U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2008 / Halfjaarcijfers 2008

Halfjaarcijfers 2008

 Halfjaarcijfers 2008: nettowinst TKH Group 1e halfjaar stijgt met 46,4%

Nettowinst TKH Group 1e halfjaar stijgt met 46,4%

  • Stijging omzet eerste halfjaar 2008 met 31,2% naar € 504,8 miljoen, waarvan 9,7% autonoom.
  •  Hoog aandeel innovaties in omzet (22,4%) belangrijke motor voor autonome groei.
  •  Stijging EBITA met 68,6% naar € 44,1 miljoen.
  •  Alle solutions-segmenten laten sterke autonome winststijging zien.
  • Acquisities in tweede helft 2007 dragen sterk bij aan winststijging.
  • Focus op solutions draagt positief bij aan ontwikkeling marge (ROS).
      

OutlookVerwachting stijging nettowinst (voor amortisatie en voor bijzondere belastingbate 2007) voor geheel 2008 met circa 30%. 

Kengetallen halfjaarcijfers

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

         
        1e halfjaar2008

              
1e
halfjaar 2007                 

                   
Verschil in %

Omzet

      504,8

         384,8

    +   31,2

EBITA

        44,1

           26,1

    +   68,6

Nettowinst voor amortisatie 1)

        27,1

           17,4

    +   55,9

Nettowinst

        25,5

           17,4

    +   46,4

Nettowinst per gewoon aandeel

voor amortisatie (in €)

 

        0,77

 

           0,51

 

    +   51,0

Nettowinst per gewoon aandeel

(in €)

        0,72

           0,51

    +   41,2

Solvabiliteit

     38,6%

        46,3%

 

ROS

       8,7%

          6,8%

 

 

 

Kengetallen tweede kwartaalcijfers

(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

                       

 Q2 2008

                     

  Q2 2007

                      

  Verschil in %

Omzet

      249,6

         187,0

    +   33,5

EBITA

        23,9

           13,2

    +    80,8

Nettowinst

        13,9

             9,2

    +   50,3

ROS

       9,6%

          7,1%

 

1)  Nettowinst voor amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).

 

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH:
“TKH heeft als oplossingsleverancier een gezond groeiperspectief. De transformatie naar de nieuwe segmentatie in Solutions geeft TKH een scherpere focus en maakt TKH transparanter. De samenhang in activiteiten is hiermee beter gestructureerd en georganiseerd. Dit vertaalt zich in een grotere efficiency van de oplossingen die worden aangeboden. De marge steeg in het tweede kwartaal naar 9,6%, wat de potentie van de TKH-groep bevestigt. De TKH-strategie biedt een redelijke weerstand tegen verslechterde economische omstandigheden.” 

 

Financiële gang van zaken

 

De omzet is in het eerste halfjaar 2008 met € 120,0 miljoen gestegen (+31,2%) naar € 504,8 miljoen (H1 2007: € 384,8 miljoen). De autonome groei bedroeg 9,7%. Sinds 30 juni 2007 werden CAE, NET, Pantaflex, SecurityWorks en Keyprocessor geacquireerd. De omzetgroei door acquisities bedroeg 21,5%. Alledrie solutions-segmenten (Telecom, Building en Industrial Solutions) droegen bij aan de omzetgroei, waarvan de Building Solutions de sterkste stijging liet zien. De verdeling van de omzet naar solutions was als volgt: Telecom Solutions 17%, Building Solutions 35% en Industrial Solutions 48% . 

De brutomarge in procenten van de omzet steeg licht van 37,1% naar 37,5%. Door een goede kostenbeheersing en efficiencyverbeteringen stegen de bedrijfskosten exclusief amortisatie met 24,9% minder hard dan de omzet. 

De afschrijvingen lagen met € 7,1 miljoen boven het niveau van de eerste helft van 2007 (H1 2007: € 6,1 miljoen) door de toename van de investeringen. 

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa (EBITA) steeg met 68,6% van € 26,1 miljoen in de eerste helft van 2007 naar € 44,1 miljoen in de eerste helft van 2008. De autonome winstgroei bedroeg 33,1%. Alledrie solutions-segmenten hadden een belangrijke bijdrage in de winstgroei.  

De amortisatielast steeg in het eerste halfjaar 2008 naar € 3,2 miljoen (H1 2007: € 0,4 miljoen), met name als gevolg van de acquisities in de afgelopen 12 maanden. 

De financiële baten en lasten stegen van € 1,6 miljoen in het eerste halfjaar 2007 naar € 5,4 miljoen in het eerste halfjaar 2008. Deze stijging was voornamelijk het gevolg van de toename van de bankschulden. Daarnaast was er een negatief valuta effect van € 0,7 miljoen. De belastingdruk daalde licht naar 28,0% (H1 2007: 28,8%). 

De nettowinst voor amortisatie over het eerste halfjaar 2008 bedroeg € 27,1 miljoen, een stijging van 55,9% ten opzichte van de vergelijkbare periode 2007 (H1 2007: € 17,4 miljoen). De nettowinst over het eerste halfjaar 2008 steeg naar € 25,5 miljoen, een stijging van 46,4% ten opzichte van de vergelijkbare periode 2007 (H1 2007: € 17,4 miljoen). De winst per aandeel bedroeg € 0,72 (H1 2007: € 0,51), en de winst per aandeel voor amortisatie bedroeg € 0,77 (H1 2007: € 0,51). 

De netto-bankschulden namen ten opzichte van ultimo 2007 toe met € 26,3 miljoen, voornamelijk als gevolg van de omzetgroei en de daarmee samenhangende werkkapitaalbehoefte alsmede investeringen. Het werkkapitaal daalde in procenten van de omzet naar 21,5% (H1 2007: 22,9%). De solvabiliteit daalde naar 38,6% (H1 2007: 46,3%) met name door de sterk gestegen financieringsbehoefte door de acquisities.  Ondanks de gestegen financieringsbehoefte opereert TKH ruim binnen de financiële ratio’s zoals vastgelegd in de kredietovereenkomsten. 

Het aantal personeelsleden (FTE) per 30 juni 2008 bedroeg 3.804
(ultimo 2007: 3.577). 

 

Voortgang uitvoering strategie
 

De bedrijven die in de afgelopen twaalf maanden geacquireerd werden, dragen goed bij aan de strategische ontwikkeling van de TKH-groep. Het Franse CAE, dat in de tweede helft van 2007 geacquireerd werd, geeft TKH een belangrijke positie in de Franse markt waarmee de totale Europese positie van TKH fors is versterkt. De groei van de TKH-groep wordt verder gestimuleerd door de focus op het vergroten van de geografische overlap in activiteiten. De toegang voor de bedrijven in de groep tot het totale TKH-portfolio en de onderlinge kennisoverdracht is een extra stimulans voor de groei. Dit komt sterk naar voren in de resultaatontwikkeling van de eerste helft van 2008. Als technologiebedrijf is het belangrijk voortdurend verder te ontwikkelen en nieuwe technologieën succesvol te vertalen in nieuwe opdrachten. Het hoge innovatie-aandeel in de omzet over het eerste halfjaar 2008 van 22,4% bewijst opnieuw het succes van de TKH-groep. De innovaties zijn voor de TKH-groep een belangrijke motor voor autonome groei.

 

Segmentatie solutions

 

Sinds 1 januari 2008 rapporteert TKH in een nieuwe structuur gebaseerd op de segmenten Telecom, Building en Industrial Solutions. Vanaf 2003 is naar deze nieuwe structuur toegewerkt. TKH heeft in haar strategie de oplossing centraal gesteld en zich ontwikkeld tot een systeemleverancier waarbij ICT en elektrotechniek de basistechnologieën zijn. In de vorm van engineering, assemblage en systeemintegratie voegt TKH in haar oplossingen waarde toe. Hierbij wordt ruim 70% van de productie van componenten uitbesteed aan derden. In de afgelopen jaren is TKH daarmee getransformeerd naar een technologiebedrijf met een zeer hoog aandeel innovaties.

De afronding van de nieuwe rapportagestructuur en implementatie van de solutionsorganisatie heeft in de eerste helft van 2008 een extra impuls gegeven aan de positionering van oplossingen in de drie solutions-segmenten. De winstgevendheid per solutions-segment is verder geoptimaliseerd en het portfolio-management van de segmenten is hiermee beter geborgd. 

 

Ontwikkelingen per solutions-segment

 

Telecom Solutions

 

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 18,1% van € 74,5 miljoen in het eerste halfjaar 2007 naar € 87,9 miljoen in het eerste halfjaar 2008. Hiervan werd € 12,0 miljoen gerealiseerd door de acquisitie van CAE. Autonoom steeg de omzet met 2,0%. De marktomstandigheden binnen Europa waren voor zowel indoor telecom-systemen als glasvezelnetwerken goed, terwijl kopernetwerken een daling liet zien. 

De EBITA steeg met 47,4% van € 8,3 miljoen in het eerste halfjaar 2007 naar € 12,3 miljoen in het eerste halfjaar 2008. Het bedrijfsresultaat werd positief beïnvloed door de groei van het aandeel leveringen met een hoge toegevoegde waarde in de vorm van systemen. 

De marge (ROS) steeg van 11,2% in het eerste halfjaar 2007 naar 14,0% in het eerste halfjaar 2008. 

 

Indoor telecom systems

 

De omzet nam met name in Frankrijk en Duitsland toe. De behoefte aan verdere upgrading van indoor-netwerken naar hogere bandbreedtes had een positieve invloed op de vraag naar randapparatuur. In Nederland daalde de omzet door een sterk teruglopende vraag naar dect-telefoons. 
  

Fibre network systems

 

De omzet name toe door de groeiende behoefte aan glasvezel. De investeringsprioriteit voor glasvezelnetwerken nam verder toe. De wereldmarkt voor glasvezel steeg in het eerste halfjaar met ongeveer 20%. Binnen Europa werden diverse nieuwe opdrachten verworven waardoor de orderportefeuille voor zowel actieve als passieve glasvezel systemen toenam. 

 

Copper network systems

 

De verschuiving van investeringen in de richting van glasvezelnetwerken had een negatief effect op de groei van de omzet in kopernetwerksystemen. 

 

Building solutions

 

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg in het eerste halfjaar met 46,9% van € 118,2 miljoen naar € 173,7 miljoen. De autonome omzetstijging bedroeg 10,8%,  met name door de security-oplossingen en de gestructureerde databekabelsystemen binnen building technologies. Daarnaast ontwikkelde de omzet van de connectivity systemen zich positief, terwijl de omzet in kabel met een lage toegevoegde waarde werd afgebouwd. De acquisities CAE, NET, SecurityWorks en Keyprocessor realiseerden gezamenlijk een groei van 36,1% binnen de Building Solutions. 

In de meeste segmenten binnen Building Solutions was sprake van goede marktomstandigheden, hoewel de marktgroei wel afvlakte in de eerste helft van 2008. In Frankrijk waren de marktomstandigheden minder goed dan in de rest van Europa waardoor de groei daar werd beperkt. 

De EBITA steeg met 108,4% van € 6,7 miljoen in de eerste helft van 2007 naar € 14,1 miljoen in de eerste helft van 2008. Deze sterke stijging werd met name veroorzaakt door een belangrijke toename van activiteiten met een hoge toegevoegde waarde zoals security-oplossingen en kabelsystemen en de afbouw van activiteiten met een lage toegevoegde waarde zoals commodity installatiekabel. 

De marge (ROS) steeg van 5,7% in het eerste halfjaar 2007 naar 8,1% in het eerste halfjaar 2008. 

 

Building technologies

 

De omzet in building technologies ontwikkelde zich positief. Met name het segment gestructureerde bekabelingsystemen liet een gezonde groei zien. De trend naar hogere transmissiesnelheden voor datacommunicatiesystemen leidt tot een sterke vervangingsvraag en hogere kwaliteitseisen met betrekking tot de gewenste specificaties. Ook flexibele installatie en reductie van installatiekosten leiden tot meer complete systemen en oplossingen, waarvoor de TKH-groep goed is gepositioneerd. Daarnaast  had de toenemende behoefte aan domotica-oplossingen, onder meer gericht op verlaging van energieverbruik en vergroting van de efficiency in de zorgsector, een positief effect op de groei. 

 

Security systems

 

De omzet in dit segment groeide verder door de hoge prioriteit voor investeringen in security-oplossingen. Deze investeringen worden enerzijds gedreven door de maatschappelijke behoefte aan een steeds veiliger omgeving en anderzijds door de behoefte om de efficiency in de veiligheidssector verder te verhogen. Ook de acquisities droegen belangrijk bij aan de groei.

 

Connectivity systems

 

De omzetstijging in dit segment werd beperkt door een verdere afbouw van activiteiten met een lagere toegevoegde waarde, zoals commodity installatiekabel. De marge werd hierdoor wel sterk verbeterd. Tevens leidde dit ertoe dat er ruimte werd gecreëerd om de aanwezige productiecapaciteit in dit segment op producten met een hogere toegevoegde waarde in te zetten. 

 

Industrial Solutions

 

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg in het eerste halfjaar 2008 met 26,6% naar € 243,2 miljoen (H1 2007: € 192,1 miljoen). De autonome omzetgroei bedroeg 12,0%. De twee subsegmenten van Industrial Solutions, connectivity systems en manufacturing systems, droegen beide bij aan deze groei, waarbij met name manufacturing systems een sterke groei liet zien. De groei door acquisities werd gerealiseerd door CAE en Pantaflex. 

De marktomstandigheden binnen Industrial Solutions waren over het algemeen goed. De trend tot uitbesteding binnen de industriële sector droeg hier positief aan bij. 

De EBITA steeg met 52,2% van € 14,9 miljoen in de eerste helft van 2007 naar € 22,7 miljoen in de eerste helft van 2008. Manufacturing systems had een belangrijke bijdrage in deze resultaatverbetering, doordat het kostenniveau zich in de eerste helft van 2008 normaliseerde, terwijl dat in de vergelijkbare periode in 2007 nog zeer hoog lag als gevolg van de hoge prototyping-kosten. 

De marge (ROS) steeg van 7,8% in het eerste halfjaar 2007 naar 9,3% in het eerste halfjaar 2008.

 

Connectivity systems

 

De omzet in kabelsystemen en speciaalkabel liet een gezonde groei zien. In het tweede kwartaal werd een start gemaakt met de productie in de nieuw opgezette fabriek in Cottbus (Duitsland). De uitbouw van de productiecapaciteit speelt goed in op de verder toegenomen orderportefeuille in dit segment.

 

Manufacturing systems

 

De orderintake lag in het eerste halfjaar van 2008 op een recordhoogte. Met name het segment bandenbouwsystemen presteerde hierbij goed met een orderintake ruim boven de € 100 miljoen in het eerste halfjaar 2008. Vanuit de bandenbouwindustrie was er een hoge prioriteit voor efficiencyinvesteringen, waar met de door TKH ontwikkelde innovaties goed op ingespeeld kon worden. 

De marktomstandigheden voor Telecom Solutions zijn gunstig. De investeringsprioriteit voor glasvezelnetwerken neemt verder toe door de sterk groeiende behoefte aan transmissiesnelheid en beeldkwaliteit. Daarentegen zal de vraag naar conventionele oplossingen voor telecomnetwerken verder afnemen. 

Bij Building Solutions hebben de innovaties onder andere op het gebied van security-oplossingen en een verbeterde installatie-efficiency, bovengemiddelde groeimogelijkheden. In een aantal segmenten is sprake van verslechterde marktomstandigheden. Deze ontwikkelingen hebben beperkte invloed op de gang van zaken binnen het Building Solutionssegment doordat het grootste deel van de activiteiten binnen de TKH-groep gepositioneerd is in groeisegmenten. 

Binnen Industrial Solutions profiteert TKH van de sterke tendens om steeds meer uit te besteden aan gespecialiseerde bedrijven en zijn de vooruitzichten positief. 

Per saldo verwacht TKH dat de nettowinst voor amortisatie en voor bijzondere belastingbate in 2007, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, met circa 30% zal stijgen. Daarmee zal de nettowinst over geheel 2008 (na amortisatie) circa € 52 miljoen bedragen.  

Voor het volledige persbericht inclusief de financieële overzichten verwijzen wij naar bijgevoegd PDF bestand