Jaarcijfers 2018

Hoge autonome omzetgroei en sterke winststijging in 2018

Highlights Q4

 • Stijging omzet met 11,3% naar € 428,7 miljoen, autonoom 10,2%.
 • Stijging EBITA voor eenmalige lasten met 22,2% door kostenefficiëntie en productmix.
 • ROS gestegen naar 12,0%.
 • Stijging nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten met 28,4%.
 • Succesvolle afronding acquisitie van Lakesight Technologies versterkt positie in verticale groeimarkten Machine Vision en Tunnel & Infra.

Highlights 2018

 • Omzetstijging 9,8% naar € 1.630,8 miljoen, autonoom 9,4%.
 • Hoge omzetgroei van 12,0% in verticale groeimarkten.
 • Executie strategie goed op koers: sterke investeringsdiscipline heeft geleid tot verbeterde marktpositie.
 • Aandeel innovaties in de omzet 20,8% biedt sterk fundament voor de toekomst.
 • Stijging EBITA voor eenmalige lasten met 23,5% – stijging in alle segmenten.
 • Stijging nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders met 26,7% naar € 121,1 miljoen – in lijn met eerder gecommuniceerde bandbreedte (€ 116 - € 122 miljoen).
 • Dividendvoorstel: € 1,40 per (certificaat van) gewoon aandeel (2017: € 1,20).

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: “In 2018 heeft onze strategie en focus geleid tot de eerder voorspelde verdere omzet- en winstgroei. Wederom komt meer dan 20% van onze omzet uit innovaties. Wel hadden we nog de nodige uitdagingen verbonden aan onze hoge innovatiegraad. Het is duidelijk dat onze focus op de verticale groeimarkten en kerntechnologieën hun vruchten hebben afgeworpen. Dit kwartaal was het beste kwartaal in het bestaan van TKH. Een duidelijk bewijs van de goede marktpositie en de innovatiekracht van TKH. We zijn goed op koers om onze middellange termijn doelstellingen te realiseren.”

Voortgang realisatie doelstellingen en uitvoering strategie

TKH heeft succes geboekt met de focus op de vier kerntechnologieën en de zeven verticale groeimarkten. Met een sterke investeringsdiscipline is onze marktpositie in 2018 opnieuw verbeterd. Daarbij is vooral geïnvesteerd in voortgaande innovatie, versterking van de commerciële en technische organisatie en uitbreiding van productiecapaciteit:

 • Medio 2018 is de productiecapaciteit voor 3D-smart sensortechnologie vergroot en is de commerciële organisatie verder uitgebouwd.
 • In het vierde kwartaal is Lakesight Technologies geacquireerd, waarmee de positie van TKH in de verticale groeimarkten Machine Vision en Tunnel & Infra verder is versterkt. De eerste synergieprojecten zijn reeds opgestart en deze overname zal vanaf 2019 bijdragen aan de winst per aandeel van TKH.
 • In december 2018 is de start-up Ognios GmbH (Salzburg, Oostenrijk) geacquireerd, dat een volgens de laatste technologie gecertificeerd mission critical communication-systeem heeft voor in het bijzonder de Marine & Offshore-markt.
 • De assemblagefaciliteit voor medische en industriële kabelassemblages in de Oekraïne is gemoderniseerd en uitgebreid (industrial connectivity systems).
 • In het derde kwartaal is in China een nieuwe fabriek voor hoogwaardige industriële kabelsystemen in gebruik genomen (industrial connectivity systems).
 • De capaciteit in de fabriek voor bandenbouwsystemen in Polen is verdubbeld en eind 2018 opgeleverd (manufacturing systems).
 • Eind 2018 is de uitbreiding van de glasvezelproductiecapaciteit in gang gezet, die medio 2019 gereed zal zijn (fibre network systems).

Wij zullen dit jaar verder bouwen op het sterke strategische fundament dat er staat. We blijven de focus houden op het creëren van een gezond rendement op alle investeringen die we in onze innovaties en groeibouwstenen in de afgelopen jaren hebben gedaan. Onze innovaties spelen goed in op de positieve trends voor investeringen in robotisering en een voortdurende behoefte naar vergroting van de productiviteit, efficiency, veiligheid en kwaliteit bij de gebruikers van onze technologieën in de verschillende marktsegmenten waarin wij opereren. In een aantal technologieën, zoals subsea-kabelsystemen en airfield ground lighting, zijn goede stappen gezet maar moet de materialisatie van de omzet en winst nog verder vorm krijgen.

De innovaties, investeringen en focus op de verticale groeimarkten met onze kerntechnologieën hebben in 2018 geleid tot de hoge organische en winstgevende groei van de omzet, van 12,0% in de verticale groeimarkten en 7,4% in de overige markten. De innovaties die we de afgelopen jaren ontwikkeld hebben zijn duidelijk niet alleen binnen, maar ook buiten de verticale groeimarkten, succesvol. Hierdoor steeg de ROS van 10,1% in 2017 naar 11,3% over 2018.

Onze schaalgrootte zorgt voor meer efficiëntie, waardoor het mogelijk is om nog meer rendement te creëren met investeringen in R&D, in productiecapaciteit en in marktpositionering. Door alle genomen strategische stappen ligt de realisatie van onze doelstellingen om onze middellange termijn ROS-doelstelling van 12-13% en ROCE-doelstelling van 21-23% te behalen, goed op schema.

Financiële gang van zaken vierde kwartaal

De omzet in het vierde kwartaal 2018 steeg met € 43,4 miljoen (11,3%) naar € 428,7 miljoen (Q4 2017: € 385,3 miljoen). Lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect van 1,1%, en valutakoersen hadden een negatief effect van 0,2% op de omzet. De acquisities hadden een bijdrage van 2,4%. Per saldo steeg de omzet autonoom met 10,2% ten opzichte van het vierde kwartaal in 2017. De omzet in Telecom Solutions daalde met 4,6% autonoom, terwijl autonome groei in Building Solutions 13,3% en in Industrial Solutions 11,4% bedroeg.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) steeg in het vierde kwartaal 2018 met 22,2% naar € 51,6 miljoen (Q4 2017: € 42,3 miljoen). Met name in Building Solutions steeg de EBITA aanzienlijk ten opzichte van het vierde kwartaal 2017, terwijl in Telecom Solutions de EBITA daalde. Door een hoger omzetniveau werd meer kostenefficiënt geopereerd en daalden de reguliere bedrijfskosten als percentage van de omzet. De ROS voor de TKH-groep kwam in het vierde kwartaal 2018 uit op 12,0% (Q4 2017: 11,0%).

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders steeg met 28,4% naar € 35,9 miljoen (Q4 2017: € 27,9 miljoen).

Financiële gang van zaken geheel 2018

De omzet steeg in 2018 met € 146,0 miljoen (9,8%) naar € 1.630,8 miljoen (2017: € 1.484,8 miljoen). Autonoom steeg de omzet met 9,4%. De bijdrage van acquisities in de omzet bedroeg 0,9%. Hogere grondstofprijzen hadden een positief effect van 0,1% op de omzet, valutakoersen hadden een negatief effect van 0,6%.

De autonome omzet binnen Telecom Solutions steeg in 2018 met 2,0%, binnen Building Solutions met 9,7%, en binnen Industrial Solutions met 11,4%.

De brutomarge steeg van 45,0% in 2017 naar 45,5% in 2018. Deze stijging werd veroorzaakt door een veranderende productmix en normalisatie van aanloop- en vervangingskosten voor nieuwe technologieën.

De bedrijfskosten stegen met 7,3% ten opzichte van 2017, met name door het hogere productieniveau. Tevens werd gedurende 2018 de productielocatie in Polen voor bandenbouwsystemen uitgebreid en een productielocatie in China voor hoogwaardige speciaalkabelsystemen in bedrijf gesteld. Daar staat tegenover dat er vorig jaar sprake was van hogere aanloopkosten voor nieuwe technologie en organisatieversterking. De R&D-uitgaven, waarvan 49,6% als ontwikkelingskosten werden geactiveerd (2017: 51,2%), stegen licht naar € 60,8 miljoen (2017: € 59,9 miljoen). Door acquisities stegen de kosten met 1,7%. Als percentage van de omzet daalden de bedrijfskosten van 34,9% in 2017 naar 34,1% in 2018. De afschrijvingen bedroegen € 27,9 miljoen en lagen daarmee € 3,1 miljoen boven het niveau van 2017 als gevolg van het hogere investeringsniveau in de afgelopen jaren.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) steeg met 23,5% van € 149,4 miljoen in 2017 naar € 184,6 miljoen in 2018. De EBITA binnen Telecom, Building en Industrial Solutions namen respectievelijk met 8,7%, 29,8% en 21,2% toe. De ROS steeg naar 11,3% (2017: 10,1%).

De amortisatielast nam met € 3,8 miljoen toe tot € 40,3 miljoen, met name door de acquisitie van Lakesight Technologies en de hoge R&D-investeringen in de afgelopen jaren. Voorts werden bijzondere waardeverminderingen verantwoord van per saldo € 1,5 miljoen.

De financiële lasten daalden in 2018 met € 0,4 miljoen tot € 6,4 miljoen door het lagere renteniveau. Daarnaast was sprake van nadelige valuta-effecten van € 0,3 miljoen (2017: € 1,2 miljoen). Het resultaat uit overige deelnemingen verbeterde met € 0,9 miljoen.

Een gedeeltelijke vrijval van de voorziening voor ‘earn-out’- en put-optieverplichtingen resulteerde in een bate van € 0,5 miljoen. In 2017 was sprake van een onbelaste bate van € 9,6 miljoen met name door de verkoop van het belang in Nedap en de schikking in de 'squeeze-out’-procedure met de voormalige minderheidsaandeelhouders van Augusta Technologie AG.

De belastingdruk over 2018 bedroeg 21,4% (2017: 18,9%). In 2017 werd de belastingdruk beïnvloed door relatief hoge onbelaste baten zoals hierboven beschreven. In 2018 hadden de fiscale R&D-faciliteiten, zoals de Nederlandse innovatieboxfaciliteit, een verlagend effect op de totale belastingdruk.

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders steeg in 2018 met 26,7% naar € 121,1 miljoen (2017: € 95,6 miljoen). De acquisitie van Lakesight Technologies had nog geen bijdrage in het resultaat, omdat de acquisitiekosten hoger waren dan de meegeconsolideerde resultaten over de relatief korte resterende periode in 2018. Het nettoresultaat over 2018 bedroeg € 108,7 miljoen (2017: € 87,5 miljoen). De winst per aandeel voor amortisatie en eenmalige baten en lasten bedroeg € 2,88 (2017: € 2,27). De gewone winst per aandeel bedroeg € 2,58 (2017: € 2,05).

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 126,7 miljoen (2017: € 159,6 miljoen). Deze daling hangt met name samen met een toename van het werkkapitaal terwijl in 2017 nog sprake was van een afname. Ultimo 2018 steeg het werkkapitaal als percentage van de omzet naar 13,9% (2017: 11,4%), en blijft daarmee binnen de gestelde bandbreedte van 12 15%. De netto-investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2018 € 42,5 miljoen (2017: € 40,9 miljoen). Een groot deel hiervan is gerelateerd aan investeringen in de productielocaties. De investeringen in immateriële vaste activa, voornamelijk R&D, patenten, licenties en software, bleven met € 35,2 miljoen ongeveer gelijk (2017: € 35,1 miljoen). Voor acquisities werd € 116,2 miljoen (2017: € 5,8 miljoen) uitgegeven, waarvan het merendeel betrekking had op de acquisitie van Lakesight Technologies.

De solvabiliteit daalde naar 42,4% (2017: 47,0%) door stijging van het balanstotaal, door de dividenduitkering, acquisities en investeringen. De netto-bankschuld, berekend overeenkomstig de bankconvenanten, steeg ten opzichte van ultimo 2017 met € 168,8 miljoen tot € 326,6 miljoen ultimo 2018. De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,5, waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio opereert.

Het aantal personeelsleden (FTE) ultimo 2018 bedroeg 6.533 (2017: 5.900). Daarnaast waren er 496 (FTE) tijdelijke arbeidskrachten werkzaam bij TKH (2017: 522 FTE).


Ontwikkelingen per solutions-segment

Telecom Solutions

Binnen Telecom Solutions zijn de kerntechnologieën connectivity, vision & security en mission critical communication vertegenwoordigd. TKH ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 1,6% naar € 194,5 miljoen. De omzet steeg autonoom met 2,0%, terwijl valutakoersen een negatief effect op de omzet hadden van 0,4%. De groei werd voornamelijk gerealiseerd in het subsegment fibre network systems.

De EBITA steeg met € 2,2 miljoen. De ROS verbeterde van 13,5% naar 14,5%.

Fibre network systems - glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 7,7%

De omzet steeg autonoom met 2,6%. De groei van de omzet in glasvezelnetwerksystemen werd met name gerealiseerd in Duitsland, Frankrijk en Polen. De ROS verbeterde in lijn met de omzet en door de hoge bezettingsgraad, verbeterde efficiency en toegenomen vraag naar complexe kabelspecificaties met hogere brutomarges. Hoewel er sprake is van een groeivertraging in China, is de wereldwijde vraag naar glasvezel nog onverminderd sterk. De beperkte beschikbaarheid van preforms, waaruit glasvezel wordt getrokken, remde onze groei in 2018. TKH zal in 2019 profiteren van de capaciteitsuitbreiding voor preforms bij haar joint venture-partner. Daarnaast breidt TKH haar glasvezelproductiecapaciteit verder uit. Deze extra capaciteit zal naar verwachting medio 2019 volledig beschikbaar zijn.

Indoor telecom & copper networks - home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen, koperkabel, connectivity-systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 4,3%

De omzet in dit subsegment steeg autonoom met 1,0% en werd voornamelijk gerealiseerd in het breedband connectivity-portfolio voor de Benelux. Door een betere productmix steeg de brutomarge.

Building Solutions

Binnen Building Solutions worden de kerntechnologieën vision & security, mission critical communication en connectivity met elkaar verbonden tot totaaloplossingen voor security- en communicatie-toepassingen binnen en rondom gebouwen, in medische toepassingen evenals voor inspectie, kwaliteits-, product- en procescontrole. Daarnaast wordt gefocust op efficiency-oplossingen voor het verkorten van doorlooptijden van het realiseren van installaties binnen gebouwen evenals op intelligente video-, mission critical communicatie-, evacuatie-, toegangs(controle)- en registratiesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder de zorg, parkeren, scheepsbouw en offshore, tunnels en vliegvelden.

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 10,6% naar € 703,7 miljoen. De autonome groei bedroeg 9,7%. Acquisities hadden een bijdrage van 2,0% in de groei. Valutakoersen hadden een negatief effect op de omzet van 1,2%. Hogere grondstofprijzen hadden een marginaal effect van 0,1% op de omzet.

De EBITA voor eenmalige lasten steeg met 29,8% naar € 67,8 miljoen. De aanloopkosten normaliseerden, met uitzondering van de subsea-kabelproductie en de ontwikkeling van het airfield ground lighting-portfolio. De ROS verbeterde dan ook van 8,2% in 2017 naar 9,6% in 2018.

Vision & security systems – visiontechnologie aan de hand van 2D- en 3D-smart sensor- en lasertechnologie, systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamer integratie, zorgsystemen – omzetaandeel 23,8%

De omzet in dit subsegment steeg autonoom met 6,1%. Een belangrijk deel van de groei werd gerealiseerd in de verticale groeimarkten Parking en Tunnel & Infra. Binnen Parking groeide de omzet op het gebied van parkeer guidance-systemen, waarbij enkele grote projecten werden gewonnen.

In Machine Vision bleef de organische omzetgroei beperkt door terughoudendheid in investeringen in nieuwe productielijnen door fabrikanten van consumentenelektronica. Het segment 3D-smart sensortechnologie groeide door de nieuw geïntroduceerde systemen die goed aanslaan in de markt. Met het oog op het groeiperspectief is de productiecapaciteit gedurende het jaar fors verder uitgebreid wat in 2018 leidde tot extra kosten.

Door het vorig jaar ingezette programma voor verdere focus op kernactiviteiten en rendementsverbetering zijn enkele activiteiten binnen het security-segment beëindigd met een beperkte impact op de omzet.

Connectivity systems - speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten, gestructureerde bekabelingsystemen en connectivity-systemen voor contactloze energie- en datadistributie – omzetaandeel 19,3%

De omzet in dit subsegment steeg autonoom met 14,2%. Deze groei werd in meerdere marktsegmenten gerealiseerd. Zo steeg het marktvolume in de bouw- en infrasector verder. Ook de omzet in datakabelsystemen groeide.

In Tunnel & Infra werd de groei gedragen door een toegenomen investeringsbehoefte voor energienetwerken in verband met alternatieve energievoorzieningen. Dit had een positief effect op de vraag naar energiekabels door netwerkbedrijven. Daarnaast werd groei gerealiseerd in airfield ground lighting (‘AGL’). De nieuwe CEDD-technologie voor AGL, waarin diverse TKH-technologieën en -competenties worden geïntegreerd, werd succesvol toegepast in een aantal projecten.

Binnen Marine & Offshore was sprake van groei, mede door de ingebruikname van de nieuwe productiefaciliteit voor subsea-kabelsystemen. Daarnaast werd ook het marktaandeel in kabelsystemen voor de marine-industrie verder vergroot.

De kosten van de CEDD/AGL- en subsea-activiteiten lopen nog voor de baten uit.

Industrial Solutions

Binnen Industrial Solutions zijn de kerntechnologieën connectivity, vision & security en smart manufacturing vertegenwoordigd. TKH ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play”-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg met 11,5% naar € 732,6 miljoen. Acquisities hadden een bijdrage van 0,1% in de groei. Valutakoersen hadden een negatief effect van 0,1%. Door gemiddeld hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 0,1%. Autonoom steeg de omzet met 11,4%.

De EBITA steeg met 21,2% als gevolg van een hogere omzet en productiebezetting. De ROS verbeterde naar 14,4% (2017: 13,3%).

Connectivity systems - speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, robot , de automotive en machinebouwindustrie – omzetaandeel 18,3%

De omzet steeg in dit subsegment autonoom met 11,4%. Een belangrijke groeimotor is de toenemende vraag naar robotisering en automatisering van industriële productieprocessen. Onze kabels en kabelsystemen spelen goed in op deze behoefte, waardoor de omzet toenam. Daarnaast werd een stijging van de omzet in speciaalkabelsystemen gerealiseerd binnen de medische industrie.

De investering in de nieuwe fabriek voor hoogwaardige industriële kabelsystemen in China is volgens plan verlopen en in het derde kwartaal van 2018 in gebruik genomen. Daarnaast is de faciliteit voor medische en industriële kabelassemblages in de Oekraïne gemoderniseerd en uitgebreid. Beide investeringen hebben in 2018 bijgedragen aan de gerealiseerde groei.

Manufacturing systems - geavanceerde bandenbouwproductiesystemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, testapparatuur, producthandlingsystemen voor de medische industrie en machinebesturingssystemen – omzetaandeel 26,6%

De omzet steeg met 11,5% autonoom. Deze stijging was het gevolg van de hoge orderintake in 2017 en de eerste helft van 2018, waardoor engineeringsactiviteiten en productie op een hoger niveau lagen. De EBITA en ROS verbeterden, ondanks het nog immer grote aandeel engineering voor klanten binnen de top 5-bandenbouwers.

Een mooie bevestiging voor de kwaliteit van onze organisatie en positionering binnen de top 5-bandenbouwers is de in het tweede halfjaar ontvangen "best supplier"-award van zowel Michelin als Pirelli.

Over geheel 2018 bedroeg de orderintake € 334 miljoen (2017: € 346 miljoen). Vertraging in aangekondigde projecten in onder andere de USA hebben ertoe geleid dat de orderintake in 2018 licht lager uitkwam dan in het jaar ervoor. Het aandeel van de top 5-bandenbouwers in de orderintake is verder toegenomen. De orderintake uit China lag op een laag niveau en gezien de teruggelopen bezettingsgraad in de bandenbouwindustrie aldaar, is de verwachting dat daar het komende jaar geen verandering in komt.

Eind 2018 is de capaciteit in de fabriek in Polen verder uitgebreid, zodat meer ruimte is ontstaan voor beoogde groei en flexibiliteit in onze productielocaties, ook met het oog op de internationale handelstarieven.

Dividendvoorstel

Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld een dividend van € 1,40 uit te keren per (certificaat van) aandeel (2017: € 1,20). Op basis van de uitstaande aandelen ultimo 2018 bedraagt de pay out-ratio respectievelijk 48,6% van de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders en 54,2% van de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders. Voorgesteld wordt om het dividend in contanten ten laste van de reserves uit te keren. De betaalbaarstelling van het dividend vindt plaats op 13 mei 2019.

Berichtgeving TKH

TKH zal vanaf 2019 rapporteren op halfjaarbasis, wat beter aansluit op de langetermijn waardecreatie die wij nastreven. Gezien de schaalgrootte van de segmenten binnen TKH, zal tevens met ingang van 2019 de orderportefeuille conform de richtlijnen die hiervoor binnen IFRS gelden, van de gehele TKH-groep bekend worden gemaakt, in plaats van alleen de orderintake van het segment manufacturing systems, zoals tot nu toe het geval was.

Vooruitzichten

Wij verwachten, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de volgende ontwikkelingen per business-segment voor het jaar 2019.

Telecom Solutions
De investeringen in glasvezelnetwerken in Europa en China zullen naar verwachting verder toenemen. Doordat wij met name geïnvesteerd hebben in marktpenetratie in Europa, en hebben ingezet op capaciteitsuitbreidingen, verwachten we vanaf medio 2019 weer groei te kunnen realiseren. In de komende kwartalen zal blijken of de aangekondigde investeringsplannen van in China gevestigde telecombedrijven de huidige overcapaciteit zal verminderen. Als dit niet normaliseert, is de verwachting dat dit zich (uiteindelijk) zal vertalen in margedruk.

Building Solutions
De groei zal hoofdzakelijk in vision & security systems worden gerealiseerd. Met de acquisitie van Lakesight Technologies in het vierde kwartaal werd een breed portfolio van hoogwaardige vision-technologieën toegevoegd voor de industriële en mobiliteitsmarkt, waardoor groei wordt verwacht in het Machine Vision-segment. Ook verwachten we groei in Parking, met name door verdere marktpenetratie in Noord-Amerika en Europa met parkeermanagement-, guidance- en communicatiesystemen. Binnen het subsegment connectivity systems zal verdere groei gerealiseerd worden in het marktsegment Tunnel & Infra door de toegenomen investeringsbehoefte voor energienetwerken. De omzet voor subsea-kabelsystemen en airport-technologies (CEDD/AGL) zou nog beperkt kunnen zijn doordat pas vanaf het vierde kwartaal 2018 vol ingezet kon worden op het acquireren van nieuwe opdrachten.

Industrial Solutions
Binnen de industriële sector is enige terughoudendheid voor investeringen waar te nemen, wat binnen het subsegment connectivity systems een impact op de groeimogelijkheden heeft. Binnen het subsegment manufacturing systems wordt een beperkt negatief effect van de situatie in China verwacht op de orderintake, mede doordat het aandeel in de omzet in China gedurende 2018 al op een zeer laag niveau lag. Het orderboek is goed gevuld en de vooruitzichten voor de orderintake in het eerste halfjaar 2019 zijn, op basis van de aangekondigde projecten evenals de doorgeschoven investeringen vanuit 2018, goed.

Zoals gebruikelijk zal TKH bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2019 een concrete verwachting uitspreken voor de winst voor geheel 2019.

Voor het complete persbericht verwijzen wij naar bijgaand PDF-bestand

Persbericht jaarcijfers 2018

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer