Halfjaarcijfers 2016

Daling resultaat door lagere bijdrage Industrial Solutions

Highlights tweede kwartaal 2016

 • Daling omzet met 6,6% naar € 333,3 miljoen - autonome omzetdaling 3,2%.
 • Stijging autonome omzet in Telecom Solutions (11,8%) en Building Solutions (2,6%).
 • Daling autonome omzet in Industrial Solutions (12,0%) conform eerder gecommuniceerde lagere orderintake door terughoudendheid investeringen China.
 • EBITA met 11,2% gedaald, voornamelijk door lagere omzet Industrial Solutions.
 • Stijging EBITA in Telecom Solutions en Building Solutions.
 • Uitstel orders subsegment manufacturing systems leidt tot orderintake in Q2 van € 50 miljoen - verwacht herstel orderintake in komende kwartalen.

Highlights eerste halfjaar 2016

 • Daling omzet met 5,8% naar € 650,1 miljoen, autonome daling 3,0%.
 • Autonome daling omzet Industrial Solutions met 7,3% en Building Solutions met 0,5%.
 • Stijging autonome omzet Telecom Solutions met 5,6%.
 • Daling EBITA met 12,3%, voornamelijk door lagere omzet in Industrial Solutions.
 • Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders daalt met 12,8%.

Outlook

 • Verwachting voor geheel 2016: een nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toekomend aan aandeelhouders tussen € 88 en € 93 miljoen (2015: € 99,9 miljoen).

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH:
"De daling van het resultaat in het tweede kwartaal was in lijn met de eerder gecommuniceerde lagere orderintake uit China binnen het subsegment manufacturing systems. De situatie in China verbeterde niet in het tweede kwartaal doordat een aantal verwachte opdrachten, ook binnen de grote vijf bandenbouwers, werd uitgesteld. De vooruitzichten voor de orderintake voor het tweede halfjaar zijn beter door een aantal nieuw aangekondigde grote projecten waarvoor TKH goed gepositioneerd staat. In het tweede kwartaal werd een raamovereenkomst met een grote bandenbouwfabrikant overeengekomen. De productiecapaciteit is met het oog op het verwachte hogere activiteitenniveau in de komende kwartalen verder naar boven bijgesteld. Ook binnen de segmenten Building en Telecom Solutions werden grote contracten gesloten, die zich zullen vertalen in een stijging van de omzet.
De investeringen in R&D binnen Building Solutions zijn verhoogd zodat een aantal grote R&D-projecten op basis van positieve terugkoppelingen uit pilot-projecten kunnen worden versneld. Er is veel interesse van klanten door concrete orders voor de nieuwe technologieën, waaronder CEDD, machine vision, subsea-connectivity en light truck-bandenbouwsystemen. Investeringen ter voorbereiding op de beoogde groei binnen de verticale groeimarkten scheppen veel vertrouwen voor de toekomst maar hebben een licht drukkend effect op de ROS voor de korte termijn."

Financiële gang van zaken tweede kwartaal

De omzet in het tweede kwartaal 2016 daalde met € 23,4 miljoen (6,6%) naar € 333,3 miljoen (2015: € 356,7 miljoen). De desinvestering van Parking & Protection resulteerde in een omzetdaling van 0,4%. Gemiddeld lagere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro hadden een negatief effect van 1,0% op de omzet. Door lagere grondstofprijzen daalde de omzet met 2,0%. Per saldo daalde de omzet autonoom met 3,2%.

De omzetdaling in het tweede kwartaal is volledig toe te rekenen aan Industrial Solutions, als gevolg van een lagere orderintake in het subsegment manufacturing systems over de afgelopen kwartalen.
De overige segmenten Telecom en Building Solutions realiseerden een autonome groei van respectievelijk 11,8% en 2,6%.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) daalde in het tweede kwartaal 2016 met 11,2% naar € 33,6 miljoen (Q2 2015: € 37,8 miljoen). De EBITA van zowel Telecom als Building Solutions steeg ten opzichte van het tweede kwartaal 2015 terwijl in Industrial Solutions de EBITA duidelijk afnam.

Door het lagere bedrijfsresultaat daalde de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders met 12,1% naar € 21,5 miljoen (Q2 2015: € 24,4 miljoen).

De ROS voor de TKH-groep kwam in het tweede kwartaal 2016 uit op 10,1% (Q2 2015: 10,6%).

Financiële gang van zaken eerste halfjaar

De omzet daalde in het eerste halfjaar met 5,8% naar € 650,1 miljoen (H1 2015: € 690,0 miljoen). De desinvestering van Parking & Protection resulteerde over het eerste halfjaar in een omzetdaling van 0,4%. Zowel zwakkere buitenlandse valutakoersen ten opzichte van de euro als grondstofprijsdalingen hadden een negatief effect op de omzet van respectievelijk 0,7% en 1,8%. Autonoom daalde de omzet met 3,0%.

Het aandeel van Industrial Solutions in de totaalomzet daalde van 46,7% naar 44,9% over het eerste halfjaar 2016. Het aandeel Building Solutions steeg ten opzichte van de totaalomzet licht van 41,7% naar 42,1%. Het aandeel van Telecom Solutions steeg van 11,7% naar 13,0%.

De brutomarge steeg van 46,0% in het eerste halfjaar 2015 naar 46,4% in het eerste halfjaar 2016. Deze margeverbetering werd gerealiseerd in Building en Industrial Solutions dankzij een betere productmix.

De bedrijfskosten namen met 2,6% af ten opzichte van het eerste halfjaar 2015. Echter, in procenten van de omzet stegen de bedrijfskosten van 35,3% in het eerste halfjaar 2015 naar 36,5% in het eerste halfjaar 2016. De relatieve toename wordt met name veroorzaakt door een lager omzetniveau in het subsegment manufacturing systems, terwijl investeringen in de verdere uitbouw van de organisatie in een aantal specifieke verticale groeimarkten op het gebied van R&D, commercie en productiecapaciteit zijn verhoogd.

De afschrijvingen lagen met € 10,1 miljoen onder het niveau van het eerste halfjaar 2015 (€ 10,9 miljoen).

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) daalde met 12,3% van € 73,8 miljoen in het eerste halfjaar 2015 naar € 64,8 miljoen in het eerste halfjaar 2016. De EBITA binnen Telecom Solutions steeg met 16,0% ten opzichte van het eerste halfjaar 2015. Binnen Building Solutions daalde de EBITA met 3,7%. Industrial Solutions liet een daling van de EBITA zien van 23,2%.

De ROS daalde in het eerste halfjaar 2016 naar 10,0% (H1 2015: 10,7%).

De amortisatielast nam toe met € 0,5 miljoen tot € 15,9 miljoen (H1 2015: € 15,4 miljoen) door de toegenomen investeringen in R&D in de laatste jaren.

Het financieel resultaat verbeterde in het eerste halfjaar 2016 met € 2,0 miljoen naar € 2,4 miljoen. De rentelasten daalden met € 0,8 miljoen en minder negatieve valuta-effecten resulteerden in een verbetering van € 0,9 miljoen. Het resultaat deelnemingen verbeterde met € 0,3 miljoen.

De belastingdruk daalde van 22,6% in het eerste halfjaar 2015 naar 21,7% in het eerste halfjaar 2016. De toepassing van de Nederlandse innovatieboxfaciliteit had wederom een positief effect op de totale belastingdruk.

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders daalde in het eerste halfjaar 2016 met 12,8% naar € 41,0 miljoen (H1 2015: € 47,0 miljoen).
De nettowinst over het eerste halfjaar 2016 daalde naar € 35,9 miljoen (H1 2015: € 41,3 miljoen).

De netto-bankschulden, berekend overeenkomstig de bankconvenanten, namen ten opzichte van ultimo 2015 toe met € 46,0 miljoen naar € 207,0 miljoen. De toename hangt samen met de uitbetaling van dividend, investeringen en het door seizoensinvloeden hogere werkkapitaal. De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,3 en de interest coverage-ratio op 23,7 waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s opereert. De solvabiliteit bedroeg 44,2% (H1 2015: 40,2%). Het werkkapitaal steeg door seizoensinvloeden van 11,4% ultimo 2015 naar 14,4% per 30 juni 2016, maar lag aanzienlijk lager in vergelijking met medio 2015 (18,2%).

Het aantal personeelsleden in vaste dienst (FTE) per 30 juni 2016 bedroeg 5.433 (medio 2015: 5.337). Daarnaast waren er 405 inleenkrachten per 30 juni 2016 werkzaam (medio 2015: 478).

Ontwikkelingen per solutions-segment

Telecom Solutions

Profiel
Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 60% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 40%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 4,5% naar € 84,1 miljoen. Valutakoersen hadden een negatief effect op de omzet van 1,1%.
De omzet steeg autonoom met 5,6%. De autonome groei werd gerealiseerd in fibre network systems. De vraag naar glasvezelkabelsystemen in Nederland en Polen daalde, maar dit kon ruimschoots worden gecompenseerd door een sterke vraag naar glasvezel in China en groei in Duitsland en Frankrijk.

De EBITA steeg met 16,0% naar € 9,2 miljoen. De ROS verbeterde van 9,9% naar 11,0% door een hogere bezettingsgraad in de glasvezelproductie en een hogere toegevoegde waarde in het subsegment indoor telecom systems door een betere productmix.

Indoor telecom & Copper networks - home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen, koperkabel, connectivity-systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 5,6%
De omzet daalde met 2,2% door een verder afgenomen investeringsniveau in kopernetwerken. Op het gebied van indoor telecom is sprake van een gestegen vraag als gevolg van hogere consumentenbestedingen in de Europese markt. De marge verbeterde door een betere productmix.

Fibre network systems - glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 7,4%
De omzet steeg met 10,5%, ondanks een daling van de vraag in Nederland en Polen. In Nederland kon de afnemende vraag nog niet worden gecompenseerd met aanleg van glasvezelnetwerken van de buitengebieden. In Polen had de afname van Europese subsidies een negatief effect op de investeringsbereidheid. Daarentegen werd in China, Duitsland en Frankrijk omzetgroei gerealiseerd.
De hoge bezettingsgraad en de daardoor gerealiseerde efficiency leidde tot een positief effect op het resultaat.

Building Solutions

Profiel
Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden voor de zorg- en security-sector. De kennis concentreert zich op visiontechnologie en connectivity systemen in samenhang met efficiency-oplossingen voor het verkorten van de doorlooptijd van het realiseren van installaties binnen gebouwen en industriële automatisering. Daarnaast wordt gefocust op intelligente video-, communicatie- en toegangscontrolesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder ouderenzorg, parkeren, scheepsbouw, olie- en gasindustrie, tunnels en beveiliging van gebouwen en terreinen.

De omzet binnen het segment Building Solutions daalde met 4,7% naar € 274,0 miljoen, waarvan 0,9% verklaard wordt door de desinvestering van Parking & Protection. Valutakoersen hadden een negatief effect op de omzet van 1,0%. Lagere grondstofprijzen hadden een drukkend effect van 2,3% op de omzet.
Per saldo daalde de autonome omzet met 0,5% in het eerste halfjaar. Door terughoudendheid voor investeringen daalde de omzet in China en Polen. In het tweede kwartaal werd een autonome groei van 2,6% gerealiseerd.

De EBITA daalde met 3,7% naar € 28,9 miljoen, als gevolg van de omzetdaling. De ROS verbeterde licht naar 10,6% in het eerste halfjaar 2016 (H1 2015: 10,4%).

Vision & Security systems – vision-technologie, systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamer integratie, zorgsystemen – omzetaandeel 25,5%
De autonome omzet daalde met 0,1%. De terughoudendheid voor investeringen in China en Polen had een negatief effect op de omzet. Binnen Europa steeg daarentegen de omzet vooral in het security-segment. De omzet in parkeeroplossingen steeg door een toenemende behoefte aan efficiënte en intelligente parkeersystemen, gebaseerd op vision-technologie. De introductie van nieuwe geavanceerde vision-technologie voor automatisering en inspectie van productieprocessen, inspelend op steeds hogere specificaties, leidde tot de eerste opdrachten. Op basis van feedback van klanten is er een aanzienlijke potentie voor de innovaties binnen onze vision-technologie, waarmee de groeidoelstelling van de verticale groeimarkt machine vision wordt bevestigd.

Connectivity systems - speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten, gestructureerde bekabelingsystemen – omzetaandeel 16,6%
De autonome omzet daalde met 1,1%. Dit was het gevolg van een gedaald marktvolume door minder grote projecten in de bouw- en infrasector evenals een daling in de marine, oil & gas-markt. Daarentegen groeide de omzet voor energie- en datakabelsystemen. Door een sterke focus op marge en efficiencyverbeteringen steeg de toegevoegde waarde en het resultaat.
De nieuwe fabriek voor subsea-kabelsystemen is in het eerste halfjaar van 2016 opgeleverd.
In het tweede kwartaal is gestart met proefproducties en vanaf het eerste kwartaal 2017 zal de seriematige productie gaan plaatsvinden.

Industrial Solutions

Profiel
Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play”-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions daalde met 9,3% naar € 292,1 miljoen. Valutakoersen hadden een negatief effect op de omzet van 0,2%. Door gemiddeld lagere grondstofprijzen daalde de omzet met 1,8%. Autonoom daalde de omzet met 7,3%. De omzetdaling is volledig toe te rekenen aan het subsegment manufacturing systems en hangt samen met de eerder gecommuniceerde lagere orderintake gedurende 2015 vanwege terughoudendheid voor investeringen in China. De omzet binnen het subsegment connectivity systems ontwikkelde zich positief en steeg autonoom met 7,2%.

De EBITA daalde met 23,2% naar € 32,8 miljoen als gevolg van een lagere omzet en productiebezetting evenals door investeringen voor capaciteitsuitbreidingen en hogere R&D-uitgaven. De ROS daalde als gevolg hiervan van 13,3% in het eerste halfjaar 2015 naar 11,2% in het eerste halfjaar 2016.

Connectivity systems - speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, de robot-, de automotive en machinebouwindustrie – omzetaandeel 19,3%
De autonome omzet steeg met 7,2%. Deze positieve ontwikkeling van de omzet werd gerealiseerd binnen de medische industrie en de robotindustrie. De investeringen in R&D, waarmee optimaal ingespeeld kan worden op de trend naar miniaturisering en verhoging van levensduur van kabelsystemen voor geavanceerde productiesystemen, werpen duidelijk hun vruchten af.
De sterke toename van de vraag naar robotsystemen heeft hierop eveneens een gunstig effect.

Manufacturing systems - geavanceerde bandenbouwproductie-systemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, testapparatuur, producthandlingsystemen voor de medische industrie en machinebesturingssystemen – omzetaandeel 25,6%
De autonome omzet daalde met 16,2%. Deze daling was het gevolg van de lagere orderintake in 2015 en het effect van een relatief groot aandeel aan engineeringactiviteiten voorafgaand aan productie als gevolg van de nieuw ontwikkelde technologie en een verdere doorbraak binnen de top vijf bandenbouwers. De productiecapaciteit werd in het tweede kwartaal verder opgevoerd om in het verwachte hogere productieniveau voor het tweede halfjaar 2016 te kunnen voorzien. De terughoudendheid voor investeringen in China heeft nog steeds een negatief effect op de orderintake. In het tweede kwartaal werd een aantal projecten uitgesteld, waardoor de orderintake op een relatief laag niveau van € 50 miljoen uitkwam. Ondanks de lage orderintake is het orderboek goed gevuld waardoor in de komende kwartalen een hogere productiewaarde gerealiseerd zal worden.
Door de bandenbouwindustrie werden diverse grote projecten in het tweede kwartaal aangekondigd waarvoor TKH goed gepositioneerd is en die zouden kunnen leiden tot orderintake.

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor het tweede halfjaar voor de marktsegmenten waarin TKH opereert, laten over het algemeen een positiever beeld zien.

Binnen Telecom Solutions wordt een omzet verwacht in lijn met het eerste halfjaar.
De vraag naar glasvezel in China zal in de tweede helft van 2016 lager liggen, maar dit zal naar verwachting grotendeels gecompenseerd kunnen worden door een aantrekkende vraag uit Europa. Door een andere geografische spreiding van de omzet wordt verwacht dat het resultaat wat lager zal uitkomen ten opzichte van het eerste halfjaar.

Binnen Building Solutions zal de omzet zich in het tweede halfjaar positief ontwikkelen. Zowel binnen connectivity als vision & security is de orderportefeuille en orderintake op een goed niveau en zijn de vooruitzichten voor potentiële orders over het algemeen positief. Per saldo wordt verwacht dat het resultaat in het tweede halfjaar beter zal zijn dan in het eerste halfjaar.

Binnen Industrial Solutions zal als gevolg van het goede orderboek zowel binnen connectivity als manufacturing systems de omzet stijgen. De orderintake voor manufacturing sytems zal in het tweede halfjaar naar verwachting hoger zijn dan in het eerste halfjaar. Verwacht wordt dat het resultaat hoger zal zijn ten opzichte van het eerste halfjaar.

Per saldo verwacht TKH, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, over geheel 2016 een nettowinst -voor amortisatie en eenmalige baten en lasten- toerekenbaar aan aandeelhouders, tussen € 88 miljoen en € 93 miljoen (2015: € 99,9 miljoen).

Voor het complete persbericht verwijzen wij naar bijgaand PDF-bestand.

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer