Halfjaarcijfers 2014

Forse winststijging TKH

Highlights tweede kwartaal 2014

 • Stijging omzet met 13,5% naar € 342,7 miljoen, vrijwel geheel autonoom.
 • Omzetgroei voornamelijk gedragen door Industrial Solutions (+27,8%).
 • Orderintake Industrial Solutions gecontinueerd op hoog niveau.
 • EBITA met 42,5% gestegen, vooral door Industrial Solutions.
 • Efficiencyprogramma’s 2013 dragen bij aan resultaatverbetering Building Solutions.
 • Belangrijke verbetering ROS naar 9,8%.
 • Nettowinst voor amortisatie stijgt met 68,4%, mede door lagere belastingdruk en lagere financiële lasten.

Highlights eerste halfjaar 2014

 • Stijging omzet met 11,9% naar € 657,1 miljoen, autonome stijging 12,8%.
 • Verbetering brutomarge van 40,9% naar 41,8% door een betere productmix.
 • EBITA gestegen met 41,0% door autonome omzetgroei, een sterk verbeterde efficiency en goede kostenbeheersing.

Outlook

 • Verwachting voor geheel 2014: een nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toekomend aan aandeelhouders tussen € 75 en € 82 miljoen (2013: € 55,9 miljoen).

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "De sterke verbetering van het resultaat en de verder toegenomen orderintake in het tweede kwartaal bevestigen de goede strategische uitgangspositie van TKH. De innovaties binnen onze vier kerntechnologieën spreken onze klanten duidelijk aan. Vooral het verbinden en het in één propositie aanbieden van de TKH-kerntechnologieën, geeft TKH een unieke positie. De vraag van klanten naar complete systemen, sluit goed aan op de verticale marktbenadering van TKH. Wij bieden de klant onderscheidende technologie die deze klanten beveiligen, veiliger en efficiënter maken. De gerealiseerde hoge autonome groei bewijst dat we een sterke internationale speler zijn met veel perspectief voor verdere autonome groei die vooral gericht zal zijn op de door ons gedefinieerde verticale groeimarkten. Daarbij verwachten we dat het resultaat in het tweede halfjaar hoger zal zijn dan in het eerste halfjaar”.

Financiële gang van zaken tweede kwartaal

De omzet in het tweede kwartaal steeg vrijwel geheel autonoom met 13,5% naar € 342,7 miljoen (Q2 2013: € 301,9 miljoen). De omzet steeg het sterkst binnen Industrial Solutions met 27,8%. Met name de omzet in het segment bandenbouw-systemen steeg vanwege de orderintake die al sinds het tweede halfjaar 2012 sterk toenam. Ook in het tweede kwartaal lag de orderintake in dit segment op een hoog niveau. De omzet binnen Building Solutions steeg met 2,8%, de bijdrage van acquisities in dit segment bedroeg 1,2%. De omzet binnen Telecom Solutions daalde daarentegen met 0,9% door de afnemende vraag in het segment copper network systems.

De brutomarge verbeterde van 40,6% in het tweede kwartaal 2013 naar 41,8% in het tweede kwartaal 2014 door een betere productmix.

De bedrijfskosten in procenten van de omzet daalden van 32,8% in het tweede kwartaal 2013 naar 32,1% in het tweede kwartaal 2014. Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa (EBITA) steeg met 42,5% van € 23,5 miljoen in het tweede kwartaal 2013 naar € 33,6 miljoen in het tweede kwartaal 2014. De EBITA binnen Industrial Solutions steeg het sterkst. Met name de forse omzetstijging en de verbeterde efficiency in het segment manufacturing systems droeg hieraan bij. De EBITA van Telecom Solutions daalde, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat het tweede kwartaal 2013 een uitzonderlijk sterk kwartaal was.

Bij Building Solutions steeg de EBITA, vooral door de doorgevoerde efficiencymaatregelen en de focus op de verticale groeimarkten.

Door lagere financiële lasten, een lagere belastingdruk en het hogere bedrijfsresultaat steeg de netto-winst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toekomend aan aandeelhouders met 68,4%.

De ROS steeg naar 9,8% (Q2 2013: 7,8%).

Financiële gang van zaken eerste halfjaar

De omzet steeg in het eerste halfjaar met 11,9% naar € 657,1 miljoen (H1 2013: € 587,1 miljoen). De bijdrage van acquisities in de totale omzet bedroeg 0,4%. Grondstofprijsdalingen hadden een negatief effect op de omzet van 1,3%. Autonoom steeg de omzet met 12,8%.

Het aandeel van Industrial Solutions in de totaalomzet steeg van 45,2% in 2013 naar 50,9% over het eerste halfjaar 2014. Het aandeel Building Solutions daalde in de totaalomzet van 41,1% naar 36,8% vanwege de sterke groei binnen Industrial Solutions. Het aandeel van Telecom Solutions daalde van 13,6% naar 12,3%.

De brutomarge steeg van 40,9% in het eerste halfjaar 2013 naar 41,8% in het eerste halfjaar 2014 dankzij een betere productmix.

De bedrijfskosten (exclusief eenmalige lasten) in procenten van de omzet daalden van 33,6% over het eerste halfjaar 2013 naar 32,7% in het eerste halfjaar 2014. Dit was het gevolg van een hogere bezetting van de productielocaties en de in het tweede halfjaar 2013 doorgevoerde efficiencyprogramma’s.

De afschrijvingen lagen met € 10,1 miljoen boven het niveau van het eerste halfjaar 2013 (€ 9,7 miljoen) door een wat hoger investeringsniveau in de laatste jaren.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa (EBITA) steeg met 41,0% van € 42,7 miljoen in het eerste halfjaar 2013 naar € 60,2 miljoen in het eerste halfjaar 2014. De EBITA binnen Industrial Solutions steeg met 74,3% ten opzichte van het eerste halfjaar 2013, voornamelijk door de hogere omzet en verbeterde efficiency en bezettingsgraad op de productielocaties. Binnen Building Solutions steeg de EBITA met 9,7% van € 16,7 miljoen in het eerste halfjaar 2013 naar € 18,3 miljoen in het eerste halfjaar 2014. Telecom Solutions liet een daling van de EBITA zien van 19,1%.

De ROS in het eerste halfjaar steeg naar 9,2% (H1 2013: 7,3%).

De amortisatielast nam toe met € 1,0 miljoen tot € 12,9 miljoen (H1 2013: € 12,0 miljoen) door met name investeringen in R&D.

De financiële lasten namen in het eerste halfjaar 2014 met € 2,3 miljoen af naar € 4,8 miljoen. De verbetering is het gevolg van de lagere rente door de vernieuwde kredietfaciliteit per oktober 2013, aflopende renteswaps en voordelige valuta-effecten van € 0,5 miljoen in vergelijking tot het eerste halfjaar 2013. Tegenover de lagere rentelasten staat een lager resultaat uit deelnemingen, waarvan het resultaat in 2013 positief beïnvloed werd door valuta-effecten.

De belastingdruk daalde van 23,0% in het eerste halfjaar 2013 naar 21,5% in het eerste halfjaar 2014. In 2014 werd een belangrijke overeenkomst met de belastingdienst over de innovatiebox-faciliteit vernieuwd, met een looptijd tot eind 2018.

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders bedroeg in het eerste halfjaar 2014 € 37,1 miljoen (H1 2013: € 22,9 miljoen). De nettowinst over het eerste halfjaar 2014 steeg naar € 33,5 miljoen (H1 2013: € 19,4 miljoen), een stijging van 73,3%.

De netto-bankschulden berekend conform de bankconvenanten, namen ten opzichte van ultimo 2013 toe met € 37,7 miljoen naar € 223,3 miljoen. Deze toename hangt samen met een, vanwege seizoensinvloeden, hoger werkkapitaal en dividendbetalingen. De solvabiliteit bedroeg 40,8% (H1 2013: 40,6%). De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,6 en de interest coverage-ratio op 14,6, waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s opereert. Het werkkapitaal steeg naar 15,8% van de omzet in vergelijking met 15,5% per 30 juni 2013.

Het aantal personeelsleden in vaste dienst (FTE) per 30 juni 2014 bedroeg 4.918 (medio 2013: 4.683). Daarnaast waren er 452 inleenkrachten per 30 juni 2014 in dienst (medio 2013: 305).

Ontwikkelingen per solutions-segment

Telecom Solutions

Profiel

Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg licht met 0,5% naar € 80,5 miljoen ondanks een sterke daling in het sub-segment copper network systems. De omzet in glasvezelnetwerksystemen verbeterde daarentegen, mede door projecten in China, Polen en Duitsland.

De EBITA daalde met € 1,6 miljoen ten gevolge van druk op marges door overcapaciteit en het binnenhalen van een aantal strategische projecten. De ROS daalde van 10,3% naar 8,3%.

Indoor telecom systems - home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen – omzetaandeel 4,2%

De omzet steeg met 11,5% door een uitbreiding van het productportfolio en licht hogere consumentenbestedingen in de Europese markt.

Fibre network systems - glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 6,8%

De omzet steeg met 8,5%. De groei werd voornamelijk gerealiseerd in China, Polen en Duitsland. De verwerving van enkele strategische glasvezelprojecten had een drukkend effect op de marge, maar de projecten bieden perspectief voor hogere groei. Door overcapaciteit bij een aantal producenten daalden de verkoopprijzen licht. Door een verwachte toename van de vraag in China zal de overcapaciteit dalen. TKH is met een investering gestart voor verhoging van de efficiency van haar glasvezelproductiecapaciteit in China. Naar verwachting zal dit project aan het einde van het eerste kwartaal 2015 zijn afgerond.

Copper network systems - koperkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 1,3%

De omzet in dit segment daalde met 41,9%, hetgeen in lijn is met de hogere prioriteit voor en daarmee gepaard gaande verschuiving richting investeringen in glasvezelnetwerken en 4G-netwerken. Vanaf 1 januari 2015 wordt dit subsegment vanwege de geringe omvang samengevoegd met het subsegment indoor telecom systems.

Building Solutions

Profiel

Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden voor de zorg- en security-sector. De kennis concentreert zich op visiontechnologie en connectivity systemen in samenhang met efficiency-oplossingen voor het verkorten van de doorlooptijd van het realiseren van installaties binnen gebouwen en industriële automatisering. Daarnaast wordt gefocust op intelligente video-, communicatie- en toegangscontrolesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder ouderenzorg, parkeren, scheepsbouw, olie- en gasindustrie, tunnels en beveiliging van gebouwen en terreinen.

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 0,3% naar € 242,3 miljoen. Acquisities waren verantwoordelijk voor een groei van 0,9%. Lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 1,7%. De autonome groei bedroeg in het eerste halfjaar 1,1%.

De EBITA steeg naar € 18,3 miljoen. Het resultaat verbeterde door de ingezette efficiencyprogramma’s in 2013 en de gerealiseerde groei. De ROS steeg van 6,9% in 2013 naar 7,5% in 2014.

Building technologies - energiezuinige licht- en lichtschakelsystemen, energie beheersystemen, zorgsystemen, gestructureerde bekabelingsystemen – omzetaandeel 6,8%

De omzet steeg met 0,8%. Het tweede kwartaal was sterker dan het eerste kwartaal dankzij belangrijke nieuwe orders in de verticale groeimarkten Tunnel & Infra en Parking. De focus op geïntegreerde oplossingen in specifieke markten begint vruchten af te werpen. In de Nederlandse zorgsector is nog steeds sprake van een terughoudendheid in investeringen als gevolg van het veranderde zorgbeleid vanuit de overheid.

Vision & Security systems – Vision technologie, systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamer integratie – omzetaandeel 18,1%

De omzet steeg met 5,9% met name door de visiontechnologie-bedrijven. De omzet en orderintake verbeterde in China, Duitsland en Frankrijk. Daarnaast draagt de toenemende internationalisatie van de uitrol van het security-portfolio bij aan de groei. Daarmee kon de terughoudendheid voor investeringen in de bouw- en constructiesector in de Benelux worden gecompenseerd.

Gedurende het eerste halfjaar werd de organisatie versterkt op het gebied van R&D, productie en commercie, om in de komende jaren een bovengemiddelde groei mogelijk te maken.

Connectivity systems - speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten – omzetaandeel 11,9%

De omzet nam met 7,2% af vanwege een gedaald marktvolume in de bouw- en constructiesector en een effect van 4,9% als gevolg van lagere grondstofprijzen. Daarnaast lag het investeringsniveau van energie- en netwerkbedrijven op een lager niveau. Ondanks een scherpe concurrentie kon de marge worden verbeterd dankzij de doorgevoerde efficiencyprogramma’s en de focus op groeimarkten zoals Tunnel & Infra en Marine, Oil & Gas.

Industrial Solutions

Profiel

Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play”-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg met 25,9% naar € 334,3 miljoen. Grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 1,2%. Autonoom steeg de omzet met 27,1%. Binnen connectivity systems steeg de omzet, gecorrigeerd voor lagere grondstofprijzen, met 3,8%. De omzet binnen manufacturing systems steeg met 46,5% en ligt in lijn met de hogere orderintake.

De EBITA steeg met 74,3% naar € 41,1 miljoen. De EBITA steeg fors door de toename van de omzet, een verbeterde efficiency en een betere spreiding van de bezettingsgraad over de aanwezige productielocaties.

Connectivity systems - speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, de robot-, de automotive en machinebouwindustrie.- omzetaandeel 18,5%

De omzet steeg met 3,8%, gecorrigeerd voor een negatief effect op de omzet van 2,8% voor doorberekende lagere grondstofprijzen. De verbeterde marktomstandigheden hadden een positieve impact op de orderintake in het tweede kwartaal. De trend om meer complete modules en systemen in opdracht te geven zette zich verder door. In aansluiting daarop wordt door TKH geïnvesteerd in een geïntegreerde oplossing op basis van vision- en connectivity-technologie. Daarnaast werden de eerste orders ontvangen voor het nieuw ontwikkelde dragchain-portfolio (kabelketting-systemen) voor de industriële markt.

Manufacturing systems - geavanceerde bandenbouwproductie-systemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, testapparatuur, producthandlingsystemen voor de medische industrie en machinebesturingssystemen – omzetaandeel 32,4%

De omzet steeg met 46,5%. De investeringen in nieuwe technologie en productie-capaciteit vertaalden zich in een forse groei van de orderintake en omzet, waarbij in het eerste halfjaar 2014 een orderintake van meer dan € 200 miljoen werd gerealiseerd. Het marktaandeel binnen de top 5-bandenbouwers in de industrie werd verder uitgebreid en ook de orderintake buiten de grote vijf bandenbouwers nam toe. De verbeterde bezetting op de diverse productielocaties vertaalde zich in een hogere marge.

Ontwikkelingen na 30 juni 2014

Zoals op 11 juli 2014 aangekondigd, heeft TKH haar belang in Augusta Technologie AG vergroot naar circa 91%. Op basis hiervan is een ‘merger squeeze-out’-procedure opgestart voor het verkrijgen van het resterende belang dat in het bezit is van minderheidsaandeelhouders.

TKH streeft naar een verdere versnelling in de samenwerking tussen de vision-technologiebedrijven binnen de TKH-groep en Augusta om hiermee een gezamenlijke strategie uit te rollen.

Dit in juli verworven additionele belang in Augusta werd door TKH uit de beschikbare kredietfaciliteiten gefinancierd.

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor het tweede halfjaar voor de marktsegmenten waarin TKH opereert, laten over het algemeen een positief beeld zien, ondanks de nog kwetsbare algemene economische situatie en geopolitieke situatie.

Binnen Telecom Solutions is de verwachting dat de investeringen in glasvezelnetwerken verder zullen toenemen. De omzet binnen kopernetwerken zal verder dalen als gevolg van verschuiving van investeringen in glasvezelnetwerken. Voor het tweede halfjaar 2014 wordt een resultaat verwacht dat in lijn is met dat van het eerste halfjaar.

Binnen Building Solutions is de verwachting dat het investeringsniveau in de bouw- en constructiesector laag zal blijven. Daar tegenover bieden de verticale groeimarkten voldoende perspectief voor verdere groei en hogere marges. Per saldo wordt verwacht dat het resultaat in het tweede halfjaar beter zal zijn dan in het eerste halfjaar.

Door de hoge orderintake binnen Industrial Solutions zal de omzet in de tweede helft van het jaar naar verwachting op hetzelfde hoge niveau als het eerste halfjaar liggen. De mondiale economische onzekerheid maakt het lastig in te schatten hoe de orderintake zich in de komende kwartalen zal ontwikkelen. Op dit moment zijn de vooruitzichten voor de orderintake positief. Voor het tweede halfjaar 2014 wordt een resultaat verwacht tenminste in lijn met dat van het eerste halfjaar.

Per saldo verwacht TKH, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, over geheel 2014 een nettowinst -voor amortisatie en eenmalige baten en lasten- toerekenbaar aan aandeelhouders, tussen € 75 en € 82 miljoen.

Voor het volledige persbericht verwijzen wij naar bijgaand PDF-bestand.

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer