U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2007 / Halfjaarcijfers 2007

Halfjaarcijfers 2007

Nettowinst TKH Group 1e halfjaar stijgt met 14%

  • Stijging omzet eerste halfjaar 2007 met 20,7% naar € 384,8 miljoen, waarvan autonoom 16,1% en middels acquisities 4,6%.
  • Stijging bedrijfsresultaat met 10,0% naar € 25,7 miljoen.
  • Sterke winststijging Kabelgroep (+27,7%) en Technische Handelsgroep (+ 17,6%) door omzetgroei en toename aandeel systeemleveranties.
  • Hoge incidentele kosten in het tweede kwartaal, samenhangend met het grote aandeel innovaties, leiden tot lagere winst Machinegroep (-42,1%).
  • Acquisities markeren belangrijke stap in groeistrategie.


Outlook

  • Verwachting stijging nettowinst voor geheel 2007 van 15 tot 20%, overeenkomstig eerdere berichtgeving.

 

Kerngetallen halfjaarcijfers(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

          1ste halfjaar 2007

        1st halfjaar 2006

     Verschil in % 

Omzet

384,8

                          318,7

                      + 20,7

Bedrijfsresultaat
(EBIT)

25,7

23,4

+ 10,0

Netto winst

17,4

15,3

+ 13,6

Netto winst per
gewoon aandeel
(in €)

0,51

0,46

+ 10,9

Solvabiliteit 

46,3%

47,3%

 

ROS 

6,7%

7,3%

 

 

 

Kerngetallen tweede kwartaalcijfers(in mln. € tenzij anders vermeld)

 

 

           Q2 2007

          Q2 2006

       Verschil in % 

Omzet

187,0

168,0

+ 11,3

Bedrijfsresultaat

(EBIT)

 

13,0

14,0

- 7,4 

Netto winst

9,2

9,1

+ 1,3

Netto winst per

gewoon aandeel

(in €)

0,51

0,46

+ 10,9

ROS 

7,0%

8,4%

 

 

 

Alexander van der Lof, CEO van TKH:
“TKH, leverancier van technische oplossingen, heeft dit halfjaar belangrijke stappen gezet in de voortgang van haar strategie met de aangekondigde acquisities. De technologie-component is hiermee verder versterkt in belangrijke groeisegmenten binnen ons portfolio. De Kabelgroep en Technische Handelsgroep hebben een sterke omzet- en winstgroei laten zien. De marktbenadering vanuit de drie business-segmenten Telecom, Building en Industrial Solutions werpt duidelijk haar vruchten af en TKH is succesvol in haar transformatie naar oplossings-leverancier.
De innovaties op het gebied van bandenbouwsystemen zoals flexibele productiesystemen versterken onze vooraanstaande positie met geavanceerde oplossingen in de bandenbouwindustrie. Op korte termijn brengt dit hoge kosten met zich mee, maar binnen enkele jaren moet dit leiden tot een doorbraak in de verdere outsourcing van de productie van bandenbouwsystemen die nu nog door de bandenbouwproducenten zelf worden geproduceerd.” 

 

Financiële gang van zaken 

 

De omzet is in het eerste halfjaar 2007 met € 66,1 miljoen gestegen (+20,7%) naar € 384,8 miljoen (H1 2006: € 318,7 miljoen). De autonome groei bedroeg 16,1%, terwijl de groei door de acquisities die in het tweede halfjaar 2006 en eerste halfjaar 2007 werden gerealiseerd 4,6% bedroeg. De brutomarge in procenten van de omzet daalde van 39,0% naar 37,1% voornamelijk als gevolg van de gestegen grondstofprijzen. Ondanks de belangrijk toegenomen  innovatiekosten bleef de stijging van de bedrijfskosten beperkt tot 15,7%. De afschrijvingen lagen met € 6,5 miljoen boven het niveau van de eerste helft van 2006 (€ 5,4 miljoen).

Het bedrijfsresultaat steeg met 10,0% van € 23,4 miljoen in de eerste helft van 2006 naar € 25,7 miljoen in de eerste helft van 2007. Vooral de Kabelgroep droeg bij aan de positieve resultaatontwikkeling door een toename van het aandeel speciaalkabel en systeemleveranties. Ook de Technische Handelsgroep verbeterde haar resultaat met name door de groei van het aandeel leveringen met een hoge toegevoegde waarde in de vorm van systemen. Het resultaat in de Machinegroep daalde door hoge aanloopkosten samenhangend met het zeer hoge aandeel innovaties in de omzet. 

De financiële baten en lasten daalden van € 2,1 miljoen in het eerste halfjaar 2006 naar € 1,6 miljoen in het eerste halfjaar 2007. De belastingdruk steeg licht naar 28,8% (H1 2006: 28,4%).

De nettowinst over het eerste halfjaar 2007 steeg naar € 17,4 miljoen, een stijging van 13,6% ten opzichte van de vergelijkbare periode 2006 (H1 2006: € 15,3 miljoen). De winst per aandeel bedroeg € 0,51 (H1 2006: € 0,46).De netto-bankschulden namen ten opzichte van ultimo 2006 toe met € 31,5 miljoen, voornamelijk als gevolg van de omzetgroei en de daarmee samenhangende werkkapitaalbehoefte alsmede investeringen. Het werkkapitaal steeg gering in procenten van de omzet naar 22,9% (H1 2006: 22,7%). De solvabiliteit daalde licht naar 46,3% (H1 2006: 47,3%).

Het aantal personeelsleden (FTE) per 30 juni 2007 bedroeg 3.074 (30 juni 2006: 2.714). 

 

Voortgang uitvoering strategie 

In de geografische marktontwikkeling van de TKH-groep is een belangrijke stap gezet met de acquisitie in juli 2007 van de Franse CAE Groupe met een omzet van ruim € 120 miljoen op jaarbasis. Daarnaast werden in 2007 de bedrijven USE System Engineering, Transmea en New Electronic Technology (NET) geacquireerd met een gezamenlijke omzet van ongeveer € 20 miljoen op jaarbasis. De technologie-component binnen de TKH-groep is met deze bedrijven verder versterkt, vooral in het segment informatiesystemen en bewakingssystemen. TKH ziet deze segmenten als belangrijke groeisegmenten binnen haar portfolio.

 

Segmentatie solutions 

TKH benadert de markt vanuit drie business-segmenten: Telecom, Building en Industrial Solutions. Binnen de solutions-segmenten ontwikkelde wederom het segment Building Solutions zich positief. Met name de ontwikkeling van de systeemactiviteiten en de innovaties op het gebied van kabel, veiligheidsoplossingen en automatisering binnen gebouwen leidden tot omzetgroei binnen dit segment. Het segment Telecom Solutions groeide beperkt. In de outdoor telecommarkt was nog sprake van een terughoudend investeringsniveau. De investeringen in het opwaarderen van de capaciteit van netwerken kregen een lage prioriteit, terwijl de vraag naar conventionele techniek daalt.Het segment Industrial Solutions profiteerde van een hoger investeringsniveau in de industrie. De omzet groeide vooral op het gebied van systemen voor de machinebouw, de medische industrie en de scheepsbouwindustrie.Innovaties waren in het eerste halfjaar 2007 goed voor 23,4% van de omzet, hetgeen ruim boven de gestelde doelstelling ligt van tenminste 15%. 

 

Ontwikkelingen per groep 

 

Technische Handelsgroep

 

De omzet van de Technische Handelsgroep steeg met 8,5% van € 114,0 miljoen in het eerste halfjaar 2006 naar € 123,7 miljoen in het eerste halfjaar 2007. Hiervan werd € 6,0 miljoen gerealiseerd door de acquisities Schneider Intercom en Funea. Autonoom steeg de omzet met 3,2%. 

Omzetgroei werd gerealiseerd in met name Duitsland en Polen in de segmenten Building en Industrial Solutions. In het segment Telecom Solutions was sprake van een daling van de omzet. De investeringen voor upgrading van kopernetwerken waren gedurende het eerste halfjaar nog zeer beperkt, waardoor de dalende vraag naar conventionele systemen voor telecomnetwerken niet opgevangen kon worden. 

Het bedrijfsresultaat steeg met 17,6% van € 9,7 miljoen in het eerste halfjaar 2006 naar € 11,4 miljoen in het eerste halfjaar 2007. De groei van het aandeel leveringen met een hoge toegevoegde waarde in de vorm van systemen had een positieve invloed op het bedrijfsresultaat. Goede voortgang werd gemaakt met de technische oplossingen voor de ouderenzorgsector evenals de security-sector, waardoor de markpositie van TKH in deze segmenten verder werd versterkt. De marge (ROS) steeg van 8,5% in het eerste halfjaar 2006 naar 9,2% in het eerste halfjaar 2007. 

Kabelgroep


De omzet van de Kabelgroep steeg in het eerste halfjaar met 25,9% van € 150,8 miljoen naar € 189,9 miljoen. De autonome omzetstijging bedroeg 20,8%, waarvan 4,6% het gevolg was van gestegen grondstofprijzen. Deze autonome omzetstijging was onder andere het gevolg van de diverse nieuwe marktposities die binnen Oost- en West-Europa werden ingenomen. Daarnaast droegen de goede marktomstandigheden in de bouw- en installatiesector en de groeiende behoefte aan ‘Fibre to the Home’-oplossingen bij aan de omzetgroei.

Het bedrijfsresultaat steeg met 27,7% van € 11,6 miljoen in de eerste helft van 2006 naar € 14,8 miljoen in de eerste helft van 2007. De stijging van het bedrijfsresultaat was in lijn met de gestegen omzet. Door de acties die in 2006 werden ingezet om de efficiency te verbeteren en de capaciteit uit te breiden, handhaafde de bezettingsgraad zich rond de 90%. 

Door de ontwikkeling van nieuwe marktposities was de verbetering van de ROS in de Kabelgroep beperkt. Deze ROS verbeterde zich licht van 7,7% naar 7,8%. 

Machinegroep


De omzet in de Machinegroep steeg in het eerste halfjaar 2007 met 32,6% naar € 74,1 miljoen (H1 2006: € 55,9 miljoen). De omzetstijging was het gevolg van de sterk gestegen orderintake voor bandenbouwsystemen in 2006. Ruim 60% van de gerealiseerde omzet bestond uit innovaties op het gebied van bandenbouwsystemen. Deze nieuw geïntroduceerde oplossingen, waaronder modules voor de flexibilisering van de bandenbouwproductie, spelen in op de behoefte binnen de bandenbouwindustrie om verdere efficiencyverbeteringen door te voeren en de kwaliteit van de autobanden te verbeteren.

Doordat een groot aantal van deze nieuwe systemen nog in de prototyping-fase verkeerde, met daarmee samenhangende hoge aanloopkosten, daalde het bedrijfsresultaat in het eerste halfjaar met 42,1% van € 5,9 miljoen naar € 3,4 miljoen. Verder werden extra kosten gemaakt door beperkingen in de beschikbaarheid van gekwalificeerd technisch personeel in de Verenigde Staten. Ook de centralisatie van de machinebouwactiviteiten binnen Nederland op één locatie bracht tijdelijk hogere kosten met zich mee. Door het projectmatige karakter van opdrachten verloopt de orderintake onregelmatig. De orderintake in het eerste halfjaar kwam langzaam op gang maar herstelde zich sterk vanaf juli 2007 door een aantal grotere projecten.

De ROS daalde van 10,6% in het eerste halfjaar 2006 naar 4,6% in het eerste halfjaar 2007. Zoals ook eerder dit jaar gecommuniceerd, wordt voor geheel 2007 een marge verwacht van 6 à 7%. De gemiddelde marge die voor dit segment in de komende jaren wordt nagestreefd ligt rond de 10%.  

 

Vooruitzichten 
 

De activiteiten in de Technische Handelsgroep en de Kabelgroep ontwikkelen zich voorspoedig, met name in de segmenten Building en Industrial Solutions.

Bij de Machinegroep wordt voorzien dat het hogere kostenniveau zich in de loop van het tweede halfjaar zal normaliseren. Enerzijds doordat de prototyping-fase van een groot aantal projecten is afgerond en seriegrootte-voordelen beter benut kunnen gaan worden en anderzijds doordat door de gerealiseerde capaciteitsuitbreiding in China de productiekosten zullen worden gereduceerd.

Mede op basis van het gerealiseerde resultaat in het eerste halfjaar 2007 wordt verwacht dat de nettowinst, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, over geheel 2007 15 tot 20% hoger zal zijn dan de nettowinst over geheel 2006, overeenkomstig eerdere berichtgeving. 

Voor het volledige persbericht, inclusief de financieële overzichten verwijzen wij naar de bijgevoegde PDF bestanden.