Jaarcijfers 2016

TKH sluit 2016 af met goed vierde kwartaal

Highlights Q4

 • Stijging omzet met 5,1% naar € 362,3 miljoen, autonome omzetstijging 4,8%.
 • Omzetstijging Building Solutions en Industrial Solutions respectievelijk 4,5% en 7,6%, omzetdaling Telecom Solutions 1,7%.
 • Stijging EBITA met 15,9% met name gedragen door stijging EBITA Industrial Solutions dankzij toename productievolume.
 • Goede mix in activiteiten en hoog omzetniveau resulteert in ROS van 12,8%.
 • Stijging nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten met 10,3%.
 • Herstel zichtbaar in orderintake in bandenbouwsegment (Industrial Solutions) naar € 89 miljoen in Q4.

Highlights 2016

 • Daling omzet met 2,5% naar € 1.341,0 miljoen, autonome omzetdaling 0,8%.
 • Daling EBITA met 3,3% vanwege lagere productievolumes in Industrial Solutions in de eerste negen maanden.
 • Toename investeringen en R&D-uitgaven om technologiebasis verder te versterken en voorsprong verder uit te bouwen.
 • Daling nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders met 5,6% naar € 94,4 miljoen, enigszins boven de eerder gecommuniceerde bandbreedte (€ 88 - € 93 miljoen).
 • Robuuste ROS van 10,9% en ROCE van 20,1%.
 • Het aandeel innovaties in de omzet bedroeg 19,0%, ruim boven de doelstelling van 15%.
 • Dividendvoorstel: € 1,10 per (certificaat van) gewoon aandeel, gelijk aan het dividend over 2015.

1) Amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).
2) De eenmalige baten en lasten in 2016 betreffen bijzondere waardeminderingen van per saldo € 0,2 miljoen (2015: € 1,5 miljoen) en een belastingbate van € 3,0 miljoen (2015: € 0,3 miljoen). In Q4 2016 bedraagt dit per saldo € 2,9 miljoen bate (Q4 2015: € 0,8 miljoen last).

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH:
"Wij hebben het jaar 2016 afgesloten met een goed vierde kwartaal, waarin we een herstel hebben gezien van zowel de omzet als de orderintake binnen Industrial Solutions, met name in het subsegment manufacturing systems. Door de voorbereidingen die we in voorgaande kwartalen hebben getroffen op het gebied van de inrichting van de productiecapaciteit, kon het hogere productievolume op efficiënte wijze gerealiseerd worden. Hoewel de orderintake in China nog altijd op een laag niveau ligt, is de orderintake in het vierde kwartaal bij de top 5-bandenbouwers toegenomen. Binnen Building Solutions werden belangrijke stappen gezet in voorbereiding op de beoogde groei in de verticale groeimarkten. In de nieuwe fabriek voor subsea-connectivity zullen we in het tweede kwartaal van 2017 starten met de productie voor een eerste grotere opdracht. In Machine Vision werd een doorbraak gerealiseerd met onderscheidende 3D-technologie voor producenten van consumer electronics, waarvan in het vierde kwartaal de eerste uitleveringen plaatsvonden. De hogere R&D-uitgaven hadden een licht drukkend effect op de ROS, maar bieden een goed perspectief op realisatie van de groei in de verticale groeimarkten."

Financiële gang van zaken

De omzet daalde in 2016 met € 34,2 miljoen (2,5%) naar € 1.341,0 miljoen (2015: € 1.375,2 miljoen). De autonome omzet daalde met 0,8%. De desinvestering van Parking & Protection resulteerde in een omzetdaling van 0,4%, terwijl de bijdrage van acquisities in de omzet 0,1% bedroeg. Lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect van 0,9% op de omzet. Gemiddeld lagere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro hadden een negatief effect van 0,5% op de omzet.

De omzet binnen Industrial Solutions daalde in 2016 met 3,7% autonoom, waarbij het vierde kwartaal autonoom een groei liet zien van 6,8%. Binnen Telecom Solutions steeg de autonome omzet over 2016 met 2,4%, en binnen Building Solutions met 1,5%. Over 2016 daalde het aandeel van Industrial Solutions in de totaalomzet van 45,6% naar 44,5%, terwijl het aandeel Building Solutions steeg van 42,3% naar 42,9%. Telecom Solutions steeg van 12,1% naar 12,6%.

De brutomarge steeg van 46,0% in 2015 naar 47,1% in 2016 dankzij een betere productmix en gemiddeld lagere grondstofprijzen. De bedrijfskosten stegen met 0,9% ten opzichte van 2015. Als percentage van de omzet stegen de bedrijfskosten van 34,9% in 2015 naar 36,1% in 2016. Deze relatieve toename wordt met name veroorzaakt door hogere R&D-uitgaven, met name binnen Building Solutions, ter voorbereiding op de beoogde groei in de verticale groeimarkten in combinatie met de lagere omzet. De R&D-uitgaven stegen naar € 50,3 miljoen (2015: € 46,5 miljoen).

De afschrijvingen bedroegen € 22,1 miljoen en lagen daarmee € 0,7 miljoen boven het niveau van 2015 door het hogere investeringsniveau.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) daalde met 3,3% van € 151,5 miljoen in 2015 naar € 146,5 miljoen in 2016. De EBITA binnen Telecom Solutions nam met 13,3% toe. Binnen Building Solutions daalde de EBITA met 3,5% en binnen Industrial Solutions met 6,3%. De ROS daalde naar 10,9% (2015: 11,0%).

De amortisatielast nam met € 1,0 miljoen toe tot € 32,6 miljoen, met name door hogere R&D-investeringen. Daarnaast werden bijzondere waardeverminderingen verantwoord van per saldo € 0,2 miljoen.

De financiële lasten daalden in 2016 met € 0,7 miljoen tot € 7,5 miljoen. De verbetering is het gevolg van een gemiddeld lager uitstaande netto-bankschuld. De valuta-effecten hadden een negatieve impact van € 0,1 miljoen, terwijl dit in 2015 nog een positieve impact had van € 0,4 miljoen. Het resultaat deelnemingen verbeterde met € 0,3 miljoen.

De belastingdruk daalde naar 18,4% (2015: 20,6%) vanwege een eenmalige belastingbate van per saldo € 2,6 miljoen door de opname van een uitgestelde belastingvordering als gevolg van het waarderen van voorheen niet gewaardeerde verrekenbare verliezen. De toepassing van de Nederlandse innovatieboxfaciliteit had, net als voorgaande jaren, een positief effect op de belastingdruk.

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders bedroeg in 2016 € 94,4 miljoen (2015: € 99,9 miljoen), een daling van 5,6%. Het nettoresultaat over 2016 daalde naar € 87,3 miljoen (2015: € 88,3 miljoen). De winst per aandeel voor amortisatie en eenmalige baten en lasten bedroeg € 2,25 (2015: € 2,40). De gewone winst per aandeel bedroeg € 2,04 (2015: € 2,07).

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 103,4 miljoen (2015: € 181,6 miljoen). Deze daling hangt met name samen met een toename van het werkkapitaal terwijl in 2015 nog sprake was van een afname. Ultimo 2016 steeg het werkkapitaal als percentage van de omzet naar 13,4% (2015: 11,3%). De netto-investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2016 € 45,5 miljoen (2015: € 38,5 miljoen). Een groot deel hiervan is gerelateerd aan investeringen in de productielocaties, waaronder de uitbreiding van capaciteit voor de subsegmenten vision & security systems, building connectivity systems en manufacturing systems. Daarnaast is € 28,9 miljoen geïnvesteerd in immateriële vaste activa, voornamelijk R&D, patenten, licenties en software (2015: € 25,4 miljoen). De uitgaven voor de acquisities bedroegen € 0,8 miljoen.

De solvabiliteit steeg naar 46,7% (2015: 42,2%). De netto-bankschuld, berekend overeenkomstig de bankconvenanten, steeg ten opzichte van ultimo 2015 met € 5,1 miljoen tot € 166,1 miljoen ultimo 2016. De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,0. TKH opereert daarmee ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s. Eind 2016 is met een groep van banken een gewijzigde gecommitteerde kredietfaciliteit van € 350 miljoen uitonderhandeld, die in januari 2017 is geformaliseerd, met een looptijd van 5 jaar en met opties tot verlenging met 2 maal één jaar. De nieuwe faciliteit kent dezelfde financiële convenant voor debt leverage als de vorige faciliteit, namelijk een maximale ratio van 3,0. Er is geen interest coverage-ratio meer van toepassing.

Het aantal personeelsleden (FTE) ultimo 2016 bedroeg 5.509 (2015: 5.387). Daarnaast waren er 439 (FTE) tijdelijke arbeidskrachten werkzaam bij TKH (2015: 441 FTE). Op basis van de groeiplannen wordt de komende jaren een verdere groei verwacht.

Voortgang realisatie doelstellingen en uitvoering strategie

Het afgelopen jaar heeft TKH met name gefocust op de kerntechnologieën en de zeven verticale groeimarkten, die worden gezien als de groeipilaren binnen de drie Solutions-segmenten en die de basis vormen voor onze groeidoelstellingen.

Het aandeel innovaties in de TKH-omzet lag in 2016 met 19,0% (2015: 23,5%) op een hoog niveau en overtrof opnieuw onze doelstelling dat 15% van de omzet moet bestaan uit innovaties die in de voorgaande twee jaar in de markt zijn geïntroduceerd.

In 2016 is de omzetgroei in de zeven verticale groeimarkten wat achtergebleven bij de verwachtingen. De aanhoudende terughoudendheid voor investeringen in China binnen Tire Building Industry en de teruggang van de investeringen in de Marine & Offshore-sector hebben een negatief korte termijneffect gehad op onze groei. In het afgelopen jaar zijn stappen gezet om het fundament voor groei verder te versterken. Met de introductie van nieuwe technologieën en de versterking van onze marktpropositie in combinatie met verdere internationalisatie, vergroten we ons toekomstig marktaandeel binnen de verticale groeimarkten. Hierdoor is het perspectief onveranderd positief en bevestigen we de eerder gecommuniceerde verwachting dat vanaf 2018 de groei zich zal materialiseren. Op basis van de gedefinieerde plannen en gerealiseerde ontwikkelingen verwachten wij dat de omzet in de verticale groeimarkten de komende 3-5 jaar met € 300 tot € 500 miljoen kan groeien.

De realisatie van de begin 2016 verhoogde middellange termijn ROS- en ROCE-doelstelling van respectievelijk 11-12% en 20-22% ligt op schema. Alhoewel we dit jaar aan de onderkant van deze bandbreedtes uitkomen, is de in het vierde kwartaal behaalde ROS van 12,8% een bevestiging van de potentie van TKH.

Ontwikkelingen per solutions-segment

Telecom Solutions

Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom en CATV-netwerken tot aan indoor home networking toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 1,4% naar € 168,5 miljoen. De omzet steeg autonoom met 2,4%, terwijl valutakoersen een negatief effect op de omzet hadden van 1,0%. De autonome groei werd gerealiseerd in het subsegment fibre network systems. De vraag naar glasvezelnetwerksystemen in Nederland en Polen daalde, maar dit kon ruimschoots worden gecompenseerd door groei in Duitsland en een sterke vraag naar glasvezel in China.

De EBITA steeg met € 2,1 miljoen door een hogere bezettingsgraad en efficiencyverbeteringen in de productie. De ROS verbeterde van 9,5% naar 10,6%.

Fibre network systems - glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 7,4%

De omzet in dit subsegment steeg autonoom met 7,4%. In Nederland kon de afnemende vraag naar kopernetwerken nog niet worden gecompenseerd met aanleg van glasvezelnetwerken. In Polen had de afname van Europese subsidies een negatief effect op de investeringsbereidheid. In Duitsland en in China werd daarentegen omzetgroei gerealiseerd. In de Chinese markt was sprake van schaarste op het gebied van glasvezel, waarbij groei kon worden gerealiseerd met gezonde marges. De hoge bezettingsgraad en de daardoor gerealiseerde efficiency leidde tot een positief effect op het resultaat.

Indoor telecom & copper networks - home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen, koperkabel, connectivity-systemen en -componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 5,2%

De omzet in dit subsegment daalde met 4,0%, vooral als gevolg van een verdere afname van investeringen in passieve componenten voor kopernetwerken en een verdere verschuiving in prioriteit voor investeringen richting glasvezelnetwerken. De marge verbeterde door een betere productmix.

Building Solutions

Binnen Building Solutions worden de kerntechnologieën vision & security, communicatie en connectivity met elkaar verbonden tot totaaloplossingen voor security- en communicatie-toepassingen binnen en rondom gebouwen, in medische toepassingen evenals voor inspectie-, kwaliteits-, product- en procescontrole. Daarnaast wordt gefocust op efficiency-oplossingen voor het verkorten van doorlooptijden van het realiseren van installaties binnen gebouwen evenals op intelligente video-, mission critical communicatie-, evacuatie-, toegangs(controle)- en registratiesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder de zorg, parkeren, scheepsbouw en offshore, tunnels en vliegvelden.

De omzet binnen het segment Building Solutions daalde met 1,2% naar € 574,9 miljoen. De autonome groei bedroeg daarentegen 1,5%. Door de desinvestering van Parking & Protection daalde omzet met 1,0%. Acquisities hadden een bijdrage van 0,4% in de groei. Valutakoersen hadden een negatief effect op de omzet van 0,9%. Lagere grondstofprijzen hadden een drukkend effect van 1,2% op de omzet. Door terughoudendheid voor investeringen daalde de omzet in China en Polen. In het vierde kwartaal van 2016 realiseerde Building Solutions een autonome omzetstijging van 4,5%, met name gedreven door het subsegment vision & security systems.

De EBITA daalde met 3,5% naar € 62,4 miljoen. De aanloop- en ontwikkelingskosten voor met name subsea-kabelsystemen, vliegveldverlichtingssystemen en het nieuwe machine vision-portfolio hadden een drukkend effect op het resultaat. De ROS daalde van 11,1% in 2015 naar 10,9% in 2016.

Vision & security systems – visiontechnologie, systemen voor CCTV, video-/audio-analyse en -detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamerintegratie, zorgsystemen – omzetaandeel 26,3%

De omzet in dit subsegment steeg autonoom met 1,8%. Binnen de verticale groeimarkt voor parkeertechnologie werd een sterke autonome groei gerealiseerd. Het orderboek bereikte daarbij ultimo 2016 een recordhoogte. Binnen de verticale groeimarkt Machine Vision werden belangrijke mijlpalen bereikt in de ontwikkeling van het 2D- en 3D-portfolio. De doorbraak in de positionering bij enkele grote producenten van consumer electronics had vanaf het vierde kwartaal van 2016 een positief effect op de omzet. De autonome omzetgroei in het subsegment vision & security systems in het vierde kwartaal bedroeg 7,3%, met name gedragen door de verticale groeimarkten Machine Vision en Parking. De uitgaven voor R&D werden verhoogd om de voorsprong op het gebied van onze technologie verder uit te bouwen en de groeidoelstellingen te realiseren.

Connectivity systems - speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten, gestructureerde bekabelingsystemen en connectivity-systemen voor contactloze energie- en datadistributie – omzetaandeel 16,6%

De omzet in dit subsegment steeg autonoom met 0,9%. Er was sprake van een gedaald marktvolume door minder grote projecten in de bouw- en infrasector. Daarentegen groeide de omzet voor energie- en datakabelsystemen. Binnen de verticale groeimarkt Marine & Offshore was sprake van een daling van de omzet als gevolg van de terughoudendheid voor investeringen in de olie- en gassector en daarmee eveneens in de scheepsbouwindustrie. De toename van het orderboek ultimo 2016 door de gerealiseerde marktaandeelgroei en de focus op de offshore-windindustrie biedt een goed perspectief voor groei. Het resultaat werd negatief beïnvloed door de aanloop- en ontwikkelingskosten voor de opstart van de nieuwe fabriek voor subsea-kabelsystemen evenals de vliegveldverlichtingssystemen en daarmee samenhangende CEDD-technologie. In het tweede kwartaal 2017 zal de seriematige productie voor subsea-kabels starten. De uitrol van de CEDD-technologie staat gepland in 2018.

Industrial Solutions

Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, "plug and play"-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de efficiency en betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions daalde met 4,8% naar € 597,6 miljoen. Valutakoersen hadden een negatief effect op de omzet van 0,1%. Door gemiddeld lagere grondstofprijzen daalde de omzet met 1,0%. Autonoom daalde de omzet met 3,7%. De omzetdaling is volledig toe te rekenen aan het subsegment manufacturing systems en hangt samen met de eerder gecommuniceerde lagere orderintake vanwege terughoudendheid voor investeringen in China. De omzet en orderintake herstelden zich in het vierde kwartaal. Hoewel de orderintake in China nog altijd op een laag niveau ligt, is de orderintake in het vierde kwartaal bij de top 5-bandenbouwers toegenomen.

De EBITA daalde over het gehele jaar met 6,3%, maar steeg in het vierde kwartaal met 37,3% ten opzichte van het vierde kwartaal 2015. Door een goede kostenbeheersing, een verbeterde efficiency en meer ‘in-house’-productie bleef de daling van de ROS beperkt en kwam deze uit op 13,3% (2015: 13,5).

Connectivity systems - speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, robot-, de automotive en machinebouwindustrie – omzetaandeel 18,3%

De omzet steeg in dit subsegment autonoom met 6,2%. Deze positieve ontwikkeling van de omzet werd gerealiseerd binnen de medische- en de robotindustrie. De investeringen in R&D, waarmee optimaal ingespeeld wordt op de trend naar miniaturisering en verhoging van levensduur van kabelsystemen voor geavanceerde productiesystemen, werpen duidelijk hun vruchten af en zorgt ervoor dat TKH nieuwe marktposities kan innemen. Daarnaast profiteerde TKH van een sterke toename van de vraag naar robotsystemen.

Manufacturing systems - geavanceerde bandenbouwproductiesystemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, testapparatuur, producthandlingsystemen voor de medische industrie en machinebesturingssystemen – omzetaandeel 26,2%

De omzet daalde met 9,7% autonoom. Deze daling was het gevolg van de lagere orderintake en het effect van een relatief groot aandeel engineeringactiviteiten voorafgaand aan productie als gevolg van de nieuw ontwikkelde technologie en een verdere doorbraak binnen de top 5-bandenbouwers. De productiecapaciteit werd in de aanloop naar het tweede halfjaar verder opgevoerd om in het verwachte hogere productieniveau te kunnen voorzien. In het vierde kwartaal herstelde de omzet met een groei van 8,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat werd negatief beïnvloed door lagere productievolumes in het eerste halfjaar.

De terughoudendheid voor investeringen in China is nog steeds duidelijk merkbaar in de orderintake. Desondanks steeg de orderintake in het vierde kwartaal naar € 89 miljoen door de in de bandenbouwindustrie eerder aangekondigde projecten buiten Azië en een toename van de orderintake binnen de top 5-bandbouwers. Cumulatief bedroeg de orderintake over 2016 € 281 miljoen. Het orderboek is ultimo 2016 goed gevuld en het aantal aangekondigde projecten voor investeringen binnen de bandenbouwindustrie ligt op een hoog niveau. De bezettingsgraad zal in lijn daarmee naar verwachting in de komende kwartalen op een hoog niveau liggen. Er is in de markt veel interesse in de MILEXX, de nieuwe generatie systemen voor vrachtwagenbandenbouw. Daarnaast werd goede voortgang geboekt met het UNIXX-project. In de loop van 2017 zal een prototype worden gebouwd en naar verwachting zal dit prototype in 2018 uitgeleverd worden aan een launching customer. De opstart van de activiteiten in Polen gedurende 2016 is goed verlopen en de bouw van de nieuwe fabriek voor bandenbouwsystemen in Polen zal in de loop van 2017 worden afgerond.

Voordracht benoemingen Raad van Commissarissen

Tijdens de Algemene Vergadering van 3 mei 2017 treden de heren H.J. Hazewinkel RA en drs. P.P.F.C. Houben af op grond van het geldende rooster van aftreden. De heer Houben komt voor herbenoeming in aanmerking. De heer Hazewinkel komt niet voor herbenoeming in aanmerking gegeven het verstrijken van de maximale zittingsperiode van drie termijnen van vier jaren. Aangezien in 2018 ook een vacature zal ontstaan voor de positie van mevrouw ir. M.E. Van Lier Lels gezien het verstrijken van de statutair gestelde zittingstermijn, heeft de Raad van Commissarissen besloten twee nieuwe leden voor te dragen. Op deze manier wordt zorg gedragen voor de borging van kennis en daarmee de continuïteit binnen de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen heeft besloten om de heer Houben voor te dragen voor herbenoeming en mevrouw drs. C.W. (Carin) Gorter RA en de heer ir. J.M. (Mel) Kroon MBA als nieuwe leden. Mevrouw Gorter is beroepscommissaris en heeft voorheen onder andere bij ABN AMRO de functie vervuld van Senior Executive Vice President, Hoofd Group Compliance, Security & Legal. De heer Kroon is voorzitter van de Raad van Bestuur van TenneT Holding B.V. Beiden hebben de Nederlandse nationaliteit.

Het aantal leden van de Raad van Commissarissen zal hiermee tijdelijk worden uitgebreid naar zes leden.

Vanwege het aftreden van de heer Hazewinkel geeft de Raad van Commissarissen tevens te kennen dat per het einde van de komende Algemene Vergadering het huidige lid van de Raad van Commissarissen, de heer A.J.P. De Proft MSc., als voorzitter van de Raad van Commissarissen zal worden benoemd.

Dividendvoorstel

Aan de op 3 mei 2017 te houden Algemene Vergadering zal worden voorgesteld een dividend van € 1,10 uit te keren per (certificaat van) aandeel (2015: € 1,10). Op basis van de uitstaande aandelen ultimo 2016 bedraagt de pay out-ratio respectievelijk 49,2% van de netto-winst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders en 53,1% van de nettowinst. Voorgesteld wordt om het dividend in contanten ten laste van de reserves uit te keren. De betaalbaarstelling van het dividend vindt plaats op 10 mei 2017.

Vooruitzichten

De mondiale economische omstandigheden laten over het algemeen een positief beeld zien. Tegelijkertijd zijn er onzekerheden, zoals de geopolitieke ontwikkelingen, de economische ontwikkeling in China en de lage olieprijs, die nog steeds resulteren in een terughoudendheid voor investeringen in bepaalde sectoren. Om op de marktontwikkelingen te kunnen inspelen is gedurende 2016 besloten om de R&D-inspanningen verder te verhogen en te focussen op een versnelling van de groeiprogramma’s binnen de verticale groeimarkten. Hiermee is een sterke basis gelegd om onze groeiambitie voor de komende jaren zeker te stellen.

Op basis van de implementatie van onze groeiplannen, gekoppeld aan de gedefinieerde bouwstenen voor groei en de daaraan gerelateerde uitrol van nieuwe technologie, zien wij een betere uitgangspositie voor groei in 2017 ten opzichte van een jaar geleden. De verwachting is dat de groei vanaf 2018 zal gaan materialiseren. De stappen die in 2016 zijn gezet, geven ons vertrouwen dat we op de goede weg zijn. Dit geeft ons een stevige basis om te verwachten dat de omzet in de gedefinieerde zeven verticale groeimarkten de komende 3-5 jaar met € 300 tot € 500 miljoen kan groeien.

Wij verwachten, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de volgende ontwikkelingen voor het jaar 2017:

Telecom Solutions
De investeringen in glasvezelnetwerken in Europa en China zullen naar verwachting verder toenemen. Door onze investeringen in marktpenetratie binnen Europa in de afgelopen jaren zal de groeipotentie voor TKH met name gericht zijn op Europa. De schaarste aan glasvezel in de Chinese markt zal gedurende 2017 afnemen, waardoor margedruk zou kunnen ontstaan.

Building Solutions
De terughoudendheid voor investeringen in de olie- en gasindustrie zal naar verwachting voortduren. Wel zien we groei in het marktsegment Marine & Offshore vanwege de opstart van de subsea-kabelsysteemactiviteiten. Ook de technologische ontwikkelingen in het portfolio van Machine Vision zal TKH in staat stellen om met vooruitstrevende technologie haar marktaandeel verder uit te bouwen.

Industrial Solutions
De investeringen in de industriële sector gekoppeld aan robotisering en automatisering laten een stijging zien, waardoor verwacht wordt dat er groei binnen het subsegment industrial connectivity systems gerealiseerd zal kunnen worden. Binnen het subsegment manufacturing systems is de terughoudendheid voor investeringen in China nog steeds aanwezig, maar zien we buiten China een groot aantal projecten die naar verwachting tot realisatie gaan komen in het komende jaar. Het orderboek per begin 2017 is beter gevuld dan een jaar geleden en er wordt per saldo over geheel 2017 een hogere orderintake verwacht.

Zoals gebruikelijk zal TKH bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2017 een concrete verwachting uitspreken voor de winst voor geheel 2017.

Voor het volledige persbericht verwijzen wij u naar bijgaand PDF-bestand.

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer