U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2009 / Voorraadafbouw door klanten heeft sterk negatief effect op resultaat TKH in 1e kwartaal 2009

Voorraadafbouw door klanten heeft sterk negatief effect op resultaat TKH in 1e kwartaal 2009

Trading Update Q1 2009: voorraadafbouw door klanten heeft sterk negatief effect op resultaat TKH in 1e kwartaal 2009
  • Daling omzet eerste kwartaal 2009 met 26,1% naar € 188,5 miljoen, waarvan 7,3% door gedaalde grondstofprijzen.
  • Daling EBITA eerste kwartaal 2009 met 72,6% naar € 5,5 miljoen.
  • Voorraadafbouw door klanten  en strengere winterperiode hadden sterk negatieve invloed op omzet en resultaat in januari en februari.
  • Kostenbesparing en stijging toegevoegde waarde leiden tot verbetering van het resultaat in maart.

 

Kengetallen
(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

Q1 2009

Q1 2008

Verschil in %

Omzet

      188,5

         255,2

- 26,1

EBITA

          5,5

           20,1

-72,6

Nettowinst voor amortisatie

          1,9

           12,1

            -84,3

Nettowinst

          1,1

           11,5

-90,8

ROS (in %)

          2,9

             7,9

 


Alexander van der Lof, CEO TKH:
"De wereldwijde economische crisis heeft een duidelijke impact op de markten waarin TKH opereert. Het uitstel in leveringen als gevolg van het lagere activiteitenniveau evenals de voorraadafbouw bij onze klanten hebben een grote invloed op de omzet en het resultaat van TKH. Vanaf maart was een resultaatverbetering zichtbaar doordat het voorraadniveau bij klanten zich stabiliseerde. Daarnaast werden de effecten van de maatregelen om de organisatie aan te passen aan de marktomstandigheden zichtbaar met gerealiseerde kostenbesparingen van ruim € 6 miljoen in het eerste kwartaal. De komende maanden zal er een verdere focus zijn op kostenbesparingen, waarbij wij uiteraard innovaties en nieuwe marktposities niet uit het oog zullen verliezen.”
  

Ontwikkelingen eerste kwartaal


De omzet in het eerste kwartaal 2009 daalde met 26,1%. De omzetdaling gecorrigeerd voor de effecten van de gedaalde grondstofprijzen bedroeg 18,8%. De daling werd voor 2,8% gecompenseerd door de in 2008 geacquireerde bedrijven Keyprocessor, AVO Techniek en VDG Security. De omzetdaling werd gerealiseerd in alle drie business-segmenten, waarbij de daling in het segment Telecom Solutions beperkt was. De invloed van de strengere winter had een duidelijk effect op de lagere uitleveringen in de eerste maanden van het jaar in de segmenten Telecom en Building Solutions. Daarnaast was in de segmenten Building en Industrial Solutions vooral de invloed van voorraadafbouw bij klanten merkbaar. Vanaf maart normaliseerden de voornoemde effecten zich, waardoor de omzet in maart steeg ten opzichte van januari en februari. Met name door de omzetdaling en het daarmee wegvallen van de kostendekking daalde de EBITA met 72,6% van € 20,1 miljoen in het eerste kwartaal 2008 naar € 5,5 miljoen in het eerste kwartaal 2009. In deze teruggang van de EBITA in het eerste kwartaal 2009 is een negatief effect van € 2,2 miljoen begrepen vanwege de sinds het vierde kwartaal 2008 gedaalde grondstofprijzen. In maart verbeterde de EBITA door de effecten van de gerealiseerde kostenbesparingen en de stijging van de omzet ten opzichte van januari en februari. De kostendaling in het eerste kwartaal 2009 ten opzichte van het vierde kwartaal 2008 bedroeg € 6 miljoen. Alle drie solutions-segmenten realiseerden in het eerste kwartaal 2009 een positieve EBITA. In procenten van de omzet daalde de EBITA (ROS) naar 2,9% (Q1 2008: 7,9%).De nettowinst daalde met 90,8% van € 11,5 miljoen in het eerste kwartaal 2008 naar € 1,1 miljoen in het eerste kwartaal 2009.De in maart 2009 reeds aangekondigde doelstelling van  afbouw van de schuldpositie met tenminste € 50 miljoen per jaareinde, voornamelijk door werkkapitaalreductie en een gereduceerd investeringsniveau, loopt volgens plan. Om de kosten beter in lijn te brengen met de lagere omzet en vanwege een herstructurering binnen de business-segmenten Building en Industrial Solutions zal TKH in 2009 een bijzondere last nemen van naar verwachting € 15 miljoen. De belangrijkste maatregelen worden getroffen binnen het segment manufacturing systems. Het portfolio van systemen zal worden teruggebracht hetgeen een impairment tot gevolg zal hebben. In dit kader zullen de productielocaties van het segment manufacturing systems  worden geconcentreerd in Nederland en China. De totale herstructureringsmaatregelen zullen de kosten met € 25 miljoen per jaar reduceren.Ontwikkelingen per business segmentTelecom Solutions

Telecom Solutions


Binnen de Telecom Solutions was de daling van de omzet beperkt en vooral het gevolg van de strengere vorstperiode, waardoor de aanleg van netwerken werd belemmerd en daarmee de uitlevering van systemen en componenten voor glasvezel- en koper-netwerken. De  vraag naar glasvezel nam vanaf februari toe, waarbij met name in Azië een stijging van de vraag aan de orde was. De omzet in het segment indoor telecom systems daalde licht door lagere bestedingen van consumenten. De marge binnen Telecom Solutions (ROS) daalde licht door de gestegen kosten van grondstoffen en componenten vanwege de waardestijging van de Aziatische valuta sedert  het vierde kwartaal 2008. Building Solutions

Building Solutions


Binnen Building Solutions was er sprake van een sterke groei van de omzet van het segment security-oplossingen. In het segment connectivity systems was een belangrijke daling van de omzet aan de orde mede door effecten van voorraadafbouw bij klanten. Gezien het relatief grote aandeel activiteiten in het segment connectivity systems op het gebied van infrastructuurprojecten had de strengere vorstperiode een duidelijke impact op de omzetdaling in dit segment. De daling van de omzet in het segment building technologies was beperkt doordat binnen dit segment vooral ingezet word op trends zoals energiebesparing en kostenbesparingen in de zorgsector, waar TKH een aantal interessante innovaties heeft. De marge (ROS) binnen Building Solutions daalde fors door de omzetdaling en daarmee weggevallen kostendekking. Vanaf maart werden de effecten van de genomen kostenbesparingsmaatregelen zichtbaar. Industrial Solutions

Industrial Solutions


Binnen de Industrial Solutions daalde de omzet van zowel connectivity systems als manufacturing systems. In het segment connectivity systems was duidelijk merkbaar dat door klanten werd ingezet op reductie van voorraden. Daarnaast verminderde de vraag van machinebouwers, een belangrijke afzetcategorie van het segment connectivity systems, doordat deze klanten werden geconfronteerd met uitgestelde leveringen en een verminderde vraag. Bij de productieactiviteiten in Duitsland en Italië is vanaf maart werktijdverkorting doorgevoerd waarmee de capaciteit is aangepast aan de huidige omstandigheden.Binnen manufacturing systems daalde de omzet sterk door uitstel van leveringen in het onderdeel bandenbouwsystemen. Door de moeilijke financiële situatie bij veel bandenbouwfabrikanten werd binnen deze industrietak sterk gestuurd op het maximaliseren van de kasstroom, waardoor vele verzoeken binnenkwamen voor uitstel van leveringen en de orderintake op een laag niveau lag. Door aanpassing van de productiecapaciteit door werktijdverkorting en afbouw van tijdelijk personeel zijn de kosten vanaf maart beter in lijn gebracht met de te verwachten bezettingsgraad voor dit jaar.

De marge (ROS) binnen Industrial Solutions daalde door de omzetdaling en de daarmee weggevallen kostendekking fors.Bij de publicatie in maart 2009  van de jaarcijfers 2008, heeft TKH geen mededeling gedaan omtrent de verwachting van het resultaat voor 2009. In lijn met eerdere jaren streeft TKH ernaar om bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers in augustus 2009 een  prognose voor het gehele jaar af te geven. Haaksbergen, 28 april 2009Raad van Bestuur

 

Het volledige persbericht in PDF-formaat kunt u hiernaast downloaden