U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2008 / Jaarcijfers 2007

Jaarcijfers 2007

TKH jaarcijfers 2007: operationeel resultaat TKH Group stijgt met 18%.

Operationeel resultaat TKH Group stijgt met 18%Overnames versterken strategische positie TKH

 

  • Stijging omzet met 22,2% naar € 837,8 miljoen, waarvan 11,0% autonoom.

  • Bedrijfsresultaat stijgt met 18,4% naar € 63,4 miljoen.

  • Stijging nettowinst met 27,5% naar € 45,1 miljoen.

  • Sterk vierde kwartaal waarin de marge Machinegroep weer is genormaliseerd.

  • Opnieuw hoog omzet aandeel innovaties: 25,2%.

  • Innovaties TKH en uitbestedingstrend industriële sector belangrijke groeimotor voor autonome omzetgroei.

  • Sterk acquisitiejaar met acht overnames verstevigt strategische positie TKH.

  • Dividendvoorstel € 0,66 per (certificaat van) gewoon aandeel

 

Outlook

  • TKH verwacht voor 2008 groei van omzet en resultaat.

  • Overgang naar rapportage volgens de solutionssegmentering met ingang van 2008

 

Kengetallen jaarcijfers

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

  20072006  Verschil in %
Omzet 837,8 685,5 + 22,2
Bedrijfsresultaat (EBIT) 63,4 53,6 + 18,4
Nettowinst  45,1 35,4 + 27,5
Nettowinst per gewoon aandeel (in €) 1,31 1,06 + 23,6
Solvabiliteit 40,4% 47,4%  

ROS

ROC

7,6%

15,5%

7,8%

17,1%

 

Dividendvoorstel (in €)

0,66 0,53 + 24,5

 

 

Kengetallen vierde kwartaalcijfers

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

 

 Q4

2007

Q4

2006 

 Verschil in %
Omzet 244,1 198,0 + 23,3
Bedrijfsresultaat (EBIT) 22,8 18,3 + 25,1
Nettowinst  18,9 13,0 + 45,5

ROS

9,4%

9,2%

 

 

 

 

Alexander van der Lof, CEO van TKH: “TKH ontwikkelt zich als technologiebedrijf in segmenten met een hoog groeipotentieel. Onze focus op totaaloplossingen speelt hierbij goed in op de uitbestedingstrend en behoefte aan efficiency-oplossingen. In het afgelopen jaar heeft dit zich vertaald in een sterke autonome groei, die boven de marktgroei ligt. Deze strategie geeft het perspectief om ook in moeilijker marktomstandigheden groei te kunnen realiseren. De geïntroduceerde innovaties zijn daarbij een belangrijke groeimotor voor de komende jaren. Mede door de in 2007 geacquireerde bedrijven is onze technologiecomponent evenals onze geografische positie in Europa belangrijk versterkt.”

 

Financiële gang van zaken

 

De omzet bedroeg in 2007 € 837,8 miljoen (2006: € 685,5 miljoen), een verbetering van 22,2% ten opzichte van 2006. De acquisities die gedurende 2007 werden gedaan, hebben belangrijk bijgedragen aan deze omzetstijging. Autonoom bedroeg de groei 11,0%.

 

De toegevoegde waarde steeg met € 45,1 miljoen ofwel 17,1% tot € 309,5 miljoen. In procenten van de omzet daalde de toegevoegde waarde tot 36,9% (2006: 38,6%) door een toename van het aandeel uitbestedingen ten opzichte van het aandeel eigen productie.

 

Het bedrijfsresultaat nam toe met € 9,8 miljoen tot € 63,4 miljoen, een stijging van 18,4%. In de Kabel- en Technische Handelsgroep verbeterde het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet (ROS) door efficiencyverbeteringen en focus op oplossingen. Door hoge kosten samenhangend met het hoge aandeel innovaties en prototyping, daalde de ROS in de Machinegroep. In totaal daalde de ROS daardoor licht naar 7,6% (2006: 7,8%).

 

Door de acquisities en de toename van het werkkapitaal als gevolg van de groei van de activiteiten stegen de netto financiële baten en lasten met € 2,5 miljoen tot € 6,2 miljoen (2006: € 3,7 miljoen). De belastingdruk daalde naar 21,7% (2006: 29,3%). Dit werd veroorzaakt door enerzijds een daling van de belastingdruk in Nederland en is anderzijds het gevolg van de afwikkeling van aangiftes uit voorgaande jaren. Genormaliseerd zou de belastingdruk zijn uitgekomen op 28,0%. De nettowinst over 2007 steeg met 27,5% naar € 45,1 miljoen (2006: € 35,4 miljoen). De gewone winst per aandeel is hiermee uitgekomen op € 1,31 een stijging van 23,6% (2006: €1,06).

 

Het balanstotaal nam gedurende het verslagjaar toe met € 193,3 miljoen, het gevolg van acquisities (€ 166,7 miljoen), autonome investeringen in vaste activa alsmede een autonome toename van het netto-werkkapitaal. Het werkkapitaal in procenten van de omzet steeg licht van 20,7% tot 20,9%, mede doordat de acquisities nog niet voor een geheel jaar in de omzet meetelden. Hiervoor gecorrigeerd zou het werkkapitaal uitkomen op 18,6% van de omzet.

 

De netto-kasstroom uit operationele activiteiten ontwikkelde zich positief naar € 36,5 miljoen ten opzichte van € 18,6 miljoen in 2006. Ultimo 2007 bedroeg de netto-bankschuld € 163,7 miljoen. Dit was € 95,6 miljoen hoger dan ultimo 2006, in belangrijke mate als gevolg van de in 2007 gerealiseerde acquisities en het toegenomen werkkapitaal. In het verslagjaar zijn nieuwe gecommitteerde kredietfaciliteiten afgesloten voor een bedrag van € 100 miljoen met een looptijd van vijf jaar. In totaal beschikt TKH over € 125 miljoen gecommitteerde faciliteiten en € 225 miljoen niet-gecommitteerde faciliteiten.

 

De solvabiliteit daalde van 47,5% naar 40,4%.

Het aantal personeelsleden (FTE) ultimo 2007 bedroeg 3.577 (2006: 2.961). De toename was voor 362 FTE het gevolg van acquisities.

 

Voortgang realisatie doelstellingen en uitvoering strategie

 

Opnieuw is er belangrijke voortgang geboekt in de ontwikkeling van de TKH-groep. TKH is goed op weg om de in maart 2007 gestelde doelstellingen voor 2009 te realiseren: een ROS van 8 tot 9% en een ROCE van 18 tot 20%. Door de stappen die in de strategische ontwikkeling van de TKH-groep zijn gezet heeft TKH vertrouwen in het behalen van deze doelstellingen. De ROS en ROCE bedroegen in 2007 7,6% respectievelijk 15,5%. Zowel de ROS als de ROCE werden in 2007 beïnvloed door eenmalige zaken. De ROCE werd beïnvloed doordat de acquisities qua resultaat slechts voor een deel van het jaar werden meegeconsolideerd (1,0%).

 

Door de afronding van acht acquisities in 2007 – USE (75%), NET (84%), Transmea (80%), CAE Group (100%), Observision (49%), KLAN (100%), SecurityWorks (80%) en Pantaflex (92%) - werd de versterking van de technologie-component binnen de TKH-groep en de geografische spreiding van de omzet binnen TKH versneld. De acquisities passen goed in de strategie van TKH om totaaloplossingen aan te bieden en bieden perspectief op een gezonde groei in omzet en resultaat.

 

De voortgang van de TKH-transformatie heeft veel aandacht gehad. Het besluit om de focus op de solutionssegmentatie te vertalen in een volledig op solutions gerichte rapportage met ingang van 2008 is daarmee een jaar eerder gerealiseerd dan oorspronkelijk gepland. Hiermee wordt definitief afscheid genomen van de oude segmentatie in groepen. Wij verwachten dat TKH hiermee transparanter is en dat duidelijker wordt waar de focus ligt in de TKH-strategie.

 

Segmentatie solutions

 

Industrial solutions

Het segment Industrial Solutions groeide harder dan de overige twee businesssegmenten binnen de TKH-groep waarmee het aandeel van dit segment in de totaalomzet toenam tot 53,0% (2006: 50,4%). De toenemende trend vanuit de industrie om steeds meer uit te besteden leidt ertoe dat de marktomvang en marktpotentie in dit segment stijgt. Door op deze uitbestedingstrend in te spelen, groeit het producten- en dienstenpakket van TKH wat leidt tot een breder pakket en daardoor meer omzet per opdracht.  Hierdoor was TKH in 2007 in staat sneller te groeien dan de markt. Met name in de bandenbouwindustrie, de medische sector en de robotindustrie is deze trend sterk ingezet. De miniaturisering van de kabeloplossingen en de innovatiekracht spelen een grote rol in deze segmenten.

 

De hoge prioriteit binnen de Europese industrie voor efficiency- en productiviteitsverbetering was ook een belangrijke factor voor de groei binnen de Industrial Solutions. De innovatieve concepten binnen de TKH-groep in de vorm van “plug and play”-kabelsystemen sluiten goed aan op de behoefte binnen de industriële sector om in toenemende mate complete modules in te kopen. Ook de verdere ontwikkeling van high-endbesturingssystemen binnen TKH speelde goed in op deze trends. Daarnaast droegen de acquisities bij aan de toename van het aandeel Industrial Solutions.

 

Het investeringsniveau in de bandenbouwindustrie lag op een hoog niveau. Door een grote druk op verdere uitbesteding vanuit de bandenbouwindustrie is TKH uitgedaagd om in een extreem korte tijd in te spelen op specifieke wensen ten aanzien van nieuwe bandenbouwtechnologie. TKH heeft dit momentum aangegrepen om bij een groot aantal klanten tegelijkertijd nieuwe technologie te ontwikkelen en productiegerede systemen op te leveren. De waardering van onze klanten voor deze uitzonderlijke inspanning en prestatie is hoog. Vanaf het derde kwartaal vertaalde dit zich in een hoge orderintake.

 

Building Solutions

Het aandeel Building Solutions ten opzichte van de totaalomzet steeg naar 30,8% (2006: 29,7%). De omzetgroei binnen Building Solutions werd mede beïnvloed door de acquisities. Het aandeel oplossingen in een vroeg stadium van de productlevenscyclus is in 2007 verder toegenomen in dit segment. Met name voor de markt voor ouderenzorg en security werden vele nieuwe oplossingen ontwikkeld en geïntroduceerd. Met de toevoeging van zeer geavanceerde security-concepten aan het TKH-portfolio door de participaties in Observision, KLAN, NET en SecurityWorks is er een nieuwe dimensie voor groei ontstaan. TKH streeft ernaar om het aandeel security-oplossingen in de totaalomzet de komende drie tot vijf jaar uit te breiden van 5% naar tenminste 20%. Vanuit de markt voor ouderenzorg is er veel interesse voor nieuwe systemen op het gebied van alarmering, beeldcommunicatie en domotica, waarvoor diverse pilotprojecten zijn ingezet.

 

De bouw- en installatiemarkt groeide met ruim 5%. Doordat de orderportefeuilles binnen de bouw- en installatiesector voor de langere termijn goed gevuld zijn, zwakte de markt niet af in het tweede halfjaar. De hoge bezettingsgraad in de kabelindustrie maakte het mogelijk dat in een aantal markten prijsverbeteringen konden worden doorgevoerd. In de markt voor energiekabel in Nederland, het belangrijkste afzetgebied van TKH voor deze producten, was er opnieuw sprake van een sterke stijging van de vraag. Een aantal energiebedrijven maakte een inhaalslag in het opwaarderen en uitbouwen van de capaciteit van de netwerken. Door de schaarste aan energiekabel binnen Europa konden de marges verbeteren.

 Telecom Solutions

Door de snelle groei van de Industrial en Building Solutions-activiteiten liep het aandeel van Telecom Solutions in de TKH-totaalomzet terug naar 16,2% (2006: 19,9%). De opwaardering van de kopertelecomnetwerken werd door de meeste netwerkoperators nog uitgesteld. Enerzijds door de onzekerheid of de technische specificaties door de leveranciers van actieve componenten gerealiseerd zouden kunnen worden en anderzijds door nieuwe inzichten ten aanzien van het versneld investeren in glasvezelinfrastructuur als alternatief voor het opwaarderen van kopernetwerken. Ook de nog lopende procedures in de EU voor het openstellen van netwerken voor concurrentie zorgden voor een afwachtende houding. De snel groeiende bandbreedtebehoefte laat echter weinig ruimte voor verder uitstel.

 

De markt voor glasvezelnetwerken groeide wereldwijd met 13%. Europa, de belangrijkste markt voor TKH in dit segment, groeide in lijn met de wereldwijd gestegen behoefte. Binnen Europa werden dan ook opnieuw vele nieuwe initiatieven ontwikkeld voor investeringen in glasvezelnetwerken, met name door nieuwe partijen die zich een positie willen verwerven in het beschikbaar stellen van communicatie-infrastructuur. Nieuwe diensten die om een grote bandbreedte vragen, zoals IPTV, ‘video on demand’ en zorgoplossingen, stimuleren de vraag naar vaste aansluitingen. Dit vertaalde zich voor TKH in het vierde kwartaal in een toename van opdrachten voor de Ocilion IPTV-oplossingen. Daarnaast werden er in Europa enkele grotere ‘Fibre To The Home’-projecten geboekt.

 

Ontwikkelingen per groepMet ingang van 2008 zal TKH zich in haar businesssegmentatie focussen op de solutionssegmenten in plaats van de segmentatie in de hierna vermelde drie groepen. Dit zal ertoe leiden dat er vanaf 2008 geen financiële rapportage meer zal plaatsvinden naar de onderstaande groepsindeling.

 

 

Technische Handelsgroep

 

De omzet van de Technische Handelsgroep steeg in 2007 met 25,7% tot € 301,1 miljoen (2006: € 239,6 miljoen). Dit werd voor 23,0% gerealiseerd door acquisities (Funea, Schneider, CAE, NET, Transmea, KLAN en USE). De autonome omzetgroei bedroeg 2,7%. De autonome groei werd negatief beïnvloed door een wijziging in de verwerking van uitbestede omzet, hetgeen een effect van 2% had. Daarnaast werd afscheid genomen van minder rendabele omzet, hetgeen een negatief effect had van eveneens 2%.

 

Zowel de omzet in de bouw- en installatiesector als de omzet in de industriële sector nam toe. In deze sectoren groeiden met name de segmenten building technology en security-systemen. In de telecomsector konden de toegenomen investeringen voor nieuwe technologieën nog niet de daling in investeringen voor de conventionele techniek compenseren. In Duitsland, Frankrijk en Polen ontwikkelde de omzet zich positief.

 

Het bedrijfsresultaat steeg met 32,8% tot € 29,8 miljoen (2006: € 22,4 miljoen). Door een verdere focus op hogere toegevoegde waarde-oplossingen nam de brutomarge in procenten van de omzet toe.

Het bedrijfsresultaat steeg hierdoor sterker dan de omzet. De ROS verbeterde naar 9,9% (2006: 9,4%). Het aandeel innovaties in de omzet bedroeg 18,5%.

 

Kabelgroep

De omzet van de Kabelgroep steeg in 2007 met 21,2% naar € 397,2 miljoen (2006: € 327,7 miljoen). De autonome omzetgroei bedroeg 15,0%. De acquisities Schrade, KCI, onderdeel van CAE, en Pantaflex waren goed voor 6,2% van de omzetgroei. De koperprijs daalde in het vierde kwartaal, wat een negatief effect had op de omzetgroei voor het hele jaar van ongeveer 2%.

 

De autonome omzet in Duitsland, Oost- en Zuid-Europa en Azië steeg meer dan gemiddeld. Met name de omzet voor industriële toepassingen ontwikkelde zich goed, vooral door met kabelsystemen in te spelen op de uitbestedingstrend in de industriële sector.

 

Het aandeel omzet uit innovaties bedroeg 24,9%. De hoge innovatiegraad was een belangrijke motor achter de groei in de Kabelgroep.

 

Het bedrijfsresultaat van de Kabelgroep steeg met 30,8% naar € 34,2 miljoen (2006: € 26,1 miljoen). De toegenomen bezettingsgraad, de verbeterde efficiency en het relatief grote aandeel innovaties in de omzet leidden ertoe dat het bedrijfsresultaat sneller steeg dan de omzet. De ROS kon hierdoor stijgen naar 8,6% (2006: 8,0%).

De bezettingsgraad in de fabrieken bedroeg ruim 90%. De capaciteit werd voornamelijk uitgebreid door het verhogen van de productiviteit. Met name de bezettingsgraad van de speciaalkabelproductie lag opnieuw op een hoog niveau. Om de productiecapaciteit voor speciaalkabel verder uit te breiden werd in augustus 2007 besloten om een nieuwe productielocatie in Duitsland op te zetten. De productie in deze nieuwe locatie zal vanaf april 2008 operationeel zijn. De productiecapaciteit wordt hiermee met ruim 30% uitgebreid.

 

Machinegroep

De omzet van de Machinegroep steeg met 19,1% tot € 145,9 miljoen (2006: € 122,5 miljoen). De omzetstijging werd grotendeels gerealiseerd in het segment bandenbouwsystemen. De trend tot verdere uitbesteding door de bandenbouwindustrie leidde ertoe dat de orderintake voor bandenbouwsystemen in het tweede halfjaar sterk steeg.

Het bedrijfsresultaat van de Machinegroep daalde met 41,6% tot € 7,4 miljoen (2006: € 12,6 miljoen). De daling was voornamelijk het gevolg van het hoge aandeel prototypes in de omzet, waar in de aanloopfase veel extra kosten voor gemaakt moesten worden. 42,0% van de omzet bestond uit innovaties die in het afgelopen jaar werden geïntroduceerd. De ROS daalde naar 5,1% (2006: 10,3%), maar lag in het vierde kwartaal weer rond de 10%.

Door de in 2007 in bedrijf genomen additionele capaciteit in China voor de productie van bandenbouwsystemen en canwashers kon de afbouw van de capaciteit in de USA in het laatste kwartaal 2007 grotendeels afgerond worden. De extra kosten, ontstaan doordat de oorspronkelijk voorziene capaciteit in de USA niet werd ingevuld, hadden een negatieve invloed op het resultaat in 2007.

 

Voor de producthandlingsystemen is besloten om een verdere integratie door te voeren met de overige activiteiten binnen de Machinegroep. Hiermee zal de samenwerking worden vergroot en worden de krachten gebundeld om tot een betere inzet van de aanwezige capaciteiten te komen. De producthandlingsactiviteiten zijn hiertoe in 2007 verplaatst naar Epe.

 

Dividendvoorstel

Aan de op 7 mei 2008 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend van € 0,66 uit te keren per (certificaat van) aandeel (2006: € 0,53). Dit betekent een pay out-ratio van 50,2%. Om de financiering van de beoogde groei te ondersteunen wordt aan de aandeelhouders het dividend naar keuze in contanten of in aandelen ten laste van de reserves voorgesteld. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden één dag na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 27 mei 2008 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 2 juni 2008.

 

Benoeming lid Raad van Bestuur

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal de heer drs. J.E. (Jan) Vaandrager, lid Raad van Bestuur en CFO van TKH Group NV, na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 7 mei 2008 terugtreden. De Raad van Commissarissen zal per dezelfde datum de heer E.D.H. (Elling) de Lange MBA benoemen als lid van de Raad van Bestuur en CFO van TKH. De heer De Lange is 42 jaar en sedert 1998 in dienst van TKH, laatstelijk in de functie van voorzitter Kabelproductiegroep Nederland-China.

 

Vooruitzichten 

De Telecom Solutions zijn goed gepositioneerd voor het groeiende investeringsniveau in glasvezelnetwerken en actieve netwerkoplossingen. De investeringen in kopernetwerken zullen echter verder afnemen. Per saldo wordt verwacht dat de Telecom Solutions-activiteiten zullen groeien.

 

De Building Solutions zijn vooral gericht op de utiliteitsmarkt en gebouwomgeving, waar sprake is van goed gevulde orderportefeuilles. Daarnaast bieden de segmenten security, zorg en domotica perspectief voor hogere groei door de specifieke ontwikkelingen en behoeftes in deze segmenten.

 

 De Industrial Solutions zijn door de focus op efficiencyoplossingen goed gepositioneerd voor groei. De uitbestedingstrend binnen de industriële sector is daarnaast een belangrijke driver voor de groeimogelijkheden van deze activiteiten. Het lagere kostenniveau in het bandenbouw-systeemsegment zal leiden tot een verbetering van de ROS van deze activiteiten.

 

Gebaseerd op bovenstaande, geven de ontwikkelingen binnen de TKH-groep vertrouwen voor groei van omzet en resultaat.

 

 

Haaksbergen, 12 maart 2008

Raad van Bestuur

 

Voor nadere informatie:  J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA,voorzitter Raad van Bestuurtel. (053) 5732901Internetsite: www.tkhgroup.com

 

Voor het volledige persbericht inclusief de financiele overzichten verwijzen wij naar bijgevoegd PDF-bestand.