Halfjaarcijfers 2012

Lagere winst door omzetdaling en aanhouden van capaciteit voor groei.

Highlights eerste halfjaar 2012

 • Omzet 4,2% lager - omzetdaling Industrial Solutions 12,1%, in lijn met lagere orderintake 2011.
 • EBITA met 27,8% gedaald, met name door extra kosten voor capaciteit voor groei en acquisitiekosten.
 • Gezonde verbetering van de brutomarge van 37,8% naar 40,2%.
 • Succesvolle invulling omzetdoelstelling security systems door acquisities Aasset en Augusta.

Highlights Q2 2012

 • Uitstel investeringen in markt solar- en infrastructuurprojecten negatieve impact op omzet Building Solutions.
 • Orderintake Industrial Solutions in Q2 nog niet op gewenste niveau.
 • EBITA gedaald door met name acquisitiekosten van € 4 miljoen en € 5 miljoen kosten voor aanhouden capaciteit.
 • Daling netto-winst sterker als gevolg van eenmalige belastingeffecten, hogere financiële lasten en hogere amortisatielasten.
 • Succesvolle afronding overnamebod Augusta Technologie.
 • Programma opgestart voor het meer in lijn brengen van kosten met omzet.

Outlook

 • Verwacht wordt over geheel 2012 een nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, tussen € 45 en € 50 miljoen te realiseren.

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "De daling van het resultaat in het tweede kwartaal, gekoppeld aan een lagere omzet, is vooral het gevolg van relatief hogere kosten waarmee geanticipeerd wordt op groei. Het fundament van TKH is in het eerste halfjaar verder versterkt. De acquisities hebben hier belangrijk aan bijgedragen. De uitbouw van de vision-activiteiten waardoor TKH een wereldwijd leidende positie kan innemen in vision-technologie is daar een goed voorbeeld van. De investeringen in innovaties, R&D en de commerciële organisatie en het aanhouden van capaciteit, ondersteunen de groeistrategie van TKH. In de snel veranderende markt zal een toename van de R&D-inspanningen TKH een voorsprong geven. Wij zijn er van overtuigd dat TKH hiermee, gezien de verslechtering van het economisch klimaat, de komende jaren meer perspectief heeft."

Financiële gang van zaken

De omzet daalde in het eerste halfjaar met 4,2% naar € 526,2 miljoen (H1 2011: € 549,3 miljoen). Van deze daling was 0,8% het gevolg van doorberekende lagere grondstofprijzen. De bijdrage in de omzet van acquisities bedroeg 3,8%. Autonoom daalde de omzet per saldo 7,2%. De autonome omzetdaling in het tweede kwartaal bedroeg 6,6%.

De omzetdaling deed zich voor binnen Industrial Solutions met 12,1%. De omzet binnen Building Solutions steeg met 4,0%. De omzet binnen Telecom Solutions steeg met 3,4%. Over de eerste helft van 2012 daalde het aandeel Industrial Solutions in de totaalomzet van 50,5% in 2011 naar 46,3%, terwijl het aandeel Telecom Solutions steeg van 14,4% naar 15,5% en Building Solutions van 35,2% naar 38,2%.

De brutomarge steeg van 37,8% in de eerste helft van 2011 naar 40,2% in 2012 door een betere mix in activiteiten. Alle Solutions realiseerden een verbetering van de brutomarge.

De bedrijfskosten in procenten van de omzet stegen van 29,4% in 2011 naar 33,8% in 2012. Dit was het gevolg van de acquisities en de hoger dan benodigde capaciteit in met name het segment Building Solutions, waarmee het kostenniveau niet in lijn is met de huidige omzet. In het tweede kwartaal is een programma opgestart voor het meer in lijn brengen van de kosten met de omzet. De acquisitiekosten in relatie tot de verwerving van het meerderheidsbelang in Augusta Technologie bedroegen € 4,0 miljoen (2011: € 2,0 miljoen inzake Siqura).

De afschrijvingen lagen met € 8,0 miljoen boven het niveau van 2011 (€ 7,4 miljoen) door een hoger investeringsniveau in 2011 en 2012.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa (EBITA) daalde met 27,8% van € 46,3 miljoen in de eerste helft van 2011 naar € 33,5 miljoen in de eerste helft van 2012. De daling was onder andere het gevolg een lagere bezettingsgraad als gevolg van de lagere omzet. Daarnaast was meer dan de helft van de daling toe te schrijven aan het aanhouden van capaciteit voor groei en acquisitiekosten.

De EBITA binnen Industrial Solutions daalde met 14,3% ten opzichte van het eerste halfjaar 2011. Telecom Solutions liet een autonome stijging van de EBITA zien van 15,9%. Bij Building Solutions daalde de EBITA met 59,5%.

De ROS daalde naar 6,4% (2011: 8,4%).

De amortisatielast nam toe met € 2,2 miljoen naar € 8,2 miljoen (2011: € 6,0 miljoen) door investeringen in R&D, software en acquisities van onder meer Siqura, Mextal, KLS Netherlands en Aasset.

De financiële lasten namen toe met € 1,5 miljoen naar € 4,9 miljoen in de eerste helft van 2012. De stijging is het gevolg van de hogere uitstaande rentedragende schuld.

De belastingdruk steeg van 21,8% in de eerste helft van 2011 naar 25,8% in de eerste helft van 2012. In 2011 is een eenmalige bate geboekt in verband met het toepassen van de innovatiebox welke betrekking had op voorgaande perioden. De belastingdruk in de eerste helft van 2012 werd eenmalig beïnvloed door niet-aftrekbare acquisitiekosten. Voor de tweede helft van 2012 wordt een licht lagere belastingdruk verwacht.

De nettowinst voor amortisatie bedroeg in het eerste halfjaar 2012 € 18,3 miljoen (H1 2011: € 31,3 miljoen). De nettowinst over het eerste halfjaar 2012 daalde naar € 15,2 miljoen (H1 2011: € 28,9 miljoen), een daling van 47,6%.

De netto-bankschulden namen ten opzichte van 30 juni 2011 toe met € 32,4 miljoen naar € 160,7 miljoen, als gevolg van acquisities en investeringen. De solvabiliteit bedroeg 41,8% (2011: 43,5%), gecorrigeerd voor de hoge kaspositie per 30 juni 2012 voor de afronding van de financiële afwikkeling voor het verkregen belang van Augusta in juli dit jaar. De net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,5 en de interest coverage-ratio op 10,6, waarmee TKH ruim opereert binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s. Het werkkapitaal daalde naar 13,5% van de omzet in vergelijking met 14,8% per 30 juni 2011.

Het aantal personeelsleden in vaste dienst (FTE) per 30 juni 2012 bedroeg 4.255 (ultimo 2011: 4.062).

Ontwikkelingen per solutions-segment

Telecom Solutions

Profiel
Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 3,4% naar € 81,6 miljoen. Autonoom steeg de omzet met 3,6%. Deze omzetstijging betrof voornamelijk glasvezelsystemen waar een groei van 16,7% werd gerealiseerd. De markt in zowel Europa als Azië groeide.

De EBITA steeg met € 1,0 miljoen. De ROS steeg van 8,2% naar 9,2% dankzij de groei in glasvezelsystemen.

Indoor telecom systems - home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen – omzetaandeel 4,6%

De omzet steeg licht met 0,3%. De omzet bleef stabiel terwijl er vanuit consumenten een sterke terughoudendheid was waar te nemen voor bestedingen op het gebied van ICT. De prioriteit voor opwaardering van breedbandverbindingen compenseerde de investeringsterughoudendheid.

Fibre network systems - glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 7,6%

De omzet steeg met 16,7%. De sterke groei werd gerealiseerd doordat het investeringsniveau in glasvezelnetwerken wereldwijd verder toenam. De opstart van de aanvullende productiecapaciteit waarmee TKH binnen de komende twaalf maanden een verdubbeling van de output kan realiseren verliep volgens plan. Met name de markt in China ontwikkelde zich sterk, waardoor de additionele capaciteit goed ingezet kon worden. De financiering van investeringen in glasvezelnetwerken in Europa verliep voorspoedig. Het aantal projecten in de pijplijn nam toe, waarmee bevestigd wordt dat er verdere groei is in de investeringen in glasvezelnetwerken. Verschillende innovaties die efficiencyverbeteringen realiseren op het gebied van installatie en operatie van de netwerken werden geïntroduceerd in de markt.

Copper network systems - koperkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 3,3%

De omzet in dit segment daalde met 15,2%. In lijn met de hogere prioriteit en daarmee gepaard gaande verschuiving richting investeringen in glasvezelnetwerken daalde de omzet in dit segment. De opleving die leidde tot omzetgroei in het eerste halfjaar 2011 werd hiermee tenietgedaan.

Building Solutions

Profiel
Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden voor de zorg- en security-sector. De kennis concentreert zich op connectivity systemen in samenhang met efficiency-oplossingen voor het verkorten van de doorlooptijd van het realiseren van installaties binnen gebouwen. Daarnaast wordt gefocust op intelligente video-, intercom- en toegangscontrolesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder ouderenzorg, parkeren en beveiliging van gebouwen en terreinen.

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 4,0% naar € 201,0 miljoen. Acquisities waren verantwoordelijk voor een groei van 9,8% en lagere grondstofprijzen resulteerde in een daling van 1,1%. De autonome omzet daalde in het eerste halfjaar 4,8%. De omzetdaling was het gevolg van een uitstel van investeringen op het gebied van solar- en infrastructuurprojecten voor energienetwerken en verkeerstechniek. In de overige segmenten werd wel groei gerealiseerd ondanks een daling van de vraag in de Benelux voor utiliteitsbouw.

De EBITA daalde naar € 3,7 miljoen. De daling van de autonome omzet en moeilijke marktomstandigheden in de bouw- en constructiesector hadden een negatief effect op het resultaat. Dit was met name het gevolg van de beschikbare productie- en commerciële capaciteit waarmee wordt geanticipeerd op een hogere omzet in de komende kwartalen en waardoor het kostenniveau niet in lijn is met de huidige omzet. Dit heeft een impact van circa € 5 miljoen op het operationele resultaat. De ROS daalde van 4,8% in 2011 naar 1,9% in 2012.

Building technologies - energiezuinige licht- en lichtschakelsystemen, energie beheersystemen, zorgsystemen, gestructureerde bekabelingsystemen – omzetaandeel 8,8%
De omzet steeg met 15,7%. Met name in de zorgsector werd groei gerealiseerd. De gefocuste aanpak en de goede aansluiting van het TKH-portfolio op specifieke behoeftes in dit segment verbeterden de marktpositie. Daarnaast droeg ook het in 2011 geacquireerde Mextal bij in de groei in het zorgmarktgebied. De investeringen in het afgelopen jaar in product- en marktontwikkeling werden hiermee beloond in dit segment.

Security systems - systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamer integratie – omzetaandeel 12,8%
De omzet steeg met 17,2%. De acquisitie van Aasset heeft de uitgangspositie voor met name de Franse en Duitse security-markt versterkt. De bijdrage van deze acquisitie is in het eerste halfjaar 2012 nog gering, omdat Aasset vanaf 1 maart 2012 wordt geconsolideerd.

Binnen het security-cluster zijn grote stappen gezet in het vergroten van de synergie tussen de security-bedrijven door verdere clustering van competenties en focus van sales-teams op specifieke markten. De investeringen in innovaties lagen op een hoog niveau, met name op het gebied van video-management en videocontent-analyse.

Uitstel van verkeersinfrastructuurprojecten binnen Europa had een negatief effect op de groei.

Connectivity systems - speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, solar- en windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten – omzetaandeel 16,6%
De omzet daalde met 8,9%. Van deze daling was 2,1% het gevolg van lagere grondstofprijzen. Het gedaalde marktvolume in de bouw- en constructiesector zorgde voor margedruk. De geplande omzetgroei in de utiliteitssector kon worden gerealiseerd, echter door uitstel van investeringen in solar- en infrastructuurprojecten voor energienetwerken en verkeerstechniek werd deze omzetgroei tenietgedaan.

Industrial Solutions

Profiel
Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play”-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions daalde met 12,1% naar € 243,7 miljoen. Grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 0,9%. Binnen connectivity systems daalde de omzet licht. De omzet binnen manufacturing systems daalde in lijn met de lagere orderintake in het afgelopen jaar.

De EBITA daalde met 14,3% naar € 31,7 miljoen, in lijn met de omzetdaling. De ROS daalde van 13,4% in 2011 naar 13,0%.

Connectivity systems - speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, de robot-, de automotive en machinebouwindustrie.- omzetaandeel 23,6%
De omzet daalde met 4,6%. De lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 1,9%. De vraag vanuit de robot-, medische en machinebouwindustrie, met name in Duitsland, bleef op een hoog niveau. De trend om meer complete modules en systemen in opdracht te geven zette zich verder door.

Manufacturing systems - geavanceerde bandenbouwproductie-systemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, producthandlingsystemen en machinebesturingssystemen – omzetaandeel 22,7%
De omzet daalde met 18,7%, vooral als gevolg van de lagere orderintake voor bandenbouwsystemen in 2011 en de eerste helft van 2012. Ondanks de lange termijn plannen voor uitbreidingsinvesteringen is sedert vorig jaar terughoudendheid voor investeringen ingetreden. Dit leidde ertoe dat de korte opleving in het eerste kwartaal niet doorzette. In het tweede kwartaal lag de orderintake met ongeveer € 40 miljoen op het lagere niveau van 2011. Investeringsplannen in met name het Aziatische continent werden uitgesteld terwijl deze in 2010 goed waren voor ruim 70% van de orderintake.

De technologische voorsprong werd verder uitgebouwd met de introductie van upgrades en een nieuwe generatie bandenbouwsystemen die onder de merknaam Exxium® in de markt werd geïntroduceerd. De MAXX®-bandenbouwtechnologie werd bij een aantal nieuwe klanten geïntroduceerd waarmee stappen werden gezet om verder in de autobandenindustrie te penetreren en marktaandeel te winnen.

Ontwikkelingen na 30 juni 2012

Per 2 juli 2012 houdt TKH een meerderheidsbelang van 59,73% in Augusta Technologie. Daarmee is het bod van € 23 per aandeel gestand gedaan en is een belangrijke strategische stap gezet op het gebied van visiontechnologie en het daarmee verbonden marktleiderschap wat TKH nastreeft. Vanaf 2 juli 2012 zal Augusta financieel geconsolideerd worden in TKH, waarbij 60% van de activiteiten binnen Building Solutions gepositioneerd zullen worden en de overige 40% binnen Industrial Solutions Het onderscheidende vermogen van de TKH-activiteiten is aanzienlijk versterkt door de uitbouw van de afgelopen jaren in applicaties met vision-systemen als de kern van de technologie. TKH ziet vele mogelijkheden om te groeien in applicaties waar visiontechnologie vandaag en in de toekomst zal worden toegepast. De segmenten waarin TKH visiontechnologie reeds toepast zijn: beveiliging, parkeertechnologie, retail, verkeerstechniek, bandenbouwsystemen evenals zorg- en medische systemen.

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar voor de marktsegmenten waarin TKH opereert laten een wisselend beeld zien.

Binnen Telecom Solutions is de verwachting dat de investeringen in glasvezelnetwerken verder zullen toenemen. De plannen binnen Europa voor de uitrol van het aantal FttH-aansluitingen zijn verder uitgewerkt en wij zijn goed gepositioneerd in de Europese markt om te kunnen groeien in lijn met deze verwachte marktgroei. De omzet binnen kopernetwerken zal verder dalen in lijn met de verschuiving in investeringen naar glasvezelnetwerken.

Binnen Building Solutions is de verwachting dat door een lager niveau aan investeringen in de bouw- en constructiesector de marktomstandigheden uitdagend zullen blijven. In 2011 en de eerste helft van dit jaar is sterk ingezet op het realiseren van marktaandeelgroei voor de komende jaren. Per saldo wordt verwacht dat mede door het onderscheidend vermogen vanuit innovaties, groei kan worden gerealiseerd mits de economische omstandigheden binnen Europa niet verder verslechteren. Voor de tweede helft wordt rekening gehouden met een matig herstel van het investeringsniveau voor solar- en infrastructuurprojecten.

Binnen Industrial Solutions zal het omzetniveau in de tweede helft van 2012 lager zal zijn dan in de eerste helft van 2012 door de lagere orderintake in de afgelopen perioden. Op basis van de huidige offerteportefeuille en de ons bekende projecten voor investeringen is de verwachting dat de orderintake in de tweede helft 2012 hoger zal zijn dan in het eerste halfjaar, mits de mondiale economische omstandigheden niet verder zullen verslechteren.

Vanaf 2 juli 2012 is Augusta Technologie, waar TKH een meerderheidsbelang in heeft verworven, opgenomen in de consolidatie van TKH. Bij de voorgaande vooruitzichten per segment is geen rekening gehouden met de consolidatie van Augusta Technologie.

Per saldo verwacht TKH, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, dat over geheel 2012 een nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, toerekenbaar aan aandeelhouders, tussen € 45 en € 50 miljoen gerealiseerd zal worden.

Het volledige persbericht inclusief de financiele overzichten is hiernaast als pdf te downloaden.

Laatste nieuws

Financial news
Afronding inkoop eigen aandelen TKH
Lees meer
TKH.annualreport.banner.jpg
Publicatie Jaarverslag 2020
Lees meer
Vlag
Jaarcijfers 2020
Lees meer