U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2009 / Jaarcijfers 2008

Jaarcijfers 2008

Nettowinst TKH 2008 € 50,3 miljoen
  • Stijging omzet met 19,0% naar € 997,0 miljoen, waarvan 6,1% autonoom.
  • EBITA stijgt met 21,7% naar € 80,2 miljoen.
  • Stijging nettowinst voor amortisatie en bijzondere belastingbate met 22,4% naar € 51,1 miljoen.
  • Nettowinst ad € 50,3 miljoen in lijn met verwachting (€ 48 - € 50 miljoen).
  • Hoog omzetaandeel innovaties van 21% is wederom groeimotor TKH.
  • Marktomstandigheden vanaf november 2008 sterk veranderd.
  • Exclusief eenmalige effecten was EBITA in Q4 2008 gelijk aan EBITA Q4  2007.
  • Dividendvoorstel € 0,66 per (certificaat van) gewoon aandeel.  
      

Kengetallen jaarcijfers

(in mln. € tenzij anders vermeld)

2008

       2007

Verschil in %

Omzet

         997,0

      837,8

   +   19,0

EBITA

           80,2

        65,9

    +   21,7

 Nettowinst

  50,3

 44,8

 +   12,4

Nettowinst voor amortisatie en belasting bate

          51,1

        41,8

   +   22,4

Nettowinst per gewoon aandeel (in €)

           1,43

        1,30

       +      9,3

Solvabiliteit

        40,7%

     40,2%

 

ROS 

          8,0%

       7,9%

 

ROCE

17,2%

15,5%

 

Dividendvoorstel (in €)

           0,66

0,66

 


Alexander van der Lof, CEO van TKH:
“De in het vierde kwartaal verder verslechterende marktomstandigheden hebben ook invloed gehad op de activiteiten van TKH. Deze verslechterende marktomstandigheden zullen ook de komende tijd aanhouden en TKH zal haar organisatie daar waar nodig hierop aanpassen. TKH’s strategie om haar activiteiten in meerdere product-/marktcombinaties te positioneren, geeft TKH een goede uitgangspositie en beperkt risico’s. In een aantal segmenten biedt deze strategie TKH groeikansen, waar wij met onze sterke financiële positie op in kunnen spelen. Hiermee zullen we onze solide marktposities de komende jaren verder kunnen versterken.”
 

Financiële gang van zaken


De omzet is in 2008 met € 159,2 miljoen gestegen (+ 19,0%) naar € 997,0 miljoen (2007: € 837,8 miljoen). De autonome omzetgroei kwam uit op 6,1%. Gecorrigeerd voor de effecten van de in het vierde kwartaal ingezette sterke koperprijsdaling bedroeg deze autonome groei 8,2%. De overige groei werd gerealiseerd door de bedrijven die sinds medio 2007 geacquireerd werden: CAE, NET, Pantaflex, SecurityWorks, Keyprocessor, AVO Techniek en VDG Security. Deze acquisities droegen 12,9% bij aan de omzetgroei. Alledrie businesssegmenten (Telecom, Building en Industrial Solutions) lieten omzetgroei zien, waarvan de Building Solutions met 22,1% de sterkste stijging realiseerde. De verdeling van de omzet naar solutions was als volgt: Telecom Solutions 18,1%, Building Solutions 33,6% en Industrial Solutions 48,3%.

De brutomarge in procenten van de omzet steeg ondanks de negatieve effecten van de koperprijsdaling in het vierde kwartaal licht van 36,9% in 2007 naar 37,1% in 2008. Door een goede kostenbeheersing en efficiencyverbeteringen bleef de stijging van de bedrijfskosten exclusief amortisatie met 18,7% achter bij de omzetgroei.

De afschrijvingen lagen met € 16,8 miljoen (exclusief gedeeltelijke terugname van de impairment op telecom-activa) boven het niveau van 2007 (2007: € 12,4 miljoen) als gevolg van het hogere investeringsniveau in de afgelopen twee jaar.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie (EBITA) steeg met 21,7% van € 65,9 miljoen in 2007 naar € 80,2 miljoen in 2008. De uitzonderlijke koperprijsdaling had een negatief effect op het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal van € 12 miljoen. Daartegenover stond een éénmalige bate in dat kwartaal voor het gedeeltelijk terugnemen van de impairment op telecom-activa van € 4,0 miljoen. De groei van de EBITA gecorrigeerd voor deze effecten bedroeg 33,8%, waarvan 15,7% autonoom werd gerealiseerd. Alledrie businesssegmenten hadden een belangrijke bijdrage in de winstgroei.

De amortisatielast steeg in 2008 naar € 7,0 miljoen (2007: € 3,0 miljoen), met name als gevolg van de acquisities sinds medio 2007.

De financiële baten en lasten stegen van € 6,2 miljoen in 2007 naar € 7,8 miljoen in 2008. Deze stijging was voornamelijk het gevolg van hogere financieringslasten ad € 3,3 miljoen uit hoofde van de gemiddelde toename van de bankschulden in 2008 als gevolg van investeringen en acquisities. Dit werd deels gecompenseerd door een positief valuta-effect van € 1,6 miljoen. De belastingdruk steeg naar 22,9% (2007: 21,7%). De belastingdruk werd in 2008 positief beïnvloed voor € 2,5 miljoen (2007: € 4,1 miljoen) in verband met de afwikkeling van vennootschapsbelastingaangiftes uit voorgaande jaren. Genormaliseerd bedroeg de belastingdruk in 2008 26,8% (2007: 28,9%).

De nettowinst voor amortisatie en bijzondere belastingbate in 2008 bedroeg € 51,1 miljoen, een stijging van 22,4% ten opzichte van 2007 (2007: € 41,8 miljoen). De nettowinst over 2008 steeg naar € 50,3 miljoen, een stijging van 12,4% ten opzichte van 2007 (2007: € 44,8 miljoen). De winst per aandeel bedroeg € 1,43 (2007: € 1,30).

De kasstroom uit operationele activiteiten steeg sterk naar € 53,4 miljoen (2007: € 37,7 miljoen).

De netto-bankschulden namen ten opzichte van ultimo 2007 toe met € 21,8 miljoen, voornamelijk als gevolg van investeringen en acquisities. Doordat bestedingen van klanten in het vierde kwartaal sterk afnamen doordat zij hun voorraden afbouwden daalde het werkkapitaal minder sterk dan over de voorgaande kwartalen. Over geheel 2008 daalde het werkkapitaal in procenten van de omzet naar 19,1% (2007: 20,9%). De solvabiliteit steeg licht naar 40,7% (2007: 40,2%). TKH opereert ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s.

Het aantal personeelsleden (FTE) ultimo 2008 bedroeg 3.882 (2007: 3.577). De toename was voor 143 FTE het gevolg van acquisities.

Voortgang realisatie doelstellingen en uitvoering strategie


Opnieuw is er belangrijke voortgang geboekt in de ontwikkeling van de TKH-groep. Dit vertaalt zich in de gerealiseerde financiële ratio’s. Met een ROS van 8,0% in 2008 is de doelstelling die voor de ROS voor 2009 gesteld was reeds in 2008 gehaald. Gecorrigeerd voor eenmalige effecten komt de ROS met 8,7% zelfs aan de bovenkant van de bandbreedte van 8 a 9% uit. Ook de ROCE heeft in 2008 met 17,2% een duidelijke verbetering laten zien (2007: 15,5%). Wanneer gecorrigeerd wordt voor eenmalige effecten is ook hier de doelstelling voor 2009 reeds in 2008 behaald.

De verschuiving naar activiteiten met meer toegevoegde waarde en dus een hoger margepotentieel, gecombineerd met het toenemende aandeel van activiteiten dat boven het huidige gemiddelde presteert, geeft TKH het vertrouwen de lange termijn ROS-doelstelling naar boven bij te stellen tot een bandbreedte van 9 à 10%. Gezien de huidige onzekere economische omstandigheden wordt vooralsnog geen specifieke termijn aangegeven waarop deze lange termijn doelstelling gerealiseerd zal worden. Voor de ROCE is de lange termijn doelstelling een bandbreedte van 18 à 20%.

Het hoge innovatieaandeel in de omzet over 2008 van 21,0%  (2007: 25,2%) bewijst opnieuw het succes van de TKH-groep. De innovaties zijn een belangrijke motor voor autonome groei van de TKH-groep.

De acquisities hebben in 2008 sterk bijgedragen aan de groei van omzet en resultaat in de TKH groep. Het in 2007 geacquireerde CAE voldoet aan de verwachtingen en heeft met de toegang tot het totale TKH-portfolio en haar capaciteit om markten te ontwikkelen een goed toekomstperspectief. Voor de komende jaren zal TKH zich meer richten op autonome groei. Naast het aan bestaande vestigingen toevoegen van beschikbare technologieën uit het portfolio, zullen nieuwe vestigingen opgezet worden om dit portfolio in nieuwe markten te positioneren.

Segmentatie solutions


Sinds 1 januari 2008 rapporteert TKH in een nieuwe structuur gebaseerd op de segmenten Telecom, Building en Industrial Solutions. Vanaf 2003 is naar deze nieuwe structuur toegewerkt. TKH heeft in haar strategie de solutions centraal gesteld en zich ontwikkeld tot een systeemleverancier waarbij ICT en elektrotechniek de basistechnologieën zijn. TKH voegt in haar oplossingen waarde toe in de vorm van engineering, assemblage en systeemintegratie. Hierbij wordt ruim 70% van de kapitaalintensieve productie van componenten uitbesteed aan derden. In de afgelopen jaren is TKH daarmee getransformeerd naar een technologiebedrijf met een zeer hoog aandeel innovaties.

De afronding van de nieuwe rapportagestructuur en implementatie van de solutions-organisatie heeft in 2008 een extra impuls gegeven aan de positionering van de verschillende product-/marktcombinaties. De winstgevendheid per solutions-segment is verder verbeterd door de samenhang van de activiteiten beter te benutten. 

Ontwikkelingen per businesssegment


Telecom Solutions

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 16,1% van € 155,6 miljoen in 2007 naar € 180,6 miljoen in 2008. Hiervan werd € 14,3 miljoen gerealiseerd door de acquisitie van CAE in Frankrijk. Autonoom steeg de omzet met 6,9%. De marktgroei voor glasvezelsystemen en indoor telecomsystemen ontwikkelde zich in het tweede halfjaar positief. Door verschuiving van prioriteiten in investeringen van koper- naar glasvezelnetwerken daalde de omzet in het segment kopernetwerken. De groei in het segment glasvezelsystemen kon deze daling ruimschoots compenseren.

De EBITA steeg met 44,9% van € 18,6 miljoen in 2007 naar € 27,0 miljoen in 2008. Efficiencyverbeteringen en een groter aandeel hoogwaardige systemen hadden een positief effect op de groei van de EBITA. Tengevolge van een gedeeltelijke terugname van een eerder genomen impairment op een deel van de telecom-activa, werd een bijzondere bate gerealiseerd van € 4,0 miljoen. De EBITA voor de bijzondere bate steeg met 23,4% naar € 23,0 miljoen in 2008.  De marge stond in het vierde kwartaal onder druk vanwege de sterk gestegen waarde van Aziatische valuta’s doordat een groot deel van de productiekosten in Azië wordt gerealiseerd.

De marge (ROS) steeg van 12,0% in 2007 naar 15,0% in 2008, inclusief de bijzondere bate van € 4 miljoen.  De ROS voor bijzondere bate bedroeg 12,7%.

Indoor telecom systems
De behoefte aan verdere upgrading van netwerken had een positieve invloed op de vervangingsvraag naar randapparatuur en infrastructuur, wat zich vertaalde in een stijging van de omzet, met name in Frankrijk en Duitsland. De belangstelling voor de IPTV-oplossingen nam verder toe, wat resulteerde in een aantal interessante opdrachten. Daarnaast werd een nieuwe oplossing ontwikkeld voor kleinschalige toepassingen in de hospitalitymarkt en de zorgsector. De activiteiten voor dect telefoons werden grotendeels afgebouwd.

Fibre network systems
De wereldmarkt voor glasvezel liet in 2008 een groei zien van ongeveer 11%. In vergelijking met voorgaande jaren vlakte de groei wel wat af. Europa, de belangrijkste markt voor TKH in dit segment, liet met 20% een hogere groei zien dan de wereldmarktgroei, waardoor de omzet verder kon groeien. In Scandinavië en Centraal- en Oost-Europa werden door de TKH-groep nieuwe posities in dit segment ingenomen. Met de acquisitie van CAE werd ook in Frankrijk een start gemaakt met het positioneren van de TKH-oplossingen.

De bezettingsgraad in de glasvezel- en glasvezelkabelproductie is verder toegenomen.

Copper network systems
De investeringen binnen Europa in kopernetwerken liepen verder terug en zijn steeds meer gericht op reparatie en onderhoud van deze netwerken. Een aantal telecom-operators onderzoekt de mogelijkheden om het bestaande netwerk op te waarderen als alternatief voor glasvezel. TKH speelt hierop in met haar innovatieve oplossingen. De autonome omzet daalde in lijn met de markt met ongeveer 5%. In Polen en Frankrijk kon de omzet wel groeien. 

Building Solutions


De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 22,1% van € 274,7 miljoen in 2007 naar € 335,3 miljoen in 2008. De autonome omzetstijging na koperprijscorrectie bedroeg 4,8%. De acquisities CAE, NET, SecurityWorks, Keyprocessor en VDG realiseerden gezamenlijk een groei van 20,5%.

De marktomstandigheden in het tweede halfjaar lieten een duidelijke verslechtering zien waardoor de autonome groei in het tweede halfjaar nihil was, terwijl deze in het eerste halfjaar nog ruim 10% was. De markt veranderde met name in het vierde kwartaal doordat veel klanten hun voorraden sterk afbouwden. De omzet in het connectivity segment daalde in het tweede halfjaar met ongeveer 5%. Daartegenover lieten het security-segment en het segment building technologies wel een duidelijke groei zien in het tweede halfjaar.

De EBITA steeg met 22,9% van € 22,1 miljoen in 2007 naar € 27,1 miljoen in 2008. De EBITA werd in het vierde kwartaal met € 4 miljoen negatief beïnvloed door de effecten van de sterk gedaalde koperprijs. Het building technology- en security-portfolio had hierbij een bovengemiddelde bijdrage aan de groei van de winst.

De marge (ROS) steeg van 8,0% in 2007 naar 8,1% in 2008. Gecorrigeerd voor het koperprijseffect steeg de ROS naar 9,0%. 

Building technologies
De omzet in building technologies ontwikkelde zich positief. De vele innovaties in dit segment maakten het mogelijk om in de afzwakkende markt marktaandeel te winnen, waardoor de omzet onder verslechterende marktomstandigheden bleef groeien.

Gedurende 2008 werden kosten gemaakt om de marktontwikkeling van de zorginnovaties te versnellen. De omzet in gestructureerde bekabelingsystemen liet een gezonde groei zien. Flexibele installatie en reductie van installatiekosten leiden tot meer complete systemen en oplossingen. Daarnaast had de toenemende behoefte aan domotica-oplossingen, onder meer gericht op verlaging van energieverbruik, een positief effect op de groei. 

Security systems
In 2008 groeide het aandeel van dit segment, ondanks de sterke stijging van de totale omzet van TKH, van 5% naar ruim 7%. Hiermee is TKH op weg naar het gestelde doel van een omzetdeel van tenminste 20% voor het security segment in de totaalomzet van TKH in 2012. De markt voor security-oplossingen groeit, enerzijds door de maatschappelijke behoefte aan een steeds veiliger omgeving en anderzijds door de behoefte om de efficiency in de veiligheidssector verder te verhogen. Het marktaandeel van TKH is toegenomen, ondermeer door de onderscheidende technologie op het gebied van videoanalyse en het aanbod van geïntegreerde “state of the art” security-oplossingen. Ook de acquisities droegen bij aan de groei. De overname van Keyprocessor en VDG Security zijn een goede aanvulling op de aanwezige technologiebouwstenen binnen de TKH-groep. Mede hierdoor werd de eigen organisatie versneld uitgebouwd om internationaal verder te kunnen groeien en nieuwe posities in te kunnen nemen. In Duitsland wordt een ‘TKH Security Duitsland’-vestiging opgezet en ook in andere landen zal TKH zich met nieuwe vestigingen richten op een verdere penetratie in de security-markt.

Connectivity systems
De marge in dit segment verbeterde sterk door een verdere verschuiving naar systemen en kabels met een hogere toegevoegde waarde. De gedaalde koperprijs en de afbouw van voorraden door klanten in het vierde kwartaal hadden echter een duidelijke impact op de groei. Ondanks het feit dat de orderportefeuilles in de belangrijkste marktsegmenten waarin TKH opereert, nog goed gevuld zijn, zwakte de groei in het tweede halfjaar sterk af.

In de markt voor energiekabel in Nederland, het belangrijkste afzetgebied van TKH voor deze systemen, steeg de vraag, maar was duidelijk merkbaar dat de capaciteit aan de aanbodzijde ook fors was toegenomen.

Industrial Solutions 


De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg met 18,1% van € 407,6 miljoen naar € 481,2 miljoen in 2008. De autonome omzetgroei voor geheel 2008 na koperprijscorrectie bedroeg 11,0%. Ook in de tweede helft van 2008 lag de autonome groei met 10,2% op een hoog niveau. Met name het segment manufacturing systems droeg sterk bij aan deze autonome groei. De groei in het segment connectivity systems vlakte in het vierde kwartaal af doordat eindklanten in de machinebouw- en robotsector voorraden afbouwden en het investeringsniveau daalde. De groei door de acquisities van CAE, Pantaflex en AVO Techniek bedroeg 9,3%.

De EBITA steeg met 4,5% van € 33,1 miljoen in 2007 naar € 34,6 miljoen in 2008. Gecorrigeerd voor de effecten van de sterk gedaalde koperprijs groeide de EBITA in 2008 met 28,6% en in het tweede halfjaar met 9,3%. Manufacturing systems had een belangrijke bijdrage in deze resultaatverbetering, doordat het kostenniveau en de marge zich in 2008 normaliseerde. In 2007 lag het kostenniveau zeer hoog als gevolg van hoge prototyping-kosten voor de ontwikkelde innovaties, terwijl dat in 2008 weer een normaal niveau bereikte.

De marge (ROS) daalde van 8,1% in 2007 naar 7,2% in 2008. Gecorrigeerd voor het koperprijseffect steeg de marge naar 8,7%.

Connectivity systems
De industriële markt ontwikkelde zich voor TKH in de eerste negen maanden positief, maar vanaf het vierde kwartaal kwam een duidelijke omslag. TKH wist wel marktaandeel te winnen doordat de autonome groei hoger was dan de groei van de markt. In het vierde kwartaal werd door veel klanten sterk de rem gezet op voorraden en investeringen. Met name de aan de auto-industrie toeleverende robotindustrie werd geraakt. Ook de machinebouwsector bestelde de laatste maanden van het jaar aanzienlijk minder ten opzichte van de maanden daarvoor. Daarentegen werden in de medische sector de investeringen op een hoog niveau gecontinueerd en waren de ontwikkelingen voor TKH positief.

De nieuw opgezette fabriek in Forst in Duitsland werd gedurende de tweede helft van 2008 verder in bedrijf genomen. De nieuw geïnstalleerde productielijnen maakt het mogelijk om de productiviteit naar hogere niveaus te brengen en tegelijkertijd het kwaliteitsniveau en de innovatiegraad te verbeteren.

Manufacturing systems
De orderintake lag in de eerste negen maanden op een recordhoogte. Met name het onderdeel bandenbouwsystemen, goed voor 70% van de omzet in het segment manufacturing systems, presteerde hierbij zeer goed met een orderintake van ruim € 150 miljoen in de eerste negen maanden. Dit was een stijging van ruim 40% ten opzichte van dezelfde periode in 2007. De prioriteit bij onze klanten lag daarmee vooral op efficiencyinvesteringen, om daarmee de druk op marges die ontstaan is door de in de afgelopen 12 maanden veranderende marktomstandigheden op te kunnen vangen. Vanaf november kwam hierin een duidelijke kentering doordat de prioriteit bij een groot aantal klanten werd verschoven naar cash management en investeringen ingrijpend werden gereduceerd. Hierdoor werden leveringen uitgesteld. Tegelijkertijd werden ook projecten uitgesteld, waardoor de orderintake in het vierde kwartaal op een laag niveau kwam te liggen. Aan het einde van het jaar werd het aantal inleenkrachten in het onderdeel bandenbouwsystemen met ruim 75% gereduceerd.

De marge ontwikkelde zich over geheel 2008 positief. Naast het grote aantal in 2007 ontwikkelde innovaties werden ook in 2008 weer een aantal nieuwe systemen geïntroduceerd.

De productiecapaciteit in de Verenigde Staten werd in 2008 volledig afgebouwd. De uitbouw van de capaciteit in China liep voorspoedig en geheel volgens plan.

Dividendvoorstel


Aan de op 28 april 2009 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend van € 0,66 uit te keren per (certificaat van) aandeel (2007: € 0,66). Dit betekent een pay out-ratio van 46,2%. In lijn met het beleid van de afgelopen jaren wordt voorgesteld om het dividend naar keuze in contanten of in aandelen ten laste van de reserves uit te keren. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden één dag na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 19 mei 2009 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 25 mei 2009.

Voordracht benoemingen Raad van Commissarissen


Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 treden de heren H.J. Hazewinkel RA, ir. A. van der Velden en ir. A.J. Driessen af als leden van de Raad van Commissarissen op grond van het geldende rooster van aftreden. De heren Hazewinkel en Van der Velden komen voor herbenoeming in aanmerking. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 zullen de heren Hazewinkel en Van der Velden worden voorgedragen voor herbenoeming. De heer Driessen komt niet voor herbenoeming in aanmerking gezien het verstrijken van de zittingsperiode van 3 keer 4 jaren. De heer drs. Ph. Houben, CEO van Wavin N.V., zal worden voorgedragen als nieuw lid van de Raad van Commissarissen van TKH.


Voor het volledige persbericht, inclusief de financiële overzichten, verwijzen wij naar bijgevoegd PDF bestand.