TKH update (COVID-19 situatie en Market Update H1)

TKH publiceert vandaag zoals aangekondigd in de update van 23 april 2020 een tussentijdse update over de situatie die is ontstaan naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 en de impact die dit heeft op de omzet en resultaten van TKH.

COVID-19-situatie

 • De gezondheid van onze mensen heeft nog steeds de eerste prioriteit. In de verschillende landen waar wij actief zijn, zijn alle maatregelen genomen in overeenstemming met de richtlijnen van de overheden om de continuïteit van de onderneming zeker te stellen en de veiligheid van onze werkomgeving te waarborgen.
 • Vanaf medio mei is het ziekteverzuim afgenomen, maar binnen de productieomgeving ligt dit nog altijd hoger dan normaal door de maatregelen gericht op het zo veilig en gezond mogelijk werken. De productiviteit en dekking lagen hierdoor lager en dit zal naar verwachting ook de komende maanden lager liggen.
 • COVID-19 heeft sinds de uitbraak een negatief effect op zowel omzet als resultaat van TKH Group. Zo hebben onder andere de lockdowns in Frankrijk, Italië en de US in april en mei een forse impact gehad. Vanaf juni zijn in deze landen door de versoepelde maatregelen de mogelijkheden voor uitleveringen weer op gang gekomen, maar deze liggen nog niet op het oude niveau. In China is het activiteitenniveau sinds maart weer hersteld en heeft slechts een beperkte impact gehad.

Highlights Market Update H1

 • Op basis van de gerealiseerde omzet tot en met mei 2020 en de inschatting voor juni, zal de autonome omzet in het eerste halfjaar 2020 tussen de 8 - 9% dalen ten opzichte van H1 2019. De daling is het sterkst bij Industrial Solutions en Telecom Solutions en in mindere mate bij Building Solutions.
 • De operationele winst voor eenmalige baten en lasten (EBITA) zal in eerste halfjaar 2020 tussen de 13 16% dalen. Ook hier is de daling het sterkst bij Industrial Solutions en Telecom Solutions en in mindere mate bij Building Solutions.
 • In het tweede kwartaal zal een eenmalige last worden genomen van € 3 – 5 miljoen in het kader van kostenbesparende maatregelen.
 • TKH blijft ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio opereren.

Hieronder volgen de belangrijkste ontwikkelingen per segment.

Telecom Solutions
 • Fibre Optic Networks – De lockdown-situatie in Europa en met name in Frankrijk heeft een forse negatieve impact gehad op de uitleveringen in april en mei. In de komende maanden wordt verwacht dat dit zich weer normaliseert en dat de uitrol voor glasvezelnetwerken weer herstelt.

Building Solutions
 • Care – De omzet in april en mei daalde licht, hoewel er op dit moment een toegenomen vraag is naar onze communicatietechnologie voor zorgalarmering en ouderenzorg. De installatie-mogelijkheden in zorginstellingen zijn echter momenteel beperkt vanwege de daar geldende maatregelen. Na de succesvolle oplevering van de Indivion, het hoogwaardige medicijndoseer- en distributiesysteem, is er een toenemende belangstelling voor grootschalige investeringen in de Indivion-technologie vanuit de US.
 • Marine & Offshore – Door de productiebeperkingen vanwege COVID-19 lag de productiewaarde in april en mei op een lager niveau. Daarnaast is de omzet in de scheepsbouwmarkt en in het bijzonder die voor cruiseschepen gereduceerd. In de offshore-markt is in mei een aanvullende grote opdracht verworven voor subsea-connectivity systemen voor het offshore-windproject ‘Hollandse Kust Zuid’ dat door Vattenfall gerealiseerd zal worden en waarmee de bezetting in de komende kwartalen goed afgedekt is. Er zijn goede vooruitzichten voor nieuwe opdrachten voor offshore wind-projecten.
 • Tunnel & Infra – De omzet in april en mei daalde doordat projecten stagneerden vanwege belemmeringen bij installateurs om werkzaamheden uit te voeren. De CEDD/Airfield Ground Lighting (AGL)-technologie staat nog steeds goed gepositioneerd voor opdrachten, maar de verwachting is dat de groei zal vertragen vanwege COVID-19 en de daarmee samenhangende investeringsbeperkingen die aan de orde zijn op vliegvelden vanwege de enorme vraaguitval. De vraag naar energiekabelsystemen voor energienetwerken steeg daarentegen. Besloten is de productiecapaciteit hiervoor verder uit te breiden en deze zal naar verwachting in Q2 2021 in bedrijf genomen worden.
 • Parking – In Noord-Amerika, de belangrijkste markt voor TKH binnen Parking, is er een negatief effect op de omzet te zien in april en mei doordat projecten op luchthavens en in winkelcentra zijn stilgelegd vanwege de effecten van COVID-19. TKH anticipeert in het parkingsegment op een lager investeringsniveau in de komende kwartalen en heeft de operationele kosten fors omlaag gebracht.
 • Machine Vision – De groei uit het eerste kwartaal 2020 heeft zich doorgezet, ondanks belemmeringen door lockdowns, waarbij de groei voornamelijk binnen het 3D-vision-segment is gerealiseerd.
 • Overige markten - In de bouw- & constructiemarkt zijn er beperkingen in de uitvoering van projecten en hebben de COVID-19-maatregelen effect gehad op de efficiency en output van de productie. Voor de komende maanden wordt een licht herstel verwacht.

Industrial Solutions
 • Tire Building – De omzet daalde doordat de oplevering van enkele projecten vanwege lockdown situaties bij klanten is uitgesteld. Inmiddels zijn de beperkingen vanwege lockdowns gereduceerd. De vraaguitval bij bandenfabrikanten heeft ertoe geleid dat uitstel van investeringen aan de orde is. De verwachting is dat de orderintake in de komende kwartalen door de lastige situatie waarin de bandenbouwindustrie verkeert, zal teruglopen.
 • Overige markten – Binnen de industriële sector wordt de omzet gedrukt door terughoudendheid voor investeringen bij met name machinebouwers en de robotindustrie. Dit heeft een negatief effect op de industrial connectivity-activiteiten, vooral ook door de afbouw van voorraden. De komende maanden wordt een licht herstel verwacht doordat effecten vanwege voorraad-afbouw beperkter of niet meer aan de orde zullen zijn.

Vooruitzichten

De economische onzekerheid als gevolg van de COVID-19-uitbraak heeft een impact op de activiteiten van TKH en zal naar verwachting in de tweede helft 2020 nog voortduren. TKH is echter mede door haar solide financiële positie optimaal gepositioneerd om ook te kunnen profiteren van de kansen die verbonden zijn aan haar vele innovaties.

Op 11 augustus 2020 zullen de definitieve resultaten over het eerste halfjaar 2020 worden bekendgemaakt en zal een nieuwe update volgen met betrekking tot de ontwikkelingen binnen de TKH-groep.

TKH update

Laatste nieuws

Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2020 - 11 augustus 2020
Lees meer
Nieuws-LMI-development
Vision & security
LMI zet een nieuwe grote stap in webgestuurde 3D-inspectiesoftware
Lees meer
Financial news
TKH update (COVID-19 situatie en Market Update H1)
Lees meer