U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2013 / Trading update Q3 2013

Trading update Q3 2013

Highlights derde kwartaal

  • Stijging omzet met 11,0% naar € 306,3 miljoen, nagenoeg geheel autonoom.
  • Omzetgroei in Industrial Solutions (23,5%) en Building Solutions (5,3%).
  • Sterke verbetering resultaat Building Solutions en Industrial Solutions.
  • Record orderintake Industrial Solutions binnen het segment manufacturing systems.
  • EBITA met 20,5% gestegen.
  • Vernieuwing 5-jarige gecommitteerde kredietfaciliteit van € 350 miljoen.

 Outlook

  • Handhaving verwachting voor geheel 2013: een nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, toerekenbaar aan aandeelhouders tussen € 52 en € 57 miljoen.
  • Initiëring efficiencyprogramma voor 2014 leidt tot een eenmalige last in Q4 2013 van circa € 5 miljoen met een jaarlijkse besparing van circa € 4 - 5 miljoen.

 

Kengetallen derde kwartaal (in € tenzij anders vermeld) 

 

Q3
2013

Q3
2012 1)

Verschil

in %

Omzet

          306,3

          276,0

     +      11,0

EBITA

            23,7

            19,7

     +      20,5

ROS

           7,7%

           7,1%

 

Nettowinst voor amortisatie3) toerekenbaar aan aandeelhouders

            12,6

               9,3

     +      35,6


Kengetallen t/m derde kwartaal (in € tenzij anders vermeld) 

 

t/m Q3
2013

t/m Q3
2012 1)

Verschil

In %

Omzet

          893,4

          802,2

     +      11,4

EBITA voor eenmalige lasten 2)

            66,4

            56,9

     +      16,6

ROS

           7,4%

           7,1%

 

Nettowinst voor amortisatie3) en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders

            35,5

            31,3

     +     13,4

1)  De vergelijkende cijfers zijn aangepast in verband met de gewijzigde standaard IAS 19 Employee Benefits.
2)  De eenmalige lasten betreffen acquisitiekosten van € 4,0 miljoen, die in het tweede kwartaal 2012 zijn verantwoord.
3)  Nettowinst voor amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH:
"Door onze focus op totaaloplossingen in de zeven gedefinieerde groeimarkten is TKH in staat om een gezonde groei van omzet en resultaat te realiseren in een nog immer wereldwijd terughoudende economische situatie. De te realiseren groei in deze markten zou moeten kunnen leiden tot additionele omzet van € 300 tot € 500 miljoen in de komende 3-5 jaar. De ontwikkeling van de orderintake binnen het segment bandenbouwsystemen naar een nieuw record in het derde kwartaal is een goed bewijs van de aantrekkelijkheid van de TKH-technologieën. In ons streven naar een verdere stijging van de ROS in combinatie met groei, is opnieuw een aantal efficiencymaatregelen geïdentificeerd. De komende maanden worden deze geïmplementeerd en hiermee wordt de winstgevendheid voor de komende jaren verder verbeterd".

Ontwikkelingen derde kwartaal

De omzet in het derde kwartaal 2013 steeg met 11,0% naar € 306,3 miljoen (Q3 2012: € 276,0 miljoen). De bijdrage van het geacquireerde Park Assist in de omzet bedroeg 0,4%. Doorberekende lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 1,4%. Autonoom steeg de omzet per saldo met 12,0%.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa (EBITA) steeg met 20,5% van € 19,7 miljoen in het derde kwartaal van 2012 naar € 23,7 miljoen in het derde kwartaal van 2013.
De bedrijfskosten in het derde kwartaal van 2013 stegen als gevolg van de omzetgroei en het hogere activiteitenniveau in de productielocaties. Het kostenniveau in relatie tot de gerealiseerde omzet daalde van 35,0% in het derde kwartaal van 2012 naar 32,9% in 2013. Dit is mede het gevolg van de in de tweede helft van 2012 ingezette efficiency-programma’s. De ROS verbeterde ten opzichte van het derde kwartaal 2012 van 7,1% naar 7,7%. De nettowinst voor amortisatie toerekenbaar aan aandeelhouders nam met 35,6% toe naar € 12,6 miljoen (Q3 2012: € 9,3 miljoen).

Het werkkapitaal steeg in het derde kwartaal met € 12,7 miljoen ten opzichte van 30 juni 2013. In percentage van de omzet bedroeg het werkkapitaal 16,2%. De netto-bankschuld aan het einde van het derde kwartaal 2013 bedroeg € 232,6 miljoen, een toename ten opzichte van 30 juni 2013 van € 13,2 miljoen. Deze toename hangt samen met een vanwege seizoensinvloeden hoger werkkapitaal en de acquisitie van Park Assist. De net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,9 en de interest coverage-ratio op 9,6 waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s opereert. De solvabiliteit per 30 september 2013 bedroeg 39,3% (30 juni 2013: 40,6%).

Telecom Solutions

Binnen Telecom Solutions daalde de omzet ten opzichte van het derde kwartaal 2012 met 6,2% van € 41,4 miljoen naar € 38,8 miljoen. Binnen het subsegment kopernetwerksystemen daalde de omzet sterker dan in voorgaande kwartalen. Dit werd veroorzaakt door een verdere verschuiving van de prioriteit bij telecom operators naar investeringen in glasvezelnetwerken en 4G-netwerken. De groei van het subsegment glasvezelsystemen kon deze daling niet compenseren. De omzet van het subsegment indoor telecomsystemen stabiliseerde op het niveau van vorig jaar. De EBITA in het derde kwartaal 2013 daalde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar als gevolg van het lagere omzetniveau.

Building Solutions

De omzet in Building Solutions steeg met 5,3% van € 119,4 miljoen naar € 125,7 miljoen in het derde kwartaal 2013. De acquisities hadden een bijdrage van 0,9%. Lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect van 1,5% op de omzet. Per saldo steeg de omzet 5,9% autonoom. De omzet steeg met name in de subsegmenten connectivity-systemen en vision- & security-systemen ondanks een verdere daling van het activiteitenniveau in de bouw- en constructiemarkt. De marge in het subsegment connectivity-systemen stond onder druk door de gedaalde vraag, maar stabiliseerde zich ten opzichte van het vorige kwartaal. Door de naar verhouding lagere kosten steeg de EBITA van het gehele segment ten opzichte van het derde kwartaal 2012 harder dan de omzet.

Industrial Solutions

In het segment Industrial Solutions steeg de omzet ten opzichte van het derde kwartaal 2012 met 23,5% van € 114,8 miljoen naar € 141,7 miljoen. Grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 1,8%. Autonoom nam de omzet toe met 25,3%. De stijging deed zich met name voor binnen het subsegment manufacturing systems dankzij de hoge orderintake in het eerste halfjaar. De orderintake binnen manufacturing systems nam in het derde kwartaal ten opzichte van de voorgaande kwartalen verder toe als gevolg van de vooruitstrevende, in de afgelopen jaren geïntroduceerde technologie en de hoge prioriteit voor efficiency-investeringen in de bandenbouwindustrie. De omzet binnen het subsegment connectivity-systemen steeg eveneens. De EBITA steeg in lijn met de omzet, maar werd gedrukt door een daling van de marge in het subsegment connectivity-systemen en hogere kosten om de sterke groei binnen manufacturing systems te faciliteren.

Ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal

De omzet in de eerste negen maanden 2013 steeg met 11,4% naar € 893,4 miljoen. Lagere doorberekende grondstofprijzen hadden een negatief effect van 1,0% op de omzet. De bijdrage in de omzet van acquisities bedroeg 7,4%. Autonoom steeg de omzet per saldo 5,0%.

De EBITA over de eerste negen maanden steeg met 16,6% naar € 66,4 miljoen (t/m Q3 2012: € 56,9 miljoen). De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, toerekenbaar aan aandeelhouders, steeg over de eerste negen maanden met 13,4% naar € 35,5 miljoen (t/m Q3 2012: € 31,3 miljoen).

Nieuwe 5-jarig gecommiteerde kredietfaciliteit

TKH is recent een nieuwe 5-jarig gecommiteerde kredietfaciliteit van € 350 miljoen overeengekomen met de bestaande bankengroep. Deze faciliteit vervangt de vorige gecommiteerde kredietfaciliteit en termijnlening. Deze nieuwe faciliteit kent dezelfde financiële convenanten als de vorige, namelijk een maximale leverage ratio van 3,0 en een minimale interest coverage ratio van 4,0. In de nieuwe kredietfaciliteit zullen bovendien de financiële lasten duidelijk lager uitvallen. De geactiveerde financieringskosten, die € 1,6 miljoen bedroegen en betrekking hadden op de vorige financieringsovereenkomst die, op initiatief van TKH voortijdig  is beëindigd, zullen in het vierde kwartaal 2013 als een eenmalige last worden afgeschreven.

Vooruitzichten

De activiteiten ontwikkelen zich in lijn met de afgegeven vooruitzichten zoals die zijn weergegeven in augustus 2013 bij de bekendmaking van de resultaten over het eerste halfjaar 2013. De sterke groei van het productievolume binnen Industrial Solutions in combinatie met veel nieuw geïntroduceerde technologie leidt ertoe dat inefficiënties in de productie nog een drukkend effect zullen hebben op het resultaat. Verder zijn de marktomstandigheden binnen Building Solutions nog steeds uitdagend.

In het kader van de in de loop van het jaar verder verslechterde marktomstandigheden in de bouw- en constructiesector binnen Europa en de daarmee gepaard gaande margedruk is besloten om een nieuw efficiency-programma door te voeren om het rendement op de omzet van met name Building Solutions te vergroten. Met dit programma zullen de operationele kosten jaarlijks met circa € 4 - 5 miljoen verlaagd worden. In Q4 2013 zal voor het efficiency-programma  en voor het afboeken van geactiveerde financieringskosten betreffende de beëindigde kredietfaciliteit een eenmalige last van circa € 6 - 7 miljoen worden genomen.

Op basis van het gerealiseerde resultaat in de eerste negen maanden van 2013 en de vooruitzichten voor de komende maanden, handhaaft TKH de verwachting dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten, toerekenbaar aan aandeelhouders, over geheel 2013 binnen de eerder afgegeven range van € 52 tot € 57 miljoen zal uitkomen.

Gerelateerde inhoud
Trading update Q3 2013