Jaarcijfers 2017

Resultaten en voortgang strategie bieden TKH stevige basis voor winstgroei.

Highlights Q4

 • Stijging omzet met 6,6% naar € 386,1 miljoen, autonoom 5,5%.
 • Omzetstijging in alle drie business-segmenten – Telecom Solutions +18,0% door sterk gestegen vraag naar glasvezel.
 • Daling EBITA voor eenmalige lasten met 6,5% – voornamelijk door nog hoge aanloopkosten in Building Solutions.
 • ROS op hoog niveau van 11,2%.
 • Daling nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten met 7,0%.
 • Aangekondigd programma voor verdere focus op kernactiviteiten en rendementsverbetering leidt tot éénmalige last in Q4 van € 4,6 miljoen.

Highlights 2017

 • Omzetstijging 10,7% naar € 1.484,5 miljoen, autonoom 8,8% met bovengemiddelde groei van 12,1% in verticale groeimarkten.
 • Hoog aandeel innovaties in de omzet van 22,2%.
 • Stijging EBITA voor eenmalige lasten met 2,9%, ondanks hoge aanloopkosten en opbouw capaciteit voor beoogde groei in de verticale groeimarkten.
 • Toename R&D-uitgaven met 19,1% naar € 59,9 miljoen in lijn met doelstelling om technologie-leiderschap verder uit te bouwen.
 • Eenmalige last voor geheel 2017 van € 6,3 miljoen voor focus op kernactiviteiten en rendementsverbeteringprogramma.
 • Stijging nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders met 2,4% naar € 96,6 miljoen – in lijn met eerder gecommuniceerde bandbreedte (€ 92 - € 97 miljoen).
 • Dividendvoorstel: € 1,20 per (certificaat van) gewoon aandeel (2016: € 1,10).

Outlook

 • Investeringsjaar 2017 geeft sterk fundament voor materialisatie van groei van de winst vanaf 2018.
 • Op basis goede voortgang realisatie strategie verhoging van middellange termijn doelstellingen: ROS van 11-12% naar 12-13% en ROCE van 20-22% naar 21-23%.

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: “In 2017 heeft TKH volop geïnvesteerd in de uitrol van de innovatieprojecten binnen de zeven verticale groeimarkten. Hiermee hebben wij een sterk fundament gelegd voor groei van omzet en winst vanaf 2018. De verticale groeimarkten hebben het afgelopen jaar een hoge organische groei van 11,3% gerealiseerd. Echter, een groot deel van de innovatieprojecten binnen deze verticale groeimarkten, waar disruptieve technologie aan verbonden is, bevindt zich nog in de uitrolfase. Hiervoor hebben we hoge aanloopkosten gehad, en daarnaast extra kosten gemaakt voor de opbouw van substantiële additionele productiecapaciteit. De winstgevendheid binnen Building Solutions stond hierdoor onder druk, maar we zijn positief over de potentie van het rendement van dit business-segment.

Onze strategische voortgang zit goed op schema, waardoor we onze middellange termijn doelstellingen voor het rendement, de ROS en ROCE, kunnen verhogen. De omvangrijke innovatieprojecten gaan nu verder rendement opleveren. Dit biedt ons veel vertrouwen in de vooruitzichten voor de komende jaren. Specifiek voor de verticale groeimarkten Machine Vision en Fibre Optic Networks hebben we daarom besloten om de bandbreedte voor onze omzetgroeidoelstelling naar boven bij te stellen.”

Voortgang realisatie doelstellingen en uitvoering strategie

Het afgelopen jaar heeft TKH de focus verder geïntensiveerd op de kerntechnologieën en de zeven verticale groeimarkten.

Om de groei te kunnen realiseren zijn bouwstenen gedefinieerd waaronder actieplannen liggen. In 2017 was de omzetgroei in de zeven verticale groeimarkten bovengemiddeld, terwijl een aantal bouwstenen nog in de ontwikkelings- en uitrolfase zijn en nog een beperkte bijdrage in de omzetgroei hebben. De groei werd gedragen door het hoge aandeel van 22,2% innovaties in de TKH-omzet (2016: 19,0%). De doelstelling is dat 15% van de omzet bestaat uit innovaties die in de voorgaande twee jaar in de markt zijn geïntroduceerd.

In 2017 zijn minder renderende activiteiten gereorganiseerd om operationele kosten te verlagen en verdere focus aan te brengen. Daarnaast zijn activiteiten stopgezet die geen meerwaarde bieden voor onze propositie in de verticale groeimarkten omdat ze onvoldoende aansluiten op de kerntechnologieën.

Het afgelopen jaar zijn strategisch gezien enkele belangrijke mijlpalen behaald. Bij de top-5 bandenbouwers werd een verdere toename van het marktaandeel gerealiseerd, het marktaandeel in consumentenelektronica met machine visiontechnologie is verder uitgebouwd, de eerste projecten voor het airfield ground lighting (‘AGL’)-portfolio op basis van de disruptieve CEDD-technologie zijn uitgerold en de subsea-productiecapaciteit is opgestart. De potentie van deze bouwstenen is groot. Om adequaat op de verwachte marktvraag in te kunnen spelen zijn de R&D, operationele en commerciële organisaties versterkt. We zullen verder blijven investeren in de organisaties voor met name Machine Vision, Tunnel & Infra en Tire Building op basis van de groeikansen die wij zien. Deze investeringen zullen echter op een lager niveau liggen dan de afgelopen jaren. We hebben voorbereidingen getroffen om de productiecapaciteit voor glasvezelnetwerken en hoogwaardige industriële kabelsystemen uit te breiden in 2018, op basis van concrete mogelijkheden die de markt ons biedt.

Onze posities in de verticale groeimarkten ontwikkelen zich goed, en ook de verwachte marktgroei voor de komende jaren is sterk. Op basis hiervan hebben we de bandbreedte voor de omzetgroeidoelstellingen voor de verticale groeimarkten Machine Vision en Fibre Optic Networks naar boven bijgesteld. Voor Machine Vision is de bandbreedte bijgesteld naar € 250 miljoen tot
€ 300 miljoen (omzet 2017: € 127 miljoen) en voor Fibre Optic Networks naar € 175 miljoen tot € 200 miljoen (omzet 2017: € 127 miljoen). Binnen Machine Vision hebben we een doorbraak gecreëerd in de markt voor consumentenelektronica met succesvolle marktintroducties van onze innovaties op het gebied van 3D-camerasensor- en lasertechnologie. Ook zijn we positief over de potentie van onze embedded 2D-cameratechnologie op basis van de feedback op de introductie hiervan. Het aantal applicaties waar 2D- en 3D-visiontechnologie voor kwaliteitsinspectie en productieprocesmonitoring wordt ingezet neemt nog steeds in hoog tempo toe, waardoor de marktvraag harder stijgt dan oorspronkelijk ingeschat. Voor Fibre Optic Networks zien we dat de wereldwijde marktvraag verder is toegenomen, met een versnelling van de groei in Europa. Door onze succesvolle positionering en sterke marktposities in de Europese markt zullen we de komende jaren profiteren van deze stijging van de vraag.

Op basis van de implementatie van onze groeiplannen, gekoppeld aan de gedefinieerde bouwstenen voor groei en de daaraan gerelateerde uitrol van nieuwe technologie, verwachten we dat de groei van omzet en winst zich verder zal materialiseren. Dit geeft ons een stevige basis om te verwachten dat de omzet in de gedefinieerde zeven verticale groeimarkten de komende 3-5 jaar met € 300 tot € 500 miljoen kan groeien.

De middellange termijn ROS- en ROCE-doelstellingen van respectievelijk 11-12% en 20-22% zijn op basis van de goede strategische voortgang en de daarmee samenhangende vooruitzichten naar boven bijgesteld naar respectievelijk 12-13% en 21-23%.

Financiële gang van zaken vierde kwartaal

De omzet in het vierde kwartaal 2017 steeg met € 23,8 miljoen (6,6%) naar € 386,1 miljoen (Q4 2016: € 362,3 miljoen). Door hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 1,3%. De acquisities hadden een bijdrage van 0,7%. Gemiddeld lagere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro hadden een negatief effect van 0,9% op de omzet. Per saldo steeg de omzet autonoom met 5,5% ten opzichte van het vierde kwartaal in 2016. In alle segmenten werd in het vierde kwartaal een omzetstijging gerealiseerd. Telecom, Building en Industrial Solutions realiseerden een autonome groei van respectievelijk 18,5%, 2,5% en 4,9%.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) daalde in het vierde kwartaal 2017 met 6,5% naar € 43,2 miljoen (Q4 2016: € 46,2 miljoen).
De EBITA van Telecom steeg ten opzichte van het vierde kwartaal 2016, terwijl in Building en Industrial Solutions de EBITA afnam. Hoewel de reguliere bedrijfskosten als percentage van de omzet daalden, was ook in het vierde kwartaal nog sprake van hoge aanloopkosten voor nieuwe technologie, uitbreiding productiecapaciteit en marktpositionering binnen de verticale groeimarkten, waaronder Marine & Offshore, Tunnel & Infra en Parking. De ROS voor de TKH-groep kwam in het vierde kwartaal 2017 uit op 11,2% (Q4 2016: 12,8%). Indien voornoemde aanloopkosten buiten beschouwing zouden worden gelaten dan zou de ROS in lijn hebben gelegen met die in Q4 2016.

In het vierde kwartaal was sprake van € 4,6 miljoen eenmalige lasten vanwege het beëindigen van enkele distributieactiviteiten van commodity-producten die niet passen binnen de kernactiviteiten, en het verbeteren van het rendement van een aantal onderdelen binnen voornamelijk Building Solutions.

Door het lagere bedrijfsresultaat daalde de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders met 7,0% naar € 28,7 miljoen (Q4 2016: € 30,8 miljoen).

Financiële gang van zaken geheel 2017

De omzet steeg in 2017 met € 143,5 miljoen (10,7%) naar € 1.484,5 miljoen (2016: € 1.341,0 miljoen). Autonoom steeg de omzet met 8,8%. De bijdrage van acquisities in de omzet bedroeg 0,6%. Hogere grondstofprijzen hadden een positief effect van 1,7% op de omzet. Gemiddeld lagere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro hadden een negatief effect van 0,4% op de omzet.

De omzet binnen Telecom Solutions steeg in 2017 met 14,1% autonoom. Binnen Building Solutions steeg de autonome omzet over 2017 met 7,9%, en binnen Industrial Solutions met 8,3%. Over 2017 daalde het aandeel van Industrial Solutions in de totaalomzet van 44,5% naar 44,3%, terwijl het aandeel Building Solutions daalde van 42,9% naar 42,8%. Telecom Solutions steeg van 12,6% naar 12,9%.

De brutomarge daalde van 47,1% in 2016 naar 45,1% in 2017. Deze daling werd veroorzaakt door hogere grondstofprijzen, wijzigingen in de productmix, materiaalverbruik voor de opstart van de subsea-productiecapaciteit en eenmalige kosten verbonden aan het opwaarderen van technologie voor parkeer guidance-systemen. De bedrijfskosten stegen met 7,0% ten opzichte van 2016. Deze toename is met name het gevolg van een hoger productieniveau. Daarnaast stegen de kosten door aanloopkosten voor de subsea-productiecapaciteit, inbedrijfname van een nieuwe productielocatie in Polen voor bandenbouwsystemen, uitbouw productiecapaciteit in Canada en Duitsland voor Machine Vision evenals uitbreiding van de R&D- en commerciële organisaties. Deze investeringen, met name binnen Building Solutions, zijn gedaan ter voorbereiding op de beoogde groei in de verticale groeimarkten. De R&D-uitgaven stegen naar € 59,9 miljoen (2016: € 50,3 miljoen), waarvan circa 51% als ontwikkelingskosten geactiveerd werd. Door acquisities stegen de kosten met 1,0%. Als percentage van de omzet daalden de bedrijfskosten van 36,1% in 2016 naar 35,0% in 2017. De afschrijvingen bedroegen € 24,8 miljoen en lagen daarmee € 2,7 miljoen boven het niveau van 2016 als gevolg van het hogere investeringsniveau in de afgelopen jaren.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) steeg met 2,9% van € 146,5 miljoen in 2016 naar € 150,8 miljoen in 2017.
De EBITA binnen Telecom Solutions en Industrial Solutions namen respectievelijk met 44,8% en 12,4% toe, terwijl de EBITA binnen Building Solutions daalde met 17,6%. De ROS daalde naar 10,2% (2016: 10,9%). Het programma voor verdere focus op kernactiviteiten en rendementsverbetering heeft voor geheel 2017 geleid tot een totale eenmalige last van
€ 6,3 miljoen.

De amortisatielast nam met € 3,9 miljoen toe tot € 36,5 miljoen, met name door hogere R&D-investeringen. Daarnaast werden bijzondere waardeverminderingen verantwoord van per saldo € 1,8 miljoen.

De financiële lasten daalden in 2017 met € 0,7 miljoen tot € 6,9 miljoen vanwege verbeterde rentetarieven als gevolg van de herfinanciering in januari 2017. Dit voordeel werd teniet gedaan door negatieve valuta-effecten van € 1,1 miljoen. Het resultaat uit overige deelnemingen verbeterde met € 0,4 miljoen. Daarnaast werd in het derde kwartaal een boekwinst van netto € 5,8 miljoen gerealiseerd vanwege de verkoop van het 5,06%-belang in Nedap.

Eind juli is een schikking overeengekomen in de 'squeeze-out’-procedure met de voormalige minderheidsaandeelhouders van Augusta Technologie AG. Deze schikking is lager uitgevallen dan voorzien en resulteerde daardoor in een eenmalige onbelaste bate van € 2,2 miljoen door een gedeeltelijke vrijval van de financiële verplichting. Daarnaast heeft een vrijval plaatsgevonden van ‘earn-out’-verplichtingen. Per saldo was sprake van een eenmalige bate van € 3,8 miljoen.

De belastingdruk over 2017 bedroeg 19,0% (2016: 18,4%). De vrijval van de ‘squeeze out’- en ‘earn-out’-verplichtingen en het resultaat uit de verkoop van het belang in Nedap zijn onbelast en verlaagden daardoor de belastingdruk. Ook fiscale R&D-faciliteiten, zoals de Nederlandse innovatieboxfaciliteit, hadden een verlagend effect op de totale belastingdruk. De Amerikaanse belastinghervorming had daarentegen een belastingverhogend effect van € 1,8 miljoen door lagere waardering van de uitgestelde belastingvordering.

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders steeg in 2017 met 2,4% naar € 96,6 miljoen (2016: € 94,4 miljoen). Het nettoresultaat over 2017 bedroeg € 88,6 miljoen (2016: € 87,3 miljoen). De winst per aandeel voor amortisatie en eenmalige baten en lasten bedroeg € 2,30 (2016: € 2,25). De gewone winst per aandeel bedroeg
€ 2,08 (2016: € 2,04).

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 159,6 miljoen (2016: € 104,1 miljoen). Deze stijging hangt met name samen met een afname van het werkkapitaal terwijl in 2016 nog sprake was van een toename. Ultimo 2017 daalde het werkkapitaal als percentage van de omzet naar 11,4% (2016: 13,4%). De netto-investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2017 € 40,9 miljoen (2016: € 45,5 miljoen). Een groot deel hiervan is gerelateerd aan investeringen in de productielocaties, waaronder de uitbreiding van capaciteit voor de subsegmenten vision & security systems, building connectivity systems en manufacturing systems. Daarnaast is in 2017 € 35,1 miljoen geïnvesteerd in immateriële vaste activa, voornamelijk R&D, patenten, licenties en software (2016: € 28,9 miljoen).

De solvabiliteit steeg naar 46,9% (2016: 46,7%). De netto-bankschuld, berekend overeenkomstig de bankconvenanten, daalde ten opzichte van ultimo 2016 met € 8,3 miljoen tot € 157,8 miljoen ultimo 2017. De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 0,9, waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio opereert.

Het aantal personeelsleden (FTE) ultimo 2017 bedroeg 5.900 (2016: 5.509). Daarnaast waren er 522 (FTE) tijdelijke arbeidskrachten werkzaam bij TKH (2016: 439 FTE).

Ontwikkelingen per solutions-segment

Telecom Solutions

Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 13,6% naar € 191,5 miljoen. De omzet steeg autonoom met 14,1%, terwijl valutakoersen een negatief effect op de omzet hadden van 0,5%. De groei werd gerealiseerd in het subsegment fibre network systems.

De EBITA steeg met € 8,0 miljoen dankzij een hogere bezettingsgraad en efficiencyverbeteringen in de productie. Daarnaast was sprake van een verbeterd prijsniveau. De ROS verbeterde van 10,6% naar 13,5%.

Fibre network systems - glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 8,3%

De omzet in dit subsegment steeg autonoom met 24,9% door een onveranderd hoog niveau van de vraag naar glasvezel. De omzet glasvezelnetwerksystemen groeide vooral in Duitsland, Polen, Frankrijk en de Nordics. In Frankrijk is de verkooporganisatie versterkt en werden diverse orders geboekt voor een specifiek voor de Franse markt ontwikkeld portfolio. Dit heeft zich vertaald in groei van ons marktaandeel. Mede door een sterke wereldwijde vraag naar glasvezel is de groei gerealiseerd met een verbeterd prijsniveau. De hoge bezettingsgraad en gerealiseerde efficiencyverbeteringen in de productie hadden een positief effect op het resultaat.

Indoor telecom & copper networks - home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen, koperkabel, connectivity-systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 4,6%

De omzet in dit subsegment daalde autonoom met 1,1%, vooral als gevolg van een verdere afname van investeringen in passieve componenten voor kopernetwerken en een verdere verschuiving in prioriteit voor investeringen richting glasvezelnetwerken. De marge verbeterde door een betere productmix.

Building Solutions

Binnen Building Solutions worden de kerntechnologieën vision & security, mission critical communication en connectivity met elkaar verbonden tot totaaloplossingen voor security- en communicatie-toepassingen binnen en rondom gebouwen, in medische toepassingen evenals voor inspectie, kwaliteits-, product- en procescontrole. Daarnaast wordt gefocust op efficiency-oplossingen voor het verkorten van doorlooptijden van het realiseren van installaties binnen gebouwen evenals op intelligente video-, mission critical communicatie-, evacuatie-, toegangs(controle)- en registratiesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder de zorg, parkeren, scheepsbouw en offshore, tunnels en vliegvelden.

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 10,5% naar € 635,5 miljoen. De autonome groei bedroeg 7,9%. Acquisities hadden een bijdrage van 1,4% in de groei. Valutakoersen hadden een negatief effect op de omzet van 0,9%. Hogere grondstofprijzen hadden een effect van 2,1% op de omzet.

De EBITA voor eenmalige lasten daalde met 17,6% naar € 51,4 miljoen. Het bedrijfsresultaat werd gedrukt door hoge aanloopkosten die samenhangen met de nieuwe subsea-productiecapaciteit in Lochem en de ontwikkeling van de airfield ground lighting-portfolio (CEDD), waar nog maar beperkt omzet tegenover staat. Daarnaast was in Parking sprake van hogere kosten en een achterblijvende omzetgroei. De ROS daalde van 10,9% in 2016 naar 8,1% in 2017.

Vision & security systems – visiontechnologie aan de hand van 2D- en 3D-camerasensortechnologie en 3D-lasertechnologie, systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamer integratie, zorgsystemen – omzetaandeel 24,1%

De omzet in dit subsegment steeg autonoom met 0,7%. Een sterke groei werd gerealiseerd in de verticale groeimarkt Machine Vision in het eerste halfjaar, waarbij de groei in het tweede halfjaar wat afzwakte. Vooral een doorbraak bij producenten van consumentenelektronica ondersteunde de groei van Machine Vision. Ons marktaandeel binnen deze markt was in 2017 nog beperkt, maar de uitrol van onderscheidende 3D-technologie heeft ertoe geleid dat onze positie in de consumentenelectronica markt sterk is toegenomen en daarmee een goed groeiperspectief biedt voor de komende jaren. De succesvolle introductie van de embedded 2D-cameratechnologie vond medio 2017 plaats en de grootschalige uitrol van deze nieuwe generatie technologie staat gepland voor het derde kwartaal 2018.

Binnen Parking daalde de EBITA, doordat sprake was van een vertraging in de orderintake en uitlevering van parkeer guidance-systemen, terwijl de organisatie reeds uitgebouwd was anticiperend op verdere groei. Daarnaast waren er met name in het eerste halfjaar eenmalige kosten voor het opwaarderen van technologie voor enkele geïnstalleerde parkeer guidance-systemen.

Connectivity systems - speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten, gestructureerde bekabelingsystemen en connectivity-systemen voor contactloze energie- en datadistributie – omzetaandeel 18,7%

De omzet in dit subsegment steeg autonoom met 19,2%. Deze groei werd in meerdere segmenten gerealiseerd. In de bouw- en infrasector kon worden geprofiteerd van een gestegen marktvolume. De vraag naar datakabelsystemen groeide eveneens. Binnen de verticale groeimarkt Tunnel & Infra werd de nieuwe CEDD-technologie voor airfield ground lighting (‘AGL’) uitgerold en had daarmee een bijdrage in de omzetgroei. Het innovatieve AGL-systeem integreert diverse TKH-technologieën. Vliegvelden tonen grote interesse in deze disruptieve technologie. Om aan de verwachte vraag te kunnen voldoen, is de operationele organisatie en R&D voor specifiek de airportmarkt versterkt.

In Marine & Offshore werd een groei gerealiseerd door een toenemende vraag naar connectivity-systemen. In deze verticale groeimarkt was tegelijkertijd sprake van hoge aanloopkosten voor de nieuwe productiefaciliteit voor subsea-kabelsystemen, terwijl hier nog maar beperkt omzet tegenover staat. Doordat een groot deel van de productiemiddelen een sterk innovatief karakter hebben, is er sprake geweest van een duidelijke leercurve die grotendeels in het vierde kwartaal tot afronding is gekomen, en waar een hoog kostenniveau aan verbonden is geweest.

Industrial Solutions

Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play”-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg met 10,0% naar € 657,5 miljoen. Valutakoersen hadden een negatief effect op de omzet van 0,1%. Door gemiddeld hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 1,8%. Autonoom steeg de omzet met 8,3%. De omzetgroei werd in beide subsegmenten gerealiseerd.

De EBITA steeg over het gehele jaar met 12,4% als gevolg van een hogere omzet en productiebezetting. De ROS verbeterde naar 13,6% (2016: 13,3%).

Connectivity systems - speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, robot , de automotive en machinebouwindustrie – omzetaandeel 17,9%

De omzet steeg in dit subsegment autonoom met 3,8%. Deze stijging van de omzet werd met name gerealiseerd binnen de medische industrie en de robotindustrie. Vanwege de stijgende vraag naar robotsystemen is besloten de productiecapaciteit voor hoogwaardige industriële kabelsystemen in 2018 uit te breiden. Er wordt continu geïnvesteerd in R&D, waarmee optimaal ingespeeld kan worden op de trend naar miniaturisering en verlenging van de levensduur van kabelsystemen voor geavanceerde productiesystemen.

Manufacturing systems - geavanceerde bandenbouwproductiesystemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, testapparatuur, producthandlingsystemen voor de medische industrie en machinebesturingssystemen – omzetaandeel 26,4%

De omzet steeg met 11,4% autonoom. Deze stijging was het gevolg van de hogere orderintake in de afgelopen kwartalen waardoor engineeringsactiviteiten en productie op een hoger niveau lagen. Hierdoor verbeterde de EBITA en ROS. Over geheel 2017 bedroeg de orderintake € 346 miljoen (2016: € 281 miljoen). Een aantal verwachte orders werden over het jaareinde getild. De orderintake over 2017 werd gedragen door zowel het aanhoudende herstel van de orderintake vanuit China, als groei van het marktaandeel binnen de top-5 bandenbouwers. Omdat relatief veel nieuw ontwikkelde machines zijn verkocht, waaronder de MILEXX en klantspecifieke ontwikkelingen voor de top-5 bandenbouwers, is het aandeel engineering fors toegenomen. Dit heeft in 2017 een substantiële impact gehad op de doorlooptijd van de orders, waardoor de hogere orderintake niet direct resulteerde in een hogere productiewaarde en omzet. Door de hoge orderintake in de afgelopen kwartalen is het orderboek ultimo 2017 beter gevuld dan een jaar geleden. Ook de focus en uitbreiding van de serviceorganisatie en diensten heeft bijgedragen aan de omzetgroei.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Voordracht benoeming Raad van Commissarissen
Tijdens de Algemene Vergadering te houden op 3 mei 2018 treden mevrouw ir. M.E. van Lier Lels en de heer A. De Proft MSc af op grond van het geldende rooster van aftreden. Mevrouw Van Lier Lels komt niet voor herbenoeming in aanmerking vanwege het verstrijken van de maximale zittingsperiode. In de opvolging van mevrouw Van Lier Lels is vorig jaar reeds voorzien middels de benoeming van een extra commissaris. De heer De Proft komt voor herbenoeming in aanmerking. Tijdens de Algemene Vergadering 2018 zal de Raad van Commissarissen de heer De Proft voordragen om voor een volgende periode van vier jaar te worden herbenoemd, wederom in de functie van voorzitter.

Voorgenomen wijzigingen Raad van Bestuur
Tevens maakt de Raad van Commissarissen het voornemen bekend om de heer H.J. (Harm) Voortman MSc (1966) per 3 mei 2018 voor te dragen voor benoeming door de Algemene Vergadering als lid van de Raad van Bestuur van TKH Group NV. Op dit moment is de heer Voortman binnen de TKH-groep eindverantwoordelijk voor VMI en lid van de Management Board van TKH.

Daarnaast heeft de heer A.E. (Arne) Dehn, thans lid van de Raad van Bestuur, aangegeven niet voor een volgende termijn vanaf de Algemene Vergadering 2019 in aanmerking te willen komen en een nieuwe uitdaging buiten de TKH-groep te willen aangaan. Hierop is in onderling overleg besloten dat de heer Dehn per de komende Algemene Vergadering zal terug treden uit de Raad van Bestuur.

Dividendvoorstel
Aan de Algemene Vergadering zal tevens worden voorgesteld een dividend van € 1,20 uit te keren per (certificaat van) aandeel (2016: € 1,10). Op basis van de uitstaande aandelen ultimo 2017 bedraagt de pay out-ratio respectievelijk 52,2% van de netto-winst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders en 57,0% van de nettowinst. Voorgesteld wordt om het dividend in contanten ten laste van de reserves uit te keren. De betaalbaarstelling van het dividend vindt plaats op 14 mei 2018.

Voorstel tot wijziging statuten
Tevens zal een statutenwijziging worden voorgesteld om deze statuten in lijn te brengen met de huidige wet- en regelgeving, onder andere vanwege de herziene Corporate Governance Code.

Vooruitzichten

Wij verwachten, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de volgende ontwikkelingen per business segment voor het jaar 2018:

Telecom Solutions
De investeringen in glasvezelnetwerken in Europa en China zullen naar verwachting verder toenemen. Door onze investeringen in marktpenetratie binnen Europa in de afgelopen jaren zal de groeipotentie voor TKH met name gericht zijn op Europa. De ingezette capaciteitsuitbreidingen zullen nog een beperkt effect hebben in 2018 en materialiseren vanaf 2019. Voor 2018 wordt een verdere groei verwacht.

Building Solutions
Binnen het subsegment connectivity systems zal verdere groei gerealiseerd worden in het marktsegment Marine & Offshore door de bijdrage van de subsea-kabelsysteemactiviteiten.
De uitrol van de CEDD-technologie voor airfield ground lighting ligt goed op schema, waarmee verwacht wordt dat ook hier additionele omzet gerealiseerd zal worden. Ondanks dat er ook in 2018 nog sprake zal zijn van aanloopkosten, zullen de kosten zich verder normaliseren. Binnen het subsegment security & vision systems is er in de verticale groeimarkt Machine Vision terughoudendheid ten aanzien van de investeringen door fabrikanten van consumentenelektronica. Desondanks verwacht TKH met de vooruitstrevende technologie haar marktaandeel verder uit te bouwen en groei te realiseren. In het segment Parking verwachten we een verbetering van omzet en resultaat. Ook door de in 2017 doorgevoerde herstructureringen zal een resultaatverbetering worden gerealiseerd.

Industrial Solutions
De investeringen in de industriële sector, gekoppeld aan robotisering en automatisering, laten een stijging zien, waardoor verwacht wordt dat er groei binnen het subsegment industrial connectivity systems gerealiseerd zal kunnen worden. Vanwege beschikbare capaciteit zal deze groei met name in het tweede halfjaar aan de orde zijn. Binnen het subsegment manufacturing systems is het orderboek per ultimo 2017 beter gevuld dan een jaar geleden. De hoge orderintake in 2017 in combinatie met nieuwe machines en de toegenomen penetratie binnen de top-5 bandenbouwers vergen relatief veel engineeringactiviteiten, maar bieden perspectief voor verdere groei.
De gerealiseerde uitbouw van onze productiecapaciteit in combinatie met een normalisatie van het aandeel engineeringactiviteiten zal leiden tot een hoger productieniveau en daarmee groei van het resultaat.

Zoals gebruikelijk zal TKH bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2018 een concrete verwachting uitspreken voor de winst voor geheel 2018.

Voor het volledige persbericht verwijzen wij naar bijgaand PDF-bestand.

Laatste nieuws

Vlag
Halfjaarcijfers 2020
Lees meer
CEDD
TKH Airport Solutions tekent prestigieus contract voor Istanbul Sabiha Gökçen International Airport
Lees meer
Park Assist Nashville
Parking
Nashville International Airport kiest voor het M4 Smart-sensorsysteem van Park Assist
Lees meer