U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2014 / Jaarcijfers 2013: Focus op kerntechnologieën en verticale groeimarkten stuwt resultaat TKH

Jaarcijfers 2013: Focus op kerntechnologieën en verticale groeimarkten stuwt resultaat TKH


Highlights Q4

  • Autonome omzetstijging van 1,9%.
  • Stijging EBITA voor eenmalige lasten met 15,6% door sterke verbetering resultaat Building en Industrial Solutions.
  • Toename ROS naar 11,0%
  • Eenmalige last van € 7,2 miljoen, in verband met aanvullend efficiencyprogramma bij Building Solutions.

 

Highlights 2013

  • Stijging omzet met 8,7% naar € 1,2 miljard, autonoom 4,2%.
  • Stijging EBITA voor eenmalige lasten met 16,3% naar € 99,8 miljoen.
  • Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten gestegen met 17,7%.
  • Record orderintake Industrial Solutions – verdere doorbraak in positionering bandenbouwindustrie.
  • Focus met kerntechnologieën op verticale groeimarkten draagt bij aan stijging van de ROS.
  • Dividendvoorstel € 0,75 per (certificaat van) gewoon aandeel


Vierde kwartaalcijfers

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

Q4

2013

Q4

20124)

Verschil

in %

Omzet

304,4

 300,1

   +   1,4

EBITA voor eenmalige lasten 1)

33,4

28,9

  +  15,6

EBITA

26,2

20,7

  +  26,6

Nettowinst voor amortisatie2) en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders  3)

20,4

16,2

  +  26,0

ROS

11,0%

9,6%

 

 

Jaarcijfers

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

2013

2012 4)

Verschil

in %

Omzet

1.197,8

1.102,4

 +     8,7

EBITA voor eenmalige lasten 1)

99,8

85,8

+    16,3

EBITA4)

92,6

73,6

+    25,8

Nettowinst voor amortisatie2) en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders 3)

55,9

47,5

+    17,7

Nettowinst

41,7

30,6

+    36,0

Nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders per gewoon aandeel (in €)

0,98

0,76

+    28,9

Solvabiliteit

40,7%

40,8%

 

ROS

8,3%

7,8%

 

ROCE

15,9%

15,9%

 

Dividendvoorstel 2013 (in €)

0,75

0,65

 

1)    De eenmalige lasten betreffen voornamelijk herstructureringskosten van € 7,2 miljoen (2012: € 12,2 miljoen herstructurering en acquisitiekosten), die volledig in het vierde kwartaal 2013 zijn verantwoord (2012: € 8,2 miljoen).
2)    Amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).
3)    De eenmalige baten en lasten 2013 bedragen per saldo € 6,7 miljoen en betreffen de voorgenoemde herstructureringskosten van € 7,2 miljoen, bijzondere waardeverminderingen van € 0,2 miljoen, vrijval van de voorzieningen voor earn-out en put-opties van € 0,1 miljoen, alsmede de belastingbate hierover van € 2,2 miljoen (2012: € 9,9 miljoen netto).
4)    Vergelijkende cijfers aangepast in verband met stelselwijziging IAS19R Personeelsbeloningen.


Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH:
“Ondanks de economische tegenwind heeft TKH een mooie omzet- en winststijging gerealiseerd. Dit geeft vertrouwen in een goede uitgangspositie van TKH voor het komende jaar. Zeker als we vaststellen dat de economie er op dit moment beter voorstaat en er een positieve ontwikkeling is te zien in de orderintake in de afgelopen kwartalen in de meeste segmenten waarin TKH opereert. De resultaatverbetering gedurende het jaar was mede het gevolg van onze focus op de zeven gedefinieerde hoge groei verticale markten waar we de afgelopen 12 maanden vol op ingezet hebben. Hierdoor kunnen wij maximaal inspelen op de kansen in deze markten. De bundeling van krachten in de hoge groei verticale markten heeft de synergie tussen de technologieën en bedrijven in de groep nog verder verdiept. Hierdoor staat er een nog sterker TKH."

 

Financiële gang van zaken


De omzet steeg in 2013 met € 95,5 miljoen (8,7%) naar € 1.197,8 miljoen (2012: € 1.102,4 miljoen). De bijdrage in de omzet van de acquisities bedroeg 5,7%. Lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect van 1,2% op de omzet. Per saldo bedroeg de autonome omzetgroei 4,2%.             

De omzetgroei bij Building Solutions was het sterkst met 12,2%. De omzet bij Industrial Solutions steeg met 10,7%. Telecom Solutions daarentegen daalde met 6,2%. Over geheel 2013 steeg het aandeel in de omzet van Industrial Solutions van 45% naar 46%, terwijl het aandeel Building Solutions steeg van 40% naar 41%. Het aandeel Telecom Solutions daalde van 15% naar 13%. De innovaties droegen wederom sterk bij aan de omzet. Het aandeel innovaties in de omzet bedroeg 21,2% (2012: 21,2%).

De brutomarge steeg licht van 40,9% in 2012 naar 41,7% in 2013 door acquisities. De bedrijfskosten, exclusief eenmalige lasten en acquisities, in procenten van de omzet, daalden door de genomen efficiencymaatregelen in 2012 van 33,1% in 2012 naar 32,6% in 2013. De afschrijvingen lagen € 2,0 miljoen boven het niveau van 2012 (€ 17,5 miljoen) door de acquisitie van met name Augusta en het hogere investeringsniveau in 2012 en 2013.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) steeg met 16,3% van € 85,8 miljoen in 2012 naar € 99,8 miljoen in 2013. Binnen Building Solutions steeg de EBITA met 74,4%. Van deze groei werd iets meer dan de helft gedragen door acquisities. Binnen Industrial Solutions daalde de EBITA met 2,4% door een zwak eerste halfjaar. In de tweede helft van 2013 werd een EBITA-stijging gerealiseerd van 23,6%. De EBITA binnen Telecom Solutions daalde ten opzichte van 2012 met 4,3%. De ROS voor de TKH-groep steeg naar 8,3% (2012: 7,8%).

In het vierde kwartaal van 2013 werd een aanvullend efficiencyprogramma ingezet, hoofdzakelijk verband houdend met verslechterde marktomstandigheden binnen de bouw- en constructiesector en de wens om het rendement op de omzet binnen het segment Building Solutions verder te verbeteren. Hiermee verband houdend werd een eenmalige last van € 7,2 miljoen verwerkt in het resultaat. Deze maatregelen zullen vanaf 2014, naar verwachting een jaarlijkse besparing van circa € 5 miljoen opleveren.

De EBITA inclusief deze eenmalige lasten steeg met € 19,0 miljoen (25,8%) naar € 92,6 miljoen.

De amortisatielast nam toe met € 4,2 miljoen naar € 25,1 miljoen (2012: € 20,9 miljoen) door de acquisities van Aasset Security, Augusta Technologie en Park Assist. Daarnaast werd een bijzondere waardevermindering verantwoord van € 0,2 miljoen.

De financiële baten en lasten stegen van € 12,1 miljoen in 2012 naar € 15,2 miljoen in 2013. Deze stijging was voornamelijk het gevolg van een hogere amortisatie van geactiveerde financieringskosten. Hierin is een eenmalige afboeking van € 1,6 miljoen als gevolg van de herfinanciering inbegrepen. Daarnaast was er sprake van een nadelig valuta-effect van € 0,6 miljoen in vergelijking tot 2012. Als gevolg van de IFRS-wijziging met betrekking tot pensioenen wordt de rentecomponent onder de financiële lasten gepresenteerd, hetgeen een negatieve impact van € 0,4 miljoen had. De rentelasten daalden licht met € 0,2 miljoen naar € 11,2 miljoen.

Het resultaat deelnemingen bedroeg € 1,4 miljoen door met name positieve resultaten uit de Chinese deelneming Shin-Etsu (Jiangsu) Optical Preform en ontvangen dividend.

Een bijzondere bate van € 0,1 miljoen werd verantwoord uit hoofde van een vrijval van de reservering voor earn-out en put-opties gehouden door minderheidsaandeelhouders.

De belastingdruk daalde van 23,9% in 2012 naar 22,5% in 2013. Evenals in 2012 had de toepassing van de Nederlandse innovatieboxfaciliteit een positief effect op de belastingdruk.

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders bedroeg in 2013 € 55,9 miljoen (2012: € 47,5 miljoen), een stijging van 17,7%. De nettowinst over 2013 steeg naar € 41,7 miljoen (2012: € 30,6 miljoen). De winst per aandeel voor amortisatie en eenmalige baten en lasten bedroeg € 1,48 (2012: € 1,27). De gewone winst per aandeel bedroeg € 0,98 (2012: € 0,76).

De kasstroom uit operationele activiteiten steeg naar € 78,6 miljoen (2012: € 75,2 miljoen). In 2013 bleef het werkkapitaal als percentage van de omzet met 13,2% op het niveau van het voorgaande jaar (2012: 13,1%). De netto-investeringen in onroerende en roerende goederen bedroegen in 2013 € 18,7 miljoen (2012: € 25,7 miljoen). Een groot deel hiervan is gerelateerd aan investeringen in de productielocaties. Daarnaast is netto € 15,5 miljoen geïnvesteerd in acquisities en participaties en € 16,8 miljoen in immateriële vaste activa, voornamelijk bestaande uit R&D, patenten en licenties (2012:   € 14,1 miljoen). De netto-bankschuld nam ten opzichte van ultimo 2012 af met € 2,6 miljoen naar € 185,6 miljoen ultimo 2013. De solvabiliteit daalde naar 40,7% (2012: 40,8%). TKH opereert ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s. De net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,5 en de interest coverage-ratio op 10,9.

Het aantal personeelsleden (FTE) ultimo 2013 bedroeg 4.802 (2012: 4.736). De stijging van het aantal personeelsleden was voor het grootste deel toe te rekenen aan de sterk toegenomen activiteiten binnen Industrial Solutions.

 

Voortgang realisatie doelstellingen en uitvoering strategie


De vanaf eind 2012 ingezette focus op de vier kerntechnologieën -connectivity, vision, communication en manufacturing systems- in combinatie met de zeven hoge groei verticale markten -glasvezelnetwerken, parkeren, tunnels, care, marine - oil & gas, industrial machine vision en bandenbouw- heeft geleid tot een nieuwe dimensie voor de positionering en potentie van TKH. Voor deze zeven verticale groeimarkten voorziet TKH een groeiperspectief van € 300 tot € 500 miljoen aan omzet in 3 tot 5 jaar. Hierbij wordt voor deze zeven verticale markten uitgegaan van het genormaliseerde omzetniveau van € 450 miljoen in 2012, acquisities uit 2012 volledig meegerekend. In 2013 is een omzetstijging van € 50 miljoen gerealiseerd in deze markten.

De keuze voor de hoge groei verticale markten geeft TKH een gezond perspectief voor verbetering van de ROS en ROCE. Ook binnen de andere segmenten ziet TKH verbeterpotentieel, enerzijds door de genomen efficiencymaatregelen en anderzijds door te realiseren groei vanuit een verbeterde marktsituatie of verbeterde marktpositie waarmee schaalgrootte efficiëntie ontstaat.

De ROS voor eenmalige baten en lasten in 2013 steeg naar 8,3% (2012: 7,8%). Na het wat zwakkere eerste kwartaal werd gedurende het jaar een stijging gerealiseerd met in het vierde kwartaal een ROS van 11,0% (2012: 9,6%), waarbij wel gesteld dient te worden dat gezien het seizoenspatroon het vierde kwartaal altijd het best presterende kwartaal is. Het gestelde doel van een bandbreedte van 9-10% over het gehele jaar kwam hiermee weer dichterbij.

De toename van de ROS had een positief effect op de ROCE, mede doordat de groei van het resultaat voornamelijk ontstond door autonome groei met een beperkte stijging van het geïnvesteerde kapitaal. Door de acquisitie van het meerderheidsbelang in Augusta in 2012 daalde de ROCE in 2012. Door de investeringen en de in de afgelopen jaren gecreëerde technologiebasis te kapitaliseren kwam de ROCE in 2013 uit op 15,9% (2012: 15,9%).

Het aandeel innovaties in de TKH-omzet bleef met 21,2% op een zeer hoog niveau en overtrof opnieuw ruimschoots het gestelde doel dat 15% van de omzet moet bestaan uit innovaties die in de afgelopen twee jaar in de markt zijn geïntroduceerd.


Ontwikkelingen per solutions-segment


Telecom Solutions


P
rofiel
Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.

 

Kengetallen Telecom Solutions

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

 2013

           2012

Verschil

in %

Omzet

         156,8

         167,1

  -      6,2

EBITA 1)

           14,1

            14,7

  -      4,3

ROS

          9,0%

          8,8%

 

1)     Voor eenmalige lasten van € 0,5 miljoen in 2013 en € 0,4 miljoen in 2012

 

De omzet binnen het segment Telecom Solutions daalde met 6,2% naar € 156,8 miljoen. Deze omzetdaling was vooral het gevolg van een sterke daling van 27,8% van de omzet in kopernetwerken door een versnelling in de verschuiving naar glasvezelnetwerken. Tegenover deze daling stond een groei van de omzet in glasvezelsystemen van 0,7%. Door de hoge prioriteit binnen de telecomsector voor investeringen in 4G-netwerken bleven de investeringen in zowel de kopernetwerken als de glasvezelnetwerken achter.

De EBITA daalde met € 0,6 miljoen. De ROS steeg van 8,8% naar 9,0% door een verbeterde efficiency en effecten van lagere grondstofprijzen. 

Indoor telecom systems - home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen – omzetaandeel 4,1%

De omzet daalde licht met 2,3%. De daling ontstond in het tweede halfjaar door het terugbrengen van de omzet van minder goed renderende onderdelen in het portfolio en terughoudendheid van consumenten in de Benelux voor bestedingen op het gebied van ICT. De prioriteit voor opwaardering van breedbandverbindingen compenseerde deels de teruggang van de omzet.

Fibre network systems - glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 7,0%

De omzet steeg beperkt met 0,7%. De investeringen binnen Europa in 4G-netwerken vertraagde in een aantal landen de investeringen in glasvezelnetwerken. De eerder aangekondigde investeringen en voorbereidingen voor een grootschalige uitrol van FttH-netwerken binnen Europa zijn echter nog steeds aan de orde. De glasvezel-technologie blijft de aangewezen technologie voor een toekomstvast breedbandnetwerk.

Nieuwe ideeën werden ontwikkeld voor het verder omlaag brengen van de kosten per aansluiting en het verlagen van de operationele kosten verbonden aan het netwerk. Een voorbeeld hiervan is de introductie van op vision-technologie gebaseerde robotsystemen in de knooppunten van het glasvezelnetwerk. Deze introductie verliep voorspoedig en biedt een goed perspectief voor de verdere internationale positionering van TKH.

Copper network systems - koperkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 2,0%

De omzet in dit segment daalde met 27,8%. In lijn met de hogere prioriteit voor en daarmee gepaard gaande verschuiving richting investeringen in glasvezelnetwerken en 4G-netwerken daalde de omzet in dit segment. De relevantie van deze activiteiten is door de sterke teruggang van de omzet nog zeer beperkt en richt zich nog voornamelijk op het leveren van onderdelen voor het onderhoud van het bestaande netwerk. 

 

Building Solutions


Profiel
Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden voor de zorg- en security-sector. De kennis concentreert zich op visiontechnologie en connectivity systemen in samenhang met efficiency-oplossingen voor het verkorten van de doorlooptijd van het realiseren van installaties binnen gebouwen en industriële automatisering. Daarnaast wordt gefocust op intelligente video-, communicatie- en toegangscontrolesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder ouderenzorg, parkeren, scheepsbouw, olie- en gasindustrie, tunnels en beveiliging van gebouwen en terreinen. 

Kengetallen Building Solutions

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

 2013

2012

Verschil

in %

Omzet

         490,0

          436,9

    +    12,2

EBITA 1)

           39,4

            22,5

    +    74,7

ROS

          8,0%

          5,2%

 

1)  Voor eenmalige lasten van € 6,6 miljoen in 2013 en € 7,6 miljoen in 2012

 

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 12,2% naar € 490,0 miljoen. Acquisities waren verantwoordelijk voor een groei van 10,9%. De autonome groei bedroeg 2,7%. Lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 1,4%. De marktomstandigheden in de bouw- en constructiesector waren uitdagend, wat resulteerde in druk op de marges vooral in het connectivity-segment. De groeistrategie in de benoemde verticale markten –zorg, marine - oil & gas, parkeren, tunnels en machine vision- leidde ertoe dat ondanks een krimpende markt voor de bouw- en constructiesector voor het segment als geheel, autonome groei kon worden gerealiseerd.

De EBITA steeg naar € 39,4 miljoen, gedeeltelijk gedragen door de acquisities. Het resultaat exclusief acquisities steeg met 33,8% in lijn met de ingezette efficiency-programma’s in 2012 en de gerealiseerde groei. In het vierde kwartaal 2013 werd besloten om een aanvullend efficiencyprogramma door te voeren. Het resultaat in het tweede halfjaar lag duidelijk hoger dan in het eerste halfjaar. De margedruk in het connectivity-segment had een negatief effect op de efficiency- en margeverbeterings-programma’s. De ROS steeg desondanks van 5,2% in 2012 naar 8,0% in 2013.

Building technologies - energiezuinige licht- en lichtschakelsystemen, energie beheersystemen, zorgsystemen, gestructureerde bekabelingsystemen – omzetaandeel 7,3%
De omzet daalde met 5,9% voornamelijk door een terughoudendheid voor investeringen in de bouw- en constructiesector. In de zorgsector werd groei gerealiseerd doordat de TKH-technologie goed inspeelt op de toenemende behoefte aan efficiencyoplossingen in deze sector. Het VieDome-beeldcommunicatieplatform, voor ondersteuning van zorg op afstand, evenals het op vision-technologie gebaseerde systeem voor het ‘blisteren’ en  uitgegeven van medicijnen, leiden tot een sterke positionering van TKH in deze sector. Door het lagere bouwvolume daalde de markt voor datanetwerken met ruim 15%, waardoor de omzet van TKH op het gebied van gestructureerde datanetwerken een daling liet zien. De omzet voor de energiezuinige lichtsystemen voor parkeergarages nam verder toe vanwege de trend bij vele klanten om de CO2-footprint te verlagen. De combinatie van guiding- en lichttechnologie geeft TKH hierbij een unieke positie.

Vision & Security systems – vision technologie, systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, evacuatie, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamer integratie – omzetaandeel 19,5%
De omzet steeg met 32,4%. De acquisitie van Augusta droeg voor een groot deel bij aan deze omzetgroei. De autonome omzet groeide met 4,0%, waarbij terughoudendheid voor investeringen in de bouw- en constructiesector in de Benelux evenals in de verkeersinfrastructuur de groei negatief beïnvloedde.

Het resultaat van Augusta verbeterde in het tweede halfjaar ten opzichte van het eerste halfjaar doordat marktomstandigheden in de voor Augusta relevante eindmarkten verbeterden. De eind 2012 aangebrachte focus op de verticale groeimarkten leidde tot een succesvolle positionering vooral ook in samenhang met de vraag van klanten naar geïntegreerde oplossingen. De engineeringcompetentie om tot geïntegreerde systemen te komen evenals de specifieke kennis van de processen en wensen van de eindklant wordt hierbij door onze klanten als een belangrijke toegevoegde waarde gezien. De capaciteit voor R&D werd fors uitgebreid om de technologische voorsprong te vergroten.

Connectivity systems - speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten – omzetaandeel 14,1%
De omzet steeg, na correctie voor voorraadafbouw en gedaalde grondstofprijzen, met 3,6%. De groei werd voornamelijk buiten de Benelux gerealiseerd. Het gedaalde marktvolume in de bouw- en constructiesector zorgde voor scherpe concurrentie- en margedruk, waardoor de omzetgroei in combinatie met de doorgevoerde efficiencyprogramma’s nog niet leidde tot het beoogde rendement op de omzet. De groei in het tweede halfjaar in de door TKH gedefinieerde verticale markten en de aansluiting op de kerntechnologieën vision & security en communicatie leidde ertoe dat de resultaten zich gedurende het jaar sterk verbeterde. Besloten werd vanwege het lage rendement, de solarsysteemactiviteiten volledig te stoppen.


Industrial Solutions


Profiel
Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play”-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden.

 Kengetallen Industrial Solutions

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

2013

2012

Verschil

in %

Omzet

          551,0

        497,6

 +    10,7

EBITA

           58,5

           59,9

 -       2,4

ROS

          10,6%

         12,0%

 

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg met 10,7% naar € 551 miljoen. De omzet steeg 3,0% door de acquisitie van Augusta. Autonoom groeide de omzet met 9,1%. Grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 1,4%. Vooral de omzet binnen manufacturing systems steeg fors, terwijl ook connectivity systems een lichte stijging liet zien. Het tweede halfjaar ontwikkelde zich daarbij duidelijk beter dan het eerste halfjaar, vooral gedreven door een betere marktsituatie in de industriële sector en de vooruitstrevende technologie van TKH.

De EBITA daalde licht met 2,4% naar € 58,5 miljoen ondanks de stijging van de omzet. Door het grote aandeel nieuwe technologie in de omzet ontstond een onbalans in de bezettingsgraad van de productielocaties, waardoor het kostenniveau mede door de grote toename van het aantal inleenkrachten in Nederland hoger dan normaal was. In de eerste helft van 2013 lagen de kosten tevens hoger door het aanhouden van capaciteit in het kader van verwachte groei en door investeringen in nieuwe klanten en nieuwe technologie. Deze investeringen vertaalden zich in een versterking van de marktpositie en een record-orderintake.

Connectivity systems - speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, de robot-, de automotive en machinebouwindustrie.- omzetaandeel 20,2%
De omzet steeg met 1,2% en werd gedrukt door een negatief effect op de omzet van 2,8% door doorberekende lagere grondstofprijzen. In het eerste halfjaar was er sprake van enige terughoudendheid binnen Europa voor investeringen in kapitaalgoederen, waardoor een daling van de omzet werd gerealiseerd. In het tweede halfjaar herstelde dit zich en kon een autonome groei worden gerealiseerd van 12%. Zowel binnen de robotsector als de medische sector namen de investeringen toe. De positieve ontwikkelingen binnen de Duitse automotive sector vertaalden zich ook in een hogere orderintake voor de toeleverende industrie. De trend om in de behoefte van klanten te voorzien met de levering van complete systemen zette zich door en had een positief effect op de gerealiseerde omzetgroei.

Manufacturing systems - geavanceerde bandenbouwproductiesystemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, testapparatuur, producthandlingsystemen voor de medische industrie en machinebesturingssystemen – omzetaandeel 25,8%
De omzet steeg met 19,5%. Dit was voor 5,7% het gevolg van de geacquireerde activiteiten van Augusta. De autonome groei bedroeg 13,8%. De autonome groei was het gevolg van verbeterde marktomstandigheden voor investeringen in kapitaalgoederen. Vanaf medio 2012 nam de orderintake fors toe die in het tweede halfjaar 2013 steeg naar een record orderintake van ruim € 160 miljoen voor het segment bandbouwsystemen. Vooral de sedert 2012 nieuw geïntroduceerde technologie, waarmee met de kwaliteit, productiviteit en de flexibiliteit van de productiesystemen opnieuw een grote stap voorwaarts is gezet, is succesvol. Dit leidde tot een verdere doorbraak van onze positionering in de bandenbouwindustrie, waarbij ook de positie binnen de grote 5 bandenbouwers zich sterk verder ontwikkelde. Het grote aandeel nieuwe technologie leidde er wel toe dat de bezetting van de productielocaties in onbalans raakt, waardoor het kostenniveau hoger dan normaal was en een minder groot deel in Azië geproduceerd kon worden. Voorbereidingen werden getroffen om de productiecapaciteit structureel verder uit te breiden zowel in Azië als in Nederland. Met veel inleenkrachten en door het huren van externe ruimte kon goed in de behoefte worden voorzien. Hier gingen wel de nodige inefficiënties mee gepaard, die zich vanaf de tweede helft van 2014 door verdere uitbreiding van de capaciteit naar verwachting weer zullen normaliseren.


Dividendvoorstel


Aan de op 14 mei 2014 te houden Algemene Vergadering zal worden voorgesteld een dividend van € 0,75 uit te keren per (certificaat van) aandeel (2012: € 0,65). Dit betekent een pay out-ratio van 50,7% van de netto-winst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten en 76,5% van de nettowinst. Voorgesteld wordt om het dividend naar keuze in contanten of in aandelen ten laste van de reserves uit te keren. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden één dag na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 3 juni 2014 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 6 juni 2014.


Voordracht benoemingen Raad van Commissarissen

 
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TKH op 14 mei 2014 treden mevrouw ir. M.E. van Lier Lels en de heer P. Morley MSc. af als lid van de Raad van Commissarissen op grond van het geldende rooster van aftreden. Mevrouw Van Lier Lels komt voor herbenoeming in aanmerking. De heer Morley komt niet voor herbenoeming in aanmerking gezien het verstrijken van de maximale zittingsperiode van 3 termijnen van 4 jaren.
 
De Raad van Commissarissen heeft besloten om mevrouw Van Lier Lels voor te dragen voor herbenoeming en als nieuw lid voor te dragen de heer Antoon De Proft MSc., voorzitter Raad van Bestuur van IMEC (Europees onderzoekscentrum te Leuven – België), voorzitter Raad van Bestuur van Quest For Growth, bestuurder Barco en voormalig CEO van ICOS Vision Systems. De heer De Proft heeft de Belgische nationaliteit.


Vooruitzichten  De marktomstandigheden laten een wisselend beeld zien voor de segmenten waarin TKH opereert. Enerzijds is er, ten opzichte van het voorgaande jaar, in een aantal marktsegmenten een verbetering van de mondiale economische situatie zichtbaar. Anderzijds is nog steeds sprake van een kwetsbare algemene economische situatie doordat de ontwikkelingen in met name Azië een onzekere situatie laten zien.

Voor Telecom Solutions zullen, na de gerealiseerde investeringen in de 4G-netwerken de investeringen in glasvezelnetwerken weer toenemen. Door de op dit moment aanwezige overcapaciteit bij enkele producenten van glasvezel zal de marge, in lijn met de tweede helft van 2013, ook in de eerste helft van 2014 wat onder druk zal staan.

Voor Building Solutions is de verwachting dat het investeringsniveau in de bouw- en constructiesector verder zal dalen en de marktomstandigheden uitdagend zullen blijven. Daar staat tegenover dat in een aantal verticale markten waar TKH zich op focust, groei gerealiseerd kan worden door de vooruitstrevende TKH-kerntechnologieën en de positieve trends voor investeringen in deze markten.

Bij Industrial Solutions is de orderintake in 2013 binnen het sub-segment manufacturing systems sterk toegenomen. Verder zijn er tekenen dat de investeringen binnen de industriële sector op een hoger niveau zullen liggen ten opzichte van het voorgaande jaar. Indien de orderintake zich positief blijft ontwikkelen gedurende het jaar zal de winst kunnen toenemen.

Gezien de nog onzekere economische omstandigheden in een aantal segmenten is het  te vroeg om voor geheel TKH een winstverwachting voor 2014 uit te spreken. Zoals gebruikelijk zal ernaar gestreefd worden bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2014, een verwachting uit te spreken voor de winst voor geheel 2014.

 

Voor het volledig persbericht verwijzen wij naar bijgaand PDF-bestand