U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2015 / Dividend boekjaar 2014

Dividend boekjaar 2014

Dividend boekjaar 2014

Door de Algemene Vergadering op 7 mei 2015 is besloten het dividend over het boekjaar 2014 vast te stellen op:
€ 0,05 per prioriteitsaandeel van € 1,00 nominaal;
€ 1,00 per (certificaat van) gewoon aandeel van € 0,25 nominaal.

Het dividend kan, naar keuze van de aandeel- resp. certificaathouders, geheel in contanten worden uitbetaald (onder inhouding van de verschuldigde dividendbelasting) dan wel in (certificaten van) aandelen worden uitgekeerd. De vaststelling van het dividend in (certificaten van) aandelen zal plaatsvinden na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 27 mei 2015 eindigt.
Aan Euronext in Amsterdam (‘Euronext’) zal geen handel in dividendrechten plaatsvinden. De nieuwe (certificaten van) aandelen van € 0,25 nominaal zijn volledig gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 2015 en volgende boekjaren.

Met betrekking tot het dividend 2014 is het volgende tijdschema van toepassing:

Datum
11 mei 2015 Notering ex-dividend
12 mei 2015 na-beurs Record date dividend
13 mei t/m
27 mei 2015
Keuzeperiode
27 mei 2015 Bekendmaking omwisselverhouding stockdividend (nabeurs)
1 juni 2015 Betaalbaarstelling dividend

Houders van certificaten van gewone aandelen wordt verzocht hun keuze binnen bovengenoemde keuzeperiode via hun bank of commissionair bekend te maken bij ABN AMRO Bank NV (“ABN AMRO”). Indien u uw certificaten van aandelen in depot bij een bank of commissionair aanhoudt, wordt door de betreffende bank of commissionair in het algemeen automatisch het dividend in certificaten van aandelen aangemeld, tenzij u een andere keuze kenbaar maakt. De dividendrechten waarop de keuze betrekking heeft, dienen uiterlijk op 27 mei 2015 om 15.00 uur rechtstreeks te worden geleverd aan ABN AMRO ten gunste van rekening 28001/106. Bij het uitblijven van een keuze wordt het dividend in contanten aan de houders van certificaten van gewone aandelen uitgekeerd, onder inhouding van de verschuldigde dividendbelasting.
Betaling van het dividend en levering van certificaten van aandelen uit hoofde van omwisseling van dividendrechten, zal met ingang van 1 juni 2015 geschieden. Levering van certificaten van gewone aandelen aan uw bank of commissionair zal uitsluitend geschieden op basis van het totale aantal op 27 mei 2015 geleverde dividendrechten, waarbij de eventueel resterende fractie wordt verrekend in contanten op basis van de openingskoers van 28 mei 2015 en in overeenstemming met de voorwaarden van de bank waarbij u uw aandelen aanhoudt.

Overeenkomstig artikel 5:3, lid 2, sub d van de Wet op het financieel toezicht (de “Wft”), bestaat er (in het kort) geen verplichting tot publicatie van een prospectus in verband met de aanbieding van aandelen die worden uitgekeerd als dividend, op voorwaarde dat een document wordt gepubliceerd dat de nodige gegevens bevat. Voor zover het keuzedividend kwalificeert als algemene aanbieding van effecten, geldt deze mededeling als een dergelijk document. Verder geldt (in het kort), ingevolge artikel 5:4 sub e Wft, geen verplichting tot publicatie van een prospectus in verband met het toelaten tot de handel op een in Nederland gelegen gereglementeerde markt (Euronext) van aandelen die worden uitgekeerd als dividend, op voorwaarde dat een document wordt gepubliceerd dat de nodige gegevens bevat. Voor wat betreft de toelating tot de handel geldt deze mededeling als een dergelijk document.

Aandeelhouders die zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister zullen rechtstreeks bericht ontvangen van de vennootschap.

Raad van Bestuur 
TKH Group NV

Stichting Administratiekantoor TKH Group

Haaksbergen, 8 mei 2015

Gerelateerde inhoud
Dividend 2014