U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2010 / Trading Update Q1

Trading Update Q1

Resultaat TKH verbeterd door omzetgroei en kostenverlaging
  • Stijging omzet eerste kwartaal 2010 met 5,6% naar € 199,1 miljoen, ondanks strenge winter.
  • Operationeel resultaat (EBITA) eerste kwartaal 2010 meer dan verdubbeld naar € 12,5 miljoen.
  • Sterke verbetering resultaat in Building en Industrial Solutions.
  • Door strenge vorstperiode daling resultaat in Telecom Solutions.
  • Hoge orderintake Industrial Solutions zet door in eerste kwartaal.


Kengetallen
(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

Q1 2010

Q1 2009

Verschil in %

Omzet

      199,1

         188,5

        +       5,6

EBITA

        12,5

             5,5

        +   127,5

Nettowinst voor amortisatie 1)

          7,5

             1,9

 

Nettowinst

          6,5

             1,1

 

ROS (in %)

          6,3

             2,9

 

1)Amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).

Alexander van der Lof, CEO TKH:
"De in het vierde kwartaal 2009 ingezette verbetering van de markt voor het segment Industrial Solutions leidde ertoe dat de bezettingsgraad van onze productiecapaciteit aanzienlijk verbeterde. Alle maatregelen voor arbeidstijdverkorting konden worden ingetrokken. De vorig jaar gerealiseerde kostenbesparingen vertaalden zich in het eerste kwartaal 2010 in een sterke verbetering van het resultaat. Door de kracht van de innovaties en de investeringen in de commerciële organisatie herstelde de orderintake zich in een aantal segmenten beter dan de markt.”

Ontwikkelingen eerste kwartaal


De omzet in het eerste kwartaal 2010 steeg met 5,6%. De omzetstijging gecorrigeerd voor de effecten van de gestegen grondstofprijzen bedroeg 3,2%.

De omzetstijging werd gerealiseerd binnen Building en Industrial Solutions, terwijl de omzet binnen Telecom Solutions, tengevolge van de strenge winter, licht daalde.

Door de gerealiseerde daling van de kosten en de toegenomen omzet nam de EBITA toe van € 5,5 miljoen in het eerste kwartaal 2009 naar € 12,5 miljoen in het eerste kwartaal 2010. In procenten van de omzet steeg de EBITA (ROS) van 2,9% in het eerste kwartaal 2009 naar 6,3% in het eerste kwartaal 2010. In het eerste kwartaal 2010 lag het kostenniveau in aanloop naar een stijgend activiteitenniveau in het tweede kwartaal wat hoger dan normaal. De kostenbesparing in het eerste kwartaal 2010 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar bedroeg € 2,5 miljoen.

Door de gedaalde schuldenpositie ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar namen de financiële lasten sterk af. Door de toegenomen operationele winst evenals de lagere financieringslasten verbeterde het nettoresultaat voor amortisatie zich van € 1,9 miljoen in het eerste kwartaal 2009 naar € 7,5 miljoen in het eerste kwartaal 2010.  

Ontwikkelingen per business segment


Telecom Solutions


Binnen Telecom Solutions daalde de omzet in het eerste kwartaal 2010 door de strengere vorstperiode, waardoor de aanleg van netwerken werd belemmerd en daarmee de uitlevering van systemen en componenten voor glasvezel- en kopernetwerken. Daarnaast wordt de uitrol van nieuwe glasvezelprojecten binnen Europa nog sterk geremd door een beperkte financieringscapaciteit bij derden om de investeringen in de netwerken te kunnen realiseren. De omzet in indoor telecom systemen stabiliseerde zich rond het niveau van het eerste kwartaal 2009. In maart 2010 was een duidelijke verbetering waarneembaar en steeg de omzet van Telecom Solutions als geheel ten opzichte van maart vorig jaar. Door de lagere bezettingsgraad binnen de segmenten kopernetwerk- en glasvezelnetwerksystemen in de eerste maanden van het jaar daalde het resultaat van Telecom Solutions.

Building Solutions


Binnen Building Solutions nam de omzet toe. De omzetstijging werd vooral gerealiseerd in het segment security en connectivity systemen. Binnen connectivity systemen was er sprake van een sterke groei van de omzet in solar-kabelsystemen, waardoor de negatieve effecten van de winterperiode werden gecompenseerd. Het segment security systemen profiteerde van een aantrekkende markt, waarin door de onderscheidende technologie marktaandeel gewonnen werd. De omzet binnen building technologies lag op ongeveer hetzelfde niveau als de vergelijkbare periode vorig jaar. De systemen voor de zorgsector ontwikkelden zich hierbij positief, terwijl de vraag naar datacommunicatiesystemen door een lager activiteitenniveau in de bouwsector daalde. Het resultaat binnen Building Solutions kon door een lager kostenniveau en de gestegen omzet fors toenemen.

Industrial Solutions


Binnen Industrial Solutions steeg de omzet. De sedert het vierde kwartaal 2009 hoge orderintake voor zowel connectivity als manufacturing systemen vertaalde zich nog beperkt naar een hoger uitleveringsniveau in het eerste kwartaal. De orderintake in het eerste kwartaal lag opnieuw op een hoog niveau, waardoor voorbereidingen werden getroffen voor het verhogen van de productiecapaciteit en de maatregelen voor arbeidstijdverkorting werden ingetrokken. De investeringsprioriteit binnen de industriële sector voor efficiencysystemen nam duidelijk toe, mede door een sterk verbeterde financiële situatie bij onze afnemers als gevolg van de aangetrokken vraag. Met name bij de aan de automotive sector gerelateerde industrieën verbeterde de situatie. Met de gerealiseerde omzetstijging en het lagere kostenniveau kon het resultaat een forse stijging laten zien.

Vooruitzichten


TKH herhaalt de verwachting, zoals uitgesproken bij de publicatie van de jaarcijfers 2009, dat de omzet en het resultaat over 2010 bij gelijkblijvende economische omstandigheden ten opzichte van 2009 zullen verbeteren. In lijn met eerdere jaren streeft TKH ernaar om bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers in augustus 2010 een prognose voor het gehele jaar af te geven.

 

Het volledige persbericht kunt u hiernaast downloaden in PDF formaat.

Gerelateerde inhoud
TKH trading update Q1 2010 NL