U bent hier: Home / Nieuws / Financieel nieuws / Archief 2006 / Uitstekend resultaat 2005 TKH Group

Uitstekend resultaat 2005 TKH Group

  • Stijging omzet met 19,2% naar € 547,9 miljoen, waarvan autonoom 7,7%.
  • Stijging bedrijfsresultaat met 19,8% naar € 39,6 miljoen.
  • Stijging nettowinst, vóór bijzondere belastingbate van € 7,5 miljoen, met 32,0% naar € 26,1 miljoen (2004: € 19,8 miljoen).
  • Succesvolle ontwikkeling van de solution-strategie leidt tot verbetering van de EBIT-marge (ROS) in de Technische Handelsgroep en Kabelgroep.Innovaties goed voor 22,0% van de omzet.
  • Dividendvoorstel € 1,65 per (certificaat van) gewoon aandeel.

 

Kengetallen jaarcijfers

 

 

(in mln. € tenzij anders vermeld) 2005 2004 Verschil in %
Omzet 547,9 459,6 + 19,2
Bedrijfsresultaat (EBIT) 39,6 33,0 + 19,8
Nettowinst voor belastingbate 26,1 19,8 + 32,0
Nettowinst na belastingbate 33,6 19,8 + 70,2
Nettowinst per gewoon aandeel (in €)
- voor belastingbate 3,18 2,44 + 30,3
- na belastingbate 4,11 2,44 + 68,3
Solvabiliteit 47,2% 46,2%
ROS 7,2% 7,2%
ROCE 14,3% 13,4%
Dividendvoorstel (in €) 1,65 1,25 + 32,0

 

 

 

Kerncijfers vierde kwartaal

 

 

(in mln. € tenzij anders vermeld) Q4 2005 Q4 2004 Verschil in %
Omzet 156,0 135,6 + 15,1
Bedrijfsresultaat (EBIT) 14,0 11,5 + 21,6
Nettowinst (excl. belastingbate) 9,9 6,7 + 47,9
ROS 9,0% 8,5%

 

 

 

Alexander van der Lof, CEO van TKH: "De resultaten hebben zich in het vierde kwartaal door beter dan verwachte autonome omzetgroei positief ontwikkeld. De gerealiseerde autonome groei in deelmarkten waar nog steeds sprake is van moeilijke marktomstandigheden is een bewijs van de mogelijkheden die de TKH-groep heeft met haar hoogwaardige dienstverlening en probleemoplossend vermogen. De op innovatieve oplossingen ingezette strategie heeft geresulteerd in een forse vernieuwing van het portfolio en een gezonde ontwikkeling van de operationele marge."

 

 

Financiële gang van zaken

De omzet bedroeg in 2005 € 547,9 miljoen (2004: € 459,6 miljoen), een verbetering van 19,2% ten opzichte van 2004. De acquisities van het vierde kwartaal 2004 en in 2005 hebben mede bijgedragen aan de omzetstijging. Autonoom bedroeg de omzetgroei 7,7%.

 

 

De toegevoegde waarde steeg met € 33,2 miljoen ofwel 17,1% tot € 227,7 miljoen. In procenten van de omzet stond de toegevoegde waarde licht onder druk en kwam uit op 41,6%, (2004: 42,3%). De brutomargedruk deed zich vooral voor bij de Kabelgroep, veroorzaakt door stijgende grondstofprijzen en druk op verkoopprijzen als gevolg van de overcapaciteit in de markt. Bij zowel de Technische Handelsgroep als de Machinegroep kon de brutomarge in procenten van de omzet zich verbeteren, door de focus op innovaties en totaaloplossingen.

Het bedrijfsresultaat is toegenomen met € 6,5 miljoen, een stijging van 19,8%, tot € 39,6 miljoen. De personeelskosten en afschrijvingen stegen minder snel dan de omzet en toegevoegde waarde. Deze gunstige ontwikkeling werd enigszins teniet gedaan door een toename van overige bedrijfskosten. In procenten van de omzet kon het bedrijfsresultaat zich handhaven op 7,2%.

 

 

De netto financiële baten en lasten bleven met € 3,3 miljoen vrijwel gelijk aan de lasten in 2004 (€ 3,4 miljoen) ondanks de acquisities eind 2004 en de toename van het werkkapitaal als gevolg van de groei van de activiteiten en gestegen grondstofprijzen.

 

 

De belastingdruk over geheel 2005 is beïnvloed door lagere belastingtarieven in enkele landen, verrekening van gerealiseerde winsten met de in het verleden opgebouwde compensabele verliezen in het buitenland en een bijzondere belastingbate. De belastingdruk vóór bijzondere belastingbate daalde naar 28,6% (2004: 33,6%). Door overeenstemming met de Nederlandse Belastingdienst over de fiscale behandeling van de in de geconsolideerde jaarrekening 2002 verantwoorde bijzondere waardevermindering op investeringen in China is een bijzondere belastingbate van € 7,5 miljoen gerealiseerd. Hierdoor kwam de netto-belasting over 2005 uit op € 2,9 miljoen, zijnde 7,9% van het resultaat voor belastingen.

 

 

De nettowinst over 2005 bedroeg € 33,6 miljoen. Vóór de bijzondere belastingbate zou de nettowinst € 26,1 miljoen bedragen, een verbetering van 32,0% ten opzichte van 2004.

 

 

De gewone winst per aandeel is hiermee uitgekomen op € 4,11 (2004: € 2,44). Vóór de bijzondere belastingbate bedraagt de winst per aandeel € 3,18, een verbetering van 30,3% ten opzichte van 2004.

Het balanstotaal nam gedurende het verslag jaar toe met € 48,8 miljoen, vooral door de toename van het werkkapitaal met € 21,1 miljoen. Deze toename werd veroorzaakt door de groei van de activiteiten en een hogere waardering van grondstoffen en voorraden als gevolg van gestegen grondstofprijzen. In procenten van de omzet steeg het werkkapitaal licht van 20,5% tot 21,0%.

 

Ultimo 2005 waren de bankschulden € 7,9 miljoen lager dan per eind 2004, in belangrijke mate het gevolg van de gerealiseerde positieve operationele kasstroom. De solvabiliteit steeg van 46,2% naar 47,2%. Ten gevolge van de overgang naar IFRS en de effecten hiervan op de uitkomsten van de solvabiliteit, is besloten om dit effect te verwerken in de solvabiliteitsgrens en deze te verlagen van minimaal 40% naar minimaal 35%.

Het aantal personeelsleden (FTE) ultimo 2005 bedroeg 2.723 (2004: 2.541).

Voortgang strategie

De strategie was in 2005 gericht op de verdere transformatie van productleverancier naar oplossingsleverancier en de gerichte uitbouw van de segmenten Telecom, Building en Industrial Solutions. De focus lag hierbij op het versneld introduceren van innovatieve oplossingen in een vroeg stadium van de levenscyclus. Ook het in geografisch opzicht vergroten van de overlap in het activiteitenportfolio is verder ingevuld. De ontwikkeling van het portfolio en het onderling samenwerken binnen de solutions, hebben geleid tot een versterkte positionering in kansrijke projecten en tot een toename van het aantal opdrachten in de vorm van totaaloplossingen met een hogere toegevoegde waarde.

Om de TKH-positionering in een aantal markten te versterken op het gebied van innovaties in Telecom en Building Solutions werd de verkoopcapaciteit verder uitgebreid. Met de voorinvesteringen die hier werden gedaan wordt een versnelling van de groei in deze segmenten op de middellange en lange termijn verwacht.

 

De per mei 2005 doorgevoerde naamswijziging van N.V. Twentsche Kabel Holding naar TKH Group "the solution provider" benadrukt de TKH-strategie om oplossingen centraal te stellen. Hiermee is, zowel intern als extern, een belangrijke stap gezet in de verdere positionering en ontwikkeling van de TKH-groep.

 

De in 2004 geacquireerde bedrijven hebben een fraaie bijdrage aan het resultaat geleverd. Door de aansluiting van deze bedrijven op de TKH-strategie, maar in het bijzonder ook door de kracht van samenwerking binnen de TKH-groep, is het resultaat van deze bedrijven sterk verbeterd.

 

Ontwikkelingen per groep

 

 

Technische Handelsgroep

 

 

AlgemeenDe omzet van de Technische Handelsgroep steeg in 2005 met 30,6% tot € 193,8 miljoen (2004: € 148,4 miljoen). Dit werd bijna geheel gerealiseerd door acquisities (30,3%).

 

 

Terwijl er in de eerste helft van 2005 nog sprake was van een daling van de autonome omzet, liet deze in de tweede helft weer groei zien door aantrekkende consumentenbestedingen op het gebied van breedbandcomponenten en indoor ICT-oplossingen. Ook de toegenomen investeringen voor het opwaarderen van outdoor-netwerken hadden een positief effect. De autonome omzetgroei werd negatief beïnvloed door het bewust afbouwen van het activiteitenniveau in Zuidoost-Azië.

 

 

Met name in Nederland, Duitsland en Polen ontwikkelde de omzet zich positief, vooral door de in de afgelopen jaren geïntroduceerde innovaties zoals de ICT-oplossingen voor ouderenzorg, CCTV-systemen, VoIP-telefonie en intercomsystemen.

 

 

Het bedrijfsresultaat steeg met 40,1% tot € 18,3 miljoen (2004: € 13,0 miljoen). Door concentratie op het leveren van complete oplossingen met hoge toegevoegde waarde en het toegenomen aandeel innovaties in de omzet verbeterde de marge. Het aandeel innovaties in de omzet bedroeg 23,6%.

 

Telecom SolutionsDoor de steeds grotere behoefte aan bandbreedte, gedreven door Triple Play-ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling richting ADSL2+-, VDSL- en ALL IP-netwerken, namen de investeringen in het outdoor telecomsegment toe. Met name de investeringen in de knooppunten van het netwerk van de telecom-operators en CATV-bedrijven hadden een positief effect. De ontwikkelingen ten aanzien van de indoor telecom-oplossingen waren vooral gericht op het introduceren van innovaties ten behoeve van VoIP-oplossingen en communicatie-oplossingen binnenshuis. De consumentenbesteding voor ICT-randapparatuur lag in de eerste helft van 2005 op een lager niveau dan in 2004, maar door de vele innovaties daalde de omzet bij TKH slechts beperkt. In het tweede halfjaar was duidelijk merkbaar dat de bestedingen van consumenten weer toenamen, zodat de omzet in het segment indoor telecom-oplossingen eveneens steeg. De in 2004 geïntroduceerde oplossing 'Ocilion' voor Time Shifted IPTV ontwikkelde zich goed. In Nederland, Zweden en Polen werden pilotprojecten opgestart.

 

 

Building SolutionsDe investeringen in de installatie- en bouwsector namen licht toe. Door innovaties inspelend op de steeds groter wordende behoefte aan efficiency binnen gebouwen, zoals toegangscontrolesystemen, centrale controle kamerconcepten en systemen voor ouderenzorg, steeg de omzet binnen TKH sterker dan de markt.

Ondanks de lange aanlooptijden voor ontwikkeling van de markt voor ouderenzorgsystemen, acht TKH deze zeer kansrijk. Diverse pilotprojecten werden geïnitieerd en veel aandacht werd besteed aan verdere ontwikkeling van het portfolio.

 

 

Industrial SolutionsDe investeringen in de industriële sector namen toe. De vergroting van de efficiency van de industriële activiteiten heeft een hoge prioriteit, waardoor de omzet in dit segment verder kon toenemen. Met name de oplossingen op het gebied van MES (Manufacturing Execution Systems) evenals de besturingssystemen voor modernisering van machineparken groeiden in omzet. In 2005 nam de component software in de omzet toe. Hierdoor steeg de toegevoegde waarde en verbeterde de marge.

 

Kabelgroep

 

 

AlgemeenDe omzet van de Kabelgroep steeg in 2005 met 21,2% naar € 240,2 miljoen (2004: € 198,1 miljoen). De omzetgroei werd volledig autonoom gerealiseerd. De sterk gestegen grondstofprijzen, met name de koperprijzen, hadden een effect op de omzetgroei van 6,2%. In de loop van 2005 verbeterden de mogelijkheden om de gestegen grondstofprijzen door te berekenen in de verkoopprijzen.

 

 

De gerealiseerde groei was het gevolg van investeringen in de ontwikkeling van het portfolio en een intensieve marktbewerking in Europa. Door introductie van nieuwe producten werd toegang verkregen tot nieuwe markten. De focus op totaaloplossingen resulteerde in een forse groei van het marktaandeel binnen West- en Oost-Europa op het gebied van oplossingen voor glasvezelnetwerken. De belangrijkste omzetstijgingen werden in Duitsland, Scandinavië

en Oost-Europa gerealiseerd.

 

 

Het bedrijfsresultaat van de Kabelgroep steeg met 52,4% naar € 14,6 miljoen (2004: € 9,6 miljoen). De toegenomen bezettingsgraad en de verbeterde efficiency compenseerde de druk op de marges. Het aandeel innovaties in de omzet nam toe tot 20,5%, wat een positief effect had op het bedrijfsresultaat. De focus op speciaalkabel en niche-markten leidde ertoe dat de ROS in de Kabelgroep een gezond niveau van 6,1% bereikte (2004: 4,8%). In de tweede helft van 2005 stabiliseerde de margedaling in het segment installatiekabel en glasvezelkabel, mede door de toegenomen vraag.

 

 

De bezettingsgraad in de fabrieken verbeterde sterk en nam toe tot circa 85%. Door verdere samenwerking binnen de Kabelgroep werd product-allocatie geoptimaliseerd.

 

 

Telecom SolutionsDe wereldwijde vraag naar glasvezel en glasvezelkabel nam toe met 19% Deze toename werd gedreven door de sterk groeiende behoefte aan bandbreedte voor All IP-netwerken. Binnen Europa werden vele nieuwe initiatieven ontwikkeld voor investeringen in glasvezelnetwerken, met name door nieuwe partijen die een positie willen verwerven in het beschikbaar stellen van communicatie-infrastructuur. TKH verkreeg door haar toegevoegde waarde, in de vorm van advisering, engineering en de juiste samenstelling van het product, nieuwe opdrachten waarmee haar marktaandeel in Europa steeg.

 

 

De activiteiten in China ontwikkelden zich positief. Door een sterke focus op Europa werd de capaciteit voor ruim 70% aangewend voor de Europese markt. De toename van de bezettingsgraad van de productiefaciliteiten evenals een sterke focus op niche-markten voor glasvezeloplossingen had een positief effect op de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat.

 

 

De vraag naar koperkabel nam af, doordat bij de opwaardering van netwerken steeds meer wordt ingezet op een betere benutting van het bestaande kopernetwerk. Bij nieuwbouw wordt in de meeste gevallen geen kopernetwerk meer aangelegd maar wordt in glasvezelnetwerken geïnvesteerd.

 

 

Building SolutionsDe marktomstandigheden in de bouw- en installatiesector verbeterden licht. De marge-daling voor installatiekabel stabiliseerde en vanaf de tweede helft van het jaar konden de gestegen grondstofprijzen grotendeels worden doorberekend. De volumegroei in de Europese markt beperkte zich tot ongeveer 5%, maar door de vele geïntroduceerde innovaties en een succesvolle ontwikkeling van het marktaandeel in Duitsland en Scandinavië lag de omzetgroei binnen de TKH-groep op een hoger niveau. Een groot deel van de omzettoename kwam tot stand in het segment installatiekabel. De scheepsbouwsector ontwikkelde zich positief door een fors hoger investeringsniveau, en ook de behoefte aan oplossingen voor een veiligere omgeving hadden een positief effect.

 

 

Industrial SolutionsHet investeringsniveau nam in de voor TKH relevante industriële markten verder toe. Met name de machinebouwsector liet een gezonde ontwikkeling zien binnen Europa. De industriële sector in Europa wordt steeds innovatiever om te kunnen overleven. Door als groep hierop in te spelen met innovatieve concepten en totaaloplossingen kon de TKH-positie verder worden versterkt en groeide het marktaandeel.

De bezettingsgraad van de speciaalkabelproductie lag opnieuw op een hoog niveau. Om de productiecapaciteit voor speciaalkabel verder uit te breiden werd geïnvesteerd in nieuwe productiemiddelen en werden nieuwe uitbreidingsplannen ontwikkeld. Het omzetten van standaardkabelcapaciteit naar speciaalkabelcapaciteit speelt hierbij een belangrijke rol.

 

 

Machinegroep

 

 

AlgemeenDe omzet van de Machinegroep steeg beperkt met 1,0% tot € 116,6 miljoen (2004: € 115,5 miljoen) maar evenaarde het hoge omzetniveau van 2004, toen een omzetgroei van ruim 40% werd gerealiseerd. Autonoom daalde de omzet over 2005 licht met 5,8%. Ruim 80% van de omzet werd gerealiseerd in het segment bandenbouwsystemen. Nieuwe bandconcepten en een voortdurende focus om de efficiency van het bouwen van auto- en truckbanden te vergroten hebben geleid tot een hoog investeringsniveau in de bandenbouwindustrie, dat zich de laatste maanden van 2005 heeft vertaald in een groei van de orderintake. Het aandeel innovaties in de omzet nam toe tot 22,5%

 

 

Het bedrijfsresultaat van de Machinegroep daalde met 7,5% tot € 14,6 miljoen (2004: € 15,7 miljoen). De daling ontstond door druk op de marge door de sterke euro en extra kosten voor nazorg bij de oplevering van projecten in 2005.

 

 

Industrial SolutionsNa de explosieve groei in de afgelopen jaren is er in 2005 veel aandacht geweest voor het in lijn brengen van de capaciteit met het groeiperspectief in de segmenten waarin de Machinegroep opereert. In de eerste helft van 2005 heeft dit geleid tot enige terughoudendheid bij de orderontvangst, mede door het absorptievermogen bij een aantal klanten om het hoge investeringsniveau om te kunnen zetten in productie en 'greenfield'-fabrieken op te starten. In de tweede helft van 2005 normaliseerde zich dit en nam het investeringsniveau weer toe.

 

 

De trend bij de auto- en truckbandenproducenten, om de ontwikkeling en productie van bandenbouwmachines uit te besteden aan gespecialiseerde leveranciers werd bevestigd door het feit dat het aantal aanvragen voor machines een sterke toename laat zien. Waar de TKH-groep in het verleden met name werd ingezet om pieken in de investeringsbehoefte op te vangen, wordt nu meer structureel gebruik gemaakt van de capaciteit van TKH. De innovatieve oplossingen spelen hierbij een grote rol evenals de samenwerking met onze klanten en de vertrouwensrelatie die is opgebouwd.

 

 

De ontwikkeling van de nieuwe generatie machines volgens het MTM (Modulair Tyre Manufacturing)-concept -voor het flexibel kunnen produceren van autobanden- is voorspoedig verlopen. Modules uit dit concept vormen een doorbraak in de productie van componenten die in autobanden worden toegepast. De acquisitie van A-Z Extrusion in 2004 bracht een belangrijke bijdrage in de unieke gepatenteerde productieconcepten van MTM. In 2005 zijn enkele opdrachten voor modules uit het MTM-concept behaald. Het eerste in opdracht ontvangen complete MTM-systeem zal in de eerste helft van 2006 worden opgeleverd. Vanuit de bandenbouwindustrie is er grote belangstelling getoond voor dit concept.

 

 

In het segment producthandlingsystemen lag het investeringsniveau bij een aantal klanten duidelijk hoger. De omzet evenals het bedrijfsresultaat nam toe. De ingezette strategie om zich te concentreren op een beperkt aantal markten en oplossingen heeft haar vruchten afgeworpen. Ook werd de samenwerking in de groep vergroot door specifieke ontwikkelingen voor bandenbouwmodules bij dit segment onder te brengen.

 

Dividendvoorstel

Aan de op 3 mei 2006 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend van € 1,65 uit te keren per (certificaat van) gewoon aandeel (2004: € 1,25). Dit betekent een pay out-ratio van 40%. Om de financiering van de beoogde groei te ondersteunen wordt aan de aandeelhouders het dividend naar keuze in contanten of in aandelen ten laste van de reserves voorgesteld. De waarde van het voorgestelde dividend in aandelen zal circa 2 tot 4% hoger zijn dan de waarde van het dividend in contanten. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden één dag na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 22 mei 2006 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 26 mei 2006.

 

Vooruitzichten

De ingezette acties in de Technische Handelsgroep tot een versnelling van de groei in de komende jaren zullen vooralsnog in 2006 tot een verhoogd kostenniveau leiden. De geïntroduceerde innovaties in de groeisegmenten communicatie, veiligheid, comfort en zorg bieden perspectief voor groei.

 

 

Voor de Kabelgroep zullen de marktomstandigheden naar verwachting nog moeilijk blijven, mede door de gestegen grondstofprijzen en de concurrerende omstandigheden. De ontwikkelingen op het gebied van speciaalkabel en de uitbreiding van de niche-marktactiviteiten verlopen voorspoedig, hetgeen een positief effect heeft op de marge.

De orderintake in de Machinegroep ontwikkelt zich goed. Met name in de afgelopen drie maanden is er een sterke stijging te zien geweest van de orderintake. In het eerste kwartaal 2006 zal er overigens nog een effect waarneembaar zijn vanwege het achterblijven van de orderintake over 2005.

 

 

Gebaseerd op bovenstaande geven de ontwikkelingen binnen de TKH-groep vertrouwen voor een verdere groei van omzet en resultaat.