U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2014 / Trading update 3e kwartaal 2014

Trading update 3e kwartaal 2014

Trading update Q3 2014

Highlights derde kwartaal

 • Stijging omzet met 11,1% naar € 340,2 miljoen, vrijwel geheel autonoom.
 • Omzetgroei gedragen door Industrial Solutions (22,3%) en Telecom Solutions (6,5%).
 • Lichte omzetdaling Building Solutions (-0,1%) maar hogere orderintake.
 • Orderintake Industrial Solutions gecontinueerd op hoog niveau.
 • EBITA met 48,6% gestegen, vooral door Industrial Solutions. • Forse stijging ROS naar 10,3%.
 • Nettowinst voor amortisatie stijgt met 83,8%, mede door lagere belastingdruk en lagere financiële lasten.
   

Highlights eerste negen maanden

 • Stijging omzet met 11,6% naar € 997,3 miljoen, vrijwel geheel autonoom. 
 • EBITA gestegen met 43,7%, door autonome omzetgroei, sterk verbeterde efficiency en goede kostenbeheersing.

Outlook

 • Verhoging verwachting nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders voor geheel 2014 van de eerder afgegeven bandbreedte van € 75 tot € 82 miljoen naar € 80 tot € 85 miljoen.

 

Kengetallen derde kwartaal (in mln. € tenzij anders vermeld)

Q3 2014Q3 2013Verschil in %
Omzet 340,2 306,3 11,1
EBITA 35,2 23,7 48,6
ROS 10,3% 7,7%
Nettowinst voor amortisatie 1) toerekenbaar aan aandeelhouders 23,2 12,6 83,8

 

 Kengetallen t/m derde kwartaal (in mln. € tenzij anders vermeld)

t/m Q3 2014t/m Q3 2013Verschil in %
Omzet 997,3  893,4 11,6
EBITA 95,4 66,4 43,7
ROS 9,6% 7,4%
Nettowinst voor amortisatie 1) en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders 60,3 35,5 69,9

1) Nettowinst voor amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vast activa (na belasting)

 

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "De omzet en het resultaat hebben zich ook in het derde kwartaal goed ontwikkeld. De markten waarin TKH opereert, hebben geen verzwakking laten zien ondanks de geopolitieke situatie en de groeivertraging in Europa. Daarnaast is de concurrentiepositie door onze focus op de kerntechnologieën en de gedefinieerde verticale groeimarkten verbeterd. De orderintake is in de meeste segmenten toegenomen of heeft zich gecontinueerd op een hoog niveau. Onze uitgangspositie is daarmee gunstig om verdere groei te kunnen realiseren en de internationale positie van TKH op basis van de innovatieve kerntechnologieën en geïntegreerde oplossingen verder uit te bouwen."

 

Ontwikkelingen derde kwartaal

De omzet in het derde kwartaal 2014 steeg met 11,1% naar € 340,2 miljoen (Q3 2013: € 306,3 miljoen). De bijdrage van acquisities in de omzet bedroeg 0,7%. Doorberekende lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van slechts 0,1%. Autonoom steeg de omzet per saldo met 10,5%.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa (EBITA) steeg in het derde kwartaal 2014 met 48,6% naar een recordhoogte van € 35,2 miljoen (Q3 2013: € 23,7 miljoen). Met name de toename van de brutomarge van 40,6% naar 42,8%, door een verbeterde productmix en focus op onderscheidende technologie, droeg bij aan de verbetering van het resultaat.

De bedrijfskosten in het derde kwartaal 2014 stegen als gevolg van de omzetgroei en het hogere activiteitenniveau. Het kostenniveau in relatie tot de gerealiseerde omzet daalde van 32,9% in het derde kwartaal 2013 naar 32,4% in de vergelijkbare periode in 2014.

De ROS verbeterde van 7,7% naar 10,3% in het derde kwartaal 2014.

De nettowinst voor amortisatie toerekenbaar aan aandeelhouders nam met 83,8% toe naar € 23,2 miljoen (Q3 2013: € 12,6 miljoen). Naast de forse stijging van het operationele resultaat droegen een lagere belastingdruk en lagere financiële lasten bij aan deze stijging.

Het werkkapitaal steeg in het derde kwartaal met € 19,2 miljoen ten opzichte van 30 juni 2014 tengevolge van de gerealiseerde omzetgroei. Per 30 september 2014 bedroeg het werkkapitaal in percentage van de omzet 16,8% (30 september 2013: 16,2%).

De netto-bankschulden aan het einde van het derde kwartaal 2014, berekend conform de bankconvenanten, bedroeg € 284,5 miljoen, een toename ten opzichte van 30 juni 2014 van € 61,2 miljoen. Deze toename hangt samen met de uitbreiding van het belang in Augusta Technologie AG ("Augusta") in het derde kwartaal van 62,3% naar 91,2% en een toename van het werkkapitaal. De net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,9 en de interest coverage-ratio op 18,4 waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s opereert.

De solvabiliteit per 30 september 2014 daalde naar 35,3% (30 juni 2014: 40,8%) doordat onder IFRS de betaalde goodwill op het additioneel verkregen belang in Augusta ten laste van het eigen vermogen wordt gebracht.

 

Telecom Solutions

Binnen Telecom Solutions steeg de omzet ten opzichte van het derde kwartaal 2013 met 6,5% van € 38,8 miljoen naar € 41,3 miljoen. Binnen het subsegment kopernetwerksystemen daalde de omzet net als in voorgaande kwartalen sterk. Dit werd veroorzaakt door een verdere verschuiving van de prioriteit bij telecom-operators naar investeringen in glasvezelnetwerken en 4G-netwerken. Deze daling werd gecompenseerd door groei in de subsegmenten glasvezelsystemen en indoor telecomsystemen.

Door de omzetstijging en een geringe kostenstijging verbeterde de EBITA in het derde kwartaal 2014 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

 

Building Solutions

De omzet in Building Solutions daalde licht met 0,1% van € 125,7 miljoen naar € 125,5 miljoen in het derde kwartaal 2014. De acquisities hadden een bijdrage van 1,7%. Lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect van 0,2% op de omzet. Autonoom daalde de omzet per saldo 1,6%. De omzet steeg in de subsegmenten building technologies en vision- & security-systemen. De omzet in het subsegment connectivity-systemen daalde door een verdere krimp van de bouw- en constructiemarkt in de Benelux. De orderintake nam daarentegen toe door een succesvolle internationale positionering in de olie-, gas- en marinesector. Besloten is  om de productiecapaciteit uit te breiden met specifieke competenties voor onderzeekabel. Hiermee kan TKH haar positie in de olie- en gasindustrie, een van de door TKH gedefinieerde groeimarkten, en windenergieparken versterken. Deze additionele productiecapaciteit zal in het vierde kwartaal van 2015 beschikbaar zijn en zal leiden tot een capex van ruim € 20 miljoen.

Door een verbeterde productmix en lagere kosten steeg de EBITA ten opzichte van het derde kwartaal 2013.

 

Industrial Solutions

In het segment Industrial Solutions steeg de omzet ten opzichte van het derde kwartaal 2013 met 22,3% van € 141,7 miljoen naar € 173,3 miljoen. Grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 0,1%. Autonoom nam de omzet toe met 22,4%. De stijging werd gerealiseerd door het subsegment manufacturing systems, door een verdere groei binnen de top 5 in de bandenbouwindustrie evenals een sterke vraag uit Azië. De orderintake binnen manufacturing systems bedroeg in de eerste negen maanden meer dan € 300 miljoen en continueerde op een hoog niveau. De omzet binnen het subsegment connectivity-systemen was in lijn met de omzet van vorig jaar.   Door de sterk gestegen omzet en een goede efficiency steeg de EBITA fors.

Ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal

De omzet in de eerste negen maanden 2014 steeg met 11,6% naar € 997,3 miljoen. Lagere doorberekende grondstofprijzen hadden een negatief effect van 0,9% op de omzet. De bijdrage in de omzet van acquisities bedroeg 0,5%. Autonoom steeg de omzet per saldo 12,0%.

De EBITA over de eerste negen maanden steeg met 43,7% naar € 95,4 miljoen (t/m Q3 2013: € 66,4 miljoen). De nettowinst voor amortisatie toerekenbaar aan aandeelhouders, steeg over de eerste negen maanden met 69,9% naar € 60,3 miljoen (t/m Q3 2013: € 35,5 miljoen).

 

Vooruitzichten

De activiteiten ontwikkelen zich in lijn met de afgegeven vooruitzichten zoals die zijn weergegeven in augustus 2014 bij de bekendmaking van de resultaten over het eerste halfjaar 2014.

Op basis van het gerealiseerde resultaat in de eerste negen maanden van 2014 en de vooruitzichten voor de komende maanden, verwacht TKH, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, dat de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, toerekenbaar aan aandeelhouders, over geheel 2014 zal uitkomen tussen € 80 tot € 85 miljoen.

 

Gerelateerde inhoud
Q3 2014 persbericht