U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2011 / Jaarcijfers TKH Group NV 2010

Jaarcijfers TKH Group NV 2010

 Jaarcijfers 2010: Innovaties stuwen resultaat en marktaandeel

Highlights 2010

  • Stijging omzet met 23,0% naar € 893,5 miljoen, autonoom 16,3%.
  • Forse stijging EBITA naar € 73,4 miljoen, met name door het segment Industrial Solutions.
  • Omzetaandeel uit innovaties 20,9%.
  • Investeringen in R&D en commerciële organisatie versterken het fundament.
  • Voltooiing verhuizing drie belangrijke locaties in Nederland, Frankrijk en China.
  • Afname netto-bankschulden naar € 63,9 miljoen ondanks toegenomen activiteitenniveau.
  • Dividendvoorstel € 0,61 per (certificaat van) gewoon aandeel.

 

Highlights Q4

  • Omzet en winstgevendheid weer op het niveau 2008.
  • Record order intake in Industrial Solutions.

 

Outlook

  • TKH verwacht een goede uitgangspositie te hebben om zowel omzet als resultaat gedurende 2011 te verbeteren ten opzichte van 2010.

Kengetallen jaarcijfers

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

2010

2009

Verschil

in %

Omzet

893,5

726,4

+ 23,0

EBITA

73,4

28,5

+ 157,5

Nettowinst voor amortisatie1)

45,1

6,9

 

Nettowinst

40,9

3,1

 

Nettowinst per gewoon aandeel (in €)

1,10

0,07

 

Solvabiliteit

47,1%

43,9%

 

ROS

8,2%

3,9%

 

ROCE

20,0%

6,9%

 

Dividendvoorstel (in €)

0,61

0,50

 

 

Kengetallen vierde kwartaalcijfers

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

Q4

2010

Q4

2009

Verschil

in %

Omzet

251,2

193,7

+ 29,7

EBITA

25,8

14,6

+ 76,2

Nettowinst voor amortisatie1)

17,9

5,6

 

Nettowinst

16,7

4,6

 

ROS

10,3%

7,6%

 

1)        Amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).

 

 

Alexander van der Lof, CEO van TKH: “De innovaties hebben een belangrijke bijdrage gehad in de forse stijging van resultaat en marktaandeelgroei van TKH in 2010. De investeringen in de afgelopen jaren zijn duidelijk vertaald naar een sterkere positionering van TKH door een toegenomen onderscheidend vermogen. De waardering van onze klanten voor de onderscheidende technologie en dienstverlening is groot, waardoor de strategie om in marktniches toonaangevend te zijn wordt bevestigd. De inzet op technologische voorsprong zal in de komende jaren verder worden geïntensiveerd, waarbij met een historisch record aan investeringen in 2010 in de technologische ontwikkeling een stevig fundament is gelegd voor de groei van de TKH-groep in de komende jaren.“

 

 

Financiële gang van zaken

De omzet steeg met € 167,1 miljoen (23,0%) naar € 893,5 miljoen (2009: € 726,4 miljoen). De autonome omzetgroei gecorrigeerd voor grondstofprijseffecten, acquisities en eenmalige opbrengsten bedroeg 16,3%.

 

De omzetgroei binnen Industrial Solutions was het sterkst met 40,2%. De omzet binnen Building Solutions steeg met 16,4% en de omzet binnen Telecom Solutions steeg met 1,7%. Binnen Telecom Solutions verbeterde de situatie in het tweede halfjaar 2010 met een autonome omzetstijging van 5,1% tegen een omzetdaling van 5,9% in de eerste helft van 2010. Over geheel 2010 steeg het aandeel in de omzet van Industrial Solutions van 41% naar 46%, terwijl het aandeel Telecom Solutions daalde van 20% naar 17% en Building Solutions van 39% naar 37%.

 

De brutomarge daalde van 40,8% in 2009 naar 39,0% in 2010. Deze daling is toe te schrijven aan de toename van het onderhanden werk, een verschuiving in de mix van de activiteiten en gestegen grondstofprijzen. De bedrijfskosten in procenten van de omzet daalden van 36,9% in 2009 naar 30,8% in 2010. De efficiencymaatregelen voortvloeiende uit het meer gefocust inzetten van resources binnen de groep en de reductie van overheadkosten hebben daartoe bijgedragen. In 2010 werd gericht geïnvesteerd in versnelling van de innovaties en een versterking van de commerciële organisatie. In de loop van het eerste kwartaal 2010 werden de in 2009 genomen maatregelen voor werktijdverkorting volledig teruggedraaid.

 

De afschrijvingen lagen met € 13,6 miljoen onder het niveau van 2009 (€ 16,2 miljoen) door het lage investeringsniveau in 2009 en in de eerste helft van 2010.

 

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa (EBITA) steeg met 157,5% van € 28,5 miljoen in 2009 naar € 73,4 miljoen in 2010, waarbij in 2009 € 12,2 miljoen  herstructureringskosten waren inbegrepen. De EBITA-stijging was binnen Industrial Solutions door de forse omzetstijging het sterkst. Binnen Building en Telecom Solutions was sprake van capaciteitsbeperkingen door de verhuizing van drie belangrijke bedrijfslocaties in Nederland, Frankrijk en China. De impact hiervan werd gecompenseerd door een netto-bate van € 2 miljoen door een desinvestering en door compensatie voor de verhuizing van een productielocatie in China. Binnen Telecom Solutions trad een herstel op in de tweede helft van 2010, maar dit was onvoldoende om de teruggang in EBITA over het eerste halfjaar volledig te compenseren.

 

De ROS steeg naar 8,2% (2009: 3,9%). De uitzonderlijke omzet- en resultaatontwikkeling binnen Industrial Solutions droegen bij aan de hoge ROS van 10,3% in het vierde kwartaal 2010 (Q4 2009: 7,6%).

 

De amortisatielast nam toe met € 2,4 miljoen naar € 11,4 miljoen (2009: € 9,0 miljoen) door investeringen in R&D, software en acquisities.

 

De financiële lasten daalden van € 9,4 miljoen in 2009 naar € 7,1 miljoen in 2010. Deze daling was voornamelijk het gevolg van een lagere uitstaande rentedragende schuld en een per saldo voordelig valuta-effect van € 0,4 miljoen ten opzichte van 2009. Het resultaat deelnemingen verbeterde met € 1,2 miljoen naar € 0,1 miljoen negatief.

 

De belastingdruk daalde van 39,3% in 2009 naar 24,7% in 2010 door een hoger aandeel van winsten in landen met een lager nominaal belastingtarief, benutting van verliescompensatie en relatief lagere fiscaal niet aftrekbare kosten.

 

De nettowinst voor amortisatie bedroeg in 2010 € 45,1 miljoen (2009: € 6,9 miljoen). De nettowinst over 2010 steeg naar € 40,9 miljoen (2009: € 3,1 miljoen). De gewone winst per aandeel bedroeg € 1,10 (2009: € 0,07).

 

De kasstroom uit operationele activiteiten daalde naar € 55,2 miljoen (2009: € 152,3 miljoen). De vergelijking met 2009 is vertekend doordat in 2009 een forse afbouw van het werkkapitaal met € 116,9 miljoen had plaatsgevonden. In 2010 steeg het werkkapitaal als percentage van de omzet licht naar 9,9% (2009: 9,0%).

De netto-investeringen in onroerende en roerende goederen lagen in 2010 op € 15,4 miljoen. Een groot deel hiervan is gerelateerd aan investeringen in de productielocaties. Daarnaast is € 19,6 miljoen geïnvesteerd in acquisities en verwerving van strategische belangen. De netto-bankschulden namen ten opzichte van ultimo 2009 af met € 5,5 miljoen naar € 63,9 miljoen. De solvabiliteit steeg naar 47,1% (2009: 43,9%). TKH opereert ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s. De net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 0,7 en de interest coverage-ratio op 12,2.

 

Het aantal personeelsleden (FTE) ultimo 2010 bedroeg 3.706 (2009: 3.564).

 

 

Voortgang realisatie doelstellingen en uitvoering strategie

 

De investeringen in onze innovaties hebben ertoe geleid dat er grote stappen zijn gezet in de strategische ontwikkeling van TKH. De technologische voorsprong in een groot aantal segmenten binnen de TKH-groep is verder vergroot. Dit heeft ertoe geleid dat, ondanks een historisch record op het gebied van kosten besteed aan investeringen in technologische ontwikkelingen, de marge sterk is verbeterd naar 8,2%. Hiermee zijn belangrijke stappen gezet om de in maart 2009 aangekondigde verhoging van de marge- (ROS) doelstelling naar 9 à 10% te realiseren.

 

Het onderscheidend vermogen van de TKH-activiteiten is verder toegenomen, wat het mogelijk maakt om de leidende posities in de niches waarin TKH opereert uit te bouwen en nieuwe posities in te nemen. De transformatie is nog niet afgerond. In de komende jaren zal de focus verder worden gericht op innovatie en positionering van de TKH-activiteiten in interessante marktniches waar een bovengemiddeld rendement gehaald kan worden.

 

 

Door een sterke margeverbetering in combinatie met een relatief laag werkkapitaal werd een ROCE gerealiseerd van 20,0% (2009: 6,9%) hetgeen binnen de als doel gestelde bandbreedte van 18% tot 20% valt. De financiële positie van TKH werd hiermee versterkt waarbij de financiële ruimte voor acquisities verder is toegenomen tot een bandbreedte van € 100 tot € 150 miljoen. Acquisities in samenhang met geografische uitbreiding van onze activiteiten en technologische ontwikkeling zullen daarbij een hoge prioriteit hebben, met een focus op security-systemen.

 

Het hoge innovatieaandeel in de omzet over 2010 van 20,9% (2009: 20,1%) bewijst opnieuw het succes van de TKH-groep. De innovaties zijn een belangrijke motor voor autonome groei van de TKH-groep.

 

 

Ontwikkelingen per solutions-segment

 

Telecom Solutions

 

Profiel

Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.

 

Kengetallen jaarcijfers Telecom Solutions

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

2010

2009

Verschil

in %

Omzet

                151,8

                149,2

                + 1,7

EBITA

                13,9

                14,6

- 4,5

ROS

                9,2%

                9,8%

 

 

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 1,7% naar € 151,8 miljoen. De desinvestering in het derde kwartaal 2010 van de GSM-activiteiten in Polen had een negatief effect op de omzet van 2,2%. De stijging van de omzet werd gerealiseerd in het segment indoor telecom systemen. De overige segmenten kopernetwerksystemen en glasvezelnetwerksystemen lieten een lichte daling zien in de omzet.

 

De EBITA daalde naar € 13,9 miljoen. De daling van de EBITA was voornamelijk het gevolg van een lagere bezettingsgraad vanwege de strenge winter in het eerste kwartaal 2010 en de gestegen grondstofkosten door de waardestijging van de Aziatische valuta. In het tweede halfjaar verbeterde de situatie zich en kon een lichte stijging van de EBITA worden gerealiseerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast werd een bate in het tweede halfjaar gerealiseerd van € 2 miljoen door de verkoop van de GSM-activiteiten. Ook exclusief deze eenmalige bate liet de EBITA in de tweede helft een  stijging zien ten opzichte van het eerste halfjaar.

 

 


Indoor telecom systems: home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen – Omzetaandeel 4,9%

 

De omzet steeg met 11,3%. De omzet verbeterde door een hoger bestedingsniveau door consumenten en een toegenomen prioriteit voor investeringen in multimedia-systemen en randapparatuur voor opwaardering van breedbandverbindingen. Ook namen  de activiteiten toe voor IPTV-oplossingen, waarbij de introductie van het compact IPTV-systeem voor kleinschalige oplossingen in de zorg- en hospitality-markt goed ontvangen werd.

 

 

Fibre network systems: glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – Omzetaandeel 7,1%

 

De omzet daalde met 0,9%. De daling in het eerste halfjaar door de strenge vorstperiode werd met een stijging van 12,1% in het tweede halfjaar bijna volledig gecompenseerd. Er was druk op de marges door een wereldwijde sterk toegenomen productiecapaciteit voor glasvezel evenals door de gestegen inkoopwaarde van grondstoffen door de stijging van de waarde van de Aziatische valuta.

 

De wereldwijde vraag naar glasvezel steeg met 1%. De groei van het volume lag bij TKH op ongeveer hetzelfde niveau als de groei van de markt. De investeringsprioriteit voor glasvezelnetwerken nam verder toe en de financiering van investeringen in Europa verliep voorspoediger dan in 2009. Gezien de toename van het aantal projecten in de pijplijn mag een verdere groei in de investeringen in glasvezelnetwerken verwacht worden. Vooruitlopend op de verwachte stijging van de vraag werd besloten om per einde 2011 de capaciteit voor glasvezelproductie binnen de TKH-groep te verdubbelen. Tevens werd besloten te participeren in een joint venture voor de productie van preforms. TKH heeft een belang van 12,5% verworven in deze joint venture. Met deze investering versterkt TKH zich in haar positie op de mondiale markt voor glasvezelsystemen.

 

 

Copper network systems: koperkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – Omzetaandeel 5,0%

 

De omzet in dit segment daalde met 2,9% hetgeen in lijn is met de daling van de vraag door verschuiving van de prioriteit voor investeringen in kopernetwerken naar glasvezelnetwerken. In het vierde kwartaal 2010 steeg de omzet met ruim 16% ten opzichte van het vierde kwartaal 2009, door een kortstondige opleving van onderhoudsinvesteringen in de kopernetwerken.

 

 

Building Solutions

 

Profiel

Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden voor de zorg- en security-sector. De kennis concentreert zich op connectivity systemen in samenhang met efficiency-oplossingen voor het verkorten van de doorlooptijd van het realiseren van installaties binnen gebouwen. Daarnaast wordt gefocust op intelligente video-, intercom- en toegangscontrolesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder ouderenzorg, parkeren en beveiliging van gebouwen en terreinen.

 

Kengetallen jaarcijfers Building Solutions

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

 2010

         2009

Verschil

in %

Omzet

                329,5

                283,1

+ 16,4

EBITA

                21,2

                16,0

+ 32,5

ROS

                6,4%

                5,7%

 

 

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg naar € 329,5 miljoen. Gestegen grondstofprijzen hadden een positief effect op de omzet van 6,3%. De groei werd vooral gerealiseerd in infrastructuurprojecten, projecten voor alternatieve energietoepassingen en security-oplossingen. De markt voor utiliteitsprojecten liet in Nederland een verdere daling zien. Daartegenover was er sprake van een verbeterde situatie in dit marktsegment in Frankrijk. Door verplaatsing van productiecapaciteit in Nederland en de verhuizing van het centraal logistiek centrum in Frankrijk werd de omzet in het tweede halfjaar enigszins negatief beïnvloed. In de loop van het vierde kwartaal zijn deze beperkingen opgeheven.

 

De EBITA liet een stijging zien naar € 21,2 miljoen. Deze stijging werd gerealiseerd door de toename van de omzet, ondanks hogere kosten uit hoofde van investeringen in innovaties en versterking van de commerciële organisatie. Door deze investeringen werd de positie in met name de sub-segmenten building technologies en security systems versterkt en werd geanticipeerd op verdere uitbreiding van het marktaandeel, vooral gericht op verdere internationalisatie. De effecten op het resultaat van de beperkingen in de productiecapaciteit en logistieke capaciteit werden gecompenseerd door een bate samenhangend met  de verhuizing van een productielocatie in China.

 

De ROS steeg licht ondanks de hogere kosten uit hoofde van investeringen in de innovaties en de commerciële organisatie.

 

 

Building technologies: energiezuinige licht- en lichtschakelsystemen, energie beheersystemen, zorgsystemen, gestructureerde bekabelingsystemen – Omzetaandeel 8,0%

 

De omzet steeg met 3,0% ondanks de terughoudendheid voor investeringen in de utiliteitsmarkt. Door de innovaties op het gebied van systemen voor energiebesparing en systemen voor de zorgsector werd groei in de omzet gerealiseerd. De investeringen voor product- en marktontwikkeling werden verhoogd in het kader van de verdere internationalisering van dit portfolio en de uitbouw van de technologische voorsprong in een aantal segmenten.

 

 

Security systems: systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamer integratie – Omzetaandeel 10,0%

 

De omzet steeg met 10,5%. De groei werd gerealiseerd door de internationale uitrol van de security-systemen. Door het lagere investeringsniveau binnen de utiliteitssector werd de groei in dit segment beperkt. Nieuwe marktposities in Frankrijk, Polen, Duitsland en Scandinavië werden ingenomen door de versterking van de internationale commerciële organisatie evenals door de innovaties in het security-portfolio. Met name het onderscheidend vermogen op het gebied van videoanalyse- en detectiesystemen en de geïntegreerde security-oplossingen leidde ertoe dat nieuwe marktposities konden worden ingenomen. Met de ontwikkeling van een specifieke geïntegreerde security-oplossing voor de retailmarkt, waarmee de efficiency en omzet binnen een winkel kan worden geoptimaliseerd, werd een doorbraak gerealiseerd. Belangrijke stappen werden gezet om het omzetaandeel van het security-segment te vergroten naar 20% in 2012 onder meer via de eind 2010 aangekondigde overname van Optelecom-NKF.

 

 

Connectivity systems: speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, solar- en windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten – Omzetaandeel 18,9%

 

De omzet steeg met 27,0%. Van deze stijging was 13,4% het gevolg van gestegen grondstofprijzen. De omzet verbeterde sterk door een toegenomen vraag naar zowel solar connectivity- als infrastructuursystemen en de verdere internationalisatie in dit segment voor marine- en offshore projecten. De marges in projecten binnen de utiliteitssector stonden onder druk door het lagere investeringsniveau in deze sector. Weliswaar werd deels door klanten weer geïnvesteerd in voorraadopbouw, voor veel projecten werd echter nog steeds een korte levertijd gevraagd vanwege beperking van voorraden. Door de capaciteitsbeperking als gevolg van de verhuizing van productiecapaciteit kon hier niet altijd voldoende adequaat op worden ingespeeld. In China werd een nieuwe fabriek gebouwd en geopend voor datacommunicatie- en speciaalkabel ter vervanging van de bestaande locatie. In Nederland werd een productievestiging gesloten en werd de betreffende capaciteit overgeplaatst naar één van de andere productielocaties in Nederland.

 

 

Industrial Solutions

 

Profiel

Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play”-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden.

 

 

Kengetallen jaarcijfers Industrial Solutions

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

 2010

         2009

Verschil

in %

Omzet

                412,2

                294,1

+   40,2

EBITA

                47,8

                5,4

+ 786,7

ROS

                11,6%

                1,8%

 

 

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg naar € 412,2 miljoen. Gestegen grondstofprijzen hadden een positief effect op de omzet van 7,2%. De omzetstijging werd zowel bij connectivity systems als manufacturing systems gerealiseerd. De stijging binnen manufacturing systems was het grootst met 50,8%. Een sterk herstel van de investeringsbereidheid voor kapitaalgoederen binnen de industriële sector was een belangrijke factor voor de gestegen omzet. Daarnaast werd ook sterk marktaandeel gewonnen door de investeringen in de afgelopen jaren op het gebied van innovaties en de commerciële organisatie. De veerkracht van de organisatie waardoor deze groei gerealiseerd kon worden is van grote waarde geweest, waarbij de juiste keuzes zijn gemaakt in 2009 ten aanzien van voorbereiding op groeimogelijkheden ondanks het – op dat moment - zeer lage activiteitenniveau.

 

De EBITA steeg naar € 47,8 miljoen, waarmee het resultaat boven het recordniveau van 2008 uitkwam. De in 2009 genomen maatregelen voor efficiencyverbetering, verlaging van de overheadkosten en portfolio-optimalisatie hebben een sterke invloed gehad op de resultaatverbetering. De gestegen omzet in samenhang met de vele innovaties had eveneens een positief effect op het gestegen resultaat. Dit resulteerde in een ROS van 11,6% (2009: 1,8%).

 

 

Connectivity systems: speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, de robot-, de automotive en machinebouwindustrie - Omzetaandeel 23,6%

 

De omzet steeg met 31,4%. De gestegen grondstofprijzen hadden een positief effect op de omzet van 13,2%. De omzetstijging zette zich in vanaf het tweede kwartaal door een sterk aantrekkend investeringsniveau in de automotive sector. Ook de sterke groei van de robot-industrie en de machinebouwindustrie, met name in Duitsland, zorgde voor een sterke stijging van de omzet. De trend om meer complete modules en systemen in opdracht te geven aan samenwerkingspartners zette zich verder door, waardoor marktaandeel gewonnen kon worden. De medische sector voor systemen liet eveneens een groei zien. De maatregelen voor arbeidstijdverkorting werden in de loop van het eerste kwartaal 2010 volledig teruggedraaid.

 

Manufacturing systems: geavanceerde bandenbouwproductie-systemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, producthandlingsystemen en machinebesturingssystemen – Omzetaandeel 22,5%

 

De omzet steeg met 50,8%, gerealiseerd door de sterke toename van de orderintake sedert het vierde kwartaal 2009. Het marktaandeel in het segment bandenbouwsystemen werd fors uitgebreid en groeide van 40% naar ruim 60% in de geoutsourcede markt. Met name het marktaandeel ten opzichte van Aziatische concurrenten groeide, hetgeen zich vertaalde in een grote omzetstijging in Azië. Door de innovaties kon een verdere verbetering van de efficiency, productieflexibiliteit en kwaliteit van geproduceerde producten bewerkstelligd worden. Niet alleen was de financiële positie van onze klanten aanzienlijk sterker dan in 2009, ook het hoge rendement op de investeringen voor onze klanten leidde ertoe dat er meer ruimte voor investeringen was. De orderintake gedurende het jaar steeg naar een nieuw record in het vierde kwartaal. De overige activiteiten in het segment manufacturing systemen lieten eveneens een positieve ontwikkeling zien.

 

 

Dividendvoorstel

 

Aan de op 17 mei 2011 te houden Algemene Vergadering zal worden voorgesteld een dividend van € 0,61 uit te keren per (certificaat van) aandeel (2009: € 0,50). Dit betekent een pay out-ratio van 55% van de nettowinst. Voorgesteld wordt om het dividend naar keuze in contanten of in aandelen ten laste van de reserves uit te keren. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden één dag na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 6 juni 2011 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 14 juni 2011.

 

Voordracht benoeming Raad van Commissarissen

 

In verband met het terugtreden van de heer ir. A. Van der Velden als lid van de Raad van Commissarissen per 19 oktober 2010, is er een vacature ontstaan in de Raad. De Raad van Commissarissen heeft geconstateerd dat het wenselijk is de Raad in de toekomst weer te laten bestaan uit 5 leden en heeft met inachtneming van de geldende profielschets een profiel  voor de te werven commissaris vastgesteld. De Algemene Vergadering kan aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen, met inachtneming van het geldende profiel, om als commissaris te worden voorgedragen. De Centrale Ondernemingsraad is eveneens omtrent de ontstane vacature en het bijhorende profiel op de hoogte gesteld.

 

 

Vooruitzichten 

 

De marktomstandigheden binnen de meeste segmenten waarin TKH opereert hebben zich verbeterd en bieden perspectief voor verdere groei.

 

Binnen Telecom Solutions is de verwachting dat de investeringen in glasvezelnetwerken verder zullen toenemen en de innovaties binnen het segment indoor telecom systems eveneens tot groei zullen leiden. De omzet binnen kopernetwerken zal verder dalen, in lijn met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

 

Binnen Building Solutions bestaat een wisselend beeld. Enerzijds is er perspectief voor groei door de innovaties binnen het portfolio en anderzijds zijn de vooruitzichten voor de utiliteitsmarkt uitdagend. Per saldo wordt voor het segment Building Solutions verwacht dat er groei wordt gerealiseerd.

 

Binnen Industrial Solutions is de orderportefeuille op een hoog niveau, waardoor de uitgangspositie positief is. Naar verwachting zullen de investeringen in de industriële sector verder toenemen, waardoor eveneens in dit segment groei gerealiseerd kan worden.

 

Per saldo verwacht TKH een goede uitgangspositie te hebben om, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zowel omzet als resultaat gedurende 2011 te verbeteren ten opzichte van 2010.

  
Voor volledige persbericht verwijzen wij naar bijgevoegd PDF bestand.