U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2011 / Halfjaarcijfers 2011: sterke omzet en resultaatverbetering

Halfjaarcijfers 2011: sterke omzet en resultaatverbetering

Highlights eerste halfjaar 2011


  • Stijging omzet met 30,6%, Industrial Solutions grootste stijging met 45,9%.
  • Omzetaandeel uit innovaties 21,1%.
  • Sterke stijging EBITA met 52,5% - met name Industrial Solutions.
  • Building Solutions: investeringen ter versterking van marktposities - eenmalige acquisitie- en integratiekosten van € 2 miljoen.

 

Highlights Q2 2011

  • Stijging omzet met 22,2%.
  • EBITA gestegen met 30,7%.
  • Uitdagende marktomstandigheden in connectivity-segment binnen Building Solutions.
  • Orderintake Industrial Solutions iets afgezwakt maar nog steeds hoog.

 

Outlook

  • Verwacht wordt over geheel 2011 een nettowinst voor amortisatie tussen € 55 en € 60 miljoen te realiseren.


Kengetallen halfjaarcijfers (in mln. € tenzij anders vermeld) 

 

1e halfjaar 2011

1e halfjaar 2010

Verschil in %

Omzet

                              549     

                                                              420,6

                        + 30,6

EBITA

46,3

30,4

+ 52,5

Nettowinst voor amortisatie1)

31,3

17,9

+ 74,6

Nettowinst

28,9

                                                                16.0

+ 81,3

Nettowinst per gewoon aandeel (in €)

0,77

                            0.43

+ 79,1

Solvabiliteit

43,5%

42,9%

 

ROS

8,4%

7,2%

 

ROCE

21,1%

13,0%

 

 

Kengetallen tweede kwartaalcijfers (in mln. € tenzij anders vermeld)  

 

Q2 2011

Q2 2010

Verschil in %

Omzet

                                          270,7 

                         221.5

                                 + 22,2

EBITA

23,3

17,8

+ 30,7

Nettowinst voor amortisatie1)

15,0

10,5

+ 43,8

Nettowinst

13,9

9,5

+ 47,0

ROS

8,6%

8,1%

 

1)  Nettowinst voor amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: "De omzet is in de eerste helft van 2011 fors gestegen. Door een betere bezettingsgraad is die omzet bovendien met betere marges gerealiseerd. De sterke resultaatstijging in het eerste halfjaar werd gerealiseerd ondanks fors hogere kosten ter versterking van marktposities. De R&D-inspanningen binnen met name het security-segment werden verhoogd. Daarnaast is de verkoopkracht binnen Building Solutions verder versterkt door investeringen in de organisatie en door een intensievere samenwerking binnen de TKH-groep. De technologiesprong en marktpositionering die hiermee gecreëerd is maakt ons enthousiast over de groeikansen die hiermee zijn ontstaan. Niettemin houden wij rekening met een mogelijke impact van de huidige economische ontwikkelingen."


Financiële gang van zakenDe omzet steeg in het eerste halfjaar 2011 met € 128,7 miljoen (30,6%) naar € 549,3 miljoen (H1 2010: € 420,6 miljoen), waarvan 24,4% autonoom en 3,1% vanwege gestegen grondstofprijzen. Acquisities droegen voor 3,1% bij aan de omzetgroei.

De omzetstijging in het tweede kwartaal bedroeg 22,2%. De omzetstijging in het eerste halfjaar was het sterkst binnen Industrial Solutions met 45,9%. Telecom Solutions kende een omzetstijging van 12,2%. In Building Solutions steeg de omzet met 20,6%, waarvan 8,3% uit acquisities. Het aandeel van Industrial Solutions in de totaalomzet steeg door de bovengemiddelde omzetstijging van 45% naar 51%. Het aandeel Building Solutions daalde van 38% naar 35% en het aandeel Telecom Solutions daalde van 17% naar 14%.

De innovaties droegen wederom sterk bij aan de omzetstijgingen. Het aandeel innovaties in de omzet bedroeg 21,1%.De brutomarge in procenten van de omzet daalde van 38,8% in 2010 naar 37,8% in 2011. Het relatief hoge aandeel onderhanden werk in de omzetgroei en de gestegen grondstofprijzen hebben een drukkend effect op de brutomarge.

De bedrijfskosten in het eerste halfjaar 2011 stegen met € 28,7 miljoen ten opzichte van de vergelijkbare periode 2010 vooral door het hoge activiteitenniveau en de verdere versterking van de organisatie. Als percentage van de omzet zijn de bedrijfskosten gedaald naar 29,4% (H1 2010: 31,6%), ondanks de eenmalige kosten voor acquisitie en integratie van Siqura (voorheen: Optelecom-NKF) in het eerste halfjaar 2011 van in totaal € 2,0 miljoen.De afschrijvingen lagen met € 7,4 miljoen in het eerste halfjaar 2011 licht hoger ten opzichte van het eerste halfjaar 2010.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie (EBITA) steeg met 52,5% van € 30,4 miljoen in het eerste halfjaar 2010 naar € 46,3 miljoen in het eerste halfjaar 2011.
De EBITA binnen Industrial Solutions verdubbelde ten opzichte van het eerste halfjaar 2010 en ook Telecom Solutions liet een stijging van de EBITA zien.

Als gevolg van moeilijke marktomstandigheden, extra kosten voor versterking van de organisatie en de bovengenoemde eenmalige acquisitie- en integratiekosten is de EBITA binnen Building Solutions gedaald.De ROS steeg naar 8,4% (H1 2010: 7,2%). Deze stijging is het gevolg van het hoge innovatieniveau evenals een verbeterde dekking en efficiency, met name binnen Industrial Solutions.

De amortisatielast nam toe met € 0,7 miljoen naar € 6,0 miljoen (H1 2010: € 5,3 miljoen) door de acquisities van Alphatronics en Siqura.
Het bedrijfsresultaat na amortisatie (EBIT) steeg in het eerste halfjaar 2011 met 61,0% naar € 40,4 miljoen.

De financiële lasten stegen van € 2,4 miljoen in het eerste halfjaar 2010 naar € 3,8 miljoen in het eerste halfjaar 2011. Deze stijging was het gevolg van de toegenomen bankschulden en in de eerste helft van 2010 was een positief koersverschil van € 1,2 miljoen begrepen. Het resultaat deelnemingen van € 0,5 miljoen had betrekking op de ontvangen dividenduitkering van het 5%-belang in Nedap.
De effectieve belastingdruk bedroeg in het eerste halfjaar 2011 21,8% (H1 2010: 29,8%), als gevolg van de toepassing van de innovatie-box. Hierin is een eenmalig voordeel over voorgaande jaren inbegrepen. Genormaliseerd bedraagt de belastingdruk circa 25%.

De nettowinst voor amortisatie in het eerste halfjaar 2011 bedroeg € 31,3 miljoen, een stijging van 74,6% ten opzichte van het eerste halfjaar 2010 (€ 17,9 miljoen). De nettowinst over het eerste halfjaar 2011 steeg naar € 28,9 miljoen, een stijging van 81,3% ten opzichte van de vergelijkbare periode 2010 (€ 16,0 miljoen). De gewone winst per aandeel bedroeg € 0,77 (H1 2010: € 0,43.De netto-bankschulden namen ten opzichte van ultimo 2010 toe met € 64,4 miljoen naar € 128,3 miljoen, als gevolg van het hogere activiteitenniveau, acquisities, investeringen en een toename van het werkkapitaal naar 14,8% van de omzet.

De toename van het werkkapitaal is het gevolg van een hoger activiteitenniveau waarbij bijna de helft van de groei werd veroorzaakt door de sterke omzetgroei in manufacturing systems en door de acquisitie van Siqura. Met een net debt / EBITDA van 1,2 en een interest coverage ratio van 13,5 opereert TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s.Het aantal personeelsleden in vaste dienst (FTE) per 30 juni 2011 bedroeg 3.954 (ultimo 2010: 3.706)

 

Ontwikkelingen per solutions-segment


Telecom Solutions


Profiel

 

Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.

Kengetallen halfjaarcijfers Telecom Solutions(in mln. € tenzij anders vermeld) 

 

1e halfjaar 2011

1e halfjaar 2010

Verschil in %

Omzet

                             78,9

                                   70,3

                           + 12,2

EBITA

6,5

5,4

+ 20,3

ROS

8,2%

7,6%

 

 

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg in het eerste halfjaar 2011 naar € 78,9 miljoen. Deze omzetstijging is toe te schrijven aan de segmenten fibre network systems en indoor telecom systems. Fibre network systems liet een omzetgroei van 26,7% zien. Waarbij vorig jaar de omzet nog onder druk stond als gevolg van de strenge winter werd de omzet dit jaar positief beïnvloed doordat investeringen in glasvezelnetwerken in Europa minder belemmerd werden door beperkte financiering. Het segment copper network systems daalde in omzet als gevolg van de verkoop van de GSM-activiteiten in Polen in het derde kwartaal 2010. In het resultaat over het eerste halfjaar 2010 hadden deze activiteiten een bijdrage in omzet en EBITA van respectievelijk € 4,0 en € 0,4 miljoen.De EBITA steeg in het eerste halfjaar 2011 naar € 6,5 miljoen. De ROS steeg van 7,6% in het eerste halfjaar 2010 naar 8,2% als gevolg van een betere bezettingsgraad.

Indoor telecom systems - home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen – omzetaandeel 4,4%.

De omzet steeg met 10,0%. De omzet verbeterde door een hoger bestedingsniveau door consumenten en een toegenomen prioriteit voor investeringen in multimedia-systemen en randapparatuur voor opwaardering van breedbandverbindingen.

Fibre network systems - glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 6,2%.

De omzet steeg met 26,7% vooral als gevolg van een sterk tweede kwartaal. De financiering van investeringen in glasvezelnetwerken in Europa verliep voorspoediger dan het jaar ervoor. Met name in het tweede kwartaal 2011 nam het aantal projecten in de pijplijn toe, waarmee bevestigd werd dat er verdere groei is in de investeringen in glasvezelnetwerken.

Copper network systems - koperkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 3,7%.

De omzet daalde met 3,8%. Exclusief de omzetdaling als gevolg van de verkoop van de GSM-activiteiten, liet de omzet een stijging zien van 14%. Deze stijging is met name het gevolg van de sterke groei van connectivity-systemen door een toegenomen niveau van onderhoudsinvesteringen in kopernetwerken.


Building Solutions


Profiel


Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden voor de zorg- en security-sector. De kennis concentreert zich op connectivity systemen in samenhang met efficiency-oplossingen voor het verkorten van de doorlooptijd van het realiseren van installaties binnen gebouwen. Daarnaast wordt gefocust op intelligente video-, intercom- en toegangscontrolesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder ouderenzorg, parkeren en beveiliging van gebouwen en terreinen.


Kengetallen halfjaarcijfers Building Solutions(in mln. € tenzij anders vermeld) 

 

1e halfjaar 2011

1e halfjaar 2010

Verschil in %

Omzet

                             193,3

                             160,3

                            + 20,6

EBITA

9,2

11,1

- 16,9

ROS

4,8%

6,9%

 

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg in het eerste halfjaar 2011 naar € 193,3 miljoen (+20,6%). Acquisities waren verantwoordelijk voor 8,3% van de groei en gestegen grondstofprijzen voor 3,6%. Alle segmenten droegen bij aan de groei. De belangrijkste stijging werd gerealiseerd in het security-segment mede door de acquisities van Alphatronics en Siqura.

De EBITA daalde in het eerste halfjaar 2011 naar € 9,2 miljoen. Moeilijke marktomstandigheden in het connectivity-segment door een lager activiteitenniveau in de bouw- en constructiesector hadden met name in het tweede kwartaal een negatief effect op het resultaat. Daarnaast was er in het eerste halfjaar van 2011 sprake van eenmalige kosten die samenhangen met de acquisitie en integratie van Siqura ten bedrage van € 2,0 miljoen. Deze kosten vielen zowel in het eerste als in het tweede kwartaal. Er worden geen additionele kosten voor de integratie verwacht. Building Technologies liet een stijging van het resultaat zien.
De marge (ROS) daalde van 6,9% in het eerste halfjaar 2010 naar 4,8% in het eerste halfjaar 2011.

Building technologies - energiezuinige licht- en lichtschakelsystemen, energie beheersystemen, zorgsystemen,  gestructureerde  bekabelingsystemen – omzetaandeel 7,3%.

De omzet in building technologies steeg met 12,2%. Deze stijging was voornamelijk het gevolg van uitbreiding van het marktaandeel binnen de utiliteitssector, door de geïntroduceerde innovaties op het gebied van zorgsystemen en de toenemende behoefte aan efficiency-oplossingen op het gebied van energie- en gestructureerde bekabelingssystemen waarmee installatietijd bespaard kan worden. De investeringen voor product- en marktontwikkeling werden verhoogd om de positie van dit kansrijke segment verder te versterken.

Security systems - systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamer integratie – omzetaandeel 10,4%.

De omzet steeg met 37,6%. De autonome groei binnen security systems bedroeg ruim 10%. De integratie van het per februari overgenomen Optelecom-NKF (Siqura) in het security-cluster is voorspoedig verlopen. De eenmalige kosten verbonden aan de acquisitie en integratie van Siqura hadden een negatieve impact op het EBITA-resultaat van € 2,0 miljoen. De R&D- en marketingkracht werd door samenvoeging van activiteiten binnen dit cluster versterkt. De toevoeging van Siqura heeft de uitgangspositie voor het verwerven van grotere opdrachten door hoogwaardige eigen technologie aanzienlijk versterkt.

Connectivity systems - speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, solar- en windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten – omzetaandeel 17,4%.

De omzet steeg met 15,7%. Van deze stijging was 7% het gevolg van gestegen grondstofprijzen. De marktomstandigheden waren uitdagend door het gedaalde marktvolume in de bouw- en constructiesector en de daarmee gepaard gaande margedruk. Meer omzet werd behaald in segmenten met lagere marges die op termijn potentie hebben voor aanvullende, meer interessante onderdelen uit het portfolio. In Duitsland bleef de omzet voor solaroplossingen in het tweede kwartaal sterk achter door terughoudendheid bij de Duitse overheid voor het verstrekken van subsidies. Inmiddels is de markt voor solar-systemen weer hersteld naar een hoog investeringsniveau.

 

Industrial Solutions


Profiel


Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play"-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden.

Kengetallen halfjaarcijfers Industrial Solutions(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

1e halfjaar 2011

1e halfjaar 2010

Verschil in %

Omzet

                            277,1

                                 190,0

                               + 45,9

EBITA

37,0

18,3

+ 102,1

ROS

13,4%

9,6%

 

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg in het eerste halfjaar 2011 naar € 277,1 miljoen, een toename van € 87,1 miljoen, waarvan € 6,8 miljoen door gestegen grondstofprijzen. De omzetstijging werd bij zowel connectivity systemen als manufacturing systemen gerealiseerd.De EBITA steeg in het eerste halfjaar 2011 naar € 37,0 miljoen. De sterk toegenomen omzet en de daarmee samenhangende dekking en efficiency resulteerden in de fors toegenomen EBITA. De ROS steeg van 9,6% in het eerste halfjaar 2010 naar 13,4%.

Connectivity systems -  speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, de robot-, de automotive en machinebouwindustrie.- omzetaandeel 23,7%

De omzet in kabelsystemen en speciaalkabel steeg met 29,2%. De gestegen grondstofprijzen hadden een positief effect op de omzet van 7%. De omzetstijging zette zich door in het tweede kwartaal door het hoge investeringsniveau in de industriële sector. Een belangrijke stijging van de vraag werd gerealiseerd in de robotindustrie en de medische industrie. Ook de machinebouwindustrie, met name in Duitsland, liet een sterke groei zien. De trend om meer complete modules en systemen in opdracht te geven zette zich verder door, waardoor marktaandeel gewonnen kon worden.

Manufacturing systems - geavanceerde bandenbouwproductie-systemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, producthandlingsystemen en machinebesturingssystemen – omzetaandeel 26,7%

De omzet steeg met 64,8%, vooral gedreven door het segment bandenbouwsystemen. De groei werd voor een groot deel gerealiseerd in Azië. De bandenbouwfabrikanten die kiezen voor onze technologie winnen meer en meer terrein door het hoge kwaliteitsniveau en productie-efficiency van de technologie, waardoor zij harder groeien dan de markt. Naast de Aziatische klanten hebben meerdere Westerse bandenfabrikanten investeringsprogramma’s gepresenteerd voor capaciteits- en efficiencyverbeteringen. De hieraan verbonden orderintake nam toe, echter de record- orderintake van 2010 kon niet worden overtroffen. De orderintake gedurende het tweede kwartaal bedroeg € 45 miljoen en lag in lijn met het eerste kwartaal 2011. De MAXX Cutter heeft met goed gevolg de laatste ontwikkelingsfase bij onze launching customer doorlopen en is nu gereed voor serie-productie en opdrachten.


VooruitzichtenDe vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar voor de marktsegmenten waarin TKH opereert laten een wisselend beeld zien.Binnen Telecom Solutions is de orderportefeuille de afgelopen maanden toegenomen en zijn er minder beperkingen ten aanzien van de financiering van nieuwe projecten voor de aanleg van glasvezelnetwerken.Binnen Building Solutions wordt verwacht dat de investeringen in de utiliteitssector binnen Europa verder zullen afnemen. Daartegenover staat dat de innovaties in de TKH-groep op het gebied van security- en energiezuinige systemen perspectief hebben voor marktaandeelgroei en dat er enkele marktsegmenten zijn die groei laten zien waaronder de markt voor infrastructuurprojecten en de markt voor alternatieve energieopwekking.Binnen Industrial Solutions is de orderintake op een hoog niveau binnen alle marktsegmenten waarin TKH opereert. In diverse segmenten binnen de industriële markt zijn echter tekenen te zien van afzwakking van de vraag. Of dit invloed gaat hebben op het activiteitenniveau in het tweede halfjaar is onduidelijk. Voorzichtigheidshalve wordt hier wel rekening mee gehouden.Per saldo verwacht TKH, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, dat over geheel 2011 een nettowinst voor amortisatie tussen € 55 en € 60 miljoen gerealiseerd zal worden.

Het persbericht kunt u hiernaast downloaden als PDF.