U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2015 / Halfjaarcijfers 2015: Stijging nettowinst eerste halfjaar met 23%

Halfjaarcijfers 2015: Stijging nettowinst eerste halfjaar met 23%

Highlights tweede kwartaal 2015

 • Stijging omzet met 3,2% naar € 353,7 miljoen – autonome daling 3,1%.
 • EBITA met 12,7% gestegen, vooral door Building Solutions.
 • Sequentiële groei resultaat Q2 ten opzichte van Q1 in alle segmenten.
 • Verbetering ROS zet verder door en stijgt naar 10,7%.
 • Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders stijgt met 13,4%.

 
Highlights eerste halfjaar 2015

 • Stijging omzet met 5,1% naar € 690,3 miljoen, autonome daling 0,5%.
 • Autonome stijging omzet Building Solutions met 6,2% gedreven door succes verticale groeimarkten.
 • Autonome daling omzet Industrial Solutions met 5,4%, door lagere omzet segment manufacturing systems in Azië –  conform eerder gemelde vertraging in uitleveringen.
 • Verbetering brutomarge van 41,8% naar 45,9% door een betere productmix en insourcing.
 • EBITA gestegen met 22,5% door een sterk verbeterde efficiency en goede productmix.

 
Outlook

 • Verwachting voor geheel 2015: een nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toekomend aan aandeelhouders tussen € 93 en € 98 miljoen (2014: € 86,3 miljoen).

 

Kengetallen tweede kwartaal

(in mln. € tenzij anders vermeld)                                                                                                     

Q2 2015 Q2 2014       Verschil in %

Omzet

353,7 342,7 + 3,2

EBITA

37,8

33,6

+ 12,7

Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders 1)

24,4

21,5

+ 13,4

Nettowinst

21,3 20,3 + 6,6

ROS

10,7% 9,8%

1) Nettowinst voor amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).

 

Kengetallen halfjaar

(in mln. € tenzij anders vermeld)

1e halfjaar 20151e halfjaar 2014Verschil in %

Omzet

690,3 657,1 + 5,1

EBITA

73,8 60,2 + 22,5

Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders 1)

47,0 37,1 + 26,8

Nettowinst

41,3 33,5 + 23,3

Nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders per gewoon aandeel (in €) 2)

0,97 0,83 + 17,9

Solvabiliteit

41,3% 40,8%

ROS

10,7% 9,2%

ROCE

19,8% 17,5%


1) Nettowinst voor amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).

2) De gewogen gemiddeld uitstaande aandelen zijn ten opzichte van 30 juni 2014 met 3,3 miljoen stuks toegenomen als gevolg van voornamelijk de aandelenuitgifte op 20 november 2014.


Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH:
"In de eerste helft van 2015 zijn we wederom in staat geweest ons resultaat te verbeteren, een bewijs van onze sterke marktposities door de focus op innovaties. In deze periode droegen innovaties meer dan 20% bij aan de omzet. Ondanks vertraging in uitleveringen in China binnen Industrial Solutions, door problemen van Chinese bandenbouwfabrikanten met importheffingen op hun banden in de US, nam de winst bij Industrial Solutions toe. Maar vooral Building Solutions had een goede prestatie met een stijging van het resultaat van bijna 60%, gedragen door het succes van onze focus op de gedefinieerde verticale groeimarkten. Ons onderscheidende vermogen in de afgelopen jaren heeft een positieve invloed op de marges, die ook in deze periode een mooie stijging lieten zien. Onze geavanceerde technologie biedt veel perspectief dat in de komende jaren kan leiden tot substantiële marktaandeelgroei bij een aantal klanten met grote omzetpotentie. Hiermee zijn we goed op weg om onze  lange termijn groeidoelstelling, om de komende 3-5 jaar met € 300 miljoen tot € 500 miljoen te groeien in de gedefinieerde zeven verticale groeimarkten, te realiseren."


Financiële gang van zaken tweede kwartaal 


De omzet steeg in het tweede kwartaal 2015 met € 11,0 miljoen (3,2%) naar € 353,7 miljoen (Q2 2014: € 342,7 miljoen). De bijdrage van acquisities in de omzet bedroeg 3,1%. Sterkere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro hadden een positief effect van 2,3% op de omzet en door gemiddeld hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 0,9%. Autonoom daalde de omzet per saldo met 3,1%.

De omzetgroei werd door Building Solutions gerealiseerd met een stijging van 15,9%. De omzet bij Telecom Solutions en Industrial Solutions daalde respectievelijk met 2,9% en 4,6%.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) steeg in het tweede kwartaal 2015 met 12,7% naar € 37,8 miljoen (Q2 2014: € 33,6 miljoen). De EBITA van Building Solutions steeg fors. De EBITA binnen Telecom Solutions liet eveneens een fraaie stijging zien terwijl de EBITA binnen Industrial Solutions licht daalde.

Door het hogere bedrijfsresultaat en lagere financiële lasten steeg de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders met 13,4% naar € 24,4 miljoen (Q2 2014: € 21,5 miljoen).

De ROS voor de TKH-groep steeg in het tweede kwartaal 2015 naar 10,7% (Q2 2014: 9,8%).


Financiële gang van zaken eerste halfjaar 


De omzet steeg in het eerste halfjaar met 5,1% naar € 690,3 miljoen (H1 2014: € 657,1 miljoen). De bijdrage van acquisities in de totale omzet bedroeg 3,1%. Sterkere buitenlandse valutakoersen ten opzichte van de euro hadden een positief effect van 2,0% op de omzet en grondstofprijsdalingen hadden een beperkt positief effect op de omzet van 0,5%. Autonoom daalde de omzet met 0,5%.

Het aandeel van Industrial Solutions in de totaalomzet daalde van 50,9% in 2014 naar 46,5% over het eerste halfjaar 2015. Het aandeel Building Solutions nam in de totaalomzet toe van 36,8% naar 41,7% als gevolg van de sterke groei binnen vision & security systems. Het aandeel van Telecom Solutions daalde van 12,3% naar 11,8%.

De innovaties droegen wederom sterk bij aan de omzet met 21,5%.

De brutomarge steeg van 41,8% in het eerste halfjaar 2014 naar 45,9% in het eerste halfjaar 2015 dankzij een betere productmix, de acquisitie van Commend en minder uitbestedingen aan derden.

De bedrijfskosten in procenten van de omzet stegen van 32,7% over het eerste halfjaar 2014 naar 35,2% in het eerste halfjaar 2015. Exclusief acquisities zouden de bedrijfskosten 34,4% van de omzet bedragen. De toename was voornamelijk het gevolg van meer in-house productie en dus lagere uitbestedingen aan derden evenals een stijging van de R&D-kosten. De impact van de ontwikkelingen bij Imtech is adequaat voorzien.

De afschrijvingen lagen met € 10,9 miljoen boven het niveau van het eerste halfjaar 2014 (€ 10,1 miljoen) door een hoger investeringsniveau in de laatste jaren.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) steeg met 22,5% van € 60,2 miljoen in het eerste halfjaar 2014 naar € 73,8 miljoen in het eerste halfjaar 2015. De EBITA binnen Building Solutions steeg met 64,3% ten opzichte van het eerste halfjaar 2014, door de acquisitie van Commend, omzetgroei in vision & security en connectivity systems en de daarmee samenhangende verbeterde efficiency en bezettingsgraad op de productielocaties. Binnen Telecom Solutions steeg de EBITA met 18,7%. Industrial Solutions liet een verbetering van de EBITA zien van 4,0%.

De ROS in het eerste halfjaar steeg naar 10,7% (H1 2014: 9,2%).

De amortisatielast nam toe met € 2,5 miljoen tot € 15,5 miljoen (H1 2014: € 12,9 miljoen) door de acquisitie van Commend en toenemende investeringen in R&D in de laatste jaren. In de amortisatielast is rekening gehouden met de voorlopige ‘Purchase Price Allocations’ voor de overname van Commend.

De financiële lasten namen in het eerste halfjaar 2015 met € 0,1 miljoen af naar € 4,4 miljoen. De rentelasten daalden met € 0,8 miljoen, wat teniet werd gedaan door negatieve valuta-effecten als gevolg van een zwakkere euro. Het resultaat deelnemingen verbeterde met € 0,3 miljoen.

De belastingdruk steeg van 21,5% in het eerste halfjaar 2014 naar 22,6% in het eerste halfjaar 2015, vanwege een hoger winstaandeel in het buitenland. De toepassing van de Nederlandse innovatieboxfaciliteit had wederom een positief effect op de totale belastingdruk.

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders steeg in het eerste halfjaar 2015 met 26,8% naar € 47,0 miljoen (H1 2014: € 37,1 miljoen). De nettowinst over het eerste halfjaar 2015 steeg naar € 41,3 miljoen (H1 2014: € 33,5 miljoen), een stijging van 23,3%.

De netto-bankschulden, overeenkomstig de bankconvenanten, namen ten opzichte van ultimo 2014 toe met € 121,2 miljoen naar € 286,0 miljoen. De toename hangt samen met de squeeze-out van Augusta-minderheidsaandeelhouders, de acquisitie van Commend, dividendbetaling, investeringen en het vanwege cyclische invloeden hogere werkkapitaal. De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,6 en de interest coverage-ratio op 21,7, waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s opereert. De solvabiliteit bedroeg 41,3% (H1 2014: 40,8%). Het werkkapitaal steeg naar 18,3% van de omzet in vergelijking met 15,8% per 30 juni 2014.

Het aantal personeelsleden in vaste dienst (FTE) per 30 juni 2015 bedroeg 5.337 (medio 2014: 4.918). Daarnaast waren er 478 inleenkrachten per 30 juni 2015 in dienst (medio 2014: 483).


Ontwikkelingen per solutions-segment


Telecom Solutions


Profiel

Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.
 

Kengetallen halfjaarcijfers Telecom Solutions

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

1e halfjaar 2015 

1e halfjaar 2014 

Verschil in % 

Omzet

81,5

80,5

+ 1,2

EBITA

8,0

6,7

+ 18,7

ROS

9,8%

8,3%

 

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 1,2% naar € 81,5 miljoen. De omzet daalde autonoom met 0,8%, terwijl valutakoersen een positief effect op de omzet hadden van 2,0% . De autonome daling is toe te rekenen aan fibre network systems, dat achterbleef bij het sterke tweede kwartaal in 2014. De vraag naar glasvezel in Nederland daalde en kon onvoldoende worden gecompenseerd met de toename van glasvezelprojecten in Polen en Duitsland. De omzet binnen indoor telecom & copper networks steeg met 5,2%.

De EBITA steeg met 18,7% naar € 8,0 miljoen. De ROS verbeterde van 8,3% naar 9,8% door efficiencyvoordelen in de productie, kostenbesparingen en de verdere internationale roll-out.

Indoor telecom & Copper networks - home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen, koperkabel, connectivity-systemen en -componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 5,4%

De omzet steeg met 5,2% door een gestegen vraag als gevolg van hogere consumentenbestedingen in de Europese markt. Ook nam de vraag toe door een toename van investeringen in upgrading van het kopernetwerk naar hogere transmissie-snelheden in een aantal landen.

Fibre network systems - glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 6,4%

De omzet daalde met 1,9%. Met name binnen Nederland daalde de vraag door de verschuiving van prioriteiten van klanten naar investeringen in upgrading van kopernetwerken ten koste van glasvezelnetwerken. De daling van de vraag in Nederland werd grotendeels gecompenseerd door een groei van de vraag in voornamelijk Polen en Duitsland. De geplande uitbreiding van de productiecapaciteit voor glasvezel werd succesvol in bedrijf genomen en leidde tot verbetering van de efficiency en marge.


Building Solutions


Profiel

Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden voor de zorg- en security-sector. De kennis concentreert zich op visiontechnologie en connectivity systemen in samenhang met efficiency-oplossingen voor het verkorten van de doorlooptijd van het realiseren van installaties binnen gebouwen en industriële automatisering. Daarnaast wordt gefocust op intelligente video-, communicatie- en toegangscontrolesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder ouderenzorg, parkeren, scheepsbouw, olie- en gasindustrie, tunnels en beveiliging van gebouwen en terreinen.


Kengetallen halfjaarcijfers Building Solutions

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

1e halfjaar 2015 

1e halfjaar 2014 

Verschil in % 

Omzet

287,8

242,3

+ 18,8

EBITA

30,0

18,3

+ 64,3

ROS

10,4%

7,5%

 

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 18,8% naar € 287,8 miljoen. Acquisities waren verantwoordelijk voor een groei van 8,5%, terwijl valutakoersen een positief effect op de omzet hadden van 3,4%. Hogere grondstofprijzen hadden een effect van 0,7% op de omzet. Per saldo bedroeg de autonome groei 6,2%. Hoewel de marktomstandigheden in de Benelux niet verbeterden, werd zowel in connectivity systems als vision & security systems een autonome groei gerealiseerd van respectievelijk 3,4% en 8,5%.

De EBITA steeg sterk met 64,3% naar € 30,0 miljoen, mede dankzij de acquisitie van Commend en door de omzetgroei in beide segmenten. De ROS steeg van 7,5% in het eerste halfjaar 2014 naar 10,4% in het eerste halfjaar 2015.

Vision & Security systems – Vision technologie, systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamer integratie, zorgsystemen – omzetaandeel 24,6%

De omzet steeg met 27,0% met name door de visiontechnologie-bedrijven en de acquisitie van Commend (+15,4%). Valuta-effecten zorgden voor een stijging van de omzet met 3,1%. De autonome omzet en orderintake verbeterden met name in China en Noord-Amerika. De verticale groeimarkten hadden een positieve bijdrage in de omzetgroei en compenseerden de aanhoudende lastige marktomstandigheden in de Benelux. Vooral de verticale groeimarkten vision, parkeren en marine, olie & gas presteerden goed. De hoge brutomarge in dit segment zorgde ervoor dat door de omzetgroei het resultaat meer dan evenredig kon toenemen.

Connectivity systems – speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten, gestructureerde bekabelingsystemen – omzetaandeel 17,1%

De omzet steeg met 8,6%, waarvan 5,2% toerekenbaar is aan hogere grondstofprijzen en valuta effecten. Ook hier hadden de verticale groeimarkten een positieve invloed en kon,  ondanks een gedaald marktvolume in de bouw- en constructiesector, groei gerealiseerd worden. Door een sterke focus op efficiencyverbeteringen werd de omzetgroei gerealiseerd met een lager kostenniveau. Verder verbeterde de productmix door de focus op de verticale groeimarkten waar een hoger dan gemiddelde marge wordt gerealiseerd. Met name het segment marine, olie & gas leverde een goede prestatie. 


Industrial Solutions


Profiel

Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, "plug and play"-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden.


Kengetallen halfjaarcijfers Industrial Solutions

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

1e halfjaar 2015 

1e halfjaar 2014 

Verschil in % 

Omzet

321,0

334,3

- 4,0

EBITA

42,7

41,1

+ 4,0

ROS

13,3%

12,3%

 

De omzet binnen het segment Industrial Solutions daalde met 4,0% naar € 321,0 miljoen. Valutakoersen hadden een positief effect op de omzet van 1,0%. Door gemiddeld hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 0,4%. Autonoom daalde de omzet met 5,4%. Met name door terughoudendheid bij de Aziatische bandenbouwers lag de productie in het subsegment manufacturing systems op een lager niveau. Dit werd enigszins gecompenseerd door enkele grote projecten uit meet- en regelsystemen voor onder meer de automotive en ruimtevaartindustrie.

Ondanks de omzetdaling steeg de EBITA met 4,0% naar € 42,7 miljoen door een goede kostenbeheersing, een verbeterde efficiency en het meer in-house produceren. De ROS steeg als gevolg hiervan van 12,3% in het eerste halfjaar 2014 naar 13,3% in het eerste halfjaar 2015.

Connectivity systems - speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, de robot-, de automotive en machinebouwindustrie - omzetaandeel 17,5%

De omzet daalde met 0,3%, ondanks een positief effect op de omzet van 1,3% voor doorberekende hogere grondstofprijzen en valutaeffecten. Door focus op beter renderende omzet daalde de omzet maar groeide de winst. Een positieve ontwikkeling van de omzet werd gerealiseerd binnen de medische industrie en de robotindustrie.

Manufacturing systems - geavanceerde bandenbouwproductie-systemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, testapparatuur, producthandlingsystemen voor de medische industrie en machinebesturingssystemen – omzetaandeel 29,0%

De omzet daalde met 6,1%. De terughoudendheid bij Chinese bandenbouwproducenten voor investeringen door importheffingen voor hun banden in de US die in het vierde kwartaal 2014 inzette, leidde tot een lagere orderintake en uitleveringen. Hierdoor daalde de orderintake in het tweede kwartaal naar € 60 miljoen terwijl in het eerste kwartaal nog een orderintake van € 85 miljoen werd gerealiseerd. Buiten China groeide de orderintake en omzet in lijn met de verwachtingen. Ook werden verdere stappen gezet in de positionering binnen de top 5-bandenbouwers, echter met nog een beperkt effect in de orderintake en omzet in het eerste halfjaar. De verwachting is dat de terughoudendheid bij Chinese klanten in het tweede halfjaar zal afnemen door acties om productiecapaciteit te verplaatsen naar andere landen. Door een hoge orderintake sinds begin juli en goede vooruitzichten voor een toename van de vraag buiten China, zal de orderintake het komende halfjaar naar verwachting hoger zijn dan in het eerste halfjaar.


Vooruitzichten


De vooruitzichten voor het tweede halfjaar voor de marktsegmenten waarin TKH opereert, laten over het algemeen een positief beeld zien.

Binnen Telecom Solutions is de verwachting dat de investeringen in glasvezelnetwerken in Nederland in het komende halfjaar zich op een laag niveau zullen voortzetten. Er zijn binnen de rest van Europa en in Azië voldoende groeiperspectieven die ertoe kunnen leiden dat er in het tweede halfjaar groei wordt gerealiseerd in dit segment.

Binnen Building Solutions is de verwachting dat de verticale groeimarkten potentie hebben om verdere groei te realiseren. Daar staat tegenover dat binnen de Benelux de marktomstandigheden in de bouw- en constructiesector nog steeds uitdagend zijn, waarbij er wel een uitbodeming heeft plaats gevonden. Per saldo wordt verwacht dat het resultaat in het tweede halfjaar beter zal zijn dan in het eerste halfjaar.

De lagere orderintake in het eerste halfjaar binnen manufacturing systems heeft een negatief effect op de bezettingsgraad in het tweede halfjaar, waardoor het resultaat binnen Industrial Solutions, ondanks verbeteringen in andere segmenten binnen Industrial Solutions, in lijn zal liggen met het eerste halfjaar. De orderintake die sinds juli weer toegenomen is en de verwachte positieve ontwikkeling in de orderintake in het tweede halfjaar, bieden een goede basis vanaf 2016.

Per saldo verwacht TKH, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, over geheel 2015 een nettowinst -voor amortisatie en eenmalige baten en lasten- toerekenbaar aan aandeelhouders, tussen € 93 miljoen en € 98 miljoen (2014: € 86,3 miljoen).

 
Voor het volledige persbericht verwijzen wij naar bijgaand Pdf-bestand.