Jaarcijfers 2020

Sterke operationele kasstroom en goede orderintake in Q4 ondanks impact COVID-19 in 2020

Highlights tweede halfjaar 2020

 • Resultaat boven de aangegeven bandbreedte van de outlook.
 • Daling omzet van 17,1% naar € 610,4 miljoen, autonoom -12,5%.
 • Daling EBITA voor eenmalige baten en lasten van 29,9% naar € 66,5 miljoen.
 • ROS licht gestegen naar 10,9% (H1 2020: 10,2%), gedragen door Building Solutions.
 • Goede orderintake in het vierde kwartaal, mede door hoge orderintake in Tire Building.
 • Eenmalige baten en lasten van in totaal € 3,3 miljoen (last) – bijzondere waardeverminderingen van € 2,4 miljoen.
 • Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders daalt met 42,2% naar € 34,4 miljoen.
 • Kasstroom uit operationele activiteiten sterk toegenomen naar € 150,1 miljoen (H2 2019: € 126,6 miljoen en H1 2020: € 37,7 miljoen) – gedreven door sterke werkkapitaalverbetering Q4.

Financiële highlights 2020

 • Omzetdaling van 13,4% naar € 1.289,4 miljoen, autonoom -9,9%.
 • Daling EBITA voor eenmalige baten en lasten met 21,4% naar € 135,5 miljoen – daling sterkst in Industrial Solutions, stijging in Building Solutions.
 • ROS met 10,5% goed overeind gebleven – ondanks lagere omzet.
 • Daling nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders met 33,2% naar € 70,3 miljoen – komt uit boven de eerder gecommuniceerde bandbreedte (€ 65 - € 69 miljoen).
 • Sterke financiële positie jaareinde – net-debt/EBITDA-ratio 1,6.
 • Dividendvoorstel: € 1,00 per (certificaat van) gewoon aandeel (2019: € 1,50).

Strategische highlights 2020

 • Goede voortgang strategische ontwikkeling, ondanks COVID-19, gedreven door ‘Simplify & Accelerate’-programma.
 • Succesvolle introductie en voortgang van innovaties bieden een sterke basis voor groei en verdere waardecreatie.
 • Innovaties met 21,1% omzetaandeel opnieuw op een hoog niveau – R&D-programma’s gecontinueerd ondanks kostenbesparingsprogramma’s.
 • Omzetaandeel van verticale groeimarkten toegenomen naar 63,0%.
 • Voortgang aandeleninkoop-programma – per 8 maart 2021 is € 18 miljoen van aangekondigde € 25 miljoen eigen aandelen ingekocht.

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: “De gevolgen van de COVID-19 pandemie hebben een duidelijke impact gehad op de resultaten in het financiële jaar 2020 en zullen naar verwachting ook in de eerste helft van 2021 nog voelbaar zijn. De gezondheid van onze medewerkers en de continuïteit van onze activiteiten blijven voorop staan.

Vanaf het derde kwartaal van 2020 zwakte het effect van COVID-19 op onze activiteiten wat af, al bleven de investeringen voor kapitaalgoederen nog achter, waardoor de orderintake binnen Industrial Solutions over de eerste negen maanden laag was. Dit herstelde zich in het vierde kwartaal door een hoge orderintake, met name binnen Tire Building. Ook waren er activiteiten die in 2020 een goede groei lieten zien. Dit gold voor zowel onze Machine Vision activiteiten waarvan de effecten zichtbaar werden van geïntroduceerde innovaties voor consumentenelektronica- en medische applicaties waaronder een COVID-19 vaccinanalyse, als onze connectivity-oplossingen die inspelen op de grote vraag naar het upgraden van de energienetwerken.

De kracht van de TKH-strategie bleek uit de ROS die ondanks de sterke teruggang van de omzet gedurende het jaar overeind bleef en uitkwam op 10,5%. Dit was vooral het gevolg van de aanscherping van de strategie via het ‘Simplify & Accelerate’-programma. De uitvoering van dit programma ligt goed op schema. Het door ons in november aangekondigde aandeleninkoop-programma onderstreepte nog eens het vertrouwen dat TKH heeft in het sterke financiële fundament. Maar vooral ook het vertrouwen in onze strategie en potentie om groei te kunnen realiseren door onze vele innovaties die een goede voortgang laten zien, zowel op technologisch gebied als qua marktpenetratie. De omzet uit innovaties lag met 21% opnieuw op een hoog niveau in 2020. De introducties en verworven opdrachten bieden een sterke basis voor groei en wij zijn dan ook positief over de waardecreatie mogelijkheden op de middellange termijn.”

Impact COVID-19

COVID-19 heeft sinds de uitbraak een negatief effect op zowel de omzet als het resultaat van TKH. Zo hadden onder andere de verscherpte maatregelen in diverse landen gedurende het jaar een aanzienlijk effect. Door (tijdelijk) versoepelde maatregelen in met name de zomer en het najaar zijn de mogelijkheden voor uitleveringen weer op gang gekomen, maar deze lagen niet op het oude niveau.

TKH heeft een groot aantal maatregelen genomen om de impact van COVID-19 op de bedrijfsvoering zo veel mogelijk te beperken. Een kwantificering van de -impact op de resultaten over 2020 is niet eenduidig te geven. Voor de financiële impact van COVID-19 zijn de volgende elementen van invloed geweest:

 • De gezondheid van onze medewerkers en de continuïteit van onze activiteiten stonden voorop. Door vroegtijdig maatregelen te treffen zijn wij in staat geweest de impact op de bedrijfsvoering te beperken. Door de getroffen maatregelen, gericht op het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving, was de productiviteit en dekking in de productiebedrijven flink lager. Daarnaast was sprake van een lagere vraag doordat klanten hinder ondervonden in de realisatie van projecten. In enkele marktsegmenten werden investeringen beperkt dan wel uitgesteld. In het bijzonder betrof dit investeringen voor vliegvelden, parkeergarages, scheepsbouw en de industriële sector.
 • Er is beperkt gebruik gemaakt van beschikbare COVID-19-overheidssteun, veelal bestaande uit regelingen gericht op het behoud van arbeidsplaatsen, dan wel een vorm van arbeidstijdverkorting. Dit heeft geleid tot een tijdelijke verlaging van de personeelskosten van € 6,8 miljoen. In Nederland is geen gebruik gemaakt van overheidssteun.
 • Er zijn diverse kostenbesparende maatregelen doorgevoerd, maar er was geen sprake van belangrijke reorganisatiekosten die direct verband houden met COVID-19.
 • Bij de beoordeling op mogelijke bijzondere waardeverminderingen zijn additionele scenario’s uitgewerkt, waarbij een bijzondere waardevermindering van € 2,0 miljoen is verantwoord als gevolg van met name COVID-19.
 • Uitstel van de uitlevering van diverse projecten, met name in het segment Industrial Solutions, vanwege lockdown-situaties bij klanten had een toenemend effect op het werkkapitaal per ultimo 2020 van naar schatting € 10 miljoen. Daarentegen had verkregen uitstel van belastingbetalingen een drukkend effect van € 22 miljoen. Dit belastingbedrag zal in het eerste halfjaar van 2021 worden betaald. Een versterkte aandacht op werkkapitaalbeheer heeft daarnaast geleid tot een forse werkkapitaalreductie in het vierde kwartaal van 2020.
 • Belangrijke investeringsprogramma’s zijn doorgezet zoals lopende R&D-programma’s. Waar mogelijk zijn andere investeringen beperkt.

Voortgang realisatie doelstellingen en strategie

COVID-19 had een sterke afname van de omzet en een daaraan gerelateerde winstdaling tot gevolg. Dit had een negatief effect op het rendement op de omzet (ROS), ondanks dat deze goed overeind bleef. De ROS kwam uit op 10,5%. Het perspectief van onze middellange termijn ROS-doelstelling van tenminste 15% is onveranderd. Dit wordt ondersteund door de goede voortgang in de innovaties en de verdere uitvoering van het ‘Simplify & Accelerate’-programma.

Het jaar 2020 kenmerkte zich door de volgende belangrijke strategische ontwikkelingen:

 • Machine Vision – Eerste grotere opdracht voor 2D-embedded visiontechnologie voor COVID-19-vaccinanalyse.
 • Machine Vision – Uitbouw marktaandeel met 3D-visiontechnologie en confocal-inspectie technologie binnen consumentenelektronica.
 • Tire Building – Doorbraak van de UNIXX, de baanbrekende nieuwe technologie voor autobandenproductie met eerste seriële productie bij een launching customer.
 • Infrastructure – Sterke groei in de markt voor energiekabels als gevolg van de investeringsimpuls veroorzaakt door de energietransitie, waarvoor aanvullende investeringen in productiecapaciteit zijn geïnitieerd, welke operationeel zal zijn vanaf Q3 2021.
 • Infrastructure – Verwerving van substantiële order voor Airfield Ground Lighting (CEDD/AGL-technologie).
 • Marine & Offshore – Orderintake van subsea-kabelsystemen die groei naar een omzetniveau van meer dan € 40 miljoen mogelijk maakt in 2021.
 • Care – Doorbraak in Noord-Amerika van de Indivion, het innovatieve medicijndoseer- en distributiesysteem.
 • Desinvestering van ZTC in China – Productie van commodity datakabels met lage marges.
 • Desinvestering van Cruxin in Nederland – Systeemintegratie–activiteiten met onvoldoende aansluiting op TKH-strategie.
 • Integratie van de Nederlandse kabelproductieactiviteiten op één locatie, waarbij de vestiging in Ittervoort is gesloten.
 • Beëindiging van laag renderende industriële kabelproductieactiviteiten.
 • Introductie van kostenratio-programma, onderdeel van het ‘Simplify & Accelerate’-programma met meer korte termijnfocus op rendement.

Het binnenhalen van opdrachten voor onze innovaties geeft vertrouwen in het realiseren van de middellange termijn-omzetdoelstellingen in de verticale groeimarkten. Verder zien wij de investeringsbereidheid onder klanten weer toenemen.

De doorgevoerde integratieprojecten en rendementsverbeteringen zullen vanaf 2021 een jaarlijks positief effect op het resultaat hebben van naar verwachting € 7 miljoen. De eenmalig lasten die hieraan verbonden zijn bedroegen in 2020 € 8,9 miljoen.

Onderdeel van het ‘Simplify & Accelerate’-programma is een gericht desinvesteringsprogramma van activiteiten met een beperkte waardecreatie in de TKH-omgeving. Inmiddels is € 260 miljoen van de beoogde € 300 tot € 350 miljoen omzet aan desinvesteringen gerealiseerd. Voor de resterende te desinvesteren activiteiten werd in 2020 een pas op de plaats gemaakt, doordat het rendement van deze activiteiten evenals de waarderingsmultiples vanwege COVID-19 niet tot het gewenste opbrengstniveau zou leiden. In het vierde kwartaal werden deze activiteiten weer opgestart.

Het vertrouwen van TKH in haar strategie en haar sterke financiële positie werd onderstreept met het in november geïntroduceerde aandeleninkoopprogramma ten bedrage van € 25 miljoen en verspreid over vier maanden. De realisatie van de net-debt/EBITDA ratio per ultimo 2020 van 1,6 bevestigt dat er voldoende ruimte was om dit aandeleninkoopprogramma maar ook het dividend uit te keren, met in achtneming van de onzekere omstandigheden als gevolg van de impact van COVID-19.

Financiële gang van zaken tweede halfjaar

De omzet in het tweede halfjaar daalde met 17,1% naar € 610,4 miljoen (H2 2019: € 736,4 miljoen). Autonoom daalde de omzet met 12,5%. Door hogere grondstofprijzen steeg de omzet met 0,5%, terwijl door valuta-effecten de omzet met 0,5% daalde. Acquisities in 2019 zorgden voor een omzettoename van 1,0%. Door de desinvesteringen daalde de omzet met 5,6%. In alle segmenten was sprake van een autonome omzetdaling, al was deze in Building Solutions gering.

De brutomarge steeg naar 49,5% (H2 2019: 49,0%).

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) daalde met 29,9% van € 94,9 miljoen in het tweede halfjaar van 2019 naar € 66,5 miljoen in het tweede halfjaar van 2020. Deze daling was met 48,3% het sterkst binnen Industrial Solutions vanwege lockdown-situaties bij klanten door COVID-19. De EBITA binnen Telecom Solutions en Building Solutions daalden eveneens met respectievelijk 27,1% en 12,0%.

De ROS verbeterde ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020 van 10,2% naar 10,9% in het tweede halfjaar van 2020 (H2 2019: 12,9%) door een lager kostenniveau.

De amortisatielasten daalden met € 0,2 miljoen. De amortisatie van ‘purchase price allocations’ nam af, terwijl de amortisatie van ontwikkelingskosten toenam door het hoge investeringsniveau in de afgelopen jaren. In het tweede halfjaar werd onder meer vanwege COVID-19 een bijzondere waardevermindering van € 2,4 miljoen verantwoord.

Het financieel resultaat daalde met € 1,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van een lager resultaat uit overige deelnemingen, die geraakt werden door de effecten van COVID-19.

De belastingdruk steeg van 23,2% in het tweede halfjaar 2019 naar 25,8% in het tweede halfjaar van 2020, met name door desinvesteringen en lagere winsten bij bedrijven met een lager belastingtarief.

De nettowinst van voortgezette activiteiten voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders daalde met 42,2% naar € 34,4 miljoen (H2 2019: € 59,4 miljoen).

Financiële gang van zaken geheel 2020

De omzet daalde in 2020 met € 200,3 miljoen (-13,4%) naar € 1.289,4 miljoen (2019: € 1.489,6 miljoen) door met name de gevolgen van COVID-19. Autonoom daalde de omzet met 9,9%. De bijdrage van acquisities in 2019 in de omzet bedroeg 1,9%. Grondstofprijzen hadden per saldo nauwelijks effect op de omzet, valutakoersen hadden een negatief effect van 0,4%. Door de desinvesteringen daalde de omzet met 5,2%.

De autonome omzetdaling was met 20,2% het sterkst in Industrial Solutions. In Telecom en Building Solutions bedroeg de daling respectievelijk 8,4% en 2,9%.

De brutomarge steeg van 48,2% in 2019 naar 49,4% in 2020. Deze stijging werd beïnvloed door onder meer de desinvesteringen en acquisities binnen Building Solutions en een hoger omzetaandeel van Machine Vision.

De bedrijfskosten voor eenmalige lasten daalden met 8,0% ten opzichte van 2019. De doorgevoerde integraties, kostenbesparingen en lagere verkoopkosten als gevolg van COVID-19 hadden een belangrijk aandeel in de kostendaling. In procenten van de omzet stegen de bedrijfskosten echter van 36,6% in 2019 naar 38,9% in 2020. De relatieve toename hangt samen met de desinvesteringen in 2020 en lagere productiviteit en dekking in de productiebedrijven als gevolg van COVID-19. De afschrijvingen, exclusief de eenmalige resultaten uit desinvesteringen, bedroegen € 45,5 miljoen en lagen € 0,1 miljoen boven het niveau van 2019.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) daalde met 21,4% van € 172,5 miljoen in 2019 naar € 135,5 miljoen in 2020. De EBITA binnen Telecom en Industrial Solutions daalde respectievelijk met 25,0% en 41,8%. Binnen Building Solutions nam de EBITA toe met 2,4%. De ROS daalde naar 10,5% (2019: 11,6%).

Voor geheel 2020 is in totaal een eenmalige last van € 6,9 miljoen (2019: € 18,3 miljoen) en een bijzondere waardevermindering van € 4,0 miljoen (2019: € 5,0 miljoen) verantwoord. Deze hebben voornamelijk betrekking op de uitvoering van het ‘Simplify & Accelerate’-programma en de gevolgen van COVID-19.

De amortisatielast nam met € 3,7 miljoen toe tot € 53,7 miljoen door de hoge R&D-investeringen in de afgelopen jaren.

De financiële lasten daalden in 2020 met € 0,8 miljoen tot € 8,4 miljoen door lagere rentetarieven. Dit effect werd tenietgedaan door nadelige valuta-effecten van € 2,0 miljoen (2019: nadelig € 0,9 miljoen). Het resultaat uit overige deelnemingen steeg met € 1,9 miljoen met name als gevolg van een boekwinst uit desinvesteringen. Het operationele resultaat van de overige deelnemingen viel lager uit door effecten van COVID-19 en eenmalige kosten.

De effectieve belastingdruk over 2020 bedroeg 24,5% (2019: 23,1%). De hogere belastingdruk hangt samen met desinvesteringen en lagere winsten bij bedrijven met een lager belastingtarief.

De nettowinst over voortgezette activiteiten voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders daalde in 2020 met 33,2% naar € 70,3 miljoen (2019: € 105,3 miljoen).

Het nettoresultaat over 2020 bedroeg € 47,5 miljoen (2019: € 113,9 miljoen). De desinvestering van de meerderheid van de industriële connectivity-activiteiten, verantwoord als ‘niet voortgezette activiteiten’, resulteerde in 2019 in een eenmalige bate van € 45,2 miljoen. De winst per aandeel van voortgezette activiteiten voor amortisatie en eenmalige baten en lasten bedroeg € 1,69 (2019: € 2,51). De gewone winst per aandeel bedroeg € 1,14 (2019: € 2,72).

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 187,8 miljoen (2019: € 182,2 miljoen). In 2020 werd de kasstroom verhoogd door een afname van het werkkapitaal, terwijl in 2019 sprake was van een geringe mutatie. Ultimo 2020 daalde het werkkapitaal als percentage van de omzet naar 12,1% (2019: 13,0%), en blijft daarmee binnen de gestelde bandbreedte van 12‑15%. De kasstroom uit investeringen en desinvesteringen in materiële vaste activa bedroeg in 2020 per saldo € 25,6 miljoen en lag, mede door de desinvestering van een voor verkoop aangehouden bedrijfsgebouw, op een lager niveau dan voorgaande jaren (2019: € 30,6 miljoen). De investeringen in immateriële vaste activa voor ontwikkelingskosten, patenten, licenties en software daalden naar € 39,2 miljoen (2019: € 40,4 miljoen). Voor de acquisities werd € 0,5 miljoen uitgegeven (2019: € 65,5 miljoen). De desinvesteringen leverden € 21,2 miljoen aan liquiditeiten op (2019: € 83,5 miljoen).

De solvabiliteit daalde licht naar 42,3% (2019: 43,6%). De netto-bankschuld, berekend overeenkomstig de bankconvenanten, daalde ten opzichte van ultimo 2019 met € 38,8 miljoen tot € 261,8 miljoen ultimo 2020. De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,6 waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio opereert.

Ultimo 2020 bedroeg het aantal medewerkers 5.583 FTE (2019: 5.980 FTE). Door de desinvesteringen is het personeelsaantal gedaald met 248 FTE. Daarnaast waren er 121 (FTE) tijdelijke arbeidskrachten werkzaam (2019: 310 FTE).

Ontwikkelingen per solutions-segment

Telecom Solutions

Binnen Telecom Solutions zijn de kerntechnologieën connectivity, vision & security en mission critical communication vertegenwoordigd. TKH ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk – omzetaandeel 14,2%.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions nam met 8,6% af naar € 183,1 miljoen. De omzet daalde autonoom met 8,4%, terwijl valutakoersen een negatief effect op de omzet hadden van 0,2%.

De EBITA daalde met € 7,7 miljoen. De ROS nam daardoor af naar 12,6%.

Fibre Optic Networks – De COVID-19-restricties hebben in Europa, en met name in Frankrijk, een fors negatieve impact gehad op de uitleveringen. Door de lockdowns en restricties bij klanten kon de toegenomen vraag naar bandbreedte in combinatie met de uitrol van 5G-netwerken nog niet worden vertaald in een hogere orderintake. Daardoor lag de productie op een lager niveau waardoor ook een lagere dekking werd gerealiseerd. In China was door lagere marktvolumes sprake van prijsdruk voor glasvezel. Binnen TKH werd dit prijseffect grotendeels ondervangen door een hoger aandeel van het connectivity systeem-portfolio.

Overige markten – In de overige markten kon de daling voor een deel worden opgevangen door de groei in breedband-producten voor home offices. Daar stond echter tegenover dat een aantal projecten werd uitgesteld als gevolg van COVID-19. Medio 2020 werd de productie van het telecom koperkabel-portfolio beëindigd, waarvan de omzet in de laatste jaren al was gereduceerd naar een laag niveau.

Building Solutions

Binnen Building Solutions worden de kerntechnologieën vision & security en connectivity met elkaar verbonden tot totaalsystemen voor binnen en rondom gebouwen, infrastructuur evenals machine vision voor inspectie, kwaliteits-, product- en procescontrole. We leveren oplossingen gericht op efficiency, safety & security en duurzaamheid voor een aantal specifieke sectoren, waaronder machine vision, zorg, parkeren, scheepsbouw & offshore en infrastructuur – omzetaandeel 52,2%.

De omzet binnen het segment Building Solutions daalde met 9,7% naar € 672,5 miljoen. Autonoom daalde de omzet met 2,9%. Acquisities in 2019 hadden een bijdrage van 3,9% in de groei, terwijl door desinvesteringen de omzet met 10,4% daalde. Valutakoersen hadden een negatief effect op de omzet van 0,3%. Grondstofprijzen hadden per saldo geen effect op de omzet.

De EBITA voor eenmalige lasten steeg met 2,4% naar € 77,3 miljoen. De ROS verbeterde van 10,1% in 2019 naar 11,5% in 2020.

Machine Vision – In het eerste halfjaar werd een sterke autonome groei gerealiseerd, ondanks belemmeringen door lockdowns. Vooral de vraag naar onze 3D-visiontechnologie voor nieuwe applicaties in de consumentenelektronica-industrie steeg en had een belangrijke bijdrage aan de groei, voornamelijk gerealiseerd in het eerste halfjaar. In de tweede helft van het jaar vlakte deze groei af. De getroffen kostenbesparingen door de integratie van de 2D-visionactiviteiten droegen bij aan een hogere EBITA en ROS.

Infrastructure – De omzet bleef per saldo stabiel door de toegenomen investeringsbehoefte voor energienetwerken door netwerkbedrijven. Dit had een positief effect op de vraag naar energiekabelsystemen, ondanks belemmeringen bij installateurs om werkzaamheden uit te voeren. Besloten werd de productiecapaciteit voor energiekabelsystemen verder uit te breiden en deze zal naar verwachting vanaf Q3 2021 in bedrijf worden genomen. Binnen de Airfield Ground Lighting (CEDD/AGL)-activiteiten waren de effecten van COVID-19 zichtbaar door investeringsbeperkingen bij vliegvelden vanwege de vraaguitval. Desondanks steeg de omzet in het laatste kwartaal door onder meer een grote opdracht voor Istanbul Sabiha Gökçen Airport. De omzet in verkeersmonitoringsystemen daalde door uitstel van projecten.

Marine & Offshore – De omzet in subsea-connectivity systemen steeg fors ten opzichte van 2019. In 2020 werden met Offshore Windpark Kaskasi en Hollandse Kust Zuid nieuwe opdrachten verworven, waarvan het grootste deel in 2021 in productie wordt genomen. Door onderbezetting en opstartkosten, vanwege nieuwe kabeltypes, werd het resultaat gedrukt. De groei in subsea-connectivity-systemen compenseerde ruimschoots de daling van de vraag vanuit de stagnatie in de bouw van cruiseschepen.

Parking – De omzet daalde fors ten opzichte van 2019 doordat projecten op en tenders voor luchthavens en in winkelcentra werden stilgelegd vanwege de effecten van COVID-19. Vooral in Noord-Amerika, een belangrijke markt voor TKH, was het effect groot. TKH heeft geanticipeerd op een lager investeringsniveau bij klanten door de operationele kosten fors omlaag te brengen. Daarnaast is in het derde kwartaal een verdere integratie van de parking- en security-organisatie ingezet om zo de synergievoordelen te optimaliseren.

Care – Ondanks een toegenomen vraag naar onze communicatietechnologie voor zorgalarmering en ouderenzorg, daalde de omzet doordat de installatiemogelijkheden in zorginstellingen beperkt waren als gevolg van COVID-19.

Overige markten – In de bouw- & constructiemarkt waren er beperkingen in de uitvoering van projecten en hebben de COVID-19-restricties een nadelig effect gehad op het productie-niveau.

Industrial Solutions

Binnen Industrial Solutions zijn de kerntechnologieën connectivity, vision & security en smart manufacturing vertegenwoordigd. In een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie leveren we innovatieve, geïntegreerde productiesystemen waar de kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen TKH onderscheidend vermogen geeft – omzetaandeel 33,6%.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions daalde met 20,3% naar € 433,7 miljoen. Met name door uitstel van opleveringen van projecten bij klanten door lockdown-situaties daalde de omzet. Valutakoersen hadden een marginaal negatief effect van 0,1%. Autonoom daalde de omzet met 20,2%.

De EBITA daalde met 41,8%, door de sterke omzetdaling en de daarmee verbonden lagere dekking en beperkte kostendaling. De ROS daalde in lijn hiermee naar 10,9% (2019: 15,0%).

Tire Building – De omzet daalde doordat de oplevering van diverse projecten werd uitgesteld vanwege lockdown-situaties bij klanten. De vraaguitval bij bandenproducenten heeft geleid tot uitstel van investeringen en daarmee tot een lagere orderintake in met name het tweede en het derde kwartaal 2020. Dit herstelde zich in het vierde kwartaal met een hoge orderintake met een relatief hoog aandeel van orders uit China. Het aandeel van de top-5 bandenproducenten in deze orderintake was nog beperkt. De ontwikkeling van de UNIXX (nieuw tire-building platform) vordert goed, maar de afronding van de oplevering werd vertraagd door de toegangsbeperkingen op de locatie bij de launching customer vanwege COVID-19.

Care – Na de succesvolle oplevering van de Indivion eind 2019, het hoogwaardige medicijndoseer- en distributiesysteem, is er een doorbraak voor de Indivion-technologie in Noord-Amerika. In de tweede helft van het jaar was reeds sprake van een omzetgroei.

Overige markten – Binnen de industriële sector werd de omzet gedrukt door terughoudendheid voor investeringen bij met name machinebouwers en in de robotindustrie. Dit had een negatief effect op de industrial connectivity-activiteiten, vooral ook door de afbouw van voorraden.

Voordracht benoemingen Raad van Commissarissen

Tijdens de Algemene Vergadering van 6 mei 2021 treden mevrouw drs. C.W. (Carin) Gorter RA en de heren ir. J.M. (Mel) Kroon MBA en drs. P.P.F.C. Houben af op grond van het geldende rooster van aftreden. Mevrouw Gorter en de heer Kroon komen voor herbenoeming in aanmerking. De Raad van Commissarissen dragen mevrouw Gorter en de heer Kroon voor herbenoeming door de Algemene Vergadering voor. De heer Houben komt niet voor herbenoeming in aanmerking gegeven het verstrijken van de maximale zittingsperiode van 12 jaren. In deze vacature is vorig jaar voorzien middels de benoeming van mevrouw drs. A.M.H. (Marieke) Schöningh MBA. De Raad van Commissarissen zal na afloop van de Algemene Vergadering weer uit vijf leden bestaan.

Dividendvoorstel en voortgang aandeleninkoop-programma

Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld een dividend van € 1,00 uit te keren per (certificaat van) aandeel (2019: € 1,50). Op basis van de bij derden uitstaande aandelen ultimo 2020 bedraagt de pay out-ratio respectievelijk 59,0% van de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders (2019: 59,8%) en 87,3% van de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders. Voorgesteld wordt om het dividend in contanten ten laste van de reserves uit te keren. De betaalbaarstelling van het dividend vindt plaats op 14 mei 2021.

Naast het dividend, is TKH op 18 november 2020 gestart met een aandeleninkoop-programma ter waarde van € 25 miljoen, met de intentie om het geplaatste kapitaal te zijner tijd met de ingekochte aandelen te verminderen. Tot en met 8 maart 2021 zijn onder dit programma voor € 18 miljoen aan eigen aandelen ingekocht. Naast het reeds lopende aandeleninkoop-programma zal TKH aanvullend 200.000 eigen aandelen inkopen voor het vervullen van haar verplichtingen uit aandelen- en optieregelingen. Vanwege het aanvullende aandeleninkoop-programma, alsmede lagere gemiddelde handelsvolume over de afgelopen periode, zal het programma naar verwachting binnen 6 maanden vanaf heden worden afgerond, waarbij een maximale inkoopvolume van 10% van het gemiddelde handelsvolume in acht wordt genomen.

TKH heeft met ABN AMRO een ‘Discretionary Management Agreement’ afgesloten om de inkoop van de eigen aandelen tijdens open en gesloten periodes uit te voeren, onafhankelijk van TKH. TKH rapporteert wekelijks over de voortgang van het programma via haar website.

Vooruitzichten

Ondanks dat de macro-economische onzekerheden als gevolg van COVID-19 de aankomende tijd zullen aanhouden, verwachten we dat de wereldwijde economie in 2021 geleidelijk zal gaan verbeteren. We verwachten echter dat de effecten van COVID-19, net als in 2020, ook in de eerste helft van 2021 nog merkbaar zullen blijven. Zonder escalatie van voorgenoemde omstandigheden en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, verwacht TKH de volgende ontwikkelingen per business-segment voor het jaar 2021.

Telecom Solutions

 • De investeringen in glasvezelnetwerken in Europa zullen naar verwachting verder toenemen. Door COVID-19-beperkingen in de eerste helft van 2021 zal de omzet nog niet op het pre-COVID niveau uitkomen, maar per saldo wordt groei verwacht voor 2021.
 • De markt in China heeft te maken met overcapaciteit, wat tot margedruk kan leiden. Door een betere productmix en verdere focus op Fibre to the Home (FTTH) projecten kan dit grotendeels worden opgevangen.
 • Per saldo wordt binnen dit segment een stijging verwacht van zowel omzet als het resultaat.

Building Solutions

 • Binnen Machine Vision wordt ook voor 2021 een verdere omzetstijging verwacht. Deze wordt gedragen door nieuwe technologieën zoals de Alvium 2D- en confocal 3D-visiontechnologie.
 • Binnen Infrastructure wordt een verdere omzetstijging verwacht door de toegenomen investeringsbehoefte voor energienetwerken door netwerkbedrijven. Voor de CEDD/AGL-activiteiten wordt groei verwacht op basis van de gecontracteerde en geïdentificeerde projecten.
 • Binnen Marine & Offshore wordt een flinke omzetgroei in subsea-connectivity-systemen verwacht door een goede orderintake in 2020. Dit zal ruimschoots de vraaguitval voor kabelsystemen voor cruiseschepen compenseren.
 • Voor Parking wordt een beperkt herstel van de omzet verwacht, daar zijn de gevolgen van COVID-19 nog merkbaar.
 • Binnen Care wordt verwacht dat de omzet in 2021 zal toenemen door normalisatie van de COVID-19-beperkingen en vanwege een toename in vraag van zorgdomotica-oplossingen.
 • In de overige activiteiten binnen Building Solutions wordt een gedeeltelijk herstel van de aan de COVID-19-gerelateerde omzetdaling in 2020 verwacht.
 • Tevens wordt verwacht dat de effecten van het ‘Simplify & Accelerate’-programma een positieve impact op het resultaat gaan hebben.
 • Per saldo wordt binnen dit segment een stijging verwacht van zowel omzet als het resultaat.

Industrial Solutions

 • Door de zeer lage orderintake binnen Tire Building in het tweede en derde kwartaal van 2020 wordt een sterke daling verwacht van zowel omzet als het resultaat in het eerste halfjaar van 2021. De hoge orderintake in het vierde kwartaal van 2020 en de verwachte orderintake in het eerste kwartaal van 2021 geeft een goed perspectief voor een stijging van de omzet en het resultaat in het tweede halfjaar van 2021.
 • Binnen Industrial Care wordt een omzetstijging voorzien door de internationale uitrol van Indivion.
 • In de overige activiteiten binnen Industrial Solutions zal naar verwachting een herstel plaatsvinden in 2021.
 • Per saldo wordt binnen dit segment een daling verwacht van zowel omzet als het resultaat.

Met name de impact voortvloeiend uit de lage orderintake binnen Tire Building in het tweede en derde kwartaal 2020 zal ertoe leiden dat de winst van TKH in het eerste halfjaar 2021 lager zal zijn ten opzichte van het eerste halfjaar 2020. Over geheel 2021 verwacht TKH een stijging van de winst. Zoals gebruikelijk zal TKH bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2021 een concrete verwachting uitspreken voor de winst voor geheel 2021.

Voor het volledige persbericht verwijzen wij naar bijgaand PDF-bestand.

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2020

Laatste nieuws

Video.TKH achtergrond.png
TKH launches new Corporate Video
Lees meer
News_image.jpg
TKH Group launches new program ‘Accelerate 2025’ to reach over € 2 billion turnover by 2025 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
News_image.jpg
Market update Q3 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer