U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2012 / Jaarcijfers 2011: Record-omzet TKH van ruim € 1 miljard

Jaarcijfers 2011: Record-omzet TKH van ruim € 1 miljard


Highlights 2011

  • Sterke stijging EBITA met 22,8% naar € 90,1 miljoen door het segment Industrial Solutions.
  • Stijging omzet met 18,8% naar € 1,06 miljard, autonoom 15,5%.
  • Acquisities in Building Solutions versterken het fundament.
  • Versterking van de organisatie en marktposities evenals eenmalige acquisitie- en integratiekosten beïnvloeden resultaten Building Solutions.
  • Dividendvoorstel € 0,75 per (certificaat van) gewoon aandeel.

  • Highlights Q4
  • Stijging omzet met 2,6% - autonoom: 1,6%. 
  • Daling EBITA in het vierde kwartaal met 10,6% - ROS van 9,0%. 
  • Afzwakkende marktomstandigheden binnen de industriële sector.  
  • Uitdagende marktomstandigheden met druk op marges in connectivity-segment binnen Building Solutions.

 

 

Kengetallen jaarcijfers

(in mln. € tenzij anders vermeld)20112010

Verschil in %

Omzet 1.061,1 893,5  +   18,8
EBITA 90,1 73,4 +   22,8
Nettowinst voor amortisatie1) 59,1 45,1  +   31,1
Nettowinst 54,1 40,9   +   32,3
Nettowinst per gewoon aandeel (in €) 1,44 1,10  +   30,9
Solvabiliteit 45,6% 47,1% +   32,3
ROS 8,5% 8,2%
ROCE 21,5% 20,0%
Dividendvoorstel (in €) 0,75 0,61

 

 

Kengetallen vierde kwartaalcijfers

(in mln. € tenzij anders vermeld

Q4 2011

Q4 2010

Verschil

in %

Omzet 257,6 251,2   -    10,6
EBITA 23,1 25,8 -    10,6
Nettowinst voor amortisatie1)

15,1 

17,9 -    15,6
Nettowinst 13,8 16,7  -    17,4
ROS 9,0% 10,3%

 1) Amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen). 

 

Alexander van der Lof, CEO van TKH:
“Innovaties hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de sterke stijging van het resultaat en de groei van het marktaandeel van TKH in 2011. De investeringen in de afgelopen jaren zijn duidelijk vertaald naar een sterkere positionering van TKH door een toegenomen onderscheidend vermogen. De inzet op technologische voorsprong zal in de komende jaren verder worden geïntensiveerd, waarbij de acquisities in 2011 zullen bijdragen aan de technologische ontwikkeling en groei van de TKH-groep in de komende jaren. We hebben nog geen duidelijk beeld wat de impact zal zijn voor 2012 van de afzwakking van enkele eindmarkten vanaf het derde kwartaal. De investeringen in de organisatie en in de markt gedurende 2011 geven TKH een goede uitgangspositie om marktaandeelgroei te kunnen realiseren en uitdagende marktomstandigheden weerstand te bieden. In de meeste marktsegmenten zijn de vooruitzichten voor investeringsniveaus positief. De vertaling naar concrete orders binnen de industriële sector is echter vertraagd, wat in het vierde kwartaal heeft geleid tot een lager activiteitenniveau met een beperkte impact op het resultaat."


Financiële gang van zaken


De omzet steeg met € 167,6 miljoen (18,8%) naar € 1.061,1 miljoen (2010: € 893,5 miljoen). Van deze stijging was 1,4% het gevolg van doorberekende hogere grondstofprijzen. De bijdrage in de omzet van de acquisities bedroeg 3,4%. Daarentegen resulteerde de verkoop van de GSM-activiteiten in 2010, in een daling van de omzet in 2011. Per saldo bedroeg de autonome groei 15,5%.

De omzetgroei binnen Industrial Solutions was het sterkst met 25,5%. De omzet binnen Building Solutions steeg met 16,0% en de omzet binnen Telecom Solutions steeg met 6,6%. Exclusief de impact van de desinvestering van de Poolse GSM-activiteiten steeg de omzet met 12,1% binnen dit segment. Over geheel 2011 steeg het aandeel in de omzet van Industrial Solutions van 46% naar 49%, terwijl het aandeel Telecom Solutions daalde van 17% naar 15% en Building Solutions van 37% naar 36%. De innovaties droegen wederom sterk bij aan de omzetstijgingen. Het aandeel innovaties in de omzet bedroeg zo’n 23% (2010: 21%).

De brutomarge daalde licht van 39,0% in 2010 naar 38,9% in 2011. De bedrijfskosten in procenten van de omzet daalden van 30,8% in 2010 naar 30,4% in 2011, ondanks hogere kosten als gevolg van acquisities en investeringen in innovaties en de commerciële organisatie. Het hogere activiteitenniveau heeft bijgedragen aan een verbeterde kostenefficiency.

De afschrijvingen lagen met € 15,3 miljoen boven het niveau van 2010 (€ 13,6 miljoen) door het hogere investeringsniveau in 2010 en 2011.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa (EBITA) steeg met 22,8% van € 73,4 miljoen in 2010 naar € 90,1 miljoen in 2011. De EBITA binnen Industrial Solutions steeg sterk ten opzichte van 2010. Binnen Telecom Solutions daalde de EBITA als gevolg van de desinvestering van de GSM-activiteiten in het derde kwartaal 2010. Exclusief deze desinvestering liet Telecom Solutions een autonome stijging van de EBITA zien van 19,8%. Binnen Building Solutions daalde de EBITA met 12,9% voornamelijk door eenmalige acquisitie- en integratiekosten van € 2 miljoen, versterking van de R&D- en de verkooporganisatie en druk op de marges binnen het connectivity segment.

 De ROS steeg naar 8,5% (2010: 8,2%). Deze stijging werd gerealiseerd ondanks de integratiekosten en investeringen in de organisatie en is het gevolg van het hoge innovatieniveau evenals een verbeterde dekking en efficiency, met name binnen Industrial Solutions.

De amortisatielast nam toe met € 1,7 miljoen naar € 13,1 miljoen (2010: € 11,4 miljoen) door investeringen in R&D, software en patenten (+€ 0,7 miljoen) en acquisities van Alphatronics (in 2010), Siqura, Mextal, FlexPosure en KLS Netherlands (+ € 1,0 miljoen).

De financiële lasten stegen van € 7,1 miljoen in 2010 naar € 7,5 miljoen in 2011. Deze stijging was voornamelijk het gevolg van een hogere uitstaande rentedragende schuld, ondanks een per saldo voordelig valuta-effect van € 0,4 miljoen ten opzichte van 2010. Het resultaat deelnemingen verbeterde met € 0,2 miljoen naar € 0,1 miljoen.

De belastingdruk daalde van 24,7% in 2010 naar 22,3% in 2011 voornamelijk als gevolg van de toepassing van de Nederlandse innovatiebox-faciliteit. Hierin is een eenmalig voordeel over voorgaande jaren begrepen. Genormaliseerd bedraagt de belastingdruk circa 25%.

De nettowinst voor amortisatie bedroeg in 2011 € 59,1 miljoen (2010: € 45,1 miljoen). De nettowinst over 2011 steeg naar € 54,1 miljoen (2010: € 40,9 miljoen), een stijging van 32,3% ten opzichte van 2010 (€ 40,9 miljoen). De gewone winst per aandeel bedroeg € 1,44 (2010: € 1,10).

De kasstroom uit operationele activiteiten daalde naar € 47,4 miljoen (2010: € 55,2 miljoen) als gevolg van een hoger werkkapitaal. In 2011 steeg het werkkapitaal als percentage van de omzet licht naar 11,6% (2010: 9,9%).

De netto-investeringen in onroerende en roerende goederen bedroegen in 2011 op € 21,9 miljoen. Een groot deel hiervan is gerelateerd aan investeringen in de productielocaties. Daarnaast is € 34,5 miljoen geïnvesteerd in acquisities en participaties. De netto-bankschuld nam ten opzichte van ultimo 2010 toe met € 36,6 miljoen naar € 100,5 miljoen. De solvabiliteit daalde naar 45,6% (2010: 47,1%). TKH opereert ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s. De net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 0,9 en de interest coverage-ratio op 13,0. Eind 2011 heeft TKH een nieuwe 5-jarige gecommitteerde kredietfaciliteit van € 250 miljoen afgesloten. Tevens zijn de niet gecommitteerde kredietfaciliteiten vernieuwd en verhoogd.

Het aantal personeelsleden (FTE) ultimo 2011 bedroeg 4.062 (2010: 3.706).

 

Voortgang realisatie doelstellingen en uitvoering strategie


Het onderscheidend vermogen van de TKH-activiteiten is verder toegenomen, waardoor leidende posities in de niches waarin TKH opereert konden worden uitgebouwd en nieuwe posities konden worden ingenomen. De transformatie van de groep heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt. Er is veel geïnvesteerd om de doelstellingen de komende jaren te kunnen realiseren. Een belangrijk deel van de groep waar veel geïnvesteerd werd, is het security-segment. De ROS van TKH als geheel heeft nog steeds veel potentie tot verbetering door de verschuiving in de mix van activiteiten naar activiteiten met een hogere toegevoegde waarde. Het vergroten van het onderscheidend vermogen door innovaties is een belangrijk aandachtsgebied bij het vormgeven van de TKH-organisatie. De ROS steeg van 8,2% in 2010 naar 8,5% in 2011, waarmee het doel van een bandbreedte voor de ROS tussen 9% en 10% opnieuw dichterbij kwam. Door een sterke margeverbetering in combinatie met een goede werkkapitaalbeheersing werd een ROCE gerealiseerd van 21,5% (2010: 20,0%). Hiermee werd de als doel gestelde bandbreedte voor de ROCE van 18% tot 20% overtroffen. Op dit moment is er nog geen reden om de bandbreedte aan te passen, aangezien een verdere focus op acquisities in de komende jaren een dalend effect op de ROCE kan hebben gedurende de eerste jaren na acquisitie. Binnen verschillende activiteiten van TKH bestaat echter nog steeds potentie voor verbetering van de ROCE, waar met verschillende programma’s aan gewerkt wordt.

In de acquisitiestrategie van TKH zijn verdere stappen gezet met de acquisities in 2011 van de bedrijven Siqura (security), Mextal (zorg), FlexPosure (parking) and KLS Netherlands (zorg).

Als gevolg van de herfinanciering beschikt TKH over financiële ruimte tot een bandbreedte van € 100 tot € 150 miljoen voor acquisities. Acquisities in samenhang met geografische versterking van onze activiteiten en technologische ontwikkeling, zullen daarbij een hoge prioriteit hebben. Hierbij zal de focus voornamelijk liggen op security-systemen.

Het hoge innovatieaandeel in de omzet over 2011 van 22,8% (2010: 20,9%) bewijst opnieuw het succes van de TKH-groep. De innovaties zijn een belangrijke motor voor de autonome groei van de TKH-groep.

 

Ontwikkelingen per solutions-segment


Telecom Solutions


Profiel
Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.


Kengetallen jaarcijfers Telecom Solutions

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

 

 

2011

 

2010

 

         

     Verschil in %  

 

 

Omzet

 

            161,7

 

            151,8

 

    +     6,6

 

EBITA

 

            13,0

 

            13,9

 

    -      6,9

 

ROS

 

            8,0%

 

            9,2%

 

 

 

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 6,6% naar € 161,7 miljoen. De desinvestering in het derde kwartaal 2010 van de GSM-activiteiten in Polen had een negatief effect op de omzet in 2011 van 5,7%. Autonoom steeg de omzet met 12,1%. De stijging van de omzet werd gerealiseerd in de segmenten fibre network systems en indoor telecom systems. Het segment copper network systems liet een daling zien in de omzet.

De EBITA liet een daling zien ten opzichte van 2010. Dit is met name het gevolg van de eenmalige netto-bate van € 2 miljoen in het derde kwartaal 2010 vanwege de desinvestering van de GSM-activiteiten. Exclusief deze desinvestering liet de EBITA over alle kwartalen van 2011 een stijging zien ten opzichte van 2010, met een stijging over het gehele jaar van 19,8%.

Indoor telecom systems: home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen – Omzetaandeel 4,4%De omzet steeg met 5,9%. De omzet verbeterde door een hoger bestedingsniveau door consumenten en een toegenomen prioriteit voor investeringen in multimedia-systemen en randapparatuur voor opwaardering van breedbandverbindingen.

Fibre network systems: glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – Omzetaandeel 7,1%De omzet steeg met 18,3% voornamelijk als gevolg van een sterk tweede en vierde kwartaal. De financiering van investeringen in glasvezelnetwerken in Europa verliep voorspoediger dan het jaar ervoor. Het aantal projecten in de pijplijn nam toe, waarmee bevestigd werd dat er verdere groei is in de investeringen in glasvezelnetwerken.
De wereldwijde vraag naar glasvezel steeg met 9%. De groei van het volume lag bij TKH op ongeveer hetzelfde niveau als de groei van de markt. De in 2011 in gang gezette uitbreiding van de capaciteit voor glasvezelproductie in China tot boven de 4,5 miljoen kilometer vezel, zal begin 2012 operationeel zijn. Daarnaast zal in het eerste kwartaal 2012 de nieuw opgezette productiefaciliteit voor de productie van preforms in China -een joint venture tussen drie partijen waarin TKH een 12,5%-belang heeft- in gebruik worden genomen. Met deze investeringen heeft TKH haar positie versterkt op de mondiale markt voor glasvezelsystemen.  

Copper network systems: koperkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – Omzetaandeel 3,8%
De omzet in dit segment daalde met 9,5%. Exclusief de omzetdaling als gevolg van de verkoop van de GSM-activiteiten, liet de omzet een stijging zien van 7,8%. Deze stijging is met name het gevolg van de sterke groei van connectivity-systemen door een toegenomen niveau van onderhoudsinvesteringen in kopernetwerken.

 

Building Solutions


Profiel
Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden voor de zorg- en security-sector. De kennis concentreert zich op connectivity systemen in samenhang met efficiency-oplossingen voor het verkorten van de doorlooptijd van het realiseren van installaties binnen gebouwen. Daarnaast wordt gefocust op intelligente video-, intercom- en toegangscontrolesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder ouderenzorg, parkeren en beveiliging van gebouwen en terreinen.

 

Kengetallen jaarcijfers Building Solutions

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

 

 

 2011

 

 2010

 

           l

     Verschil in % 

 

 

Omzet

 

            382,1

 

            329,5

 

    +   16,0

 

EBITA

 

            18,5

 

            21,2

 

    -    12,9

 

ROS

 

            4,8%

 

            6,4%

 

 

 

 

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg naar € 382,1 miljoen. (+16,0%). Acquisities waren verantwoordelijk voor 8,9% van de groei en gestegen grondstofprijzen voor 1,7%. Rekening houdend met een als omzet verantwoorde eenmalige bate in 2010, samenhangend met de verhuizing van een productielocatie in China, bedroeg de autonome groei 6,7%. Alle segmenten droegen bij aan de groei. De belangrijkste stijging werd gerealiseerd in het security-segment mede door de acquisities van Alphatronics en Siqura.

De EBITA daalde in 2011 naar € 18,5 miljoen. Moeilijke marktomstandigheden door een lager activiteitenniveau in de bouw- en constructiesector hadden een negatief effect op het resultaat. De marges binnen het connectivity-segment stonden onder druk. Daarnaast was er in het eerste halfjaar van 2011 sprake van eenmalige kosten die samenhangen met de acquisitie en integratie van Siqura ten bedrage van € 2,0 miljoen.  In 2011 werd fors geïnvesteerd in innovaties en versterking van de R&D en de commerciële organisatie. De uitgangspositie om verdere marktaandeelgroei te realiseren werd hiermee verbeterd. De marge (ROS) daalde van 6,4% in 2010 naar 4,8% in 2011. In het vierde kwartaal 2011 bedroeg de ROS 5,6%.

Building technologies: energiezuinige licht- en lichtschakelsystemen, energie beheersystemen, zorgsystemen, gestructureerde bekabelingsystemen – Omzetaandeel 7,8%
De omzet steeg met 16,3%. Deze stijging was het gevolg van acquisities en uitbreiding van het marktaandeel binnen de utiliteitssector. Deze uitbreiding werd met name bereikt door de geïntroduceerde innovaties op het gebied van zorgsystemen en de toenemende behoefte aan efficiency-oplossingen op het gebied van energie- en gestructureerde bekabelingssystemen waarmee installatietijd bespaard kan worden. De investeringen voor product- en marktontwikkeling werden verhoogd om de positie in dit kansrijke segment verder te versterken.

Security systems: systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamer integratie – Omzetaandeel 11,3% 
De omzet steeg met 34,5%. De met de acquisitie van Siqura verworven hoogwaardige eigen technologie heeft de uitgangspositie voor het verwerven van grotere, internationale opdrachten aanzienlijk versterkt. Met name het onderscheidend vermogen op het gebied van videoanalyse- en detectiesystemen en de geïntegreerde security-oplossingen leidde ertoe dat nieuwe marktposities konden worden ingenomen. De R&D- en marketingkracht werd door samenvoeging van activiteiten binnen het security-cluster vergoot. De eenmalige kosten verbonden aan de acquisitie en integratie van Siqura hadden een negatieve impact op het resultaat. De positionering van de security-oplossingen in de markt voor parkeren en tunnels werd verder vormgegeven en vertaalde zich in een aantal fraaie opdrachten. Vooral de positionering in de markt voor tunneltechnologie biedt veel perspectief gezien het hoge investeringsniveau dat hier wordt verwacht in de komende jaren binnen Europa. 

Connectivity systems: speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, solar- en windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten – Omzetaandeel 16,9% 
De omzet steeg met 6,0%. Van deze stijging was de helft het gevolg van gestegen grondstofprijzen. De marktomstandigheden waren uitdagend door het gedaalde marktvolume in de bouw- en constructiesector en de daarmee gepaard gaande margedruk. Er werd fors geïnvesteerd door TKH in de ontwikkeling van het portfolio, de dienstverlening en de organisatie om in de niches waarin TKH opereert de marktpositie te versterken en het marktaandeel te vergroten. Dit vertaalde zich in de tweede helft van 2011 in een aantal nieuwe contracten in met name de Europese markt die in 2012 tot een hoger activiteitenniveau zullen leiden. De productiecapaciteit werd door 'lean'-programma's uitgebreid en geeft hiermee ruimte om verdere groei te kunnen realiseren. De omzet voor solaroplossingen daalde in het vierde kwartaal door terughoudendheid bij de Duitse overheid voor het verstrekken van subsidies.

 

Industrial Solutions


Profiel
Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play”-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden.


Kengetallen jaarcijfers Industrial Solutions 

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

 

 

 2011

 

 2010

 

      Verschil in %

 

Omzet

 

            517,2

 

            412,2

 

    +   25,5

 

EBITA

 

            69,6

 

            47,8

 

    +   45,4

 

ROS

 

            13,5%

 

            11,6%

 

 

 

 

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg naar € 517,2 miljoen. Gestegen grondstofprijzen hadden een positief effect op de omzet van 1,6%. De omzetstijging werd mede dankzij een aantal succesvolle innovaties zowel bij connectivity systems als manufacturing systems gerealiseerd.

De EBITA steeg in 2011 naar € 69,6 miljoen. De sterk toegenomen omzet en de daarmee samenhangende dekking en efficiency resulteerden in de fors toegenomen EBITA. De ROS steeg van 11,6% in 2010 naar 13,5%.

Connectivity systems: speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, de robot-, de automotive en machinebouwindustrie - Omzetaandeel 23,3%
De omzet steeg met 17,4%. De gestegen grondstofprijzen hadden een positief effect op de omzet van 3,1%. De omzet in het vierde kwartaal 2011 daalde door een terughoudendheid voor investeringen in de industriële sector. Desondanks bleef de vraag vanuit de robot-, medische- en machinebouwindustrie, met name in Duitsland, op een hoog niveau. De toename van de vraag naar complete modules en systemen, zette zich verder door, waardoor marktaandeel gewonnen kon worden.

Manufacturing systems: geavanceerde bandenbouwproductie-systemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, producthandlingsystemen en machinebesturingssystemen – Omzetaandeel 25,4%
De omzet steeg met 34,0%, vooral gedreven door het segment bandenbouwsystemen. De groei werd voor een groot deel gerealiseerd in Azië. De bandenbouwfabrikanten die kiezen voor onze technologie winnen meer en meer terrein door het hoge kwaliteitsniveau en productie-efficiency van de technologie. Naast de Aziatische klanten hebben meerdere Westerse bandenfabrikanten investeringsprogramma’s gepresenteerd voor capaciteits- en efficiencyverbeteringen. In de tweede helft van 2011 was een duidelijke vertraging merkbaar in de vertaling van het hoge uitstaande offertebestand naar concrete orders. Het vanuit de bandenbouwindustrie aangekondigde hoge investeringsniveau vertaalde zich niet in de orderintake in het vierde kwartaal. Het marktaandeel bleef wel op een gelijk niveau ten opzichte van het voorgaande jaar. De orderintake gedurende het tweede halfjaar bedroeg € 80 miljoen en lag in lijn met het eerste halfjaar 2011, maar duidelijk onder dat van het voorgaande jaar. De vooruitzichten voor investeringen vanuit de bandenbouwindustrie zijn onveranderd positief, waardoor de vertraging naar orders van korte duur lijkt te zijn.

De overige segmenten binnen manufacturing systemen lieten een positieve ontwikkeling in de orderintake zien evenals een stijging van de omzet.

 

Dividendvoorstel


Aan de op 15 mei 2012 te houden Algemene Vergadering zal worden voorgesteld een dividend van € 0,75 uit te keren per (certificaat van) aandeel (2010: € 0,61). Dit betekent een pay out-ratio van 52,1% van de nettowinst. Voorgesteld wordt om het dividend naar keuze in contanten of in aandelen ten laste van de reserves uit te keren. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden één dag na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 4 juni 2012 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 7 juni 2012.

 

Vooruitzichten 

  

De marktomstandigheden laten een wisselend beeld zien voor de segmenten waarin TKH opereert. Onduidelijk is welke impact de economische omstandigheden zal hebben voor het komende jaar.

Binnen Telecom Solutions is de verwachting dat de investeringen in glasvezelnetwerken verder zullen toenemen. De plannen binnen Europa voor de uitrol van het aantal FFTH-aansluitingen zijn verder uitgewerkt en wij zijn goed gepositioneerd met ons marktaandeel in de Europese markt om te kunnen groeien in lijn met de marktgroei. De omzet binnen kopernetwerken zal verder dalen in lijn met de verschuiving in investeringen naar glasvezelnetwerken.Binnen Building Solutions is de verwachting dat door een lager niveau aan investeringen in de bouw- en constructiesector de marktomstandigheden uitdagend zullen zijn. In 2011 is sterk ingezet op het realiseren van marktaandeelgroei voor de komende jaren. Per saldo wordt verwacht dat mede door het onderscheidend vermogen vanuit de innovaties groei kan worden gerealiseerd mits de economische omstandigheden niet verder verslechteren binnen Europa.

Binnen Industrial Solutions is de orderportefeuille ultimo 2011 gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. De aangekondigde investeringsprogramma's vanuit de industriële sector geven echter perspectief dat de orderportefeuille weer zal toenemen, mits de mondiale economische omstandigheden niet zullen verslechteren. Het effect van de lagere orderportefeuille ultimo 2011 zal naar verwachting een negatief effect laten zien op de omzet en winstgevendheid van dit segment in 2012.

Gezien de onzekere economische omstandigheden is het nog te vroeg om voor geheel TKH een winstverwachting voor 2012 uit te spreken. Zoals gebruikelijk zal ernaar gestreefd worden bij de presentatie van de halfjaarcijfers een verwachting uit te spreken voor de winst voor 2012.

 

Voor volledige persbericht verwijzen wij naar bijgevoegd PDF bestand.