Trading Update 1e kwartaal 2013

Trading Update 1e kwartaal 2013

Highlights

  • Stijging omzet met 10,2% naar € 285,3 miljoen, autonome daling 1,7%.
  • Sterke omzetstijging Building Solutions (+ 28,0%), waarvan + 2,3% autonoom ondanks aanhoudende moeilijke marktomstandigheden bouw- en constructiesector.
  • Aanhoudende winterperiode heeft negatief effect op omzet Telecom Solutions.
  • Autonome daling omzet in Industrial Solutions in lijn met lage orderintake in eerste helft 2012 – sterke stijging orderintake sedert medio 2012.
  • Daling EBITA met 5,2% naar € 19,2 miljoen.

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "De sterke verbetering van het resultaat in Building Solutions door acquisities, de genomen efficiencymaatregelen in de tweede helft van 2012 en de gerealiseerde autonome groei tonen de kracht van TKH in moeilijke marktomstandigheden. De daling van de omzet binnen Industrial Solutions was voornamelijk het gevolg van de eerder aangekondigde lage orderintake in de eerste helft van 2012 in combinatie met de hoge kosten voor het aanhouden van capaciteit voor verwachte groei. De sedert medio 2012 sterk gestegen orderintake evenals de positieve vooruitzichten voor een verdere toename van de orderintake stemmen ons positief over de verdere resultaatontwikkeling in dit segment vanaf het tweede halfjaar. De marktomstandig-heden binnen Building Solutions blijven naar verwachting voor de rest van dit jaar nog uitdagend door de ongunstige omstandigheden in de bouw- en constructiesector."

Ontwikkelingen eerste kwartaal

De omzet in het eerste kwartaal steeg met 10,2% naar € 285,3 miljoen (Q1 2012: € 258,9 miljoen). De bijdrage van acquisities in de omzet bedroeg 12,5%. Doorberekende lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 0,6%. Autonoom daalde de omzet per saldo met 1,7%.

De omzet steeg het sterkst binnen Building Solutions met 28,0%, waarvan 2,3% autonoom. Telecom Solutions daalde daarentegen met 3,5%. De omzet binnen Industrial Solutions steeg met 1,5%, autonoom was er sprake van een daling van 4,1%.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa (EBITA) daalde met 5,2% van € 20,2 miljoen in het eerste kwartaal van 2012 naar € 19,2 miljoen in het eerste kwartaal van 2013. In Building Solutions werd zowel autonoom als door acquisities een sterke stijging gerealiseerd. De segmenten Telecom en Industrial Solutions lieten een daling zien. De daling bij Telecom werd met name veroorzaakt door de lange winterperiode in Europa. In Industrial Solutions werd de daling voornamelijk veroorzaakt door de lagere bezettingsgraad als gevolg van de lagere orderintake in de eerste helft van 2012.

De amortisatielast nam toe met € 2,2 miljoen naar € 6,1 miljoen (Q1 2012: € 3,9 miljoen) door de acquisities in 2012.

De financiële lasten namen met € 1,1 miljoen toe in vergelijking tot het eerste kwartaal 2012. Deze stijging was het gevolg van een hogere uitstaande rentedragende schuld.

De belastingdruk daalde van 23,2% in eerste kwartaal 2012 naar 22,3% in het eerste kwartaal 2013.

De nettowinst voor amortisatie toekomend aan aandeelhouders bedroeg in het eerste kwartaal 2013 € 10,1 miljoen (Q1 2012: € 12,4 miljoen), een daling van 18,5%.

De netto-bankschulden namen ten opzichte van 31 december 2012 toe met € 25,8 miljoen naar € 214,0 miljoen, voornamelijk als gevolg van het toegenomen werkkapitaal. De net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,9 en de interest coverage-ratio op 8,9. TKH opereert hiermee ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s.

Telecom Solutions

De omzet binnen het segment Telecom Solutions daalde met 3,5% naar € 37,6 miljoen. Deze omzetdaling betrof voornamelijk copper network systems vanwege een versnelling van de afbouw van investeringen in dit segment, veroorzaakt door een verdere verschuiving van de prioriteit naar glasvezelnetwerken evenals de investeringen door telecom-operators in 4G-netwerken. In het segment glasvezelsystemen resulteerde de lange winterperiode in Europa tot uitstel van leveringen. Het orderboek groeide wel door. De EBITA daalde als gevolg van een lagere bezetting.

Building Solutions

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 28,0% naar € 117,8 miljoen in het eerste kwartaal 2013. De in 2012 geacquireerde bedrijven Aasset Security en Augusta Technologie waren verantwoordelijk voor een groei van 26,6%. Ondanks moeilijke marktomstandigheden in de bouw- en constructiesector en de lange vorstperiode wist TKH in het eerste kwartaal 2013 een autonome omzetgroei van 2,3% te realiseren, mede dankzij de innovaties en investeringen in de organisatie. De EBITA steeg dankzij een combinatie van de acquisities in 2012, de gerealiseerde autonome groei en de doorgevoerde efficiencymaatregelen.

Industrial Solutions

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg in het eerste kwartaal 2013 met 1,5% naar € 129,8 miljoen. Autonoom daalde de omzet met 4,1%. Binnen connectivity systems daalde de omzet door enige terughoudendheid in de automobielindustrie. De omzet binnen manufacturing systems daalde als gevolg van de lagere orderintake in de eerste helft van 2012. De orderintake steeg in het eerste kwartaal van 2013 naar € 55 miljoen en een verdere toename wordt verwacht voor het tweede kwartaal. Hiermee zet de positieve trend in de ontwikkeling van de orderintake vanaf de tweede helft van 2012 door. De EBITA daalde door de lagere bezettingsgraad en investeringen in productiecapaciteit ter voorbereiding op verdere groei.

Vooruitzichten

TKH handhaaft de vooruitzichten omtrent haar business-segmenten zoals aangegeven bij de presentatie van de jaarcijfers in maart 2013. Zoals gebruikelijk zal ernaar gestreefd worden bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2013 een meer specifieke indicatie te geven over de winst voor geheel 2013.

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer