U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2009 / Halfjaarcijfers 2009 TKH Group NV

Halfjaarcijfers 2009 TKH Group NV

Halfjaarcijfers 2009: resultaatverbetering Q2 ten opzichte van Q1 ondanks toename omzetdaling
 • Daling omzet met 30% naar € 353,5 miljoen, waarvan 4,5% door
  grondstofprijseffect.
 • Omzetdaling binnen Industrial Solutions sterkst met 40%.
 • Daling EBITA voor bijzondere lasten met 68,7% naar € 13,8 miljoen.
 • EBITA voor bijzondere lasten in Q2 verbeterd ten opzichte van Q1 met 51%.
 • Bijzondere last in Q2 voor reorganisaties € 7,2 miljoen.
 • Sterke kostenreductie in Q2 met € 9,3 miljoen.
 • Sterke kasstroom uit operationele activiteiten van € 66 miljoen.
 • Versterking balans door schuldreductie met € 44 miljoen. 
   

Outlook

 • Indien marktomstandigheden niet verder verslechteren, verbetering netto-resultaat voor bijzondere lasten verwacht voor tweede helft 2009. 

 

Kengetallen halfjaarcijfers
(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

  1e halfjaar 2009

1e halfjaar 2008

Verschil in %

Omzet

                           353,5

                            504,8

                      -30,0

EBITA voor bijzondere lasten

13,8

44,1

-68,7

EBITA na bijzondere lasten

6,6

44,1

-85,1

Nettowinst voor amortisatie1) en bijzondere lasten

4,4

27,1

-83,6

Nettowinst

-2,6

25,5

 

Nettowinst per gewoon aandeel in €)

-0,08

0,72

 

Solvabiliteit

43,6%

38,6%

 

ROS voor bijzondere lasten

3,9%

8,7%

 

 

Kengetallen tweede kwartaalcijfers
(in mln. € tenzij anders vermeld) 

 

 Q2 2009

Q2 2008

Verschil in %

Omzet

         165,0

          249,6

              -33,9

EBITA voor bijzondere lasten

8,3

23,9

-65,3

EBITA na bijzondere lasten

1,1

23,9

- 95,6

Nettowinst voor amortisatie1) en bijzondere lasten

2,4

14,8

- 83,5

Nettowinst

-3,7

13,9

 

ROS voor bijzondere lasten

5,0%

9,6%

 

1) Nettowinst voor amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).


Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH:

“Om de moeilijke marktomstandigheden en de daarmee gepaard gaande sterke omzetdaling het hoofd te bieden, heeft TKH drastisch in de kosten gesneden en schulden gereduceerd. Herstel van winstgevendheid heeft de hoogste prioriteit, waarbij we onze innovatiekracht niet uit het oog verliezen. Ook in deze tijden komt 18,5% van onze omzet uit nieuwe producten. Wij zijn ervan overtuigd dat door de huidige economische situatie kansen ontstaan waarop wij met onze innovatiekracht goed kunnen inspelen.”  

Financiële gang van zaken


De omzet is in het eerste halfjaar 2009 met € 151,3 miljoen gedaald (-30,0%) naar € 353,5 miljoen (H1 2008: € 504,8 miljoen). Van deze daling was 4,5% het gevolg van doorberekende gedaalde grondstofprijzen. De bijdrage in de omzet van de in 2008 geacquireerde bedrijven Keyprocessor, Ithaca, AVO Techniek en VDG Security bedroeg 2,0%. Alledrie solutions-segmenten (Telecom, Building en Industrial Solutions) lieten een daling zien, waarbij Industrial Solutions met 40% het sterkst daalde door uitstel van investeringen bij klanten in de industriële sector. Het aandeel in de omzet van Industrial Solutions daalde hierdoor van 48% naar 41%, terwijl het aandeel Telecom Solutions steeg van 17% naar 21% en Building Solutions van 35% naar 38%. 

De brutomarge in procenten van de omzet steeg van 37,5% naar 41,3%. Deze stijging werd veroorzaakt door de lagere grondstofkosten en een verbeterde mix in activiteiten, waarbij vooral de security-activiteiten een bijdrage hadden in deze stijging. De bedrijfskosten exclusief bijzondere lasten daalden in het eerste halfjaar met € 13,4 miljoen, waarvan € 9,3 miljoen in het tweede kwartaal werd gerealiseerd. Het aantal FTE’s, inclusief tijdelijke krachten, is ten opzichte van ultimo 2008 wereldwijd gedaald met 452. Daarnaast werd in een aantal vestigingen werktijdverkorting doorgevoerd. 

De afschrijvingen lagen met € 8,1 miljoen boven het niveau van de eerste helft van 2008 (H1 2008: € 7,2 miljoen) door de investeringen in 2008 en de gedeeltelijke terugname van de bijzondere waardevermindering op de glasvezelactiviteiten ultimo 2008. 

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa (EBITA) en bijzondere lasten daalde met 68,7% van € 44,1 miljoen in de eerste helft van 2008 naar € 13,8 miljoen in de eerste helft van 2009. 

In het tweede kwartaal 2009 steeg de EBITA voor bijzondere lasten met € 2,8 miljoen (51%) ten opzichte van het eerste kwartaal 2009. De omzet in het tweede kwartaal 2009 daalde echter met € 23,4 miljoen (12,4%) ten opzichte van het eerste kwartaal 2009. In het tweede kwartaal werd, in lijn met het in april voor het hele jaar aangekondigde reorganisatieprogramma van € 15 miljoen, een bijzondere last genomen van € 7,2 miljoen. De belangrijkste maatregelen zijn getroffen binnen het segment Industrial Solutions. Het portfolio van systemen binnen het sub-segment manufacturing systems is verder teruggebracht, en de productielocaties binnen dit sub-segment worden geconcentreerd in Nederland en China. Door deze herstructureringsmaatregelen zullen vanaf 2010 de kosten structureel € 25 miljoen lager zijn, waarvan € 15 miljoen in 2009. Het totale kostenniveau zal in 2009 met circa € 40 miljoen gereduceerd worden. 

De EBITA na bijzondere lasten bedroeg € 6,6 miljoen. 

De ROS (marge op de omzet) voor bijzondere lasten in het tweede kwartaal steeg ten opzichte van het eerste kwartaal van 2,9% naar 5,0%. Alledrie solutions-segmenten lieten over de eerste zes maanden een daling zien van het resultaat, waarbij Industrial Solutions de grootste daling realiseerde. 

De amortisatielast steeg in het eerste halfjaar 2009 naar € 4,3 miljoen (H1 2008: € 3,2 miljoen), met name als gevolg van de acquisities en geactiveerde R&D in de afgelopen 12 maanden. 

De financiële baten en lasten stegen van € 5,4 miljoen in het eerste halfjaar 2008 naar € 5,6 miljoen in het eerste halfjaar 2009. Deze stijging was het gevolg van valuta-effecten. Er was sprake van een belastingbate van € 1,0 miljoen door het negatieve resultaat voor belastingen van € 3,7 miljoen. 

De nettowinst voor amortisatie en exclusief bijzondere lasten over het eerste halfjaar 2009 bedroeg € 4,4 miljoen (H1 2008: € 27,1 miljoen). De nettowinst voor amortisatie en inclusief bijzondere lasten bedroeg € 0,8 miljoen negatief. De nettowinst na amortisatie en bijzondere lasten over het eerste halfjaar 2009 bedroeg € 2,6 miljoen negatief (H1 2008: € 25,5 miljoen). De gewone winst per aandeel bedroeg negatief € 0,08 (H1 2008: € 0,72). 

De netto-bankschulden namen ten opzichte van ultimo 2008 af met € 43,5 miljoen naar € 143,3 miljoen, door een gericht programma voor afbouw van werkkapitaal en beperking van het investeringsniveau. Het werkkapitaal daalde in procenten van de omzet naar 18,3% (H1 2008: 20,4%). De solvabiliteit steeg naar 43,6% (H1 2008: 38,6%). Ondanks het sterk gedaalde resultaat opereert TKH mede door de gereduceerde schuldenlast ruim binnen de financiële ratio’s zoals vastgelegd in de kredietovereenkomsten. De net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 2,5 en de interest coverage ratio op 6,4 (inclusief bijzondere lasten). 

De netto-kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 65,9 miljoen (H1 2008: € 10,5 miljoen), met name als gevolg van een sterk gedaald werkkapitaal. 

Het aantal personeelsleden in vaste dienst (FTE) per 30 juni 2009 bedroeg 3.700. 
  

Ontwikkelingen per solutions-segment 

Telecom Solutions


Profiel
Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk. 


Kengetallen halfjaarcijfers Telecom Solutions
(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

1e halfjaar 2009

1e halfjaar 2008

Verschil in %

Omzet

                      74,0

                      87,9

                - 15,8

EBITA voor bijzondere lasten

8,8

12,3

- 28,4

ROS voor bijzondere lasten

11,9%

14,0%

 


De omzet binnen het segment Telecom Solutions daalde in het eerste halfjaar 2009 naar € 74,0 miljoen. Door lagere grondstofprijzen daalde de omzet met 1,0%. De omzet in glasvezelnetwerksystemen steeg licht terwijl de omzet in indoor telecom systemen en outdoor kopernetwerksystemen daalde. 

De EBITA voor bijzondere lasten daalde in het eerste halfjaar 2009 naar € 8,8 miljoen. Door de waardestijging van de Aziatische valuta stegen de inkoopkosten, wat een negatief effect had op het bedrijfsresultaat. Door een reductie van kosten bleef het effect op de marge beperkt. De afschrijvingen stegen in de eerste helft van 2009 als gevolg van de gedeeltelijke terugname van de bijzondere waardevermindering op de glasvezelactiviteiten eind 2008. 

Indoor telecom systems:
home networking systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen 

De omzet daalde met 24,8% als gevolg van een lager bestedingsniveau bij consumenten voor opwaardering van randapparatuur voor breedbandaansluitingen. Ook een lager activiteitenniveau in de bouwsector in Europa had een negatieve invloed op de investeringen in dit segment. 

Fibre network systems:
glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur

De omzet nam licht toe met 3,8%. In Europa daalde de vraag met ongeveer 10%, terwijl in China de vraag naar glasvezelsystemen toenam. De investeringsprioriteit voor glasvezelnetwerken nam verder toe, waardoor er een verdere verschuiving van investeringen van kopernetwerken naar glasvezelnetwerken werd gerealiseerd. 

De bezettingsgraad in de glasvezel- en glasvezelkabelproductie lag op een hoog niveau. Een aantal optimalisaties werd doorgevoerd, waarmee de capaciteit met 15% werd verhoogd. De gestegen waarde van de Aziatische valuta leidde tot een stijging van de inkoopkosten, waardoor de marge daalde. 

Copper network systems:
koperkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur 

Doordat telecombedrijven hun investeringenniveaus beperkten en er een verschuiving van investeringen in de richting van glasvezelnetwerken plaatsvond, daalde de omzet in dit segment met 27,3%. Ook het terugdringen van onderhoudsinvesteringen in de knooppunten van de netwerken had een negatieve invloed op de omzet.  

Building Solutions 


Profiel
Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden voor de zorg- en de security-sector. De kennis concentreert zich op connectivity systemen in samenhang met efficiency-oplossingen voor het verkorten van de doorlooptijd van het realiseren van installaties binnen gebouwen. Daarnaast wordt gefocust op intelligente video-, intercom- en toegangscontrolesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder ouderenzorg, parkeren, en beveiliging van gebouwen en terreinen. 


Kengetallen halfjaarcijfers Building Solutions
(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

1e halfjaar 2009

1e halfjaar 2008

Verschil in %

Omzet

                      134,4

                       173,7

           - 22,7

EBITA voor bijzondere lasten

4,7

14,1

- 66,7

ROS voor bijzondere lasten

3,5%

8,1%

 


De omzet binnen het segment Building Solutions daalde in het eerste halfjaar naar € 134,4 miljoen. Door grondstofprijseffecten daalde de omzet met 5,6%. De belangrijkste daling werd gerealiseerd in het connectivity-segment. Het security-segment realiseerde een omzetstijging, mede door de acquisities van Keyprocessor en VDG in 2008. De omzet in het tweede kwartaal 2009 liet een verbetering zien ten opzichte van het eerste kwartaal 2009. 

De EBITA voor bijzondere lasten daalde naar € 4,7 miljoen. Deze daling werd voornamelijk gerealiseerd in de subsegmenten connectivity systems en building technologies. Binnen het subsegment security systems werd een stijging van het resultaat gerealiseerd. 

Building technologies:
energiezuinige licht- en lichtschakelsystemen, energie beheersystemen, zorgsystemen, gestructureerde bekabelingsystemen.

De omzet in building technologies daalde met 19,8%, met name in het segment gestructureerde bekabelingsystemen, door een lager activiteitenniveau in de bouwsector. De toename van de omzet in domotica-oplossingen, onder meer gericht op verlaging van energieverbruik en vergroting van de efficiency in de zorgsector, kon de omzetdaling beperkt compenseren. 

Security systems:
systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamer integratie

De omzet steeg met 10,1%, voornamelijk door de acquisities van Keyprocessor en VDG in 2008. Met de nieuw geopende vestigingen en onderscheidende technologie wist TKH marktaandeel te winnen, wat de gedaalde marktvraag compenseerde. Het aandeel security-systemen in de omzet steeg naar circa 11%. 

Connectivity systems:
speciaalkabel (systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, solar- en windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten

De omzet daalde met 35,5%, met name in het eerste kwartaal door voorraadafbouw bij klanten en de strenge winterperiode. In het tweede kwartaal herstelde de omzet zich deels en werd een beter resultaat gerealiseerd. Doordat een groot deel van de activiteiten in dit segment verbonden zijn aan infrastructurele projecten had de strenge winterperiode een bovengemiddeld effect.  

Industrial Solutions


Profiel
Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play”-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden. 


Kengetallen halfjaarcijfers Industrial Solutions
(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

1e halfjaar 2009

1e halfjaar 200

Verschil in %

Omzet

                        145,1

                     243,2

           - 40,3

EBITA voor bijzondere lasten

4,2

22,7

- 81,6

ROS voor bijzondere lasten

2,9%

9,3%

 


De omzet binnen het segment Industrial Solutions daalde in het eerste halfjaar 2009 naar € 145,1 miljoen. Door grondstofprijseffecten daalde de omzet met 4,9%. De omzetdaling vond bij zowel connectivity systemen als manufacturing systemen plaats. De activiteiten binnen Industrial Solutions zijn sterk gerelateerd aan kapitaalgoederen, met name in de robot-, de machinebouw- en de bandenbouwindustrie. Binnen deze sectoren werd het investeringsniveau drastisch teruggebracht. 

Voor bijzondere lasten daalde de EBITA in de eerste helft van 2009 naar € 4,2 miljoen. Door de zeer sterke en abrupte omzetdaling kon het kostenniveau niet volledig aan het lagere activiteitenniveau worden aangepast, waardoor het effect van de omzetdaling op het resultaat meer dan evenredig was. 

Connectivity systems:
speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, de robot-, de automotive en machinebouwindustrie.

De omzet in kabelsystemen en speciaalkabel daalde met 42,0%. Met name de activiteiten gerelateerd aan de robotindustrie en de machinebouwindustrie in Duitsland werden hard geraakt door het zeer lage investeringsniveau en uitstel van de uitleveringen in deze sectoren. 

Manufacturing systems:
geavanceerde bandenbouwproductie-systemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, producthandlingsystemen en machinebesturingssystemen 

Door uitstel van uitleveringen en een zeer lage orderintake daalde ook hier de omzet substantieel met 38,0%. Met name het onderdeel bandbouwsystemen, goed voor ruim 80% van de activiteiten in dit sub-segment, zag een sterke daling van de uitleveringen en orderintake. De orderintake verbeterde in het tweede kwartaal, maar bleef laag. 

De economische omstandigheden blijven onzeker. Bij TKH heeft het verlagen van het kostenniveau en de verdere afbouw van de schulden een hoge prioriteit. Verder zal ingezet worden op het innemen van nieuwe marktposities door middel van de innovaties en versterking van de commerciële inspanningen in de drie solutions-segmenten. 

Indien de marktomstandigheden niet verder verslechteren in het tweede halfjaar, zal het nettoresultaat voor bijzondere lasten, mede door effecten van de genomen maatregelen, ten opzichte van het eerste halfjaar 2009 verbeteren. De schulden worden met tenminste € 25 miljoen in het tweede halfjaar 2009 verder afgebouwd. 

Voor het volledige persbericht, inclusief de financiële overzichten, verwijzen wij naar bijgevoegd PDF bestand.