TKH halfjaarcijfers 2013

Goede winstverbetering in 2e kwartaal

Highlights tweede kwartaal 2013

  • Stijging omzet met 12,9% naar € 301,9 miljoen, autonome stijging 4,3%.
  • Omzetgroei in Industrial (17,2%) en Building Solutions (13,5%).
  • Resultaat Building Solutions sterk verbeterd met goede autonome prestatie.
  • Resultaat Industrial Solutions licht gedaald door initiële kosten ten behoeve van verdere groei en innovaties – record orderintake in segment bandenbouwsystemen.
  • EBITA met 80,5% gestegen – mede door goede bijdrage Augusta en effect eenmalige lasten in 2012.

Highlights eerste halfjaar 2013

  • Stijging omzet met 11,6% naar € 587,1 miljoen, autonome stijging 1,3%.
  • Verbetering brutomarge van 40,2% naar 40,9%.
  • EBITA gestegen met 28,4% door acquisities, effecten efficiencyprogramma’s en eenmalige lasten in 2012.

Outlook

  • Verwachting voor geheel 2013: een nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toekomend aan aandeelhouders tussen € 52 en € 57 miljoen (2012: € 47,5 miljoen).

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "De verdere internationalisatie en de focus op de door TKH gedefinieerde verticale groeimarkten hebben in het tweede kwartaal gezorgd voor autonome omzetgroei ondanks de economische tegenwind. Binnen Building Solutions was sprake van een forse margedruk in de Benelux door de in de markt aanwezige overcapaciteit vanwege gedaalde vraag. Het resultaat verbeterde echter sterk ten opzichte van vorig jaar door de acquisities en de in de tweede helft van vorig jaar doorgevoerde efficiencyprogramma’s. Door de moeilijke markt bleef de ROS-ontwikkeling in met name het connectivity-segment nog achter bij het gestelde doel. Binnen Industrial Solutions was de hoge orderintake voor het segment bandenbouwsystemen positief. Het marktaandeel binnen de top 5 bandenbouwers groeide en ook buiten de top 5 nam de orderintake toe. Dit geeft een goed perspectief ten aanzien van toekomstige omzet- en resultaatgroei. In het eerste halfjaar werden relatief hoge kosten gemaakt ter voorbereiding op de in het tweede halfjaar te realiseren groei. In het tweede halfjaar zal dit zich normaliseren. Verwacht wordt dat het resultaat als geheel in het tweede halfjaar hoger zal zijn dan in het eerste halfjaar.”

Financiële gang van zaken tweede kwartaal

De omzet steeg in het tweede kwartaal met 12,9% naar € 301,9 miljoen (Q2 2012: € 267,3 miljoen). De bijdrage in de omzet van acquisities bedroeg 9,8%. Autonoom steeg de omzet met 4,3%. Grondstofprijsdalingen hadden een negatief effect op de omzet van 1,2%.

De omzet binnen Industrial Solutions steeg met 17,2%. Met name de omzet in het segment bandenbouwsystemen steeg vanwege de orderintake die sinds het tweede halfjaar 2012 verder toenam. De orderintake in het tweede kwartaal lag met € 80 miljoen op een recordniveau. Op basis hiervan zijn verdere voorbereidingen voor groei getroffen. Binnen Building Solutions steeg de omzet met 13,5%. De acquisitie van Augusta Technologie had hierin een sterke bijdrage. Ondanks de uitdagende marktomstandigheden groeide de autonome omzet na correctie voor voorraadafbouw en gedaalde grondstofprijzen met 3,1%. De omzet binnen Telecom Solutions daalde met 0,3% door het verder dalende niveau van investeringen in kopernetwerken. De glasvezelsystemen lieten binnen Telecom Solutions een groei zien van 7,4%.

De EBITA steeg in het tweede kwartaal met 38,1% naar € 23,5 miljoen. Building Solutions droeg zowel autonoom als door acquisities sterk bij aan deze groei. De in de tweede helft van 2012 ingezette efficiency-programma’s hebben geleid tot een lager kostenniveau in relatie tot de gerealiseerde omzet, waardoor de ROS autonoom steeg. Margedruk in het segment connectivity systems en een laag activiteitenniveau binnen security systems voor infraprojecten hadden een drukkend effect op de ROS. Desondanks liet de ROS binnen Building Solutions een sterke verbetering zien naar 7,4% ten opzichte van 1,5% in het tweede kwartaal 2012. Binnen Industrial Solutions daalde het resultaat licht door een lagere brutomarge doordat veel projecten zich in een vroeg stadium van productie bevinden en door tijdelijk hogere innovatiekosten voor nieuwe klanten en nieuwe technologie. Telecom Solutions liet door een verbeterde efficiency en effecten van lagere grondstofprijzen een stijging van de EBITA zien.

Financiële gang van zaken eerste halfjaar

De omzet steeg in het eerste halfjaar met 11,6% naar € 587,1 miljoen (H1 2012: € 526,2 miljoen). De bijdrage van acquisities in de totale omzet bedroeg 11,1%. Autonoom steeg de omzet met 1,3%. Grondstofprijsdalingen hadden een negatief effect op de omzet van 0,9%.

Over de eerste helft van 2013 steeg het aandeel Building Solutions in de totaalomzet naar 41,1% van 38,2% in 2012. Deze stijging werd met name gerealiseerd door de acquisities in 2012. Het aandeel Industrial Solutions daalde hierdoor in de totaalomzet van 46,3% in 2012 naar 45,2% en het aandeel van Telecom Solutions daalde van 15,5% naar 13,6%.

De brutomarge steeg van 40,2% in de eerste helft van 2012 naar 40,9% in 2013 dankzij een betere productmix, mede door acquisities, en de afbouw van voorraden bij de productielocaties.

De bedrijfskosten (exclusief eenmalige lasten) in procenten van de omzet daalden van 33,1% over 2012 naar 32,1% in de eerste helft van 2013, indien de acquisities buiten beschouwing worden gelaten. Dit was het gevolg van de in de tweede helft van 2012 doorgevoerde efficiencyprogramma’s.

De afschrijvingen lagen met € 9,7 miljoen boven het niveau van de eerste helft van 2012 (€ 8,0 miljoen) met name door afschrijvingen in de in 2012 geacquireerde bedrijven.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa (EBITA) steeg met 28,4% van € 33,3 miljoen in de eerste helft van 2012 naar € 42,7 miljoen in de eerste helft van 2013. De EBITA binnen Industrial Solutions daalde met 25,6% ten opzichte van het eerste halfjaar 2012, voornamelijk door de hoge kosten en onderbezetting in het eerste kwartaal in aanloop naar de verwachte toename van de orderintake. Telecom Solutions liet een stijging van de EBITA zien van 10,4% en binnen Building Solutions steeg de EBITA door de aquisities en een sterke autonome verbetering met 373% van € 3,5 miljoen in 2012 naar € 16,7 miljoen in 2013.

De ROS in het eerste halfjaar steeg naar 7,3% (H1 2012: 7,1%).

De amortisatielast nam toe met € 3,8 miljoen tot € 12,0 miljoen (H1 2012: € 8,2 miljoen) door met name de acquisitie van Augusta.

De financiële lasten namen toe met € 2,1 miljoen naar € 7,2 miljoen in de eerste helft van 2013. De stijging is het gevolg van de hogere uitstaande rentedragende schuld en nadelige valuta-effecten van € 0,6 miljoen in vergelijking tot het eerste halfjaar 2012. De hogere financiële lasten werden deels gecompenseerd door een bijzondere bate van € 0,4 miljoen als gevolg van een vrijval van een earn-outvoorziening, alsmede een hoger resultaat deelnemingen van in totaal € 1,2 miljoen.

De belastingdruk daalde van 25,8% in de eerste helft van 2012 naar 23,0% in de eerste helft van 2013. De belastingdruk in de eerste helft van 2012 werd eenmalig beïnvloed door niet-aftrekbare acquisitiekosten.

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders bedroeg in het eerste halfjaar 2013 € 22,9 miljoen (H1 2012: € 22,0 miljoen). De nettowinst over het eerste halfjaar 2013 steeg naar € 19,4 miljoen (H1 2012: € 15,0 miljoen), een stijging van 29,1%.

De netto-bankschulden namen ten opzichte van ultimo 2012 toe met € 31,2 miljoen naar € 219,4 miljoen. Deze toename hangt samen met een, vanwege seizoensinvloeden, hoger werkkapitaal en hogere investeringen. De solvabiliteit bedroeg 40,6% (H1 2012: 42,4%). De net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,9 en de interest coverage-ratio op 9,0, waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s opereert. Het werkkapitaal steeg naar 15,5% van de omzet in vergelijking met 13,5% per 30 juni 2012.

Het aantal personeelsleden in vaste dienst (FTE) per 30 juni 2013 bedroeg 4.683 (ultimo 2012: 4.736).

Ontwikkelingen per solutions-segment

Telecom Solutions

Profiel
Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions daalde met 1,8% naar € 80,1 miljoen. Deze omzetdaling was het gevolg van een daling van investeringen in kopernetwerken. Tegenover deze daling stond een groei van glasvezelsystemen van 3,3% over het eerste halfjaar 2013 door marktaandeelgroei in zowel Europa als Azië.

De EBITA steeg met € 0,8 miljoen. De ROS steeg van 9,2% naar 10,3% door een verbeterde efficiency en effecten van lagere grondstofprijzen.

Indoor telecom systems - home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen – omzetaandeel 4,2%

De omzet steeg licht met 1,5%. De groei werd gerealiseerd ondanks de terughoudendheid van consumenten in de Benelux voor bestedingen op het gebied van ICT. De prioriteit voor opwaardering van breedbandverbindingen compenseerde de investeringsterughoudendheid van consumenten.

Fibre network systems - glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 7,0%

De omzet steeg met 3,3%. De groei werd gerealiseerd doordat het investeringsniveau in glasvezelnetwerken verder toenam. Door de lange vorstperiode in de eerste maanden van het jaar lag de omzet in het eerste kwartaal lager, maar in het tweede kwartaal kon groei worden gerealiseerd. De investeringen binnen Europa in 4G-netwerken vertraagde in een aantal landen het investeringsniveau voor glasvezelnetwerken.

Copper network systems - koperkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 2,4%

De omzet in dit segment daalde met 18,3%. In lijn met de hogere prioriteit en daarmee gepaard gaande verschuiving richting investeringen in glasvezelnetwerken en 4G-netwerken daalde de omzet in dit segment.

Building Solutions

Profiel
Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden voor de zorg- en security-sector. De kennis concentreert zich op visiontechnologie en connectivity systemen in samenhang met efficiency-oplossingen voor het verkorten van de doorlooptijd van het realiseren van installaties binnen gebouwen en industriële automatisering. Daarnaast wordt gefocust op intelligente video-, intercom- en toegangscontrolesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder ouderenzorg, parkeren, scheepsbouw, olie- en gasindustrie, tunnels en beveiliging van gebouwen en terreinen.

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 20,2% naar € 241,5 miljoen. Acquisities waren verantwoordelijk voor een groei van 21,8%. De autonome groei gecorrigeerd voor afbouw van voorraden bedroeg in het eerste halfjaar 2,4%. Lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 1,1%. De in 2012 ingezette internationale positionering en focus op een aantal verticale groeimarkten waar de technologiebouwstenen van TKH goed op aansluiten leidde tot autonome groei, ondanks de in de Benelux uitdagende marktomstandigheden.

De EBITA steeg naar € 16,7 miljoen, zowel door de acquisities als door autonome groei. Het resultaat exclusief acquisities verdubbelde in lijn met de ingezette efficiency-programma’s in 2012 en de gerealiseerde groei. Margedruk in het connectivity-segment had een negatief effect op de efficiency- en margeverbeteringsprogramma’s. De ROS steeg desondanks van 1,8% in 2012 naar 6,9% in 2013.

Building technologies - energiezuinige licht- en lichtschakelsystemen, energie beheersystemen, zorgsystemen, gestructureerde bekabelingsystemen – omzetaandeel 7,6%

De omzet daalde met 4,6% voornamelijk door een terughoudendheid voor investeringen in de bouw- en constructiesector. In de zorgsector werd groei gerealiseerd doordat de TKH-technologie goed inspeelt op de toenemende behoefte aan efficiencyoplossingen in deze sector.

Vision & Security systems – Vision technologie, systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamer integratie – omzetaandeel 19,2%

De omzet steeg met 67,5%. De acquisitie van Augusta droeg voor het grootste deel bij aan deze omzetgroei. De autonome omzet groeide met 2,2%, waarbij terughoudendheid voor investeringen in de bouw- en constructiesector in de Benelux evenals in de verkeersinfrastructuur de groei negatief beïnvloedde.

Het resultaat van Augusta was lager dan in het eerste halfjaar 2012 door een zwakker eerste kwartaal. Het tweede kwartaal was in lijn met het resultaat van het jaar ervoor. De eind 2012 aangebrachte focus binnen het vision- & security-segment in de door TKH gedefinieerde verticale groeimarkten zorg, parkeer, tunnel, scheepsbouw, olie & gas en machine vision, zet in op een verdere groei van dit segment.

Connectivity systems - speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, solar- en windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten – omzetaandeel 14,4%

De omzet steeg, na correctie voor voorraadafbouw en gedaalde grondstofprijzen, met 6,3%. De groei werd voornamelijk buiten de Benelux gerealiseerd. Het gedaalde marktvolume in de bouw- en constructiesector zorgde voor scherpe concurrentie- en margedruk, waardoor de omzetgroei in combinatie met de doorgevoerde efficiencyprogramma’s nog niet leidde tot het beoogde rendement op de omzet.

Stappen werden gezet om de solarsysteemactiviteiten verder te reduceren vanwege het lage rendement in dit segment.

Industrial Solutions

Profiel
Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play”-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg met 9,0% naar € 265,5 miljoen. De omzet steeg 6,0% door de acquisitie van Augusta. Autonoom groeide de omzet met 4,0%. Grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 1,0%. Binnen connectivity systems daalde de omzet, gecorrigeerd voor lagere grondstofprijzen, met 1,0%. De omzet binnen manufacturing systems steeg autonoom met 9,1% en ligt in lijn met de hogere orderintake sinds de tweede helft van 2012.

De EBITA daalde met 25,6% naar € 23,6 miljoen. De daling werd grotendeels in het eerste kwartaal gerealiseerd door het aanhouden van capaciteit voor groei en door investeringen in nieuwe klanten en nieuwe technologie. Deze investeringen vertaalden zich naar een record-orderintake voor het tweede kwartaal waardoor de marktpositionering om verder te groeien in marktaandeel in de komende jaren verbeterd is.

Connectivity systems - speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, de robot-, de automotive en machinebouwindustrie.- omzetaandeel 20,5%

De omzet daalde met 1,0% gecorrigeerd voor een negatief effect op de omzet van 2,0% voor doorberekende lagere grondstofprijzen. Het eerste kwartaal was er sprake van enige terughoudend binnen Europa voor investeringen in kapitaalgoederen, waardoor een daling van de omzet werd gerealiseerd. In het tweede kwartaal herstelde dit zich en werd een autonome groei van 3,7% bereikt. Met name de toename van de investeringen vanuit de medische industrie had een positieve invloed op het herstel in het tweede kwartaal. De trend om meer complete modules en systemen in opdracht te geven zette zich verder door.

Manufacturing systems - geavanceerde bandenbouwproductie-systemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, testapparatuur, producthandlingsystemen voor de medische industrie en machinebesturingssystemen – omzetaandeel 24,7%

De omzet steeg met 21,5%. Dit was voor 12,4% het gevolg van de geacquireerde activiteiten van Augusta. De autonome groei bedroeg 9,1%. De autonome groei werd gerealiseerd in het tweede kwartaal, terwijl er in het eerste kwartaal nog een daling van 2,4% aan de orde was. De investeringen in het aanhouden van capaciteit voor toekomstige groei en nieuwe klanten evenals nieuwe technologie, vertaalden zich in een sterke groei van de orderintake naar een recordhoogte in het tweede kwartaal van € 80 miljoen (Q2 2012: € 40 miljoen). Het marktaandeel binnen de top 5 bandenbouwers in de industrie werd verder uitgebreid en ook de orderintake buiten de grote vijf banden-bouwers nam toe. Door het hoge kostenniveau in samenhang met de voorbereiding voor toekomstige groei en het vergroten van de technologische voorsprong daalde de ROS in het eerste halfjaar. Ook het relatief grote aandeel van projecten in een vroeg stadium van de productiecyclus had een negatief effect op de ROS.

Ontwikkelingen na 30 juni 2013

Zoals op 29 juli 2013 aangekondigd, heeft TKH de aandelen van Park Assist Ltd. overgenomen, waarmee zij haar positie op het gebied van vision-technologie voor de parkeermarkt heeft uitgebreid. Park Assist realiseert jaarlijks een omzet van ruim € 15 miljoen met 36 medewerkers.

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar voor de marktsegmenten waarin TKH opereert, laten een wisselend beeld zien. De economische omstandigheden binnen Europa zijn nog steeds zwak.

Binnen Telecom Solutions is de verwachting dat de investeringen in glasvezelnetwerken verder zullen toenemen. De omzet binnen kopernetwerken zal verder dalen in lijn met de verschuiving in investeringen naar glasvezelnetwerken. Voor de tweede helft van 2013 wordt een resultaat verwacht in lijn met dat van het eerste halfjaar.

Binnen Building Solutions is de verwachting dat door een lager investeringsniveau in de bouw- en constructiesector de marktomstandigheden in dit segment uitdagend zullen blijven. Dit heeft gevolgen voor de marges in dit segment, met een drukkend effect op de winst als gevolg. Daar tegenover zijn acties ingezet in het kader van de focus op verticale groeimarkten. Op deze manier kan TKH haar verschillende technologiebouwstenen als geïntegreerde systemen aanbieden met perspectief op hogere marges en verdere groei. Per saldo wordt verwacht dat het resultaat in het tweede halfjaar beter zal zijn dan in het eerste halfjaar.

Binnen Industrial Solutions zal het omzetniveau in de tweede helft van 2013 door de hogere orderintake van de afgelopen kwartalen toenemen. De mondiale economische onzekerheid en de daarmee samenhangende terughoudendheid voor investeringen in kapitaalgoederen, maakt het lastig in te schatten hoe de orderintake zich in de komende kwartalen zal ontwikkelen. Op dit moment zijn de vooruitzichten voor de orderintake positief. Voor de tweede helft van 2013 wordt verwacht dat door de hogere omzet en een genormaliseerd kostenniveau, het resultaat hoger zal zijn dan in het eerste halfjaar.

Per saldo verwacht TKH, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, over geheel 2013 een nettowinst -voor amortisatie en eenmalige baten en lasten- toerekenbaar aan aandeelhouders, tussen € 52 en € 57 miljoen.

Voor het volledige persbericht verwijzen wij naar bijgaand PDF-bestand.

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer