U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2017 / Halfjaarcijfers 2017: Verdere stijging van omzet door versterking positie in verticale groeimarkten

Halfjaarcijfers 2017: Verdere stijging van omzet door versterking positie in verticale groeimarkten

 Highlights tweede kwartaal 2017

 •  Stijging omzet met 9,7% naar € 365,5 miljoen – autonoom 7,4%.
 •  Stijging autonome omzet in Telecom Solutions (10,9%), Building Solutions
   (7,9%)   en Industrial Solutions (5,8%) door sterke bijdrage verticale groeimarkten.
 •  Hogere aanloopkosten in verticale markten Marine & Offshore, Tunnel & Infra en
   Parking (Building Solutions) leiden tot daling EBITA met 6,0%.
 •  Stijging EBITA in Telecom Solutions en Industrial Solutions.
 •  Orderintake manufacturing systems € 114 miljoen – herstel markt China en
   verdere groei marktaandeel binnen de top-5 bandenbouwers. 
 •  Schikkingskosten met minderheidsaandeelhouders van Augusta Technologie AG
   in de 'squeeze-out’-procedure lager dan voorzien.

Highlights eerste halfjaar 2017

 • Stijging omzet met 11,5% naar € 725,2 miljoen – autonoom 9,1%.
 • Stijging autonome omzet in Telecom Solutions (12,3%), Building Solutions (10,1%) en Industrial Solutions (7,3%).
 •  Stijging EBITA met 9,5%.
 • Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders stijgt met 10,0%.

Outlook

 • Verwachting voor geheel 2017: een nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten   toekomend aan aandeelhouders tussen € 92 en € 97 miljoen (2016: € 94,4 miljoen).

 Kengetallen tweede kwartaal

 Kengetallen halfjaar incl. voetnoten

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "In het tweede kwartaal heeft de omzetgroei zich doorgezet in alle segmenten. Dit werd grotendeels gedragen door de groei in onze verticale groeimarkten waarin we goed gepositioneerd zijn om onze nieuwe technologieën verder uit te rollen. In lijn met het eerste kwartaal werd een hoge orderintake geboekt binnen de bandenbouwindustrie. Het herstel vanuit China zet door en ons marktaandeel binnen de top-5 bandenbouwers is verder uitgebouwd. Dit schept vertrouwen voor verdere groei. De stijging van de omzet werd niet volledig doorvertaald in het totale TKH-resultaat vanwege de extra kosten die in het tweede kwartaal aan de orde waren. Voor de verdere ontwikkeling en positionering van onze technologieën in belangrijke groeimarkten werden substantiële aanloopkosten gemaakt. We verwachten dat deze kosten, hoewel in mindere mate, ook in het derde kwartaal zullen doorlopen, waarmee we onze uitgangspositie voor winstgroei in 2018 verstevigen. Daarnaast hebben we in april en juli van dit jaar onze marktposities versterkt door gerichte acquisities in Canada en Australië binnen ons subsegment vision & security systems. De onderliggende ontwikkelingen zijn solide en we zien veel interesse voor onze onderscheidende technologieën, zoals onze visiontechnologie en het airfield ground lighting-portfolio op basis van CEDD-technologie.” 

Financiële gang van zaken tweede kwartaal

De omzet in het tweede kwartaal 2017 steeg met € 32,2 miljoen (9,7%) naar
€ 365,5 miljoen (Q2 2016: € 333,3 miljoen). Door hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 1,6%. De acquisities hadden een bijdrage van 0,6%. Gemiddeld hogere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro hadden een positief effect van 0,1% op de omzet. Per saldo steeg de omzet autonoom met 7,4%.

In alle segmenten werd in het tweede kwartaal een omzetstijging gerealiseerd. Telecom, Building en Industrial Solutions realiseerden een autonome groei van respectievelijk 10,9%, 7,9% en 5,8%.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) daalde in het tweede kwartaal 2017 met 6,0% naar € 31,6 miljoen
(Q2 2016: € 33,6 miljoen). De EBITA van zowel Telecom als Industrial Solutions steeg ten opzichte van het tweede kwartaal 2016, terwijl in Building Solutions de EBITA afnam. De daling binnen Building Solutions was het gevolg van aanloopkosten voor opschaling van nieuwe technologieën en versterking van de marktpositionering binnen de verticale groeimarkten Marine & Offshore, Tunnel & Infra en Parking. Deze kosten bereikten een piek in het tweede kwartaal, terwijl de omzet die daar tegenover stond nog zeer beperkt was. Ook waren er eenmalige kosten verbonden aan het opwaarderen van technologie.

De ROS voor de TKH-groep kwam in het tweede kwartaal 2017 uit op 8,6% (Q2 2016: 10,1%). Indien bovengenoemde posten buiten beschouwing worden gelaten zou de ROS in lijn hebben gelegen met het eerste kwartaal 2017 (10,9%).

Door het lagere bedrijfsresultaat daalde de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders met 5,7% naar € 20,2 miljoen (Q2 2016: € 21,5 miljoen). De nettowinst steeg daarentegen met 13,2%, mede door een eenmalige netto-bate van per saldo
€ 3,5 miljoen.

Financiële gang van zaken eerste halfjaar

De omzet steeg in het eerste halfjaar met 11,5% naar € 725,2 miljoen (H1 2016:
€ 650,1 miljoen). De autonome omzet groeide met 9,1%. Door hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 1,8%, terwijl gemiddeld hogere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro een positief effect van 0,1% op de omzet had. De acquisities brachten een omzettoename van 0,5% met zich mee. In alle segmenten werd een omzetstijging gerealiseerd.

Het aandeel van Industrial Solutions in de totaalomzet daalde van 44,9% naar 44,0% over het eerste halfjaar 2017. Het aandeel Building Solutions steeg ten opzichte van de totaalomzet van 42,1% naar 43,0%. Het aandeel van Telecom Solutions bleef gelijk op 13,0%.

De brutomarge daalde van 46,4% in het eerste halfjaar 2016 naar 45,6% in het eerste halfjaar 2017. De marge daalde door hogere grondstofprijzen en eenmalige kosten verbonden aan het opwaarderen van technologie voor parkeer guidance-systemen.

De bedrijfskosten namen met 9,6% toe ten opzichte van het eerste halfjaar 2016. Deze toename is met name het gevolg van een hoger productieniveau, aanloopkosten voor de subsea-productiecapaciteit evenals uitbreiding van de R&D- en commerciële organisatie. Acquisities resulteerden in een kostenstijging van 1,5%. In procenten van de omzet daalden de bedrijfskosten van 36,5% in het eerste halfjaar 2016 naar 35,8% in het eerste halfjaar 2017.

De afschrijvingen lagen met € 11,9 miljoen boven het niveau van het eerste halfjaar 2016 (€ 10,1 miljoen). Dit was het gevolg van het hoge investeringsniveau in de afgelopen jaren.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) steeg met 9,5% van € 64,8 miljoen in het eerste halfjaar 2016 naar € 70,9 miljoen in het eerste halfjaar 2017. De EBITA binnen Telecom Solutions steeg met 21,1% ten opzichte van het eerste halfjaar 2016. Binnen Building Solutions daalde de EBITA met 7,5%. Industrial Solutions liet een stijging van de EBITA zien van 24,6%.

De ROS daalde in het eerste halfjaar 2017 naar 9,8% (H1 2016: 10,0%).

De amortisatielast nam toe met € 2,3 miljoen tot € 18,2 miljoen (H1 2016: € 15,9 miljoen) door de toegenomen investeringen in R&D in de laatste jaren.

Het financieel resultaat daalde in het eerste halfjaar 2017 met € 0,4 miljoen naar € 2,8 miljoen. De rentelasten stegen met € 0,3 miljoen vanwege een gemiddeld hogere uitstaande bankschuld. Negatieve valuta-effecten veroorzaakten een daling van € 0,3 miljoen. Het resultaat uit overige deelnemingen verbeterde met € 0,2 miljoen.

Eind juli is een schikking overeengekomen in de 'squeeze-out’-procedure met de voormalige minderheidsaandeelhouders van Augusta Technologie AG. Deze schikking is lager uitgevallen dan voorzien en resulteerde daardoor in een eenmalige onbelaste bate van € 2,1 miljoen door een gedeeltelijke vrijval van de financiële verplichting. De financiële afwikkeling zal in augustus worden afgerond. Daarnaast heeft een vrijval plaatsgevonden van ‘earn-out’-verplichtingen. Per saldo was sprake van een eenmalige bate van € 3,5 miljoen.

De belastingdruk daalde van 21,7% in het eerste halfjaar 2016 naar 18,6% in het eerste halfjaar 2017. De vrijval van de ‘squeeze out’- en ‘earn-out’-verplichtingen is onbelast en verlaagde daardoor de belastingdruk. Genormaliseerd bedroeg de belastingdruk 20,3% (H1 2016: 22,0%). Fiscale R&D-incentives, zoals de Nederlandse innovatieboxfaciliteit, hadden een verlagend effect op de totale belastingdruk. Met de Nederlandse Belastingdienst is met ingang van 2017 een nieuwe innovatieboxregeling overeengekomen die aansluit op het herziene innovatieboxregime. Deze regeling heeft een looptijd tot en met 2022 en biedt vergelijkbare fiscale voordelen ten opzichte van de oude regeling.

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders steeg in het eerste halfjaar 2017 met 10,0% naar € 45,1 miljoen (H1 2016: € 41,0 miljoen).
De nettowinst in het eerste halfjaar 2017 steeg met 21,0% naar € 43,4 miljoen
(H1 2016: € 35,9 miljoen).

De netto-bankschulden, berekend overeenkomstig de bankconvenanten, namen ten opzichte van ultimo 2016 toe met € 56,9 miljoen naar € 223,0 miljoen. De toename hangt samen met de uitbetaling van dividend, investeringen en een hoger werkkapitaal. Het werkkapitaal als percentage van de omzet steeg door seizoensinvloeden van 13,4% ultimo 2016 naar 14,5% per 30 juni 2017. De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,2 waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio opereert. De solvabiliteit bedroeg 43,7% (H1 2016: 44,2%).

Het aantal personeelsleden in vaste dienst (FTE) per 30 juni 2017 bedroeg 5.766 (medio 2016: 5.433 FTE). Daarnaast waren er 491 inleenkrachten per 30 juni 2017 werkzaam (medio 2016: 405).

Ontwikkelingen per solutions-segment 

 

Telecom Solutions

Profiel
Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.

Kengetallen Telecom Solutions

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 12,0% naar € 94,2 miljoen. Valutakoersen hadden een negatief effect op de omzet van 0,3%. De omzet steeg autonoom met 12,3%. De autonome groei werd gerealiseerd in het subsegment fibre network systems.

De EBITA steeg met 21,1% naar € 11,2 miljoen. De ROS verbeterde van 11,0% naar 11,9% door een hogere bezettingsgraad in de glasvezelproductie en een hogere toegevoegde waarde.

Indoor telecom & Copper networks - home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen, koperkabel, connectivity-systemen en  componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 4,6%
De omzet daalde autonoom met 8,4% door een verder afgenomen investeringsniveau in kopernetwerken.

Fibre network systems - glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 8,4%
De omzet steeg autonoom met 28,2% door een onveranderd hoog niveau van de vraag naar glasvezel in China. Daarnaast groeide de omzet glasvezelnetwerksystemen in Duitsland, Polen en Frankrijk. In Frankrijk is de verkooporganisatie versterkt en werden diverse orders geboekt voor een specifiek voor de Franse markt ontwikkeld portfolio. Dit heeft zich met name vanaf het tweede kwartaal vertaald in groei van ons marktaandeel. Ook in de Nordics was sprake van groei. De hoge bezettingsgraad en de daardoor gerealiseerde efficiency leidden tot een positief effect op het resultaat.

Building Solutions

Profiel
Binnen Building Solutions worden de kerntechnologieën vision & security, communicatie en connectivity met elkaar verbonden tot totaaloplossingen voor security- en communicatie-toepassingen binnen en rondom gebouwen, in medische toepassingen evenals voor inspectie , kwaliteits-, product- en procescontrole. Daarnaast wordt gefocust op efficiency-oplossingen voor het verkorten van doorlooptijden van het realiseren van installaties binnen gebouwen evenals op intelligente video-, mission critical communicatie-, evacuatie-, toegangs(controle)- en registratiesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder de zorg, parkeren, scheepsbouw en offshore, tunnels en vliegvelden.

Kengetallen Building Solutions

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 13,9% naar € 312,0 miljoen. Hogere grondstofprijzen hadden een effect van 2,3% op de omzet. Valutakoersen hadden een effect van 0,4%. Acquisities droegen met 1,1% bij aan de omzet. Per saldo steeg de autonome omzet met 10,1% in het eerste halfjaar.

De EBITA daalde met 7,5% naar € 26,7 miljoen. Het bedrijfsresultaat werd gedrukt door hogere aanloopkosten die samenhangen met de nieuwe subsea-productiecapaciteit in Lochem en de ontwikkeling van de airfield ground lighting-portfolio (CEDD). Daarnaast was sprake van eenmalige kosten voor het opwaarderen van technologie voor parkeer guidance-systemen. De ROS daalde naar 8,6% in het eerste halfjaar 2017 (H1 2016: 10,6%).

Vision & Security systems – vision-technologie, systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamer integratie, zorgsystemen – omzetaandeel 24,7%
De autonome omzet steeg met 6,7%. Een belangrijk deel van de groei werd gerealiseerd in de verticale groeimarkten Machine Vision en Tunnel & Infra. Binnen Machine Vision werd het marktaandeel bij producenten van consumentenelektronica vergroot. Het nieuw ontwikkelde innovatieve cameraplatform met ‘embedded vision’ voor automatisering en inspectie van productieprocessen is met goede feedback ontvangen en biedt veel potentie. Daarnaast werd binnen Machine Vision de commerciële en R&D-organisatie uitgebreid.

In Tunnel & Infra groeide het marktaandeel in Noorwegen met CCTV- en communicatie-oplossingen uit ons tunnelportfolio. Binnen Parking was sprake van een vertraging in de orderintake en uitlevering van parkeer guidance-systemen. De organisatie binnen dit segment is vooruitlopend op de verwachte groei aanzienlijk uitgebouwd, hierdoor werd het resultaat voor de korte termijn negatief beïnvloed.

Connectivity systems - speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten, gestructureerde bekabelingsystemen – omzetaandeel 18,3% De autonome omzet steeg met 15,5%. Dit was onder meer het gevolg van een gestegen marktvolume in de bouw- en infrasector. De omzet in marine- & offshore- en datakabelsystemen groeide eveneens. Binnen de verticale groeimarkt Tunnel & Infra werden goede vorderingen gemaakt met de nieuwe CEDD-technologie voor airfield ground lighting, waarin diverse TKH-technologieën en -competenties worden geïntegreerd. De versterking van de operationele organisatie en uitbreiding van R&D voor specifiek de airportmarkt drukte het resultaat. Hoewel de certificering van de CEDD-technologie voor grootschalige projecten aan het einde van het jaar afgerond zal zijn, tonen vliegvelden reeds grote interesse in deze disruptieve technologie. Ook in Marine & Offshore was sprake van hogere aanloopkosten voor de nieuwe productiefaciliteit voor subsea-kabelsystemen in Lochem, terwijl hier nog geen omzet tegenover staat. In de tweede helft van 2017 zal deze activiteit gaan bijdragen in de omzet. 

Industrial Solutions

Profiel
Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play”-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden. 

Kengetallen Industrial Solutions

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg met 9,2% naar € 319,0 miljoen. Door gemiddeld hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 1,9%. Autonoom steeg de omzet met 7,3%. De omzetstijging is voornamelijk toe te rekenen aan het subsegment manufacturing systems en hangt samen met de hogere orderintake in de afgelopen kwartalen.

De EBITA steeg met 24,6% naar € 40,9 miljoen als gevolg van een hogere omzet en productiebezetting. De ROS steeg als gevolg hiervan van 11,2% in het eerste halfjaar 2016 naar 12,8% in het eerste halfjaar 2017.

Connectivity systems - speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, robot-, automotive en machinebouwindustrie – omzetaandeel 18,3%
De autonome omzet steeg met 1,2%. Deze stijging van de omzet werd gerealiseerd binnen de medische industrie en de robotindustrie. Er wordt blijvend geïnvesteerd in R&D, waarmee optimaal ingespeeld kan worden op de trend naar miniaturisering en verlenging van de levensduur van kabelsystemen voor geavanceerde productiesystemen. Daarnaast heeft de stijgende vraag naar robotsystemen een gunstig effect.

Manufacturing systems - geavanceerde bandenbouwproductie-systemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, testapparatuur, producthandlingsystemen voor de medische industrie en machinebesturingssystemen – omzetaandeel 25,7%
De autonome omzet steeg met 11,9%. Deze stijging was het gevolg van de hogere orderintake in de afgelopen kwartalen waardoor engineeringsactiviteiten en productie op een hoger niveau lagen. Hierdoor verbeterde de EBITA en ROS. In het tweede kwartaal kwam de orderintake net als in het eerste kwartaal uit op € 114 miljoen (H1 2017: € 228 miljoen). De orderintake werd gedragen door zowel het aanhoudende herstel van de orderintake vanuit China, als groei van het marktaandeel binnen de top-5 bandenbouwers. Door de hoge orderintake in de afgelopen kwartalen is het orderboek goed gevuld. Omdat het orderboek relatief veel nieuwe machines bevat, waaronder de MILEXX en klantspecifieke ontwikkelingen voor de top-5 bandenbouwers, is het aandeel engineering fors toegenomen. Dit heeft een substantiële impact op de doorlooptijd van de orders, waardoor de hogere orderintake voornamelijk pas in 2018 haar effect zal hebben op een hogere productiewaarde en omzet. De omzetstijging en daaraan gekoppelde dekkings- en winstbijdrage waren hierdoor in het tweede kwartaal nog beperkt.

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor het tweede halfjaar voor de marktsegmenten waarin TKH opereert, laten over het algemeen een positief beeld zien.

Binnen Telecom Solutions wordt verwacht dat de vraag naar glasvezel in China en glasvezelnetwerken in Europa in lijn zal zijn met het eerste halfjaar, waardoor het resultaat eveneens zal overeenkomen met het resultaat in het eerste halfjaar.

Binnen Building Solutions zal de omzet zich in het tweede halfjaar positief ontwikkelen. Zowel binnen connectivity systems als vision & security systems is het orderboek en de orderintake op een goed niveau. In het derde kwartaal zullen de aanloopkosten, net als in de afgelopen kwartalen nog op een hoog niveau liggen. Per saldo wordt verwacht dat het resultaat in het tweede halfjaar beter zal zijn dan in het eerste halfjaar.

Binnen Industrial Solutions zal de omzet stijgen ten opzichte van het eerste halfjaar. Klantspecifieke ontwikkelingen en nieuwe technologieën binnen manufacturing systems vergen in de komende kwartalen relatief veel engineeringactiviteiten, waardoor de stijging in het orderboek en de orderintake voornamelijk pas in 2018 in het resultaat zichtbaar zullen zijn. Desondanks zal het resultaat in het tweede halfjaar hoger zijn dan in het eerste halfjaar.

Per saldo verwacht TKH, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, over geheel 2017 een nettowinst -voor amortisatie en eenmalige baten en lasten- toerekenbaar aan aandeelhouders, tussen € 92 miljoen en € 97 miljoen (2016: € 94,4 miljoen).

Voor het complete persbericht verwijzen wij naar bijgaand PDF-bestand