Jaarcijfers 2019

TKH realiseert stijging omzet en resultaat in 2019 - Goede voortgang ‘Simplify & Accelerate’-programma

Highlights tweede halfjaar 2019

 • Stijging omzet met 0,9% naar € 736,4 miljoen, autonoom -3,9%.
 • Stijging EBITA voor eenmalige baten en lasten met 5,5% door hogere omzet en betere productmix – met name gedragen door Building Solutions.
 • ROS gestegen naar 12,9% door betere mix en kostenefficiency
 • Lichte stijging nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten met 0,3%.
 • Eenmalige lasten en bijzondere waardeverminderingen van in totaal € 23,3 miljoen vanwege kosten verbonden aan herstructureringen, integraties, acquisities en desinvesteringen.
 • Desinvesteringen:
  • Meerderheid van industriële connectivity-activiteiten, verantwoord als ‘niet voortgezette activiteiten’ – boekwinst van € 38,9 miljoen.
  • ZTC (China), verantwoord als ‘voor verkoop aangehouden’, begin 2020 afgerond.

Financiële highlights 2019

 • Omzetstijging met 2,2% naar € 1.489,6 miljoen, autonoom -1,9%.
 • Daling EBITA voor eenmalige baten en lasten met 1,5% – daling in Industrial Solutions door marktomstandigheden, stijging in Telecom en Building Solutions.
 • Daling nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders met 7,8% naar € 105,3 miljoen – in lijn met eerder gecommuniceerde bandbreedte (€ 102 - € 108 miljoen).
 • Dividendvoorstel: € 1,50 per (certificaat van) gewoon aandeel (2018: € 1,40).

Strategische highlights 2019

 • Goede voortgang ‘Simplify & Accelerate’-programma:
  • Desinvesteringsactiviteiten liggen goed op schema: € 250 miljoen omzet van de beoogde € 300 tot € 350 miljoen aan desinvesteringen reeds gerealiseerd.
  • Voorspoedige integratie van vision- en securitybedrijven.
  • Groei orderboek en uitstaande offertes in subsea- en Airfield Ground Lighting (AGL)-activiteiten.
  • Omzetaandeel van verticale groeimarkten > 60%.
 • Acquisities van innovatieve technologiebedrijven ParkEyes, Commend AG, SVS-Vistek en FocalSpec.
 • Verhoging van bestaande gecommitteerde kredietfaciliteit van € 350 miljoen naar € 500 miljoen tegen ongewijzigde condities en looptijd.

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: “Het afgelopen jaar was een turbulent jaar door de geopolitieke en maatschappelijke ontwikkelingen die hebben geleid tot terughoudendheid in investeringen in een aantal marktsectoren. Goede voortgang is geboekt met ons strategische transformatieprogramma ‘Simplify & Accelerate’. We zijn beter gepositioneerd om schaalvoordelen en synergiën uit te nutten. Ook zijn we goed op weg om de rendementsdoelstellingen te realiseren en onze waardecreatie naar een hoger niveau te tillen. De gerealiseerde ROS kwam in het tweede halfjaar uit op 12,9%, ondanks de tegenwind in een aantal eindmarkten en beweegt zich daarmee goed in de richting van ons medio 2019 aangescherpte doel van een ROS van tenminste 15%. De macro-economische onzekerheden zijn in de laatste maanden toegenomen. De impact van het corona-virus lijkt op dit moment voor TKH nog beperkt. Dit geldt eveneens voor de stikstof- en PFAS-crisis in Nederland en mogelijke internationale handelsbelemmeringen. Eventuele toekomstige gevolgen blijven lastig in te schatten. De orderportefeuille van de gehele TKH Group biedt een sterke basis voor verdere waardecreatie waardoor TKH goed gepositioneerd is voor de middellange termijn.”

Voortgang realisatie doelstellingen en uitvoering strategie

In het afgelopen jaar is een belangrijke stap gezet met de introductie van ons ‘Simplify & Accelerate’-programma. De executie heeft hoge prioriteit en het programma wordt breed gedragen binnen de organisatie. Het desinvesteren van activiteiten met een beperkt autonoom groeipotentieel ligt op schema. Inmiddels is reeds € 250 miljoen van de beoogde € 300 tot € 350 miljoen omzet aan desinvesteringen gerealiseerd. Verder is het aantal werkmaatschappijen gereduceerd door integratie met focus op schaalgroottevoordelen. Dit leidt tot een vereenvoudigde organisatiestructuur met minder bedrijven en focus op activiteiten met een hoger waardecreatie-potentieel.

In 2019 heeft de executie van het programma geleid tot eenmalige lasten van € 18,3 miljoen en bijzondere waardeverminderingen van € 5,0 miljoen. Deze lasten hebben met name betrekking op:

 • Het voorgenomen besluit tot verplaatsing van de kabelproductie in Ittervoort naar Haaksbergen en het beëindigen van slecht renderende activiteiten van het industriële connectivity-portfolio.
 • Integratie van security-activiteiten en portfolio onder de merknaam TKH Security, samenvoeging van de activiteiten in Singapore, en de integratie van onze Parking-activiteiten en -portfolio.
 • Afbouw van de Nederlandse systeemintegratie-activiteiten.
 • Integratie van 2D-visionactiviteiten en -portfolio en verdere commerciële samenwerking tussen 2D- en 3D-Vision.
 • Doorvoeren van kostenbesparingen in de Franse en Duitse Building connectivity-activiteiten.
 • Integratie van de TKH Airport Solutions-organisaties in Nederland, Duitsland en Denemarken.
 • Integratie van Ognios (mission critical communication) in de Commend-organisatie.
 • Kosten voor de desinvestering van de Chinese werkmaatschappij ZTC, producent van koperen datacommunicatiekabels.
 • Kosten voor de acquisitie van Commend AG, ParkEyes, SVS-Vistek en FocalSpec.

De integratieprojecten en rendementsverbeteringen zullen vanaf 2021 een jaarlijks positief effect op het resultaat hebben van naar verwachting € 7 ‑ € 8 miljoen. Hiervan zal circa € 5 miljoen gerealiseerd worden in 2020.

Ook onze innovaties hebben, met een aandeel van 20,5% van de omzet, een goede voortgang laten zien zowel op technologisch gebied als qua marktpenetratie. Belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn innovaties op het gebied van machine vision voor 5G-smartphones productiesystemen, de UNIXX-bandenbouwtechnologie, subsea-kabelsystemen en de CEDD/AGL-connectivity-technologie. De introducties en verworven opdrachten bieden een sterke basis voor groei en verdere waardecreatie.

Financiële gang van zaken tweede halfjaar

De omzet in het tweede halfjaar 2019 steeg met € 6,6 miljoen (0,9%) naar € 736,4 miljoen (H2 2018: € 729,8 miljoen). De acquisities hadden een bijdrage van 4,5%. Lagere grondstofprijzen hadden een marginaal effect van 0,1%, terwijl valutakoersen een positief effect hadden van 0,4% op de omzet. Per saldo daalde de omzet autonoom met 3,9% ten opzichte van het tweede halfjaar in 2018. De autonome daling was door tegenvallende marktomstandigheden het grootst in Industrial Solutions met 7,0%. In Building Solutions daalde de omzet autonoom met 3,4%, terwijl de omzet in Telecom Solutions steeg met 2,8%.

De brutomarge steeg naar 49,0% (H2 2018: 47,4%). Daar stond tegenover dat de bedrijfskosten met 3,8% toenamen ten opzichte van het tweede halfjaar van 2018 als gevolg van de acquisities.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) steeg in het tweede halfjaar 2019 met 5,5% naar € 94,9 miljoen (H2 2018: € 89,9 miljoen). In Telecom en Building Solutions steeg de EBITA aanzienlijk ten opzichte van het tweede halfjaar 2018, terwijl in Industrial Solutions de EBITA daalde. De ROS voor de TKH-groep kwam in het tweede halfjaar 2019 uit op 12,9% (H2 2018: 12,3%).

In het tweede halfjaar 2019 lagen de financiële lasten € 3,1 miljoen hoger ten opzichte van het voorgaand jaar. De rentelasten stegen door de toepassing van IFRS 16 en een gemiddeld hoger uitstaande bankschuld. Daarnaast was sprake van nadelige valuta-effecten van € 0,4 miljoen (H2 2018: € 0,7 miljoen bate).

De effectieve belastingdruk was met 23,2% vrijwel gelijk aan het eerste halfjaar 2019, maar lag daarmee hoger dan het tweede halfjaar 2018 (20,5%).

De nettowinst over voortgezette activiteiten voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders steeg met 0,3% naar € 59,4 miljoen (H2 2018: € 59,2 miljoen).

Financiële gang van zaken geheel 2019

De omzet steeg in 2019 met € 31,9 miljoen (2,2%) naar € 1.489,6 miljoen (2018: € 1.457,8 miljoen). Autonoom daalde de omzet met 1,9%. De bijdrage van acquisities in de omzet bedroeg 3,9%. Lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect van 0,2% op de omzet, valutakoersen hadden een positief effect van 0,4%.

De autonome omzet binnen Telecom Solutions steeg in 2019 met 3,1%. Binnen Building en Industrial Solutions daalde deze met respectievelijk 2,7% en 2,8%.

De brutomarge steeg van 47,3% in 2018 naar 48,2% in 2019. Deze stijging werd onder meer veroorzaakt door een veranderende productmix, normalisatie van aanloopkosten voor nieuwe technologieën en lagere inkoopprijzen.

De bedrijfskosten voor eenmalige lasten stegen met 6,0% ten opzichte van 2018, met name door acquisities (+5,2%) en valuta-effecten (+0,6%). De R&D-uitgaven, waarvan 55,5% als ontwikkelingskosten werden geactiveerd (2018: 49,6%), stegen naar € 63,2 miljoen (2018: € 60,8 miljoen) door de acquisitie van technologiebedrijven. Als percentage van de omzet stegen de bedrijfskosten van 35,3% in 2018 naar 36,6% in 2019. Deze toename is met name het gevolg van de uitbreiding van productiecapaciteit gedurende 2018 en het lagere productieniveau in 2019 voor subsea- en industriële kabelsystemen. De capaciteit is gedurende het jaar op een hoger niveau aangehouden dan voor de korte termijn benodigd was vanwege het groeiperspectief voor de middellange termijn. De afschrijvingen bedroegen € 45,3 miljoen en lagen € 19,2 miljoen boven het niveau van 2018. Dit is toe te rekenen aan de afschrijvingslast die voortkomt uit de activering van gebruiksrechten als gevolg van de implementatie van IFRS 16 Leases per 1 januari 2019 (€ +16,1 miljoen), alsmede het hogere investeringsniveau over de afgelopen jaren.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) daalde met 1,5% van € 175,0 miljoen in 2018 naar € 172,5 miljoen in 2019. De EBITA binnen Telecom en Building Solutions namen respectievelijk met 9,5% en 8,5% toe. Binnen Industrial Solutions daalde de EBITA met 11,8%. De ROS daalde naar 11,6% (2018: 12,0%).

Het ‘Simplify & Accelerate’ programma en de acquisitiekosten, hebben voor geheel 2019 geleid tot een totale eenmalige last van € 18,3 miljoen (2018: € 4,2 miljoen) en een bijzondere waardevermindering van € 5,0 miljoen (2018: € 1,5 miljoen).

De amortisatielast nam met € 10,0 miljoen toe tot € 50,1 miljoen, met name door de acquisities (€ +6,8 miljoen) en de hoge R&D-investeringen in de afgelopen jaren.

De financiële lasten stegen in 2019 met € 3,8 miljoen tot € 10,1 miljoen door de toepassing van IFRS 16 en een gemiddeld hoger uitstaande bankschuld. Daarnaast was sprake van nadelige valuta-effecten van € 0,9 miljoen (2018: nadelig € 0,2 miljoen). Het resultaat uit overige deelnemingen verminderde met € 1,5 miljoen door lagere volumes en prijzen van preforms bij de deelneming in de preform-producent Shin-Etsu in China, terwijl de bijdrage uit het nieuwe minderheidsbelang in Cable Connectivity Group nog werd gedrukt door eenmalige kosten.

De effectieve belastingdruk over 2019 bedroeg 23,1% (2018: 21,8%). Fiscale R&D-faciliteiten, zoals de Nederlandse innovatieboxfaciliteit, hadden een verlagend effect op de totale belastingdruk. Niet aftrekbare bijzondere waardeverminderingen hadden in 2019 een verhogend effect van 0,5% op de belastingdruk.

De nettowinst over voortgezette activiteiten voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders daalde in 2019 met 7,8% naar € 105,3 miljoen (2018: € 114,2 miljoen). De desinvestering van de meerderheid van industriële connectivity-activiteiten, verantwoord als ‘niet voortgezette activiteiten’, resulteerde in een bate van € 45,2 miljoen (2018: € 10,8 miljoen), waarin een netto-boekwinst van € 38,9 miljoen is inbegrepen.

Het nettoresultaat over 2019 bedroeg € 113,9 miljoen (2018: € 108,7 miljoen). De winst per aandeel over voortgezette activiteiten voor amortisatie en eenmalige baten en lasten bedroeg € 2,51 (2018: € 2,72). De gewone winst per aandeel bedroeg € 2,72 (2018: € 2,58).

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 182,2 miljoen (2018: € 126,7 miljoen). In 2018 werd de kasstroom gedrukt door een forse toename van het werkkapitaal, terwijl in 2019 sprake is van een geringe mutatie. Ultimo 2019 daalde het werkkapitaal als percentage van de omzet naar 13,0% (2018: 13,9%), en blijft daarmee binnen de gestelde bandbreedte van 12‑15%. De netto-investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2019 € 30,6 miljoen en lag daarmee op een lager niveau dan voorgaande jaren (2018: € 40,0 miljoen). Een groot deel hiervan is gerelateerd aan investeringen in de productielocaties. De investeringen in immateriële vaste activa voor R&D, patenten, licenties en software stegen naar € 40,4 miljoen, voornamelijk door de acquisitie van de technologiebedrijven (2018: € 35,2 miljoen). Voor de acquisities werd in totaal € 65,5 miljoen uitgegeven (2018: € 116,2 miljoen). De desinvestering van de meerderheid van industriële connectivity-activiteiten leverde € 83,5 miljoen op. Daar staat tegenover dat een 41,5% minderheidsbelang in Cable Connectivity Group werd verworven voor € 16,4 miljoen.

De solvabiliteit verbeterde licht naar 43,7% (2018: 42,4%). De netto-bankschuld, berekend overeenkomstig de bankconvenanten, daalde ten opzichte van ultimo 2018 met € 26,1 miljoen tot € 300,6 miljoen ultimo 2019. De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,5, waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio opereert.

Ultimo 2019 bedroeg het aantal medewerkers 5.980 FTE (2018: 6.533 FTE). Door de desinvesteringen is het personeelsaantal gedaald met 606 FTE. Acquisities hebben geresulteerd in een stijging van 161 FTE. Daarnaast waren er 310 (FTE) tijdelijke arbeidskrachten werkzaam bij TKH (2018: 482 FTE).

Ontwikkelingen per solutions-segment

Telecom Solutions

Binnen Telecom Solutions zijn de kerntechnologieën connectivity, vision & security en mission critical communication vertegenwoordigd. TKH ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 3,0% naar € 200,5 miljoen. De omzet steeg autonoom met 3,1%, terwijl valutakoersen een negatief effect op de omzet hadden van 0,1%. De groei werd gerealiseerd in het subsegment fibre network systems.

De EBITA steeg met € 2,7 miljoen. De ROS verbeterde van 14,5% naar 15,4%.

Fibre network systems - glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 8,8%

De omzet steeg autonoom met 4,7%. De groeivertraging in China werd gecompenseerd door groei van de omzet in glasvezelnetwerksystemen binnen Europa. Deze groei werd met name gerealiseerd in Frankrijk en Duitsland. De prijsdruk in de Chinese markt kon worden gecompenseerd met lagere inkoopprijzen op grondstoffen voor glasvezel en een hoger aandeel van het connectivity-portfolio in de omzet. Hierdoor verbeterde de brutomarge. De uitbreiding van de glasvezelproductiecapaciteit is in de tweede helft van 2019 afgerond.

Indoor telecom & copper networks - home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen, koperkabel, connectivity-systemen en ‑componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 4,7%

De omzet in dit subsegment steeg autonoom met 0,1%. In de tweede helft van het jaar stagneerde de groei door minder vraag naar breedband connectivity en connectivity-componenten.

Building Solutions

Binnen Building Solutions worden de kerntechnologieën vision & security, mission critical communication en connectivity met elkaar verbonden tot totaalsystemen voor security- en communicatietoepassingen binnen en rondom gebouwen evenals voor industriële inspectie, kwaliteits-, product- en procescontrole. We richten ons op efficiency-oplossingen voor het verkorten van doorlooptijden bij installaties in gebouwen evenals op intelligente video-, mission critical communicatie, evacuatie-, toegangs(controle)- en registratiesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder de zorg, parkeren, scheepsbouw en offshore, tunnels en vliegvelden.

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 5,9% naar € 745,0 miljoen. Autonoom daalde de omzet met 2,7%. Acquisities hadden een bijdrage van 8,0% in de groei. Valutakoersen hadden een positief effect op de omzet van 0,8%. Lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect van 0,3% op de omzet.

De EBITA voor eenmalige lasten steeg met 8,5% naar € 75,5 miljoen. De EBITA verbeterde in de tweede helft van 2019 aanzienlijk ten opzichte van het eerste halfjaar, dankzij een hogere omzet en een gestegen brutomarge. De ROS verbeterde licht van 9,9% in 2018 naar 10,1% in 2019 en steeg in het tweede halfjaar naar 12,2%.

Vision & security systems - visiontechnologie aan de hand van 2D- en 3D-camerasensortechnologie en 3D-lasertechnologie, systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamer integratie, zorgsystemen – omzetaandeel 27,6%

De omzet steeg met 5,8%, maar daalde autonoom met 10,2%. In 2019 was in Machine Vision sprake van terughoudendheid in investeringen door producenten van consumentenelektronica. Deze terughoudendheid was ook merkbaar in andere sectoren, al was in het vierde kwartaal sprake van een licht herstel in de sectoren consumentenelektronica, industriële automatisering en inspectie. De ontwikkelde visiontechnologie voor nieuwe applicaties in de consumentenelektronica-industrie gerelateerd aan 5G-netwerken heeft geleid tot de eerste opdrachten en uitleveringen. Ook zagen we grote interesse uit deze industrie voor de FocalSpec-sensors, een 3D-technologie die in het vierde kwartaal werd geacquireerd. Met beide technologieën zijn wij goed gepositioneerd voor de verwachte sterke toename van de vraag naar deze applicaties.

Binnen Parking daalde de omzet uit grotere projecten op het gebied van parkeer guidance-systemen. Een belangrijke stap werd gezet met de acquisitie van ParkEyes waarmee toegang is verkregen tot kleinere en middelgrote parkeergarages. Sinds eind 2019 is het ParkEyes-portfolio ook gecertificeerd voor de Amerikaanse markt.

In Tunnel & Infra werd groei gerealiseerd door de uitrol van onze op vision-gebaseerde verkeersmanagement-oplossingen naar de Amerikaanse markt.

In 2019 zijn de activiteiten van de aan security-gerelateerde bedrijven samengebracht in TKH Security, dat ook als merk in de markt wordt gezet. Tevens werd besloten de Nederlandse systeemintegratie-activiteiten af te bouwen. Hierdoor bleef de autonome omzetgroei beperkt.

Het ingezette ‘Simplify & Accelerate’-programma heeft geresulteerd in eenmalige lasten en bijzondere waardeverminderingen voor herstructureringen, integraties en afbouw van enkele activiteiten. Deze lasten hadden vooral betrekking op de activiteiten in machine vision, mission critical communication en security. Daarnaast was sprake van acquisitiekosten.

Connectivity systems - speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten, gestructureerde bekabelingsystemen en connectivity-systemen voor contactloze energie- en datadistributie – omzetaandeel 22,4%

De autonome omzet steeg met 6,6%. Een belangrijk deel van de groei werd gerealiseerd in de verticale groeimarkt Tunnel & Infra. Er werd een fraaie groei gerealiseerd door vergroting van het marktaandeel in Airfield Ground Lighting (AGL). De belangstelling voor onze innovatieve CEDD-technologie voor AGL, waarin diverse TKH-technologieën en ‑competenties worden geïntegreerd, neemt verder toe. De omzet in energiekabelsystemen groeide eveneens flink, door de grote investeringsbehoefte voor energienetwerken.

In Marine & Offshore was sprake van een omzetdaling door een lagere omzet van subsea-kabelsystemen doordat pas vanaf het vierde kwartaal van 2018 vol ingezet kon worden op het acquireren van nieuwe opdrachten, waardoor in het eerste halfjaar geen productie aan de orde was. Aan het einde van het vierde kwartaal van 2019 is de productie gestart voor de levering van de array connectivity-systemen voor Windpark ‘Fryslân’ in Nederland. Daarnaast is er een contract voor een tweede windpark afgesloten en is de offerteportefeuille verder toegenomen wat de substantiële groeipotentie van deze activiteiten voor de komende jaren onderstreept.

De kosten van de CEDD/AGL- en subsea-activiteiten lopen nog voor de baten uit.

De omzet in gestructureerde datakabelsystemen groeide. Daarentegen had de Nederlandse bouw- en infrasector te maken met de stikstof- en PFAS-problematiek, dat met name in het vierde kwartaal de omzetgroei drukte.

In het vierde kwartaal werd het voorgenomen besluit tot beëindiging van de kabelproductie in Ittervoort en overdracht van de kernactiviteiten naar Haaksbergen bekendgemaakt. Daarnaast werden in Duitsland en Frankrijk herstructureringen doorgevoerd om de kostenefficiency te vergroten. Hiermee samenhangend werden reorganisatievoorzieningen en een bijzondere waardevermindering op het machinepark getroffen.

Industrial Solutions

Binnen Industrial Solutions zijn de kerntechnologieën connectivity, vision & security en smart manufacturing vertegenwoordigd. TKH ontwikkelt, produceert en levert speciaalkabel- en ‘plug and play’-kabelsystemen. In een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie leveren we innovatieve, geïntegreerde productiesystemen waar de kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen TKH onderscheidend vermogen geeft.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions daalde met 2,7% naar € 544,2 miljoen. Valutakoersen hadden een marginaal positief effect van 0,1%, dat teniet werd gedaan door gemiddeld lagere grondstofprijzen. Autonoom daalde de omzet met 2,8%.

De EBITA daalde met 11,8% als gevolg van een lagere omzet en productiebezetting. De ROS daalde in lijn hiermee naar 15,0% (2018: 16,5%).

Manufacturing systems - geavanceerde bandenbouwproductiesystemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, testapparatuur, producthandlingsystemen voor de medische industrie en machinebesturingssystemen, speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, robot‑, de automotive en machinebouwindustrie – omzetaandeel 36,5%

Per augustus 2019 is het merendeel van de industriële connectivity-activiteiten gedesinvesteerd omdat deze onvoldoende aansloten op de vooruitstrevende technologiestrategie en verdere focus op de verticale groeimarkten. De resterende industriële connectivity-activiteiten zijn beperkt in omvang en zijn daarom geïntegreerd in manufacturing systems. De vraag naar speciaalkabel en ‑kabelsystemen zwakte in het vierde kwartaal af in de automotive en robotindustrie.

De omzet in Tire Building lag in het vierde kwartaal op een lager niveau, maar bleef over het gehele jaar op een gelijk niveau ten opzichte van voorgaand jaar. Er was sprake van terughoudendheid bij de top 5-bandenbouwers door de negatieve ontwikkelingen in de automotive industrie. Desalniettemin is het orderboek hoger dan een jaar geleden door een toegenomen orderintake van overige klanten. De ontwikkeling van de UNIXX-geïntegreerde bandenbouwmachine (nieuwe tire-building-platform) vordert goed. De eerste UNIXX is geïnstalleerd bij een launching customer.

De vernieuwde Indivion, een hoogwaardig geautomatiseerd medicijn doseer- en distributiesysteem, werd in het vierde kwartaal opgeleverd bij een launching customer en is nu beschikbaar voor actieve verkoop.

Dividendvoorstel

Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld een dividend van € 1,50 uit te keren per (certificaat van) aandeel (2018: € 1,40). Op basis van de uitstaande aandelen ultimo 2019 bedraagt de pay out-ratio respectievelijk 59,8% van de nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders en 55,2% van de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders. Voorgesteld wordt om het dividend in contanten ten laste van de reserves uit te keren. De betaalbaarstelling van het dividend vindt plaats op 15 mei 2020.

Voordracht benoeming Raad van Commissarissen

Per het einde van de Algemene Vergadering van 7 mei 2020 treedt de heer ir. R.L. (Rokus) van Iperen af op grond van het geldende rooster van aftreden. De heer Van Iperen komt voor herbenoeming voor een periode van twee jaar in aanmerking. De Raad van Commissarissen draagt de heer Van Iperen voor herbenoeming door de Algemene Vergadering voor.

Aangezien in 2021 een vacature zal ontstaan voor de positie van de heer drs. P.P.F.C. Houben gezien het verstrijken van de statutair gestelde zittingstermijn, heeft de Raad van Commissarissen tevens besloten om, mede in het kader van het waarborgen van de kennis en daarmede de continuïteit in de Raad, nu reeds mevrouw M. (Marieke) Schöningh aan de Algemene Vergadering van 7 mei 2020 voor te dragen tot benoeming als lid van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Schöningh is Chief Operating Officer en Member Management Committee van SHV Energy, en heeft de Nederlandse nationaliteit. Onder voorbehoud van de (her-)benoeming door de Algemene Vergadering, zal het aantal leden van de Raad van Commissarissen hiermee tijdelijk worden uitgebreid naar zes. Nadere informatie zal worden verstrekt bij de oproeping voor de Algemene Vergadering die uiterlijk wordt gepubliceerd op 26 maart 2020.

Vooruitzichten

De macro-economische onzekerheden zijn in de laatste maanden toegenomen. Zo lijkt de impact van het corona-virus op dit moment voor TKH nog beperkt, maar is verder nog lastig in te schatten. Dit geldt eveneens voor de stikstof- en PFAS-effecten in Nederland en eventuele handelsbelemmeringen. Wij verwachten, dat wanneer voornoemde omstandigheden niet escaleren en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de volgende ontwikkelingen per business-segment voor het jaar 2020.

Telecom Solutions

De investeringen in glasvezelnetwerken in Europa zullen naar verwachting verder toenemen. Doordat wij een goede marktpositie hebben in Europa en geïnvesteerd hebben in capaciteitsuitbreidingen, verwachten we groei te kunnen realiseren. De huidige overcapaciteit in de Chinese markt kan zich vertalen in margedruk, maar wij verwachten dit op te vangen door een betere productmix.

Building Solutions

Binnen Machine Vision is nog steeds sprake van terughoudendheid in investeringen bij producenten van consumentenelektronica en binnen de automotive sector door macro-economische onzekerheden. Desalniettemin wordt gerekend op groei door de verdere uitrol van een nieuw portfolio en door de bijdrage van de acquisities in 2019. Daarnaast verwachten we groei binnen Parking door een aantal grotere projecten die in de pijplijn zitten.

Binnen Marine & Offshore wordt voor subsea-kabelsystemen groei verwacht op basis van orderintake en lopende tenders en zal de productie worden opgeschaald. Dit zal resulteren in een hogere dekkingsgraad en dus verbetering van het resultaat.

Binnen Tunnel & Infra neemt de vraag vanuit de energiesector voor kabelsystemen verder toe, waardoor de omzet verder zal groeien. Ook met het AGL-portfolio voor vliegvelden zal een groei worden gerealiseerd, waarbij het aandeel in de onderscheidende CEDD-technologie zal toenemen. In de overige activiteiten binnen Building Solutions wordt een verbetering van het resultaat verwacht vanwege de effecten van het ‘Simplify & Accelerate’-programma.

Industrial Solutions

Binnen de industriële sector is terughoudendheid voor investeringen waar te nemen bij met name de Duitse machinebouwers en in de robotindustrie, mede vanwege de ontwikkelingen in de automotive industrie. Een daling van de omzet voor industriële connectivity-systemen zal hierdoor aan de orde zijn, mede door een gerichte beëindiging van een deel van het portfolio.

Binnen Tire Building daalde de orderintake gedurende het tweede halfjaar 2019, door terughoudendheid voor investeringen als gevolg van de lastige situatie waarin de automotive industrie zich bevindt. Hierdoor wordt binnen dit segment een daling verwacht van zowel omzet als het resultaat.

Zoals gebruikelijk zal TKH bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2020 een concrete verwachting uitspreken voor de winst voor geheel 2020.

Voor het complete persbericht verwijzen wij naar bijgaand PDF-bestand

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer