoen, met name als gevolg van de Augusta-acquisitie. De solvabiliteit bedroeg eind september 2012 40,9% (30 juni 2012: 41,8%).

Telecom Solutions

Binnen Telecom Solutions steeg de omzet ten opzichte van het derde kwartaal 2011 met 1,8% van € 40,7 miljoen naar € 41,4 miljoen. De autonome groei bedroeg 1,7%. Deze groei werd gerealiseerd in de segmenten indoor telecom systems en glasvezelnetwerken, terwijl het segment kopernetwerken een daling van de omzet liet zien. De EBITA in het derde kwartaal 2012 steeg ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Building Solutions

De omzet binnen Building Solutions steeg ten opzichte van het derde kwartaal 2011 met 35,7% van € 88,0 miljoen naar € 119,4 miljoen, waarvan 3,2% autonoom. De omzet steeg in alle drie subsegmenten: building technologies, connectivity systemen en security systems. De acquisities hadden een belangrijke bijdrage in de groei van de omzet binnen security systems. Door de stijging van de omzet en de kostenverlaging, verbeterde de autonome ROS. De EBITA steeg ten opzichte van het derde kwartaal 2011.

Industrial Solutions

In het segment Industrial Solutions daalde de omzet ten opzichte van het derde kwartaal 2011 met 8,6% van € 125,5 miljoen naar € 114,8 miljoen. Deze omzetdaling, waarvan 0,4% toerekenbaar aan lagere grondstofprijzen, werd zowel binnen connectivity systems als manufacturing systems gerealiseerd. Autonoom daalde de omzet met 17,6%. De orderintake binnen manufacturing systems lag in het derde kwartaal hoger dan in de eerste twee kwartalen. Binnen connectivity systems was een lichte daling in de orderintake waar te nemen. De EBITA daalde ten opzichte van het derde kwartaal 2011 als gevolg van de lagere orderintake in manufacturing systems in de eerste helft van het jaar.

Ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal

De omzet in de eerste negen maanden 2012 daalde met 0,2% naar € 802,2 miljoen. Van deze daling was 0,7% het gevolg van doorberekende lagere grondstofprijzen. De bijdrage in de omzet van acquisities bedroeg 7,7%. Autonoom daalde de omzet per saldo 7,2%. De EBITA over de eerste negen maanden daalde met 20,7% naar € 53,2 miljoen (t/m Q3 2011: € 67,1 miljoen). De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, toerekenbaar aan aandeelhouders, daalde over de eerste negen maanden met 28,2% naar € 31,3 miljoen (t/m Q3 2011: € 43,6 miljoen).

Vooruitzichten

De activiteiten ontwikkelen zich in lijn met de afgegeven vooruitzichten in augustus bij de bekendmaking van de resultaten over het eerste halfjaar 2012. In een aantal eindmarkten in Europa binnen de bouw- en industriële sector zijn de marktomstandigheden terughoudend en tenderen deze naar een verdere verslechtering. Om deze verslechtering weerstand te bieden is een efficiency-programma geïnitieerd voor 2013 waarbij de kosten jaarlijks met € 10 miljoen worden gereduceerd. In Q4 2012 zal hiervoor een eenmalige last van circa € 10 miljoen worden genomen.

Op basis van het gerealiseerde resultaat in de eerste negen maanden van 2012 en de vooruitzichten voor de komende maanden, handhaaft TKH de verwachting dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, toerekenbaar aan aandeelhouders, over geheel 2012 binnen de eerder afgegeven range van € 45 tot € 50 miljoen zal uitkomen.

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer