Trading update 1e kwartaal 2016

Trading update 1e kwartaal 2016

Highlights

  • Daling autonome omzet met 2,7% – effect grondstofprijzen, valuta en desinvestering -2,2%; totale omzetdaling Q1 2016 4,9%.
  • Autonome daling omzet Telecom Solutions 0,6%, Building Solutions 3,8% en Industrial Solutions 2,2% – dalingen met name veroorzaakt door terughoudendheid voor investeringen in China.
  • Daling EBITA met 13,4% naar € 31,2 miljoen – relatief hoog kostenniveau door investeringen in geplande groei.
  • Orderintake manufacturing systems € 80 miljoen ondanks beperkte intake uit China.

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "Het eerste kwartaal van 2016 bleef achter bij het sterke eerste kwartaal van 2015. Binnen het subsegment manufacturing systems werd in het eerste kwartaal een toename van de orderintake gerealiseerd ten opzichte van het vierde kwartaal 2015, ondanks de nog steeds grote terughoudendheid voor investeringen in China. Zoals bij de vooruitzichten in maart 2016 is aangegeven, bereidt TKH zich dit jaar voor op verdere groei in de komende jaren, waardoor de kosten in verhouding hoger zullen uitkomen op de korte termijn. Deze inspanningen verbonden aan voorbereidingen voor uitbouw van capaciteit evenals een stijging van de ontwikkelingskosten gaan op dit moment voor de baten uit, maar de verwachting is dat deze rendement zullen opleveren in lijn met de eerder gecommuniceerde verhoogde ROS- en ROCE-doelstellingen."

Ontwikkelingen eerste kwartaal

De omzet in het eerste kwartaal 2016 bedroeg € 316,9 miljoen en daalde met € 16,4 miljoen ten opzichte van Q1 2015 (-4,9%). De autonome omzet daalde met 2,7%. Deze daling was vooral het gevolg van terughoudendheid voor investeringen in China. Daarnaast daalde de omzet met 0,4% door de desinvestering van Parking & Protection. Lagere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro en lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van respectievelijk 0,3% en 1,5%.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) daalde met 13,4% van € 36,0 miljoen in het eerste kwartaal 2015 naar € 31,2 miljoen in het eerste kwartaal 2016. Industrial Solutions had in deze daling het belangrijkste aandeel.

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders bedroeg in het eerste kwartaal 2016 € 19,5 miljoen, een daling van 13,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De netto-bankschulden, berekend overeenkomstig de bankconvenanten, namen ten opzichte van 31 december 2015 toe met € 1,6 miljoen naar € 162,6 miljoen. De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,0 en de interest coverage-ratio op 23,5. TKH opereert daarmee ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s.

Telecom Solutions

Telecom Solutions bestaat uit twee subsegmenten: indoor telecom & copper network systems en fibre network systems.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions bedroeg € 39,0 miljoen (Q1 2015: € 39,7 miljoen). De omzet daalde autonoom met 0,6%. Valutakoersen hadden daarnaast een negatief effect op de omzet van 0,9%. De daling werd veroorzaakt door een daling in de omzet van het subsegment indoor telecom & copper network systems, terwijl in het subsegment fibre network systems een stijging werd gerealiseerd. De vraag naar glasvezel in Nederland daalde, maar dit kon worden gecompenseerd met de toename van activiteiten in Duitsland en China. De EBITA daalde als gevolg van de lagere omzet.

Building Solutions

Building Solutions bestaat uit twee subsegmenten: vision & security systems en connectivity systems.

De omzet binnen het segment Building Solutions bedroeg € 129,2 miljoen (Q1 2015: € 139,0 miljoen). De autonome omzet daalde met 3,8%. De desinvestering van Parking & Protection resulteerde in een omzetdaling van 0,9%. Daarnaast hadden valutakoersen een negatief effect op de omzet van 0,3% en was er een effect van lagere grondstofprijzen van 1,9%.

De omzet daalde in beide subsegmenten. Binnen het subsegment connectivity systems was de daling grotendeels het gevolg van afbouw van activiteiten met een lagere marge, waardoor de brutomarge binnen dit segment verbeterde. Binnen het subsegment vision & security systems werd de daling grotendeels veroorzaakt door de terughoudend voor investeringen in China en het feit dat het eerste kwartaal 2015 sterk was. De EBITA daalde als gevolg van de lagere omzet en investeringen voor geplande groei van de verticale groeimarkten.

Industrial Solutions

Industrial Solutions bestaat uit twee subsegmenten: connectivity systems en manufacturing systems.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions bedroeg € 148,6 miljoen (Q1 2015: € 154,6 miljoen). De autonome omzet daalde met 2,2%. Daarnaast hadden valutakoersen een negatief effect op de omzet van 0,2%, terwijl lagere grondstofprijzen een effect hadden van 1,5%.

De omzet binnen het subsegment connectivity systems steeg tengevolge van een verbeterde positionering in de medische en robotindustrie. Binnen het subsegment manufacturing systems daalde de omzet door de eerder gecommuniceerde lagere orderintake gedurende 2015 vanwege terughoudendheid voor investeringen in China. De orderintake in het eerste kwartaal 2016 bedroeg € 80 miljoen en was daarmee hoger dan in het voorgaande kwartaal. Het aandeel van de top 5 bandenbouwers in deze orderintake nam toe. De EBITA daalde als gevolg van een lagere omzet en productiebezetting en door investeringen voor capaciteits-uitbreidingen evenals hogere R&D-uitgaven.

Vooruitzichten

TKH handhaaft de vooruitzichten zoals aangegeven bij de presentatie van de jaarcijfers in maart 2016. Zoals gebruikelijk, wordt er naar gestreefd bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2016 een meer specifieke indicatie te geven over de winst voor geheel 2016.

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer