Market Update TKH

Highlights derde kwartaal 2019

 • Omzet en resultaat in alle drie business-segmenten - Telecom, Building en Industrial Solutions - toegenomen ten opzichte van Q3 2018.
 • Goede voortgang geboekt met innovaties binnen verticale groeimarkten, leidend tot de beoogde rendementsverbetering van deze groeimarkten.
 • Lichte verslechtering van de marktomstandigheden in industriële eindmarkten met als gevolg enige vertraging in de uitlevering van orders voor machine vision en industriële connectivity.
 • Desinvesteringsactiviteiten liggen goed op schema. € 250 miljoen omzet van de beoogde € 300 tot € 350 miljoen aan desinvesteringen reeds gerealiseerd.
 • Verhoging van bestaande gecommitteerde kredietfaciliteit van € 350 miljoen naar € 500 miljoen, waarmee de vorig jaar afgesloten brugfinanciering van € 100 miljoen voor de financiering van acquisities is afgelost. De condities en looptijd (januari 2024) zijn ongewijzigd.

Ontwikkelingen van de business

In het derde kwartaal ontwikkelden de meeste activiteiten zich positief en in lijn met onze eerder uitgesproken verwachtingen met uitzondering van de hierboven genoemde activiteiten verbonden aan industriële eindmarkten:

 • Fibre Optic Networks ontwikkelde zich goed conform de outlook.
 • Binnen Marine & Offshore is voor de subsea-kabelactiviteiten het contract getekend en de productie gestart voor de levering van de array connectivity-systemen voor Windpark Fryslan in Nederland. Daarnaast is er een LOI voor een tweede windpark afgesloten en is sprake van een verder toegenomen offerteportefeuille, die de substantiële groeipotentie van deze activiteiten in de komende jaren onderstreept.
 • Binnen de verticale groeimarkt Tunnel & Infra staan voor CEDD en airfield ground lighting (AGL) diverse grote offertes uit en is het offertebestand aanzienlijk toegenomen, waarmee we goed op koers zijn om de beoogde groei te realiseren.
 • De ontwikkelde visiontechnologie voor nieuwe applicaties in de consumentenelektronica-industrie gerelateerd aan 5G-netwerken heeft geleid tot de eerste opdrachten en uitleveringen. Hiermee staan wij goed gepositioneerd voor de verwachte sterke toename van de vraag naar deze applicaties in het komende jaar die kan leiden tot een substantiële omzettoename in dit segment.
 • De verticale groeimarkt Tire Building Industry droeg bij aan de groei. De eerste UNIXX-geïntegreerde bandenbouwmachine (nieuwe tire-building platform) is afgeleverd aan een launching customer.

Voortgang ‘Simplify & Accelerate’-programma

We hebben goede voortgang geboekt met de op 12 juni 2019 aangekondigde acties voor rendementsverbetering op de omzet naar tenminste 15%. De eerste resultaten zullen al in het tweede halfjaar 2019 zichtbaar zijn met een verbetering van de ROS naar tenminste 12%. De voortgang is met name gerealiseerd door:

 • Focus op investeringen in segmenten waar bovengemiddelde marges en groei is te realiseren, hetgeen heeft geleid tot afronding van twee acquisities in de verticale groeimarkt Machine Vision. De positie binnen dit voor TKH belangrijke segment is hiermee verder versterkt, in lijn met onze langetermijn groeidoelstellingen.
 • De afronding van de meerderheid van de beoogde desinvesteringen.
 • Afronding van een aantal integratieprojecten waarmee een vereenvoudiging van de organisatie wordt beoogd en betere benutting van schaalvoordelen. Daarnaast zijn enkele integratieprojecten verder geconcretiseerd, waaronder het voornemen om een deel van de slecht renderende activiteiten van het industriële connectivity-portfolio te beëindigen en een sterke rendementsverbetering door te voeren op het building connectivity-portfolio van tenminste € 5 miljoen, deels te realiseren in 2020 en volledig in 2021.
 • Daarnaast zullen aanvullende rendementsverbeteringen, voortvloeiend uit het ‘Simplify’- programma, naar verwachting in 2020 een positief effect op het resultaat hebben van € 2 € 3 miljoen die zijn verdeeld over diverse bedrijven binnen de groep.

Vooruitzichten

 • De in de afgelopen maanden verslechterde situatie in industriële eindmarkten, met name in Duitsland, heeft impact op de industriële connectivity-activiteiten en op de groei van de machine vision-activiteiten. Tevens zijn er effecten te zien binnen de bouw- & infra-sector vanwege de stikstof- en PFAS-problematiek.
 • In de meeste overige segmenten ontwikkelen de activiteiten zich positief en in lijn met onze eerder uitgesproken verwachtingen. We zijn goed gepositioneerd voor opdrachten en hebben een sterke pijplijn voor onze innovaties, waarmee we de groeiplannen voor de verticale groeimarkten kunnen realiseren.
 • In het vierde kwartaal zal een voorziening getroffen worden voor de uitvoering van ons ‘Simplify & Accelerate’-programma. Deze zal substantieel lager zijn dan de eenmalige bate uit hoofde van de desinvesteringen.
 • We verwachten onverkort over het tweede halfjaar een substantiële verbetering van het resultaat te behalen ten opzichte van het eerste halfjaar 2019. Rekening houdend met enige verdere vertraging van uitleveringen stellen wij voorzichtigheidshalve de bandbreedte voor het nettoresultaat voor amortisatie en bijzondere baten en lasten over geheel 2019 licht naar beneden bij naar € 102 tot € 108 miljoen (FY 2018: € 110,3 miljoen).

Market Update TKH

Laatste nieuws

Financial news
Afronding inkoop eigen aandelen TKH
Lees meer
TKH.annualreport.banner.jpg
Publicatie Jaarverslag 2020
Lees meer
Vlag
Jaarcijfers 2020
Lees meer