Halfjaarcijfers 2020

Duidelijke impact COVID-19 op omzet en resultaat in Q2 2020 - Margeverbetering en lager kostenniveau beperken EBITA-teruggang

Financiële highlights eerste halfjaar 2020

 • Omzet daalt met 9,9% naar € 679,0 miljoen, autonoom -7,5%.
  - Sterkste daling bij Industrial Solutions en Telecom Solutions.
  - Geringe autonome omzetdaling bij Building Solutions.
 • EBITA voor eenmalige baten en lasten daalt met 11,0% naar € 69,0 miljoen.
 • ROS nagenoeg stabiel op 10,2% (H1 2019: 10,3%) gedragen door Building Solutions.
 • Eenmalige lasten van in totaal € 3,7 miljoen vanwege herstructureringen en integraties en bijzondere waardeverminderingen van € 1,5 miljoen.
 • Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders neemt af met 21,6% naar € 36,0 miljoen.

Strategische highlights eerste halfjaar 2020

 • Goede voortgang strategische ontwikkeling, gedreven door ‘Simplify & Accelerate’-programma,
  ondanks COVID-19:
  - Integraties en focus op margeverbetering goed op koers.
  - Afronding desinvestering van ZTC (productie van koperen datacommunicatiekabels in China) en Cruxin (systeem integratie-activiteiten in Nederland).
  - Sinds de start van het programma € 260 miljoen omzet gedesinvesteerd.
 • Succesvolle introductie en voortgang van innovaties op het gebied van 3D vision-technologie voor
  5G-consumentenelektronica, de UNIXX-bandenbouwtechnologie en de Indivion (medicijndoseer- en distributiesysteem) bieden een sterke basis voor groei en verdere waardecreatie.
 • Verwerving van substantiële orders in subsea- en Airfield Ground Lighting (CEDD/AGL)-activiteiten.
 • Uitbreiding productiecapaciteit energiekabelsystemen voor energienetwerken vanwege sterke vraag – operationeel vanaf Q3 2021.

Vooruitzichten

De huidige economische onzekerheid heeft een impact op de activiteiten van TKH en zal naar verwachting in de tweede helft van 2020 nog voortduren. Verwachting geheel 2020: nettowinst voortgezette activiteiten voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders tussen € 63 miljoen en € 69 miljoen.

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: “De afgelopen maanden zijn als gevolg van COVID-19 turbulent geweest. De gezondheid van onze medewerkers en de continuïteit van onze activiteiten stonden in deze periode voorop. Hoewel de impact groot is geweest, zijn we de afgelopen maanden redelijk goed doorgekomen.
Door de goede voortgang van ons ‘Simplify en Accelerate‘-programma zijn we erin geslaagd om onze brutomarge te verhogen en de ROS op nagenoeg hetzelfde peil te houden als vorig jaar, ondanks een daling van de omzet. In een aantal markten, zoals in Tire Building en Parking, is TKH geraakt door de gevolgen van COVID-19. We verwachten dat deze effecten ook in de komende periode voelbaar zullen blijven. TKH heeft hierop tijdig geanticipeerd door de operationele kosten omlaag te brengen. Anderzijds werpen de investeringen in innovatie hun vruchten af en stellen TKH in staat om in een aantal kernmarkten te kunnen groeien. Voorbeelden hiervan zijn orders voor subsea-connectivity systemen in offshore wind-projecten, Airfield Ground Lighting (CEDD/AGL) voor Istanbul Sabiha Gökçen Airport en 3D vision-technologie voor 5G-consumentenelektronica. Ook op het gebied van het medicijndoseer- en distributiesysteem is een doorbraak gerealiseerd met concrete interesse die een grootschalige uitrol van onze hoogwaardige Indivion mogelijk maakt. De komende maanden zullen gepaard blijven gaan met (macro-economische) onzekerheden, die binnen TKH met name binnen Industrial Solutions voelbaar zullen zijn. Door onze innovaties en focus op groeimarkten zien wij voor de middellange termijn nog steeds een goed perspectief op waardecreatie. Vanzelfsprekend zal TKH de ontwikkelingen nauwgezet volgen en waar nodig noodzakelijke maatregelen nemen.”

COVID-19 situatie
COVID-19 heeft sinds de uitbraak een negatief effect op zowel de omzet als het resultaat van TKH. Zo hadden onder andere de lockdowns in Frankrijk, Italië en de US in april en mei een forse impact. Vanaf juni zijn in deze landen door de versoepelde maatregelen de mogelijkheden voor uitleveringen weer op gang gekomen, maar deze liggen nog niet op het oude niveau. In China is het activiteitenniveau sinds maart hersteld en heeft COVID-19 slechts een beperkte impact gehad.

Er is een groot aantal maatregelen genomen om de effecten van het COVID-19-virus te bewaken en te voorkomen, zoals:

 • In de verschillende landen waar wij actief zijn, zijn alle maatregelen genomen in overeenstemming met de richtlijnen van de (lokale) overheden om de veiligheid van onze werkomgeving voor onze medewerkers te waarborgen en de continuïteit van de onderneming zeker te stellen.
 • Waar nodig en passend geacht, is gebruik gemaakt van beschikbare overheidssteun en arbeidstijdverkorting. Het effect van overheidssubsidies uit hoofde van COVID-19 op het resultaat is in het eerste halfjaar beperkt gebleven tot € 1,3 miljoen.
 • Versterkte aandacht voor werkkapitaalbeheer, beperking van investeringsniveaus waar mogelijk en kostenbesparende maatregelen.

Door de getroffen maatregelen gericht op het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving, was de productiviteit en dekking in de productiebedrijven lager. Verder waren er effecten waar te nemen van een lagere vraag doordat klanten beperktere capaciteit hadden om projecten te realiseren. In een aantal marktsegmenten werden investeringen gereduceerd dan wel uitgesteld. In het bijzonder betrof dit investeringen voor vliegvelden en parkeergarages en in de industriële sector.

Financiële gang van zaken eerste halfjaar

De omzet daalde in het eerste halfjaar met 9,9% naar € 679,0 miljoen (H1 2019: € 753,2 miljoen). Autonoom daalde de omzet met 7,5%. Door lagere grondstofprijzen en valuta-effecten daalde de omzet met 0,4%. Acquisities zorgden voor een omzettoename van 2,9%. Door de desinvesteringen daalde de omzet met 4,8%. In alle segmenten was sprake van een autonome omzetdaling, al was deze in Building Solutions gering.

De brutomarge steeg naar 49,4% (H1 2019: 47,4%). Deze stijging werd in Building Solutions gerealiseerd.
Onder meer de desinvesteringen en acquisities hadden hier invloed op.

De bedrijfskosten daalden met 4,7% ten opzichte van het eerste halfjaar 2019. De doorgevoerde integraties, kostenbesparingen en lagere verkoopkosten als gevolg van lockdowns hadden een belangrijk aandeel in de kostendaling. In procenten van de omzet stegen de bedrijfskosten echter van 37,1% in het eerste halfjaar 2019 naar 39,3% in het eerste halfjaar 2020. De relatieve toename hangt samen met de desinvesteringen in 2020 en lagere productiviteit en dekking in de productiebedrijven als gevolg van COVID-19. De afschrijvingen bedroegen € 22,9 miljoen en lagen € 0,6 miljoen boven het niveau van het eerste halfjaar 2019 door het hogere investeringsniveau in de afgelopen jaren.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) daalde met 11,0% van € 77,6 miljoen in het eerste halfjaar 2019 naar € 69,0 miljoen in het eerste halfjaar 2020. Binnen Building Solutions steeg de EBITA met 25,2%.
Telecom Solutions en Industrial Solutions daalden respectievelijk met 23,1% en 35,7%.

De ROS bleef nagenoeg gelijk in het eerste halfjaar 2020 op 10,2% (H1 2019: 10,3%) door bruto-margeverbetering en een lager kostenniveau.

De amortisatielasten stegen met € 3,8 miljoen door de acquisities in het tweede halfjaar 2019, alsmede door het hoge investeringsniveau in R&D in de afgelopen jaren. In het eerste halfjaar werd vanwege COVID-19 een bijzondere waardevermindering van € 1,5 miljoen verantwoord.

Het financieel resultaat verbeterde met € 3,2 miljoen met name als gevolg van een boekwinst uit desinvesteringen.

De belastingdruk steeg van 23,2% in het eerste halfjaar 2019 naar 25,3% in het eerste halfjaar 2020, met name door desinvesteringen en lagere winsten bij bedrijven met een lager belastingtarief.

De nettowinst van voortgezette activiteiten voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders daalde met 21,6% naar € 36,0 miljoen (H1 2019: € 45,9 miljoen). De nettowinst nam met 38,0% af naar € 26,6 miljoen (H1 2019: € 42,8 miljoen).

De netto-bankschulden, berekend overeenkomstig de bankconvenant, namen ten opzichte van ultimo 2019 toe met
€ 57,0 miljoen naar € 357,6 miljoen. De toename hangt met name samen met het uitgekeerde dividend, hogere werkkapitaal en investeringen, maar werd deels opgevangen met de opbrengsten uit de desinvesteringen.
Het werkkapitaal als percentage van de omzet steeg naar 16,6% (medio 2019: 16,5%). Het uitstel van uitlevering van diverse projecten, met name in het segment Industrial Solutions, vanwege lockdowns bij klanten had een verhogend effect op het werkkapitaal van circa € 40 miljoen. Daar staat tegenover dat verkregen uitstel van belastingbetalingen per 30 juni een effect had van € 22 miljoen.

De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,9 waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio opereert. De solvabiliteit bedroeg 40,5% (H1 2019: 36,9%).

Het aantal personeelsleden in vaste dienst (FTE) per 30 juni 2020 bedroeg 5.692 (ultimo 2019: 5.980 FTE). Daarnaast waren er 265 inleenkrachten per 30 juni 2020 werkzaam (ultimo 2019: 310).

Ontwikkelingen per solutions-segment

Telecom Solutions

Binnen Telecom Solutions zijn de kerntechnologieën connectivity, vision & security en mission critical communication vertegenwoordigd. TKH ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk – omzetaandeel 14,0%.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions daalde met 7,6% naar € 95,1 miljoen. Valutakoersen hadden een negatief effect van 0,2%. Per saldo daalde de omzet autonoom met 7,4%.

De EBITA daalde met 23,1% naar € 12,3 miljoen.
De ROS daalde naar 13,0% in het eerste halfjaar 2020 (H1 2019: 15,6%).

Fibre Optic Networks – In het eerste halfjaar heeft de lockdown in Europa, en met name in Frankrijk, een fors negatieve impact gehad op de uitleveringen. Door de belemmeringen als gevolg van de lockdown kon de gestegen vraag naar bandbreedte in combinatie met de vraag vanuit 5G nog niet worden vertaald in een hogere orderintake. Daardoor lag de productie op een lager niveau waardoor ook een lagere dekking werd gerealiseerd. In China was sprake van prijsdruk voor glasvezel. Binnen TKH werd dit prijseffect ondervangen door een hoger aandeel van het complementaire connectivity-portfolio.

Overige markten – Er werd groei gerealiseerd in breedband-producten voor home offices. Daar stond echter tegenover dat een aantal projecten werd uitgesteld als gevolg van COVID-19. In 2020 zal de productie van telecom koperkabel-portfolio, waarvan de omzet in de laatste jaren al flink is afgenomen, worden beëindigd.

Building Solutions

Binnen Building Solutions worden de kerntechnologieën vision & security, mission critical communication en connectivity met elkaar verbonden tot totaalsystemen voor security- en communicatietoepassingen binnen en rondom gebouwen evenals voor industriële inspectie, kwaliteits-, product- en procescontrole. We richten ons op efficiency-oplossingen voor het verkorten van doorlooptijden bij installaties in gebouwen evenals op intelligente video-, mission critical communicatie, evacuatie-, toegangs(controle)- en registratiesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder de zorg, parkeren, scheepsbouw en offshore, tunnels en vliegvelden – omzetaandeel 50,8%.

De omzet binnen het segment Building Solutions daalde met 5,5% naar € 344,9 miljoen. Lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect van 0,7% op de omzet. Acquisities uit 2019 droegen met 5,9% bij aan de omzet. Door de desinvesteringen in 2020 daalde de omzet met 9,9%. Per saldo daalde de omzet autonoom met 0,8% in het eerste halfjaar.

De EBITA steeg met 25,2% naar € 36,4 miljoen met name door een sterke groei in Machine Vision. Dit resulteerde in een stijging van de ROS naar 10,6% in het eerste halfjaar (H1 2019: 8,0%).

Care – Ondanks een toegenomen vraag naar onze communicatietechnologie voor zorgalarmering en ouderenzorg, daalde de omzet doordat de installatiemogelijkheden in zorginstellingen beperkt waren als gevolg van COVID-19.

Marine & Offshore – Door de in 2019 verworven opdrachten voor subsea-connectivity systemen steeg de omzet. Daarnaast werden met Offshore Windpark Kaskasi en Hollandse Kust Zuid nieuwe opdrachten verworven, waarmee de bezetting in de komende kwartalen zal toenemen. Daarnaast zijn er goede vooruitzichten voor nieuwe opdrachten voor offshore wind-projecten. De groei in subsea-connectivity-systemen compenseerde ruimschoots de vraaguitval vanuit de stagnatie in de bouw van cruiseschepen.

Tunnel & Infra – Ondanks belemmeringen bij installateurs om werkzaamheden uit te voeren, bleef de omzet stabiel door de toegenomen investeringsbehoefte voor energienetwerken door netwerkbedrijven. Dit had een positief effect op de vraag naar energiekabelsystemen. Besloten werd de productiecapaciteit hiervoor verder uit te breiden en deze zal naar verwachting vanaf Q3 2021 in bedrijf worden genomen. De Airfield Ground Lighting (CEDD /AGL)-technologie had te maken met COVID-19-effecten en de daarmee samenhangende investeringsbeperkingen die aan de orde zijn op vliegvelden vanwege de vraaguitval. Desalniettemin is onze AGL-technologie nog steeds goed gepositioneerd voor opdrachten, wat recent werd bekrachtigd met een grote opdracht voor Istanbul Sabiha Gökçen Airport.

Parking – In Noord-Amerika, de belangrijkste markt voor TKH binnen Parking, was een behoorlijk negatief effect op de omzet te zien doordat projecten op en tenders voor luchthavens en in winkelcentra werden stilgelegd vanwege de effecten van COVID-19. TKH heeft geanticipeerd op een lager investeringsniveau bij klanten door de operationele kosten fors omlaag te brengen.

Machine Vision – In het eerste halfjaar werd een sterke autonome groei gerealiseerd, ondanks belemmeringen door lockdowns. Vooral de vraag naar onze 3D-visiontechnologie voor nieuwe applicaties in de consumentenelektronica-industrie steeg en had een belangrijke bijdrage aan de groei. Ook de in het voorgaande jaar getroffen maatregelen om kostenefficiency te realiseren door de integratie van de 2D-visionactiviteiten droegen dit jaar bij aan een hogere EBITA en ROS.

Overige markten – In de bouw- & constructiemarkt waren er beperkingen in de uitvoering van projecten en hebben de COVID-19-maatregelen effect gehad op de efficiency en output van de productie.

Industrial Solutions

Binnen Industrial Solutions zijn de kerntechnologieën connectivity, vision & security en smart manufacturing vertegenwoordigd. TKH ontwikkelt, produceert en levert speciaalkabel- en ‘plug and play’-kabelsystemen. In een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie leveren we innovatieve, geïntegreerde productiesystemen waar de kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen TKH onderscheidend vermogen geeft – omzetaandeel 35,2%.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions daalde met 16,3% naar € 239,0 miljoen. Door gemiddeld lagere grondstofprijzen daalde de omzet met 0,2%. Valutakoersen hadden een negatief effect van 0,1%. Autonoom daalde de omzet met 16,0%.

De EBITA daalde met 35,7% naar € 27,0 miljoen met name door uitstel van oplevering van diverse projecten bij klanten door lockdown-situaties. De ROS daalde van 14,7% in het eerste halfjaar 2019 naar 11,3% in het eerste halfjaar 2020.

Tire Building – De omzet daalde doordat de oplevering van diverse projecten werd uitgesteld vanwege lockdowns bij klanten. De vraaguitval bij bandenfabrikanten heeft geleid tot uitstel van investeringen en daarmee tot een lagere orderintake. De ontwikkeling van UNIXX (nieuw tire-building platform) vordert goed, maar de afronding van de oplevering werd wel vertraagd door de tijdelijke sluiting van de testlocatie bij de launching customer.

Care – Na de succesvolle oplevering van de Indivion eind 2019, het hoogwaardige medicijndoseer- en distributiesysteem, is er een doorbraak voor grootschalige uitrol in de Indivion-technologie vanuit de US.

Overige markten – Binnen de industriële sector werd de omzet gedrukt door terughoudendheid voor investeringen bij met name machinebouwers en de robotindustrie. Dit had een negatief effect op de industrial connectivity-activiteiten, vooral ook door de afbouw van voorraden.

Vooruitzichten

De macro-economische onzekerheden zijn sinds de uitbraak van COVID-19 toegenomen. Wij verwachten dat dit, net als in het eerste halfjaar van 2020, ook in de tweede helft van 2020 een impact zal hebben. Wij verwachten, zonder escalatie van voorgenoemde omstandigheden en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de volgende ontwikkelingen per business-segment voor het tweede halfjaar 2020.

Telecom Solutions

De vraag naar glasvezelnetwerken in Europa zal naar verwachting enigszins herstellen. Door de sterke marktposities in Europa zal TKH hiervan kunnen profiteren. Verwacht wordt dat de omzet en het resultaat vergelijkbaar zullen zijn met het eerste halfjaar van 2020.

Building Solutions

De omzet in Marine & Offshore en Tunnel & Infra zal ten opzichte van het eerste halfjaar groeien door een goed orderboek. In Machine Vision zal naar verwachting de groei na het sterke eerste halfjaar afzwakken. Per saldo wordt verwacht dat de omzet en het resultaat op een vergelijkbaar niveau zal liggen als in het eerste halfjaar.

Industrial Solutions

De omzet in Tire Building zal afnemen door uitstel van leveringen van bestaande opdrachten en de terughoudendheid voor investeringen bij bandenfabrikanten. Dit laatste zal ook een effect hebben op de verwachte orderintake in het tweede halfjaar. In de overige markten wordt een licht herstel verwacht doordat effecten vanwege voorraad-afbouw beperkter zullen zijn. Per saldo wordt verwacht dat omzet en resultaat zullen dalen ten opzichte van het eerste halfjaar.

De huidige economische onzekerheid heeft een impact op de activiteiten van TKH en zal naar verwachting in de tweede helft van 2020 nog voortduren. TKH is echter mede door haar solide financiële positie optimaal gepositioneerd om ook te kunnen profiteren van de kansen die verbonden zijn aan haar vele innovaties.

Per saldo verwacht TKH, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, over geheel 2020 een nettowinst van voortgezette activiteiten, voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders,
tussen € 63 miljoen en € 69 miljoen.

Voor het volledige persbericht verwijzen wij naar bijgaand PDF-bestand

Persbericht halfjaarcijfers 2020

Laatste nieuws

offshore.jpg
Van Oord and TKF sign contract for cable supply offshore wind farm Hollandse Kust Noord
Lees meer
Vlag
Shareholders adopt all resolutions at AGM 2021
Lees meer
Vlag
Market update Q1 2021
Lees meer