U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2010 / Halfjaarcijfers 2010

Halfjaarcijfers 2010

Halfjaarcijfers 2010: Omzet- en resultaatverbetering zet versterkt door in Q2

Highlights eerste halfjaar 2010

  • Stijging omzet met 19%
  • Industrial Solutions grootste stijging met 31%
  • Omzetaandeel uit innovaties 21,2%.
  • Innovaties verbeteren marktpositie in groot aantal segmenten.
  • Sterke EBITA-toename in Building en Industrial Solutions.

 

Highlights Q2 2010

  • Stijging omzet in Q2 34%.
  • EBITA in Q2 verbeterd ten opzichte van Q1 met 42%.
  • Verbetering marge (ROS) in Q2 naar 8,1%.


Outlook

  • Verwacht wordt over geheel 2010 een nettowinst voor amortisatie tussen € 34 en € 38 miljoen te realiseren. 

 

Kengetallen halfjaarcijfers  

(in mln. € tenzij anders vermeld)

1e halfjaar 2010

 1e halfjaar 2009

Verschil in %

Omzet

                      420,6                               353,5                            19

EBITA voor bijzondere lasten

30,4 13,8 120

EBITA na bijzondere lasten

30,4 6,6  

Nettowinst voor amortisatie1) en bijzondere lasten

17,9 4,4  

Nettowinst 

16 -2,6  

Nettowinst per gewoon aandeel
(in €)

0,43 -0,08  

Solvabiliteit

42,90% 43,60%  

ROS voor bijzondere lasten 

7,20% 3,90%  

ROCE voor bijzondere lasten

13,00% 9,40%  

  

Kengetallen tweede kwartaalcijfers 

(in mln. € tenzij anders vermeld) Q2 2010 Q2 2010

Verschil in %


Omzet
      
221,5

           
165

          
34,2

EBITA voor bijzondere lasten


17,8


8,4

115

EBITA na bijzondere lasten

17,8

1,1
 

Nettowinst voor amortisatie1) en bijzondere lasten

10,5

2,4
 

Nettowinst 

9,5

-3,7
 

ROS voor bijzondere lasten

8,10%

5,00%
 

 1)        Amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH:
De verbeterde marktomstandigheden, in combinatie met de grote vraag naar onze innovaties, vertaalden zich in een aanzienlijke stijging van de autonome omzet binnen Building en Industrial Solutions. Dit leidde, mede door het sterk gedaalde kostenniveau, tot een forse stijging van het resultaat. De te verwachten marktomstandigheden laten een wisselend beeld zien per segment. Gebaseerd op de sterke resultaten over de eerste helft en de bemoedigende orderportefeuille in de meeste activiteiten verwachten wij het gehele jaar met een sterke resultaatverbetering af te kunnen sluiten." 

Financiële gang van zaken  


De omzet is in het eerste halfjaar 2010 met 19,0% gestegen naar € 420,6 miljoen (H1 2009: € 353,5 miljoen). De gestegen grondstofprijzen hadden een effect van 6,4% op de omzetstijging in het eerste halfjaar. De omzet ontwikkelde zich in het tweede kwartaal zeer positief met een stijging van 34,2%.
 

De omzetstijging werd gerealiseerd binnen de segmenten Building en Industrial Solutions. De omzet binnen Telecom Solutions liet een lichte daling zien. Het aandeel Industrial Solutions in de totale  omzet  steeg van 41% naar 45%, door de bovengemiddelde omzettoename. Het aandeel Building Solutions in de totale omzet bleef gelijk met 38%, terwijl het aandeel Telecom Solutions in de totale omzet daalde van 21% naar 17%. De innovaties droegen sterk bij aan de omzetstijgingen. Het aandeel innovaties in de omzet bedroeg 21,2%. 

De brutomarge in procenten van de omzet daalde van 41,3% naar 38,8%. Deze daling is toe te schrijven aan de toename van het onderhanden werk, een verschuiving in de mix van de activiteiten en gestegen grondstofprijzen. De bedrijfskosten in procenten van de omzet daalden van 37,4% (voor bijzondere lasten) in het eerste halfjaar 2009 naar 31,6% in het eerste halfjaar 2010. In het eerste halfjaar 2010 werd gericht geïnvesteerd in versnelling van de innovaties en een versterking van de commerciële organisatie. In de loop van het eerste kwartaal werden de in 2009 genomen maatregelen voor werktijdverkorting volledig teruggedraaid. 

De afschrijvingen lagen met € 6,9 miljoen onder het niveau van de eerste helft van 2009 (H1 2009: € 8,2 miljoen) door het lage investeringsniveau in de afgelopen 18 maanden. 

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa (EBITA) steeg met 120,0% van € 13,8 miljoen (voor bijzondere lasten) in de eerste helft van 2009 naar € 30,4 miljoen in de eerste helft van 2010. 

In het tweede kwartaal 2010 steeg de EBITA met € 5,3 miljoen (42,3%) ten opzichte van het eerste kwartaal 2010. Ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar verdubbelde het resultaat zich ruim van € 8,3 miljoen naar € 17,8 miljoen. Het resultaat verbeterde onder meer door de efficiencymaatregelen voortvloeiend uit het meer gefocust inzetten van resources binnen de groep evenals het reduceren van overheadkosten. Binnen de segmenten Building en Industrial Solutions nam door het gedaalde kostenniveau en de toegenomen omzet het resultaat fors toe. Door de daling in de omzet bij Telecom Solutions alsmede de gestegen waarde van de Aziatische valuta liet het resultaat een daling zien in dit segment. 

In het eerste halfjaar 2010 waren er geen bijzondere baten en lasten. 

De ROS (marge op de omzet) in het tweede kwartaal 2010 steeg ten opzichte van het eerste kwartaal 2010 van 6,3% naar 8,1%. 

De amortisatielast steeg in het eerste halfjaar 2010 naar € 5,3 miljoen (H1 2009: € 4,3 miljoen), met name als gevolg van de geactiveerde R&D in de afgelopen 18 maanden. 

De financiële baten en lasten daalden van € 5,6 miljoen in het eerste halfjaar 2009 naar € 2,4 miljoen in het eerste halfjaar 2010. Deze daling was het gevolg van valuta-effecten en een lagere schuldenlast. De belastingdruk bedroeg 29,8%. 

De nettowinst voor amortisatie over het eerste halfjaar 2010 bedroeg € 17,9 miljoen (H1 2009: € 4,4 miljoen exclusief bijzondere lasten). De nettowinst na amortisatie over het eerste halfjaar 2010 bedroeg € 16,0 miljoen (H1 2009: € 2,6 miljoen negatief, inclusief bijzondere lasten). De gewone winst per aandeel bedroeg € 0,43 (H1 2009: € 0,08 negatief). 

De netto-bankschulden namen ten opzichte van ultimo 2009 toe met € 25,4 miljoen naar € 94,8 miljoen, voornamelijk het gevolg van een toename in werkkapitaal door de gestegen omzet. Hierdoor was er sprake van een negatieve operationele kasstroom van € 1,8 miljoen (H1 2009: € 65,9 miljoen positief). Het werkkapitaal als percentage van de omzet bedroeg 12,0% (H1 2009 18,3%). De solvabiliteit daalde licht naar 42,9% (ultimo 2009: 43,9%). TKH opereert ruim binnen de financiële ratio’s zoals vastgelegd in de kredietovereenkomsten. De net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,4 en de interest coverage ratio op 8,5. 

Het aantal personeelsleden in vaste dienst (FTE) per 30 juni 2010 bedroeg 3.627  (ultimo 2009: 3.564)

  

Ontwikkelingen per solutions-segment  


Telecom Solutions
  


Profiel

Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.  


Kengetallen halfjaarcijfers Telecom Solutions
 

(in mln. € tenzij anders vermeld

 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009

 Verschil in %

 
Omzet

                                 70,3                               74                          -5,1

 
EBITA 1)

                                 5,4                              8,8                        -38,9

 
ROS 1)

                            7,60%                       11,90%                              

1)  Exclusief bijzondere lasten in 2009


De omzet binnen het segment Telecom Solutions daalde in het eerste halfjaar 2010 naar € 70,3 miljoen. De terugval is volledig toe te rekenen aan het eerste kwartaal 2010. In vergelijking met het tweede kwartaal 2009 is de omzet in het tweede kwartaal 2010 stabiel gebleven. De omzet in glasvezelnetwerksystemen en outdoor kopernetwerk-systemen daalde terwijl de omzet in indoor telecomsystemen steeg.
 

De EBITA daalde in het eerste halfjaar 2010 naar € 5,4 miljoen. Deze daling werd veroorzaakt door de lagere omzet en de daarmee samenhangende lagere bezettingsgraad, ontstaan door de strenge winterperiode in het eerste kwartaal. Verder had de waardestijging van de Aziatische valuta en de daarmee samenhangende gestegen inkoopkosten een negatief effect op de EBITA. 

Indoor telecom systems - home networking systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen - Omzetaandeel 5,2% 

De omzet steeg met 10,5% door een toegenomen prioriteit bij consumenten voor opwaardering van randapparatuur voor breedbandaansluitingen. 

Fibre network systems - glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur - Omzetaandeel 6,4% 

De omzet daalde met 14,2%. In de marktsegmenten binnen Europa en Azië waar TKH opereert daalde de vraag in het eerste halfjaar ook met ongeveer 14%. Enerzijds daalde de vraag door de strenge winterperiode in het eerste kwartaal 2010, waardoor de installatie van de netwerken stagneerde. Anderzijds werd de uitrol van een aantal projecten nog belemmerd door beperkte financieringsruimte bij onze klanten. 

Copper network systems - koperkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur - Omzetaandeel 5,1% 

De omzet daalde met 6,1%, voornamelijk het gevolg van de winterperiode in het eerste kwartaal 2010. Er vond in het tweede kwartaal 2010 een beperkt herstel plaats van het onderhoudsinvesteringsniveau in de knooppunten van de netwerken.  

Building Solutions 


Profiel
 

Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden voor de zorg- en security-sector. De kennis concentreert zich op connectivity systemen in samenhang met efficiency-oplossingen voor het verkorten van de doorlooptijd van het realiseren van installaties binnen gebouwen. Daarnaast wordt gefocust op intelligente video-, intercom- en toegangscontrolesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder ouderenzorg, parkeren en beveiliging van gebouwen en terreinen.  


Kengetallen halfjaarcijfers Building Solutions

(in mln. € tenzij anders vermeld) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 Verschil in %


Omzet

                                    160,3                                        134,4                                19,3

EBITA 1)
                             
11,1
                           
4,7
                     
136,8

ROS 1)
                            6,90%                        
3,50%
 

1)  Exclusief bijzondere lasten in 2009

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg in het eerste halfjaar naar € 160,3 miljoen. Door grondstofprijseffecten steeg de omzet met 7,4%. De omzetstijging werd gerealiseerd in een terughoudende markt en kwam voornamelijk tot stand door de innovaties binnen dit segment. 

De EBITA steeg naar € 11,1 miljoen. Alle sub-segmenten lieten door de toegenomen omzet een groei van het resultaat zien, ondanks het feit dat het kostenniveau in verband met voorinvesteringen voor product- en marktontwikkeling op een relatief hoog niveau lag. De in 2009 ingezette efficiencymaatregelen droegen significant bij aan de groei van het resultaat. 

Building technologies - energiezuinige licht- en lichtschakelsystemen, energiebeheersystemen, zorgsystemen, gestructureerde bekabelingsystemen - Omzetaandeel 8,5% 

De omzet steeg met 9,5%. De toename van de omzet werd gedreven door de innovaties op het gebied van domotica-oplossingen en lichtsystemen voor het verlagen van het energieverbruik evenals efficiency-oplossingen voor bekabelingsystemen binnen gebouwen voor energie- en datacommunicatietoepassingen. De investeringen voor product- en marktontwikkeling van het building technologies-portfolio werden verhoogd. 

Security systems - systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamerintegratie - Omzetaandeel 9,9% 

De omzet steeg met 8,6%, ondanks het feit dat vorig jaar een aantal grote projecten werd uitgeleverd in het eerste halfjaar. Ook hier werden veel investeringen in de vorm van uitbreiding van de commerciële organisatie gedaan om de marktpenetratie binnen Europa en Azië verder uit te breiden. 

Connectivity systems – speciaalkabel,  connectivity componenten en systemen voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, solar- en windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten - Omzetaandeel 19,7% 

De omzet steeg met 30,9%. De gestegen grondstofprijzen hadden een positief effect van circa 15% op de omzet. In tegenstelling tot vorig jaar investeerden klanten weer in voorraadopbouw in plaats van afbouw van voorraden om hiermee in te spelen op de steeds kortere doorlooptijden van projecten. Er werd een sterke groei gerealiseerd in infrastructuurprojecten en kabelsystemen voor solar-toepassingen. 

Industrial Solutions 


Profiel

Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play"-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden. 


Kengetallen halfjaarcijfers Industrial Solutions
 

(in mln. € tenzij anders vermeld)
1e halfjaar 2010
1e halfjaar 2009
Verschil in %

Omzet
                               190                           145,1                                31

EBITA 1)
18,3 4,2 338,8

ROS 1)
9,60% 2,90%  

1)  Exclusief bijzondere lasten in 2009 

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg in het eerste halfjaar naar  € 190,0 miljoen. Door grondstofprijseffecten steeg de omzet met 8,2%. Het investeringsniveau voor kapitaalgoederen nam duidelijk toe, waardoor de omzet in dit segment belangrijk kon toenemen. De innovaties hadden eveneens een positieve bijdrage in de groei. Het hoge niveau van de orderintake in het eerste kwartaal 2010 zette zich door in het tweede kwartaal 2010. 

De EBITA steeg naar € 18,3 miljoen door onder meer de sterke toename van de omzet. De in 2009 doorgevoerde reductie van overheadkosten en het terugbrengen van het portfolio binnen het sub-segment manufacturing systems hebben een belangrijke bijdrage gehad aan de sterk verbeterde marge. 

Connectivity systems - speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, de robot-, de automotive en machinebouwindustrie - Omzetaandeel 24,0% 

De omzet in kabelsystemen en speciaalkabel steeg met 24,3%. De investerings-bereidheid herstelde zich grotendeels en de trend om meer activiteiten uit te besteden in de vorm van complete modules en systemen neemt weer toe. Met name de omzet aan de robotindustrie en de machinebouwsector liet een sterk herstel zien. 

Manufacturing systems - geavanceerde bandenbouwproductiesystemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, producthandlingsystemen en machinebesturingssystemen - Omzetaandeel 21,2% 

De omzet steeg met 39,4%. Dit als gevolg van de fors gestegen orderintake sedert het vierde kwartaal 2009. In de bandenbouwindustrie namen, door meer financieringsruimte en een aangetrokken eindmarkt, de investeringen in efficiencyverbeteringen en uitbreiding van productiecapaciteit verder toe. Met name Azië had een grote bijdrage in de omzetstijging. Door onze innovatieve oplossingen werd de marktpositionering versterkt en nam de prioriteit voor investeringen bij de klant toe. 

Vooruitzichten


De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar voor de marktsegmenten waarin TKH opereert laten een wisselend beeld zien.  Binnen Telecom Solutions is de orderportefeuille de afgelopen maanden toegenomen en zijn er tekenen dat er minder beperkingen zijn ten aanzien van de financiering van nieuwe projecten voor de aanleg van glasvezelnetwerken. De investeringen voor onderhoud van kopertelecomnetwerken liggen nog op een laag niveau. 

Binnen Building Solutions wordt verwacht dat de investeringen in de utiliteitssector binnen Europa verder zullen afnemen. Daartegenover staat dat de innovaties in de TKH-groep op het gebied van security- en energiezuinige systemen perspectief hebben voor marktaandeelgroei en dat er enkele marktsegmenten zijn die groei laten zien waaronder de markt voor infrastructuurprojecten en de markt voor alternatieve energieopwekking.  

Binnen Industrial Solutions is de orderintake op een hoog niveau binnen alle marktsegmenten waarin TKH opereert. De orderportefeuille is goed gevuld, waarmee de bezettingsgraad in het tweede halfjaar een stijgende trend laat zien.  De gestegen waarde van de Aziatische valuta en de gestegen grondstofprijzen hebben een drukkend effect op de marge in het tweede halfjaar. 

Per saldo verwacht TKH, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, dat over geheel 2010 een nettowinst voor amortisatie tussen € 34 en € 38 miljoen gerealiseerd zal worden. 


Voor het volledige persbericht, inclusief de financiële overzichten en de PowerPoint presentatie verwijzen wij naar bijgevoegde PDF-bestanden