Dividend boekjaar 2015

Dividend boekjaar 2015

Door de Algemene Vergadering op 26 april 2016 is besloten het dividend over het boekjaar 2015 vast te stellen op:

  • € 0,05 per prioriteitsaandeel van € 1,00 nominaal;
  • € 1,10 per (certificaat van) gewoon aandeel van € 0,25 nominaal.

Het dividend kan, naar keuze van de aandeel- resp. certificaathouders, geheel in contanten worden uitbetaald (onder inhouding van de verschuldigde dividendbelasting) dan wel in (certificaten van) aandelen worden uitgekeerd. De vaststelling van het dividend in (certificaten van) aandelen zal plaatsvinden na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 17 mei 2016 eindigt. Aan Euronext in Amsterdam (‘Euronext’) zal geen handel in dividendrechten plaatsvinden. De nieuwe (certificaten van) aandelen van € 0,25 nominaal zijn volledig gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 2016 en volgende boekjaren.

Met betrekking tot het dividend 2015 is het volgende tijdschema van toepassing:

Houders van certificaten van gewone aandelen wordt verzocht hun keuze binnen bovengenoemde keuzeperiode via hun bank of commissionair bekend te maken bij ABN AMRO Bank NV (“ABN AMRO”). De dividendrechten waarop de keuze betrekking heeft, dienen uiterlijk op 17 mei 2016 om 15.00 uur rechtstreeks te worden geleverd aan ABN AMRO ten gunste van rekening 28001/106. Bij het uitblijven van een keuze wordt het dividend in contanten aan de houders van certificaten van gewone aandelen uitgekeerd, onder inhouding van de verschuldigde dividendbelasting. Betaling van het dividend en levering van certificaten van aandelen uit hoofde van omwisseling van dividendrechten, zal met ingang van 20 mei 2016 geschieden. Levering van certificaten van gewone aandelen aan uw bank of commissionair zal uitsluitend geschieden op basis van het totale aantal op 17 mei 2016 geleverde dividendrechten, waarbij de eventueel resterende fractie wordt verrekend in contanten op basis van de openingskoers van 18 mei 2016 en in overeenstemming met de voorwaarden van de bank waarbij u uw aandelen aanhoudt.

Overeenkomstig artikel 5:3, lid 2, sub d van de Wet op het financieel toezicht (de “Wft”), bestaat er (in het kort) geen verplichting tot publicatie van een prospectus in verband met de aanbieding van aandelen die worden uitgekeerd als dividend, op voorwaarde dat een document wordt gepubliceerd dat de nodige gegevens bevat. Voor zover het keuzedividend kwalificeert als algemene aanbieding van effecten, geldt deze mededeling als een dergelijk document. Verder geldt (in het kort), ingevolge artikel 5:4 sub e Wft, geen verplichting tot publicatie van een prospectus in verband met het toelaten tot de handel op een in Nederland gelegen gereglementeerde markt (Euronext) van aandelen die worden uitgekeerd als dividend, op voorwaarde dat een document wordt gepubliceerd dat de nodige gegevens bevat. Voor wat betreft de toelating tot de handel geldt deze mededeling als een dergelijk document.

Aandeelhouders die zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister zullen rechtstreeks bericht ontvangen van de vennootschap.

Raad van Bestuur TKH Group NV

Stichting Administratiekantoor TKH Group

Haaksbergen, 27 april 2016

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer