Jaarcijfers 2015

Stijging resultaat gedragen door goede prestatie Building Solutions

Highlights Q4

 • Daling omzet met 3,2% naar € 344,7 miljoen, autonome omzetdaling 6,6%.
 • Omzetstijging Building Solutions met 11,2%, waarvan 1,9% autonoom.
 • Omzetdaling Industrial Solutions met 14,1%, in lijn met lagere orderintake in
 • voorgaande kwartalen – omzetdaling Telecom Solutions met 3,8%.
 • Stijging EBITA voor eenmalige baten en lasten met 0,3% ondanks zeer sterk Q4 2014; forse stijging EBITA Building Solutions mede door goede bijdrage acquisities.
 • ROS stijgt naar 11,6% door focus op beter renderende omzet en afbouw omzet met lage toegevoegde waarde.
 • Stijging nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten met 6,8%.

Highlights 2015

 • Stijging omzet met 2,2% naar € 1.375,2 miljoen, autonome omzetdaling 2,6%.
 • Stijging EBITA voor eenmalige baten en lasten met 12,1% door acquisities en focus op verticale groeimarkten.
 • Stijging nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten met 15,7%.
 • Realisatie doelstelling ROS en ROCE.
 • Verhoging middellange termijn doelstelling ROS naar 11-12% en ROCE naar 20‑22%.
 • Dividendvoorstel € 1,10 per (certificaat van) gewoon aandeel.

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH:
“Wij hebben het jaar 2015 goed kunnen afsluiten ondanks de negatieve effecten van de lage orderintake uit China sinds Q4 2014 in het subsegment manufacturing systems. Door de forse stijging van het resultaat binnen Building Solutions is meer evenwicht ontstaan in het totale TKH-resultaat. Hiermee zijn we er in geslaagd invulling te geven aan het uitgangspunt om de cycliciteit van het totale resultaat te reduceren. De investeringen die we in de afgelopen jaren hebben gedaan om het resultaat binnen Building Solutions structureel te verbeteren hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen. Dit succes is onder meer het resultaat van goede acquisities, focus op de verticale groeimarkten en R&D-investeringen. De goede voortgang in de strategische ontwikkeling van TKH heeft ertoe geleid dat we binnen een jaar onze doelstelling voor de ROS hebben gerealiseerd en we hebben besloten om de middellange termijn bandbreedte voor de ROS opnieuw naar boven bij te stellen naar 11‑12%. Daarbij is het van groot belang een goede balans te behouden in de realisatie van de marge aan de ene kant en de benodigde investeringen in R&D om de continuïteit van TKH en haar waardecreatie-ontwikkeling voor de lange termijn te borgen aan de andere kant.

Financiële gang van zaken

De omzet steeg in 2015 met € 29,5 miljoen (2,2%) naar € 1.375,2 miljoen (2014: € 1.345,7 miljoen). De bijdrage van acquisities in de omzet bedroeg 3,1%. Lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect van 0,2% op de omzet (2014: 0,7%). Sterkere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro hadden een positief effect van 1,9% op de omzet. Per saldo bedroeg de autonome omzetgroei 2,6% negatief. Dit werd mede veroorzaakt door een gerichte afbouw van minder goed renderende omzet, in lijn met de strategische focus.

De omzetgroei binnen Building Solutions was sterk met 16,9%. De omzet bij Telecom Solutions daalde licht met 0,8%, terwijl Industrial Solutions een daling van 7,8% liet zien. Over geheel 2015 daalde het aandeel van Industrial Solutions in de omzet van 51% naar 46%, terwijl het aandeel Building Solutions steeg van 37% naar 42%. Telecom Solutions bleef stabiel op 12%. De innovaties droegen wederom goed bij aan de omzet. Het aandeel innovaties in de omzet bedroeg 23,5% (2014: 22,8%).

De brutomarge steeg van 42,8% in 2014 naar 46,0% in 2015 dankzij de acquisitie van de Commend-groep en een betere productmix. De bedrijfskosten (exclusief eenmalige pensioenbaten in 2014) in procenten van de omzet stegen ten opzichte van 2014 van 32,7% naar 34,9% in 2015. De toename was voornamelijk het gevolg van meer in-house productie en dus lagere uitbestedingen aan derden evenals een stijging van de R&D-kosten. De R&D-uitgaven stegen naar € 46,5 miljoen (2014: € 41,9 miljoen). De afschrijvingen bedroegen € 21,4 miljoen en lagen daarmee € 1,6 miljoen boven het niveau van 2014 door het hogere investeringsniveau in de laatste jaren.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) steeg met 12,1% van € 135,2 miljoen in 2014 naar € 151,5 miljoen in 2015. Binnen Building Solutions steeg de EBITA met 49,9%, door de acquisitie van de Commend-groep, omzetgroei in vision & security systems en connectivity systems en de daarmee samenhangende verbeterde efficiency en bezettingsgraad op de productielocaties. De EBITA binnen Telecom Solutions nam met 8,8% toe. De EBITA van Industrial Solutions daalde ten opzichte van 2014 met 7,4%. De ROS steeg naar 11,0% (2014: 10,0%) en kwam daarmee uit aan de bovenkant van de door TKH voor de middellange termijn gecommuniceerde ROS-doelstelling (bandbreedte van 10-11%).

De amortisatielast nam toe met € 5,4 miljoen tot € 31,6 miljoen door de acquisitie van de Commend-groep en hogere investeringen in met name R&D. Daarnaast werd een bijzondere waardevermindering verantwoord van € 1,8 miljoen uit hoofde van afwaarderingen op geactiveerde R&D-projecten en een vrijval van financiële verplichtingen voor earn-out en put-opties van € 0,3 miljoen, per saldo een eenmalige last van € 1,5 miljoen.

De financiële lasten daalden in 2015 met € 1,2 miljoen tot € 8,2 miljoen. De verbetering is het gevolg van lagere rente en lagere kredietopslagen evenals de in 2014 vervallen renteswaps. De valuta-effecten hadden een positieve impact van € 0,4 miljoen, terwijl dit in 2014 nog een negatieve impact had van € 0,9 miljoen. Het resultaat deelnemingen verbeterde met € 0,5 miljoen.

De belastingdruk bleef stabiel met 20,6% van de winst voor belastingen. De toepassing van de Nederlandse innovatieboxfaciliteit had net als voorgaande jaren een positief effect op de belastingdruk.

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders bedroeg in 2015 € 99,9 miljoen (2014: € 86,4 miljoen), een stijging van 15,7%. De nettowinst over 2015 steeg naar € 88,3 miljoen (2014: € 85,5 miljoen). In 2014 was er een eenmalige pensioenbate van netto € 9,4 miljoen. De winst per aandeel voor amortisatie en eenmalige baten en lasten bedroeg € 2,40 (2014: € 2,23). De gewone winst per aandeel bedroeg € 2,07 (2014: € 2,14).

De kasstroom uit operationele activiteiten steeg naar € 181,6 miljoen (2014: € 94,9 miljoen), mede dankzij een forse afbouw van het werkkapitaal terwijl in 2014 nog sprake was van een toename. Ultimo 2015 daalde het werkkapitaal als percentage van de omzet naar 11,3% (2014: 13,8%). De netto-investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2015 € 37,2 miljoen (2014: € 33,7 miljoen). Een groot deel hiervan is gerelateerd aan investeringen in de productielocaties, waaronder de uitbreiding van capaciteit voor de subsegmenten building connectivity systems, manufacturing systems, vision & security systems en fibre network systems. Daarnaast is € 25,4 miljoen geïnvesteerd in immateriële vaste activa, voornamelijk R&D, patenten, licenties en software (2014: € 22,5 miljoen). De uitgaven voor de acquisities bedroegen € 49,7 miljoen en hebben met name betrekking op de overname van de Commend-groep. Naast deze acquisitie is een 49%-deelneming in Commend Australia en het uitstaande minderheidsbelang derden in Commend Benelux en Schneider Intercom verworven. Voorts is in 2015 door middel van een squeeze-out-procedure het resterende minderheidsbelang in Augusta Technologie AG verworven. De verwerving van minderheidsbelang derden resulteerde in uitgaven van € 25,2 miljoen in 2015.

De netto-bankschuld, berekend overeenkomstig de bankconvenanten, nam ten opzichte van ultimo 2014 af met € 3,8 miljoen tot € 161,0 miljoen ultimo 2015. De solvabiliteit steeg licht naar 42,2% (2014: 41,9%). TKH opereert daarmee ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s. De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 0,9 en de interest coverage-ratio op 22,5.

Het aantal personeelsleden (FTE) ultimo 2015 bedroeg 5.387 (2014: 5.030). Daarnaast waren er 441 (FTE) tijdelijke arbeidskrachten werkzaam bij TKH. De stijging van het aantal personeelsleden was voor het grootste deel toe te rekenen aan de acquisitie van de Commend-groep en de verdere versterking van de organisatie op het gebied van R&D en commercie in Building Solutions.

Voortgang realisatie doelstellingen en uitvoering strategie

De strategische ontwikkeling van TKH heeft in het afgelopen jaar opnieuw veel aandacht gekregen. De focus op onze kerntechnologieën en de zeven verticale groeimarkten helpt ons in het nastreven van ambitieuze groeidoelstellingen. De omzetdoelstellingen in de verticale groeimarkten hebben in het afgelopen jaar geleid tot de implementatie van verschillende groeiplannen met als resultaat een versnelling in de realisatie van onze doelstellingen op het gebied van ROS en ROCE. Mede op basis hiervan, en de potentie die we nog zien binnen onze zeven groeimarkten, is besloten om de doelstellingen verder naar boven bij te stellen. Voor de middellange termijn betekent dit dat we de ROS-doelstelling bijstellen naar een bandbreedte van 11-12% (was 10-11%) en de ROCE-doelstelling naar een bandbreedte van 20-22% (was 18-20%).

Het perspectief voor de groeiscenario’s per verticale groeimarkt op de middellange termijn is in de meeste markten verder verbeterd. De groei van de omzet in de verticale groeimarkten exclusief de bandenbouwindustrie-vertical, bedroeg in 2015 € 60 miljoen. Binnen de bandenbouwindustrie werd onze omzet negatief beïnvloed door terughoudendheid voor investeringen in China, waar in 2014 nog ruim 60% van de orderintake werd gerealiseerd, terwijl dat in het afgelopen jaar minder dan 10% was. De beoogde omzetgroei in de bandenbouwindustrie in de komende jaren ligt echter goed op koers door onder meer een positieve ontwikkeling in onze positie bij de grote vijf bandenbouwproducenten.

Het aandeel van de verticale groeimarkten in de totale TKH-omzet bedraagt inmiddels € 697 miljoen (50,7%). Aangezien de gemiddelde marge in deze verticale groeimarkten hoger ligt dan het gemiddelde van TKH is dat een belangrijke driver voor de ROS-ontwikkeling binnen TKH. Op basis van de technologie-roadmaps en de geplande uitrol van de hieraan verbonden nieuwe business wordt verwacht dat de autonome omzetgroei in de komende twee jaar nog beperkt zal zijn binnen de verticale groeimarkten, maar dat vanaf 2018 de groei zal materialiseren. Op basis van de gedefinieerde groeiplannen en gerealiseerde ontwikkelingen verwachten wij dat de omzet in de zeven verticale groeimarkten de komende 3-5 jaar met € 300 tot € 500 miljoen kan groeien.

Het aandeel innovaties in de TKH-omzet lag met 23,5% wederom op een zeer hoog niveau en overtrof opnieuw onze doelstelling dat 15% van de omzet moet bestaan uit innovaties die in de afgelopen twee jaar in de markt zijn geïntroduceerd. De innovaties ondersteunden marktaandeelgroei van TKH in 2015.

Ontwikkelingen per solutions-segment

Telecom Solutions

Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom en CATV-netwerken tot aan indoor home networking toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions daalde met 0,8% naar € 166,1 miljoen. De omzet daalde autonoom met 2,4%, terwijl valutakoersen een positief effect op de omzet hadden van 1,6%. De autonome daling is toe te rekenen aan het subsegment fibre network systems, dat achterbleef bij het sterke tweede en vierde kwartaal in 2014. De vraag naar glasvezel in Nederland daalde en kon onvoldoende worden gecompenseerd met de toename van de omzet in Polen, Duitsland en China.

De EBITA steeg met € 1,3 miljoen. De ROS verbeterde van 8,7% naar 9,5% door efficiencyverbeteringen in de productie, kostenbesparingen en een verbeterde marge bij de internationale roll-out. Tevens zorgde een sterke vraag in China voor een toename van de marge.

Indoor telecom & copper networks - home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen, koperkabel, connectivity-systemen en ‑componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 5,3%

De omzet in dit subsegment steeg met 0,5%. In het eerste halfjaar steeg de omzet op het gebied van home networking systemen, vooral door hogere consumentenbestedingen in de Benelux. In het tweede halfjaar daalde de omzet als gevolg van een verdere afname van investeringen in passieve componenten voor kopernetwerken en een verdere verschuiving in prioriteit voor investeringen richting glasvezelnetwerken.

Fibre network systems - glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 6,8%

De omzet in dit subsegment daalde met 1,7%. De omzet in het tweede halfjaar steeg ten opzichte van het eerste halfjaar, als ook ten opzichte van het tweede halfjaar van vorig jaar. Binnen Nederland en Scandinavië namen de investeringen in glasvezelnetwerken sterk af doordat de telecom-operators voorlopig een pas op de plaats maken met de uitrol van glasvezelnetwerken voor FTTH en zich momenteel concentreren op het benutten van de capaciteit van de bestaande glasvezel- en kopernetwerken. Daarentegen namen de investeringen in glasvezelnetwerken in Oost-Europa, Duitsland en China toe en kon het grootste deel van de terugval in vraag in Nederland en Scandinavië worden gecompenseerd. De aan het eind van het eerste kwartaal 2015 in bedrijf genomen additionele productiecapaciteit in China had een positief effect op de efficiency en de marge. Ook de schaarste in China op het gebied van glasvezel had een positief effect op de marge, waardoor per saldo het resultaat verder verbeterde. In Frankrijk werd een mooie opdracht binnengehaald voor een gerobotiseerde aansluiting van kabels (SAODF - Semi-Automatic Optical Distribution Frame) in de knooppunten van het netwerk.

Building Solutions

Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiencyoplossingen bieden voor de zorg- en securitysector. De kennis concentreert zich op visiontechnologie en connectivity systemen in samenhang met efficiencyoplossingen voor het verkorten van de doorlooptijd van het realiseren van installaties binnen gebouwen en industriële automatisering. Daarnaast wordt gefocust op intelligente video-, communicatie- en toegangscontrolesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder ouderenzorg, parkeren, scheepsbouw, olie- en gasindustrie, tunnels en beveiliging van gebouwen en terreinen.

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 16,9% naar € 581,6 miljoen. Acquisities hebben gezorgd voor een groei van 8,5%, terwijl valutakoersen een positief effect op de omzet hadden van 3,3%. Lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect van 0,5% op de omzet. Per saldo bedroeg de autonome groei 5,6%. Deze groei werd met name gerealiseerd in de verticale groeimarkten vision, parkeren en marine, olie- en gas-industrie. Ook waren de eerste tekenen van een aantrekkende Europese bouw- en constructiesector zichtbaar.

De EBITA steeg met 49,9% naar € 64,6 miljoen, mede dankzij de acquisitie van Commend-groep en door de omzetgroei in beide subsegmenten. De ROS steeg van 8,7% in 2014 naar 11,1% in 2015.

Vision & Security systems – visiontechnologie, systemen voor CCTV, video-/audio-analyse en -detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamerintegratie, zorgsystemen – omzetaandeel 25,7%

De omzet in dit subsegment steeg met 25,1%, waarin de acquisitie van de Commend-groep (+14,9%) een belangrijk aandeel had. Valuta-effecten zorgden voor een stijging van de omzet met 3,4%. Autonoom groeide de omzet met 6,8%. De verticale groeimarkten hadden een positieve bijdrage in de omzetgroei. De hoge brutomarge in dit subsegment zorgde ervoor dat door de omzetgroei het resultaat meer dan evenredig kon toenemen. De innovaties en onderscheidende technologieën binnen dit subsegment spelen goed in op de behoeftes van klanten om veiliger en efficiënter te kunnen werken. Het aandeel van de omzet buiten Nederland nam fors toe door vele internationale projecten, vooral in Noord-Amerika. De terughoudendheid voor investeringen in de bouw- en constructiesector nam af. Binnen de Benelux was weer een toename te zien van het aantal nieuwe woningen. Het aantal grote projecten binnen de utiliteit en op het gebied van infra nam echter verder af. De uitgaven voor R&D werden verhoogd om de voorsprong op het gebied van onze technologie verder uit te bouwen.

Connectivity systems - speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten – omzetaandeel 16,6%

De omzet in dit subsegment steeg met 6,1%, waarvan 3,1% toerekenbaar is aan valuta-effecten, terwijl lagere grondstofprijzen een negatief effect op de omzet hadden van 1,1%. Autonoom steeg de omzet met 4,0%, waarmee in het tweede halfjaar de autonome groei hoger lag dan in het eerste halfjaar. Ook hier hadden de verticale groeimarkten een positieve invloed en kon, ondanks een stabiel marktvolume in de bouw- en constructiesector, groei gerealiseerd worden. Met name de resultaten binnen de verticale groeimarkt marine, olie en gas leverden een goede bijdrage. Door een sterke focus op efficiencyverbeteringen werd de omzetgroei gerealiseerd met een lager kostenniveau, waardoor de EBITA kon verbeteren.

Industrial Solutions

Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play”-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions daalde met 7,8% naar € 627,4 miljoen. Valutakoersen hadden een positief effect op de omzet van 1,0%. Door gemiddeld lagere grondstofprijzen daalde de omzet met 0,3%. Autonoom daalde de omzet met 8,5%. Door de investeringsterughoudendheid in China, dat met name zichtbaar was in de robot- en machine-industrie, waaronder de bandenbouwsystemen, liepen gedurende 2015 zowel de orderboeken als de omzet terug.

De EBITA daalde met 7,4% naar € 84,8 miljoen. Door een goede kostenbeheersing, een verbeterde efficiency en meer in-house productie, bleef de ROS stabiel op 13,5% (2014: 13,5%).

Connectivity systems - speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, robot‑, de automotive en machinebouwindustrie.- omzetaandeel 17,2%

De omzet daalde in dit subsegment met 1,6%, mede door een negatief effect op de omzet van 0,6% voor doorberekende lagere grondstofprijzen en valuta-effecten. Autonoom was er een lichte verbetering te zien in het tweede halfjaar. Een positieve ontwikkeling van de omzet werd gerealiseerd binnen de medische industrie. Binnen de robot- en machine-industrie was met name in Duitsland sprake van een lagere orderintake eveneens als gevolg van de investerings-terughoudendheid in China. Dit leidde er toe dat in het vierde kwartaal door klanten voorraden werden afgebouwd met een negatief effect op de omzet voor het connectivity-segment. De marge verbeterde licht door een hoger aandeel innovatieve kabeloplossingen voor medische apparatuur. Ook het grotere aandeel kabelsystemen droeg bij aan een betere marge. Voor de komende jaren wordt verwacht dat het aandeel van complete systemen in de omzet verder zal toenemen.

Manufacturing systems - geavanceerde bandenbouwproductiesystemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, testapparatuur, producthandlingsystemen voor de medische industrie en machinebesturingssystemen – omzetaandeel 28,4%

De omzet daalde met 11,2%. Deze daling was in lijn met de lagere orderintake in het subsegment manufacturing systems in de voorgaande kwartalen door terughoudendheid voor investeringen in de bandenbouwindustrie in China. De omzetdaling in het tweede halfjaar bedroeg 16,6% en was daarmee beduidend hoger dan de daling in het eerste halfjaar (5,4%). De orderintake binnen manufacturing systems voor het onderdeel bandenbouwsystemen bedroeg in het vierde kwartaal € 60 miljoen en cumulatief € 285 miljoen over 2015. Daarentegen werd de uitlevering van door Chinese klanten in 2014 bestelde machines voor een groot deel voltooid, waardoor het werkkapitaal aanzienlijk verbeterde. De orderintake werd buiten China breed gedragen zowel qua klanten als geografisch. De omzetgroei in de bandenbouwindustrie in de komende jaren ligt goed op koers door de ontwikkeling van onze positie bij de grote vijf bandenbouwproducenten. Bovendien zal de positie in de truckbandenmarkt worden verstevigd door de nieuwe generatie systemen voor vrachtwagenbandenbouw, onder de naam MILEXX. In het derde kwartaal werd besloten om de capaciteit voor de productie van bandenbouwsystemen in Polen uit te bereiden.

De omzetdaling in bandenbouwsystemen werd enigszins gecompenseerd door enkele grote projecten uit meet- en regelsystemen voor onder meer de automotive en ruimtevaartindustrie. Daarnaast werd in 2015 een nieuwe generatie medicijndistributiesystemen succesvol gelanceerd, waarvan een verdere uitrol in 2016 zal plaatsvinden.

Herbenoeming Raad van Commissarissen

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2016 treedt de heer ir. R.L. van Iperen af als lid van de Raad van Commissarissen op grond van het geldende rooster van aftreden. De heer Van Iperen komt voor herbenoeming voor een volgende termijn in aanmerking. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2016 zal de heer Van Iperen worden voorgedragen voor herbenoeming.

Dividendvoorstel

Aan de op 26 april 2016 te houden Algemene Vergadering zal worden voorgesteld een dividend van € 1,10 uit te keren per (certificaat van) aandeel (2014: € 1,00). Op basis van de uitstaande aandelen ultimo 2015 bedraagt de pay out-ratio respectievelijk 45,9% van de netto-winst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders en 52,0% van de nettowinst. Voorgesteld wordt om het dividend naar keuze in contanten of in aandelen ten laste van de reserves uit te keren.

De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden één dag na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 17 mei 2016 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 20 mei 2016.

Vooruitzichten

De mondiale economische omstandigheden laten een wisselend beeld zien. De impact en onzekerheid van de economische ontwikkeling in China heeft inmiddels geleid tot onzekerheid over de wereldwijde economische ontwikkelingen in het komende jaar en resulteert daarmee in terughoudendheid voor investeringen in de industriële sector.

Per Solutions-segment zien wij uitdagingen en kansen. De kerntechnologieën van TKH zijn goed gepositioneerd om groei te continueren. Dit geeft ons een stevige basis om te verwachten dat de omzet in de gedefinieerde zeven verticale groeimarkten de komende 3-5 jaar met € 300 tot € 500 miljoen kan groeien.

Wij verwachten, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de volgende ontwikkelingen voor het jaar 2016:

Telecom Solutions

De investeringen binnen Europa en China in glasvezelnetwerken zullen naar verwachting verder toenemen. Door onze investeringen in marktpenetratie in de afgelopen jaren zal de groeipotentie voor TKH met name gericht zijn op Europa. De in 2015 gerealiseerde investering in uitbreiding van onze productiecapaciteit evenals de voorgenomen verdere investering in 2016, ondersteunen de groeimogelijkheden en verhogen de efficiency in onze fabrieken.

Building Solutions

Binnen het subsegment vision & security systems zijn er positieve vooruitzichten voor groei van investeringen, waardoor de vraag naar deze systemen verder zal toenemen. De trend naar steeds weer nieuwe applicaties voor inspectie, gecombineerd met de wens om tot steeds nauwkeurige toleranties te komen, is positief voor TKH om haar vooruitstrevende visiontechnologie te kunnen positioneren en het marktaandeel verder uit te bouwen. Binnen het connectivity-segment zal er een impact zijn van terughoudendheid voor investeringen binnen de marine, olie- en gasindustrie. Daar staat tegenover dat binnen de bouw- en constructiesector en de energie-/infra-sector tekenen zijn van een toename van investeringen.

Industrial Solutions

In China is nog steeds een sterke terughoudendheid voor investeringen in kapitaalgoederen te zien. Voor het komende jaar verwachten wij dat deze terughoudendheid nog zal aanhouden. De sinds het begin van 2015 lagere orderintake heeft voor de eerste helft van 2016 een impact op het resultaat. De vooruitzichten voor een toename van de orderintake in 2016 ten opzichte van 2015 zijn echter positief, ondanks de reeds genoemde terughoudendheid in China. De gerealiseerde capaciteitsuitbreidingen zullen naar verwachting met name in de tweede helft van 2016 goed van pas komen om in de behoefte te kunnen voorzien. Het kostenniveau, ter voorbereiding op de verwachte hogere orderintake, zal derhalve in het eerste halfjaar hoger zijn dan normaal en zal de middellange termijn groeiperspectieven ondersteunen om onze omzet in dit segment verder te laten stijgen.

Zoals gebruikelijk zal TKH bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2016, een concrete verwachting uitspreken voor de winst voor geheel 2016.

Voor het volledige persbericht verwijzen wij u naar bijgaand PDF-bestand.

Laatste nieuws

Financial news
Afronding inkoop eigen aandelen TKH
Lees meer
TKH.annualreport.banner.jpg
Publicatie Jaarverslag 2020
Lees meer
Vlag
Jaarcijfers 2020
Lees meer