U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2010 / Jaarcijfers 2009

Jaarcijfers 2009

Jaarcijfers 2009: sterk herstel winstgevendheid in Q4

Highlights 2009

  • Daling omzet met 27,1% naar € 726,4 miljoen
  • EBITA voor bijzondere baten en lasten daalt met 46,6% naar € 40,7 miljoen
  • Aanzienlijke kostenreductie van € 37,6 miljoen
  • Bijzondere last voor herstructurering van € 16,0 miljoen
  • Sterke kasstroom uit operationele activiteiten van € 152,3 miljoen
  • Versterking balans door schuldreductie van € 117,4 miljoen
  • Dividendvoorstel € 0,50 per (certificaat van) gewoon aandeel

 

Highlights Q4

  • Omzetdaling neemt af naar 20,9%
  • EBITA voor bijzondere baten en lasten stijgt met 26,7% naar € 16,0 miljoen
  • Bijzondere last voor herstructurering van € 5,1 miljoen

 

Kengetallen jaarcijfers

(in mln. € tenzij anders vermeld)

2009

2008

Verschil in %

Omzet

         726,4

         997,0

    - 27,1

EBITA voor bijzondere baten en lasten

           40,7

           76,2

    - 46,6

EBITA na bijzondere baten en lasten

           28,5

           80,2

    - 64,5

Nettowinst voor amortisatie1) en bijzondere lasten

           18,1

           47,5

    - 61,9

Nettowinst

             3,1

           50,3

    - 93,9

Nettowinst per gewoon aandeel (in €)

           0,07

           1,43

    - 95,1

Solvabiliteit

        43,9%

        40,7%

               

ROS voor bijzondere baten en lasten

          5,6%

          7,6%

 

ROCE voor bijzondere baten en lasten

          9,8%

        16,5%

    

Dividendvoorstel (in €)

           0,50

           0,66

    

 

Kengetallen vierde kwartaalcijfers

(in mln. € tenzij anders vermeld)

Q4

2009

Q4

2008

Verschil in %

Omzet

      193,7

      244,9

    - 20,9

EBITA voor bijzondere baten en lasten

        16,0

        12,6

     + 26,7

EBITA na bijzondere baten en lasten

        14,6

        16,6

    - 12,1

Nettowinst voor amortisatie1) en bijzondere lasten

          9,0

          7,9

    + 13,7

Nettowinst

          4,6

        13,2

    - 65,1

ROS voor bijzondere baten en lasten

          8,3%

          5,2%

 

1)        Amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).

 

Alexander van der Lof, CEO van TKH: “De snelveranderende economische omstandigheden hebben een grote impact gehad op TKH. De onderneming heeft dit jaar met een sterke terugval van de omzet te maken gehad maar heeft hier alert op ingespeeld en heeft daardoor een gezond herstel laten zien. In het vierde kwartaal kon zelfs een ROS gerealiseerd worden van 8,3%. Getracht is een juiste balans te vinden tussen kostenreductie en strategische positionering, vooral door het in stand houden van het hoge kostenniveau voor innovaties. Ook door de uitzonderlijke afbouw van de schuldpositie evenals het vasthouden en aantrekken van getalenteerde medewerkers zijn de fundamenten van TKH verder verstevigd. Maatregelen die niet alleen weerstand bieden aan een economisch moeilijk klimaat maar ook om de uitgangspositie voor groei te optimaliseren."

 

Financiële gang van zaken

De omzet daalde met € 270,6 miljoen (- 27,1%) naar € 726,4 miljoen (2008: € 997,0 miljoen). De autonome omzetdaling gecorrigeerd voor grondstofprijseffecten bedroeg 26,4%. De omzetdaling in het vierde kwartaal 2009 bedroeg 20,9% ten opzichte van het vierde kwartaal 2008, waarmee de omzetdaling verminderde ten opzichte van de vorige kwartalen in 2009, terwijl het vierde kwartaal 2008 nog een relatief hoog omzetniveau liet zien.

 

De omzetdaling binnen Industrial Solutions was het sterkst met 38,9%. De omzet binnen Telecom Solutions daalde met 17,4% en de omzet binnen Building Solutions daalde met 15,6%. Met name binnen Building Solutions verbeterde de situatie in het tweede halfjaar 2009 doordat de omzetdaling zich in deze periode beperkte tot 7,9%, terwijl er in het eerste halfjaar 2009 nog sprake was van een daling van 22,7%. Het aandeel in de omzet van Industrial Solutions daalde van 48% naar 41%, terwijl het aandeel Telecom Solutions steeg van 18% naar 20% en Building Solutions van 34% naar 39%.

 

De brutomarge in procenten van de omzet steeg door een verbeterde productmix, doorgevoerde prijsverhogingen vanwege lagere volumes en een effect van lagere grondstofprijzen. De brutomarge steeg van 37,1% in 2008 naar 40,8% in 2009. De bedrijfskosten, exclusief eenmalige lasten, daalden fors met € 37,6 miljoen (12,8%) door een gericht kostenbesparingsprogramma. In het vierde kwartaal 2009 werd besloten om een deel van de kostenbesparingsmaatregelen in de vorm van deeltijd-WW en arbeidstijdverkorting te schrappen doordat de orderintake zich in een aantal segmenten deels herstelde. Gedurende het jaar werd een bijzondere last genomen van € 16,0 miljoen voor herstructurering voornamelijk gericht op het aanpassen van de productiecapaciteit en vergroting van de efficiency in de organisatie, waarvan € 5,1 miljoen in het vierde kwartaal 2009. Hiervan werd € 3,7 miljoen genomen voor een bijzondere waardevermindering wegens het beëindigen van activiteiten met een te geringe winstbijdrage.

 

De afschrijvingen lagen met € 16,2 miljoen iets onder het niveau van 2008 (2008: € 16,8 miljoen).

 

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie en bijzondere baten en lasten (EBITA) daalde in 2009 met 46,6% naar € 40,7 miljoen (2008: € 76,2 miljoen). In het tweede halfjaar werd bijna een verdubbeling van de EBITA gerealiseerd van € 13,8 miljoen in het eerste halfjaar naar € 26,9 miljoen in het tweede halfjaar 2009. De ROS steeg dan ook in het tweede halfjaar naar 7,2% (H1: 3,9%) en in het vierde kwartaal naar 8,3%.

 

Het bedrijfsresultaat na amortisatie en bijzondere baten en lasten in 2009 daalde met 78,5%.

De amortisatielast nam toe met € 2,5 miljoen naar € 9,0 miljoen (2008: € 6,5 miljoen) door investeringen in R&D alsmede door acquisities. Daarnaast was er een bijzondere waardevermindering van € 3,7 miljoen op licenties en geactiveerde goodwill verbandhoudend met beëindigde activiteiten.

De financiële lasten stegen van € 7,8 miljoen in 2008 naar € 9,4 miljoen in 2009. Deze stijging was voornamelijk het gevolg van een nadelig valuta-effect van € 0,4 miljoen in 2009 ten opzichte van een positief effect van € 1,6 miljoen in 2008. Voorts heeft de afbouw van de schulden voornamelijk in de tweede helft van het jaar plaatsgevonden. Het resultaat deelnemingen (€ 1,3 miljoen negatief) werd sterk beïnvloed door eenmalige lasten voor doorgevoerde reorganisaties bij enkele overige deelnemingen en getroffen afwaarderingen.

De genormaliseerde belastingdruk steeg naar 31,2% (2008: 26,7%) door een hoger aandeel winsten in het buitenland met een hogere belastingdruk en relatief hogere fiscaal niet aftrekbare kosten.

De nettowinst voor amortisatie en bijzondere baten en lasten bedroeg in 2009 € 18,1 miljoen, een daling van 61,9% (2008: € 47,5 miljoen). De nettowinst over 2009 daalde naar € 3,1 miljoen, een daling van 93,3% (2008: € 50,3 miljoen). De winst per aandeel bedroeg € 0,07 (2008: € 1,43).

De kasstroom uit operationele activiteiten steeg fors naar € 152,3 miljoen (2008: € 53,4 miljoen). Met name de afbouw van het werkkapitaal met € 116,9 miljoen had een grote invloed op de toename van de kasstroom. Het werkkapitaal daalde als percentage van de omzet naar 9,0% (2008: 19,1%). Deze daling is gerealiseerd door afbouw van voorraden, het inzetten van non-recourse factoring-instrumenten met € 17,8 miljoen en het optimaliseren van betaaltermijnen met leveranciers en klanten.

De netto-investeringen in 2009 lagen op € 8,9 miljoen, waarvan circa € 4 miljoen betrekking heeft op investeringsbeslissingen in 2008.

De financiële positie werd door de sterke kasstroom substantieel versterkt. De netto-bankschulden namen ten opzichte van ultimo 2008 af met € 117,4 miljoen naar € 69,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van de afbouw van het werkkapitaal en een lager investeringsniveau met betrekking tot materiële vaste activa. De solvabiliteit steeg naar 43,9% (2008: 40,7%). TKH opereert ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s. De net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,5 en de interest coverage-ratio op 5,6 (inclusief bijzondere lasten).

Het aantal personeelsleden (FTE) ultimo 2009 bedroeg 3.564 (2008: 3.882).

Voortgang realisatie doelstellingen en uitvoering strategie

In het eerste halfjaar lag de focus op kostenreductie en schuldenafbouw. Vanaf augustus kon weer volop ingezet worden op de strategische ontwikkeling van TKH. Doordat er niet in de innovatiekosten werd gesneden gedurende 2009 konden technologieën verder worden ontwikkeld. Met het verder uitbouwen van het onderscheidend vermogen konden nieuwe marktposities ingenomen worden. Door de lagere bezettingsgraad in onze productie-eenheden zijn acties voor vergroting van efficiency in de overheadkosten naar voren gehaald. Hiermee zijn belangrijke stappen gezet om de in maart 2009 aangekondigde verhoging van de marge- (ROS) doelstelling van 9 à 10% te gaan realiseren. Een belangrijke indicator van het verbeterde margepotentieel is de gestegen toegevoegde waarde als percentage van de omzet. Met een gerealiseerde ROS van 5,6% in 2009 zijn er nog stappen te zetten in de realisatie naar ons doel.

 

Ditzelfde geldt voor de ROCE-doelstelling. De ROCE kwam uit op 9,8%. Door een sterk gedaalde schuldenlast is hier, naast het potentieel voor margeverbetering, ook een belangrijke stap gezet voor de toekomst om ons doel van 18% tot 20% te realiseren.

Het hoge innovatieaandeel in de omzet over 2009 van 20,1% (2008: 21,0%) bewijst opnieuw het succes van de TKH-groep. De innovaties zijn een belangrijke motor voor autonome groei van de TKH-groep.

Ontwikkelingen per solutions-segment

Telecom Solutions

Profiel

Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.

 

Kengetallen jaarcijfers Telecom Solutions

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

2009

2008

Verschil

in %

Omzet

      149,2

         180,6

      - 17,4

EBITA voor bijzondere baten en lasten

        16,3

           23,0

      - 29,2

ROS voor bijzondere baten en lasten

     10,9%

        12,7%

 

 

De omzet binnen het segment Telecom Solutions daalde naar € 149,2 miljoen. Door lagere grondstofprijzen was er een negatief effect op de omzet van 0,6%. De daling van de omzet was met name merkbaar binnen indoor telecom systemen en outdoor kopernetwerksystemen. Dit was het gevolg van terughoudendheid voor investeringen vanuit consumenten en telecom-operators. De daling binnen glasvezelnetwerksystemen was beperkt.

 

De EBITA voor bijzondere baten en lasten daalde naar € 16,3 miljoen. De daling van de EBITA was voornamelijk het gevolg van de daling van de omzet. De hogere afschrijvingskosten door de gedeeltelijke terugname van de bijzondere waardevermindering op de glasvezelactiviteiten in 2008 werd gecompenseerd met een verlaging van de overige kosten. De ROS kon hiermee gehandhaafd blijven op een goed niveau. Voor herstructurering werd een bijzondere last genomen van € 1,7 miljoen.

Indoor telecom systems - home networking systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen - Omzetaandeel 5,4%

De omzet daalde met 22,8% waarbij de daling in het tweede halfjaar iets lager was dan in het eerste halfjaar. De omzetdaling werd veroorzaakt door het lagere activiteitenniveau in de Europese bouwsector evenals een lager bestedingsniveau bij consumenten voor opwaardering van randapparatuur voor breedbandaansluitingen. De omzet van de IPTV-oplossingen groeide. De ontwikkeling van het IPTV-compact-systeem werd afgerond, waarmee nieuwe posities ingenomen konden worden voor kleinschalige oplossingen in de hospitality- en zorgmarkt.

 

Fibre network systems - glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur - Omzetaandeel 8,8%

 

De omzet daalde met 5,4%. In Europa daalde de vraag naar glasvezel met ruim 25%, terwijl in China de vraag naar glasvezel toenam. De investeringsprioriteit voor glasvezelnetwerken nam verder toe, waardoor er een verdere verschuiving optrad van investeringen van kopernetwerken naar glasvezelnetwerken. De investeringen in glasvezelnetwerken in Europa werden enigszins belemmerd door de beperking in financieringsmogelijkheden. Diverse nieuwe projecten werden verworven met het ACE-concept voor FTTH-oplossingen. Innovaties werden geïntroduceerd op het gebied van connectivity om de doorlooptijd van installatie van projecten te kunnen verkorten en de installatie te kunnen vereenvoudigen. De ‘bend insensitive’-vezel, die ongevoelig is voor kleine buigstralen werd succesvol geïntroduceerd. Door de ontwikkeling van nieuwe diensten op het gebied van onder andere zorgtoepassingen, kregen investeringen in FTTH-aansluitingen meer prioriteit bij operators. Binnen Europa werden vanuit de overheid diverse initiatieven genomen om investeringen in glasvezelnetwerken te stimuleren.

 

De gestegen waarde van de Aziatische valuta leidde met name in het eerste halfjaar tot een stijging van de inkoopkosten van grondstoffen en componenten voor glasvezelnetwerken. Door efficiencyverbeteringen werd dit gecompenseerd.

 

Copper network systems - koperkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur - Omzetaandeel 6,3%

De omzet in dit segment daalde met 25,9%, met name doordat telecombedrijven hun investeringsniveaus beperkten en er een verschuiving van investeringen in de richting van glasvezelnetwerken plaatsvond. Met name de uitrol van breedband-netwerken in de vorm van ADSL2+ en VDSL werd hierdoor sterk beperkt. Ook de sterke focus binnen telecom-operatoren om de operationele kosten te beperken leidde ertoe dat onderhoudsinvesteringen in de knooppunten van de netwerken op een aanzienlijk lager niveau lagen. Dit had een negatieve invloed op de omzet voor connectivity componenten. De omzet in het tweede halfjaar herstelde zich licht, maar bleef op een relatief laag niveau

 

Building Solutions

Profiel

Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden voor de zorg- en security-sector. De kennis concentreert zich op connectivity systemen in samenhang met efficiency-oplossingen voor het verkorten van de doorlooptijd van het realiseren van installaties binnen gebouwen. Daarnaast wordt gefocust op intelligente video-, intercom- en toegangscontrolesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder ouderenzorg, parkeren en beveiliging van gebouwen en terreinen.

 

Kengetallen jaarcijfers Building Solutions

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

2009

2008

Verschil

in %

Omzet

      283,1

         335,3

      - 15,6

EBITA voor bijzondere baten en lasten

        19,8

           27,1

      - 27,2

ROS voor bijzondere baten en lasten

       7,0%

          8,1%

 

 

De omzet binnen het segment Building Solutions daalde naar € 283,1 miljoen. Gedaalde grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 3,2%. De omzet in het tweede halfjaar herstelde zich deels, waardoor de omzetdaling in het tweede halfjaar beperkt bleef tot 7,9%. Het herstel was het gevolg van een toename in de omzet van innovaties, vooral in het segment security systems en building technologies. Verder had in de eerste helft van 2009 de strenge winterperiode binnen Europa een negatief effect op de omzet binnen connectivity systems door beperkte uitleveringen van infrastructuurkabels in de eerste maanden van het jaar. In de tweede helft van 2009 steeg de omzet binnen connectivity systems door investeringsimpulsen vanuit de Europese overheid voor infrastructuurprojecten.

 

De EBITA voor bijzondere baten en lasten daalde naar € 19,8 miljoen. Deze daling vond met name plaats in de subsegmenten connectivity systems en building technologies. In het tweede halfjaar herstelde de EBITA zich sterk met een forse stijging ten opzichte van het eerste halfjaar. Ten opzichte van het tweede halfjaar 2008 steeg de EBITA in het tweede halfjaar met 15,4%. Deze stijging was het gevolg van een forse daling van de kosten in het tweede halfjaar, een toename van de marge door prijsstijgingen evenals een beperktere afname van de omzet. In 2009 werd een bijzondere last genomen van € 3,7 miljoen, waarvan € 3,0 miljoen in het tweede halfjaar. Een bijzondere waardevermindering werd verantwoord van € 1,4 miljoen in verband met beëindiging van activiteiten.

Door de genomen maatregelen en gedeeltelijk herstel van de omzet steeg de ROS in het tweede halfjaar naar 10,1%, terwijl in het eerste halfjaar nog een ROS werd gerealiseerd van 3,5%.

Building technologies - energiezuinige licht- en lichtschakelsystemen, energiebeheersystemen, zorgsystemen, gestructureerde bekabelingsystemen - Omzetaandeel 9,6%

De omzet daalde met 11,8%. De omzet herstelde zich grotendeels in het tweede halfjaar (omzetdaling tweede halfjaar 2009: 3,2%). Het herstel ontstond door een beperkt aantrekkend bouwactiviteitenniveau in West-Europa en vooral door een toename van marktaandeel door de geïntroduceerde innovaties en uitbreiding van de commerciële organisatie. De gebieden die zich het sterkst ontwikkelden waren de zorgsector, energiezuinige systemen voor verlichting en elektriciteitmanagement.

Security systems - systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamer-integratie - Omzetaandeel 11,1%

De omzet steeg met 11,7%. De acquisities van Keyprocessor, VDG, Ithaca in 2008 en Observision in 2009 hadden een belangrijke bijdrage in de omzetgroei. Daarnaast is het marktaandeel in dit segment toegenomen door de onderscheidende technologische innovaties. Met name de videoanalyse- en detectiesystemen en het security-platform ‘I-protect’ hadden een bijdrage in de groei. Ook de nieuwe posities die door opening van de nieuwe vestigingen konden worden ingenomen hadden een positief effect op de omzet, terwijl de markt voor security-systemen een daling liet zien. Het aandeel security-systemen in de totale omzet steeg naar circa 11,1% (2008: 7,2%) waarmee opnieuw een stap werd gezet in het vergroten van het aandeel in de omzet naar tenminste 20% in 2012.

 

Connectivity systems - speciaalkabel en connectivity componenten (systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, solar- en windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten - Omzetaandeel 18,3%

 

De omzet daalde met 27,8%. Van deze daling was 5,7% het gevolg van gedaalde grondstofprijzen. Doordat een groot deel van de activiteiten in dit segment verbonden is aan infrastructurele projecten had de strenge winterperiode een sterk negatief effect in het eerste halfjaar. Ook voorraadafbouw bij klanten had in het eerste halfjaar een negatief effect. In de tweede helft van 2009 herstelde de omzet deels door een groeiende vraag naar infrastructuuroplossingen, mede door stimuleringsmaatregelen vanuit de Europese overheid. De omzet in het tweede halfjaar daalde hierdoor minder sterk (19,2%). Het lagere activiteitenniveau in de bouwsector binnen Europa had een negatief effect op de omzet. Door groei van de activiteiten in de solarsector kon een deel van dit effect gecompenseerd worden.

Industrial Solutions

Profiel

Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play"-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden.

Kengetallen jaarcijfers Industrial Solutions

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

2009

2008

Verschil

in %

Omzet

      294,1

         481,2

      - 38,9

EBITA voor bijzondere baten en lasten

        12,2

           34,6

      - 64,8

ROS voor bijzondere baten en lasten

       4,1%

          7,2%

 

 

De omzet binnen het segment Industrial Solutions daalde naar € 294,1 miljoen. Gedaalde grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 2,5%. De omzetdaling vond bij zowel connectivity systems als manufacturing systems plaats, waarbij de daling bij de laatste met 40,0% het grootst was. De activiteiten binnen Industrial Solutions zijn sterk gerelateerd aan kapitaalgoederen, met name in de robot-, de machinebouw- en de bandenbouwindustrie. Binnen deze sectoren werd het investeringsniveau door klanten drastisch teruggebracht.

 

De EBITA voor bijzondere baten en lasten daalde naar € 12,2 miljoen. Door de zeer sterke en abrupte omzetdaling kon het kostenniveau niet volledig aan het lagere activiteitenniveau worden aangepast, waardoor het effect van de omzetdaling op het resultaat meer dan evenredig was. Het resultaat verbeterde in het tweede halfjaar door de genomen maatregelen. Het resultaat in het tweede halfjaar 2009 daalde met 32,6% ten opzichte van het tweede halfjaar 2008 (H1 2009 ten opzichte van H1 2008: 81,6%). Een ingrijpend programma voor kostenbesparingen werd doorgevoerd, met een bijzondere last van € 6,8 miljoen, grotendeels gerelateerd aan het onderdeel manufacturing systems. Daarnaast werd een bijzondere waardevermindering verantwoord van € 2,3 miljoen voor geactiveerde licentiekosten verbonden aan activiteiten die zijn beëindigd. Een tweetal productielocaties in Duitsland werd gesloten, waarmee de productie voor manufacturing systems werd geconcentreerd in Nederland en China.

 

Connectivity systems - speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, de robot-, de automotive en machinebouwindustrie - Omzetaandeel 22,1%

De omzet daalde met 37,9%. De omzetdaling nam af in het tweede halfjaar door een aantrekkende markt mede doordat klanten niet langer hun voorraad afbouwden. De omzetdaling in het tweede halfjaar bedroeg 33,1%. Een groot deel van de klanten is verbonden aan de automobielindustrie waardoor deze klanten met een bijna volledige vraaguitval ten aanzien van investeringsgoederen werden geconfronteerd. Met name de activiteiten gerelateerd aan de robotindustrie en de machinebouwindustrie in Duitsland werden hard geraakt door het zeer lage investeringsniveau en uitstel van de uitleveringen in deze sectoren. In een aantal segmenten daalde de omzet met meer dan 70%. Met arbeidstijdverkorting werd de lagere capaciteitsbehoefte grotendeels opgevangen.

Manufacturing systems - geavanceerde bandenbouwproductiesystemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, producthandlingsystemen en machinebesturingssystemen - Omzetaandeel 18,4%

De omzet daalde met 40,0%. De omzetdaling nam toe in het tweede halfjaar, maar de orderintake steeg belangrijk ten opzichte van het eerste halfjaar. In het vierde kwartaal lag de orderintake voor het segment bandenbouwsystemen, goed voor 80% van de activiteiten in dit segment, zelfs weer op het niveau van 2008 met een omvang van ruim € 50 miljoen. In de eerste helft van 2009 werd door klanten vooral ingezet op cashmanagement, waardoor het investeringsniveau tot een minimum werd gereduceerd. De korte terugverdientijd voor de technologie van TKH, in relatie tot de druk om tot efficiencyverbeteringen te komen, leidde ertoe dat de prioriteit bij een aantal klanten in het tweede halfjaar weer kwam te liggen op investeringen. De innovaties binnen dit segment slaan goed aan in de markt, waardoor marktaandeel werd gewonnen in een zeer moeilijke markt.

 

Dividendvoorstel

Vanwege de sterke financiële positie én het bijzondere jaar 2009, wijkt TKH eenmalig af van haar dividendbeleid om 40% tot 70% van de winst uit te keren. Aan de op 27 april 2010 te houden Algemene Vergadering zal derhalve worden voorgesteld een dividend van € 0,50 uit te keren per (certificaat van) aandeel (2008: € 0,66). Voorgesteld wordt om het dividend naar keuze in contanten of in aandelen ten laste van de reserves uit te keren. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden één dag na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 18 mei 2010 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 25 mei 2010.

 

Voordracht benoemingen Raad van Commissarissen

Tijdens de Algemene Vergadering 2010 treden mevrouw ir. M.E. Van Lier Lels en de heer P. Morley M.Sc. af als leden van de Raad van Commissarissen op grond van het geldende rooster van aftreden. Beiden komen voor herbenoeming in aanmerking. Tijdens de Algemene Vergadering 2010 zullen mevrouw Van Lier Lels en de heer Morley worden voorgedragen voor herbenoeming.

Binnen Telecom Solutions is nog geen herstel zichtbaar voor investeringen in het onderhoud van kopernetwerken. Op het gebied van glasvezelnetwerken zijn er binnen Europa investeringen in voorbereiding voor een verdere verglazing van de netwerken tot aan het huis. De financiële ruimte voor investeringen zal bepalen in hoeverre deze voorbereidingen daadwerkelijk in investeringen kunnen worden omgezet.

 

Binnen Building Solutions wordt ermee rekening gehouden dat het investeringsniveau voor gebouwen binnen Europa als geheel nog zal afnemen. TKH zet daarentegen vooral in op infrastructuur-projecten waar, mede door overheid stimuleringsmaatregelen,  compensatiemogelijkheden zijn. De strenge winterperiode in het eerste kwartaal 2010 zal echter een negatief effect op de omzet hebben. De innovaties op het gebied van security, energiezuinige systemen en systemen voor een efficiëntere zorg op afstand bieden perspectief voor groei in deze sectoren.

 

Binnen Industrial Solutions zijn sedert het vierde kwartaal 2009 tekenen  te zien van een gedeeltelijk herstel. De prioriteit voor efficiency-investeringen is toegenomen in de industriële sector. TKH is met haar innovatieve oplossingen goed gepositioneerd om van dit herstel te profiteren. Onduidelijk is echter of in de komende kwartalen het hogere investeringsniveau zal doorzetten.

 

De marktomstandigheden in de meeste marktsegmenten waarin TKH opereert blijven onzeker. De gerealiseerde kostenbesparingen, de overige genomen maatregelen evenals de onveranderende aandacht voor innovaties en de sterke financiële positie geven TKH een goede uitgangspositie om de omzet en het resultaat bij gelijkblijvende economische omstandigheden ten opzichte van 2009 te kunnen verbeteren. 

 

Voor het volledige persbericht verwijzen wij naar bijgevoegd PDF bestand.

Gerelateerde inhoud
Persbericht Jaarcijfers 2009