Jaarcijfers 2014

Succesvol jaar voor TKH

Highlights Q4

 • Stijging omzet met 16,0% naar € 353,1 miljoen, vrijwel geheel autonoom.
 • Stijging omzet binnen Industrial Solutions het sterkst, maar ook een substantiële omzetgroei binnen Telecom en Building Solutions.
 • Succesvolle aandelenemissie van € 75 miljoen voor financiering van verdere strategische groei.
 • Acquisitie van Commend-groep, effectief vanaf januari 2015.
 • Eenmalige bate van € 9,4 miljoen, in verband met gewijzigde pensioenregelingen.

Highlights 2014

 • Stijging omzet met 12,7% naar € 1,35 miljard, vrijwel geheel autonoom, met name forse omzetstijging Industrial Solutions.
 • Recordniveau orderintake in bandenbouwsegment met bijna € 400 miljoen.
 • Toename orderintake Building Solutions.
 • Merger squeeze-out Augusta Technologie AG in afrondende fase.
 • Verhoging middellangetermijn doelstelling bandbreedte ROS naar 10-11%.
 • Het aandeel innovaties in de omzet bedroeg 22,8%.
 • Dividendvoorstel € 1,00 per (certificaat van) gewoon aandeel.

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH:
De stijging van de omzet en het resultaat is bijzonder te noemen. De strategische keuzes zijn hiermee succesvol gebleken en dit inspireert ons om op deze weg door te gaan. De technologiebasis van TKH is onze kracht en het is mooi om te zien hoe deze basis in de afgelopen jaren verder is uitgebouwd en versterkt. Onze klanten dagen ons uit om vooruitstrevende technologie aan te bieden of deze met hen samen te ontwikkelen. TKH is er goed in geslaagd om toegevoegde waarde te leveren met technologieën die de processen efficiënter en veiliger maken met een hoog rendement op de investering voor onze klanten. De gerealiseerde schaalgrootte in de afgelopen jaren heeft onze margeverbetering ondersteund. Dit is vertaald naar een ROS van 10% in 2014, hetgeen voor ons aanleiding is om onze ROS-doelstelling voor de komende jaren te verhogen."

Financiële gang van zaken

De omzet steeg in 2014 met € 152,5 miljoen (12,7%) naar € 1.350,4 miljoen (2013: € 1.197,8 miljoen). De bijdrage van acquisities in de omzet bedroeg 0,5%. Lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect van 0,7% op de omzet. Per saldo bedroeg de autonome omzetgroei 12,9%.

De omzetgroei bij Industrial Solutions was het sterkst met 23,9%. De omzet bij Telecom Solutions steeg met 5,4% en bij Building Solutions met 2,5%. Over geheel 2014 steeg het aandeel in de omzet van Industrial Solutions van 46% naar 51%, terwijl het aandeel Building Solutions daalde van 41% naar 37%. Telecom Solutions daalde van 13% naar 12%. De innovaties droegen wederom goed bij aan de omzet. Het aandeel innovaties in de omzet bedroeg 22,8% (2013: 21,2%).

De brutomarge steeg van 41,7% in 2013 naar 42,6% in 2014 dankzij een betere productmix. De bedrijfskosten (exclusief eenmalige baten en lasten) in procenten van de omzet daalde ten opzichte van 2013, namelijk van 33,3% naar 32,6% in 2014. De afschrijvingen bedroegen € 19,9 miljoen en lagen € 0,5 miljoen boven het niveau van 2013 door het hogere investeringsniveau in de laatste jaren.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) steeg met 35,4% van € 99,8 miljoen in 2013 naar € 135,1 miljoen in 2014. Binnen Industrial Solutions steeg de EBITA met 56,7%. De EBITA binnen Building Solutions nam met 9,4% toe. De EBITA van Telecom Solutions steeg ten opzichte van 2013 met 2,0%. De ROS steeg naar 10,0% (2013: 8,3%) en kwam daarmee aan de bovenkant uit van de door TKH gecommuniceerde ROS-doelstelling (bandbreedte van 9-10%).

In het vierde kwartaal van 2014 werden diverse pensioenregelingen in Nederland gewijzigd en geharmoniseerd in het kader van de nieuwe pensioenwetgeving. De betreffende pensioenregelingen zijn vervangen door een toegezegde-bijdrageregeling (defined contribution) en ondergebracht bij een pensioenverzekeraar. Hierdoor vervallen toekomstige verplichtingen waardoor een eenmalige bate ontstond van € 9,4 miljoen (2013: eenmalige last van € 7,2 miljoen in verband met herstructureringen). De EBITA inclusief eenmalige baten en lasten steeg met € 51,9 miljoen (56,1%) naar € 144,6 miljoen.

De amortisatielast nam toe met € 1,1 miljoen tot € 26,2 miljoen door hogere investeringen in research & development. Daarnaast werd een bijzondere waardevermindering verantwoord van per saldo € 0,6 miljoen.

De financiële lasten daalden in 2014 met € 4,8 miljoen tot € 10,4 miljoen. De verbetering is het gevolg van eenmalige amortisatiekosten in 2013 op de geactiveerde financieringskosten vanwege de vernieuwde kredietfaciliteit in oktober 2013, alsmede lagere rente en lagere kredietopslagen evenals aflopende renteswaps in 2014. Tegenover de lagere rentelasten staat een lager resultaat uit deelnemingen, dat in 2013 positief beïnvloed werd door valuta-effecten.

De belastingdruk daalde van 22,5% in 2013 naar 20,6% in 2014. De toepassing van de Nederlandse innovatieboxfaciliteit had vanwege het hoge aandeel van innovaties in de omzet van TKH en de daarmee samenhangende winst een positief effect op de belastingdruk.

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders bedroeg in 2014 € 86,3 miljoen (2013: € 55,9 miljoen), een stijging van 54,4%. De nettowinst over 2014 steeg naar € 85,4 miljoen (2013: € 41,7 miljoen). De winst per aandeel voor amortisatie en eenmalige baten en lasten bedroeg € 2,23 (2013: € 1,48). De gewone winst per aandeel bedroeg € 2,14 (2013: € 0,98).

De kasstroom uit operationele activiteiten steeg naar € 94,9 miljoen (2013: € 78,6 miljoen). In 2014 steeg het werkkapitaal als percentage van de omzet licht naar 13,8% (2013: 13,2%). De netto-investeringen in onroerende en roerende goederen bedroegen in 2014 € 34,2 miljoen (2013: € 18,7 miljoen). Een groot deel hiervan is gerelateerd aan investeringen in de productielocaties, waaronder de uitbreiding van capaciteit voor het subsegment manufacturing systems en fibre network systems. Daarnaast is € 22,5 miljoen geïnvesteerd in immateriële vaste activa, voornamelijk R&D, patenten, licenties en software (2013: € 16,8 miljoen). De uitgaven voor acquisities bedroegen € 6,8 miljoen voor GF Messtechnik GmbH (30 juni 2014) en de afwikkeling van enkele optie- en earn-outregelingen. Voorts is van enkele minderheidsaandeelhouders van Augusta Technologie AG ("Augusta") een aanvullend belang verworven ter waarde van € 65,5 miljoen.

De netto-bankschuld nam ten opzichte van ultimo 2013 af met € 20,8 miljoen tot € 164,8 miljoen ultimo 2014. Deze afname werd mede gerealiseerd door de uitgifte van 3.061.225 (certificaten van) nieuwe gewone aandelen in november 2014. De netto-opbrengst van de uitgifte bedroeg € 74,1 miljoen en wordt gebruikt voor de financiering van de acquisitie van Commend, de squeeze-out van minderheidsaandeelhouders van Augusta, investeringen en algemene bedrijfsdoeleinden. Door de aandelenuitgifte en het gerealiseerde netto-resultaat steeg de solvabiliteit naar 44,9% (2013: 40,7%). TKH opereert ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s. De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,0 en de interest coverage-ratio op 18,9.

Het aantal personeelsleden (FTE) ultimo 2014 bedroeg 5.030 (2013: 4.802). Daarnaast waren eind 2014 483 (FTE) tijdelijke arbeidskrachten werkzaam. De stijging van het aantal personeelsleden was voor het grootste deel toe te rekenen aan de sterk toegenomen activiteiten binnen Industrial Solutions en versterking van de organisatie op het gebied van R&D en commercie in Building Solutions.

Voortgang realisatie doelstellingen en uitvoering strategie

De positieve ontwikkeling van de omzet en het resultaat is vooral gebaseerd op technologische ontwikkeling die TKH de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en de aangebrachte focus op de vier kerntechnologieën - vision & security, communication, connectivity en manufacturing systems- in combinatie met de zeven verticale groeimarkten -glasvezelnetwerken, parkeren, tunnel & infra, zorg, marine, oil & gas, industrial machine vision en bandenbouw

De ambitieuze doelstelling om de omzet vanaf 2012 in de verticale markten van € 450 miljoen te laten groeien met € 300 tot € 500 miljoen in 3-5 jaar is in het afgelopen jaar dichterbij gekomen door een gerealiseerde groei van € 185 miljoen in 2014 in deze markten. Hiervan kwam ruim € 140 miljoen uit de bandenbouwmarkt. In de overige verticale groeimarkten werd ook goede vooruitgang geboekt. Dit werd deels vertaald in een gestegen omzet, waarbij toonaangevende projecten werden gerealiseerd. Daarnaast werd er geïnvesteerd in technologische ontwikkeling en versterking van de commerciële organisatie om de middellange termijn groeidoelstelling te realiseren.

Dit heeft ertoe geleid dat TKH verwacht dat de omzet ook de komende 3-5 jaar met € 300 tot € 500 miljoen kan groeien in de gedefinieerde zeven verticale groeimarkten.

Mede door de hogere marges die in de verticale groeimarkten worden gerealiseerd, is in 2014 zowel de ROS- als de ROCE-doelstelling gerealiseerd. De ROS kwam met 10% (2013: 8,3%) uit aan de bovenkant van de bandbreedte van 9-10%. De ROCE kwam met 20,3% (2013: 15,9%) eveneens aan de bovenkant van de bandbreedte uit van 18-20%. Op basis van het perspectief dat de verticale groeimarktstrategie biedt, in combinatie met schaalgroottevoordelen, heeft TKH besloten om de doelstelling voor de ROS te verhogen naar een bandbreedte van 10-11% voor de middellange termijn.

Het aandeel innovaties in de TKH-omzet lag met 22,8% op een zeer hoog niveau en overtrof opnieuw het gestelde doel dat 15% van de omzet moet bestaan uit innovaties die in de afgelopen twee jaar in de markt zijn geïntroduceerd. De innovaties ondersteunden de marktaandeelgroei van TKH in 2014.

Aanpassing segmentatie

Met ingang van 1 januari 2015 zal een vereenvoudiging van de segmentatie worden doorgevoerd. Door de aangebrachte focus in de afgelopen jaren is besloten om binnen Telecom Solutions het subsegment copper network systems, met een omzet aandeel van 1,2%, mede vanwege de huidige beperkte omvang te integreren in het subsegment indoor telecom systemen. Verder is besloten om binnen Building Solutions het subsegment building technologies, met een omzetaandeel van 6,7%, te integreren in de overige twee subsegmenten: vision & security systems (30%) en connectivity systems (70%). Hiermee is een vereenvoudiging doorgevoerd die recht doet aan de technologiefocus van de afgelopen jaren. Het aantal subsegmenten is daarmee gereduceerd tot zes.

Ontwikkelingen per solutions-segment

Telecom Solutions

Profiel
Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 5,4% naar € 165,3 miljoen. In het vierde kwartaal nam de omzet toe met 14,6%, waarbij met name het segment fibre network systems bijdroeg aan de stijging. De omzetstijging in het vierde kwartaal was het gevolg van een toename van de vraag binnen Europa voor glasvezelnetwerken doordat er meer budget voor investeringen beschikbaar kwam bij de telecom-operators nu de hoge 4G-netwerkinvesteringen zijn afgerond.

De EBITA steeg met € 0,3 miljoen. De ROS daalde licht van 9,0% naar 8,7% door een toegenomen aandeel van activiteiten in Polen, Duitsland en Frankrijk, waar werd geïnvesteerd in het uitbouwen van de strategische positie ter voorbereiding op de verwachte groeimogelijkheden in deze landen. De marge in het tweede halfjaar lag in lijn met vorig jaar waardoor het resultaat in het tweede halfjaar hoger was dan in het eerste halfjaar.

Indoor telecom systems - home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen – omzetaandeel 4,1%
De omzet steeg met 14,8% door een toename van projecten voor opwaardering van breedbandaansluitingen in de Benelux. Er was sprake van een stijgende vraag naar breedbandcapaciteit in woningen wat resulteerde in een vervangingsvraag naar breedband connectivity-componenten met betere transmissie-eigenschappen en een grotere breedbandcapaciteit.

Fibre network systems - glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 6,9%
De omzet steeg met 10,1%. De investeringen binnen Europa namen gedurende het jaar weer toe doordat bij de meeste operators de 4G-netwerkinvesteringen in de eerste helft van het jaar werden afgerond. De in 2013 gerealiseerde productiecapaciteitsuitbreiding voor glasvezel werd ten volle benut, waarbij de productiviteits- en efficiencyverbeteringen de concurrentiepositie verstevigden. In met name Polen, Duitsland en Frankrijk werd een aantal strategische projecten verworven die een drukkend effect op de marge hadden. Hiermee werd de gewenste marktpositie verkregen die gezien de groeipotentie in deze landen van belang is. Ook de vraag in China steeg in het tweede halfjaar. Besloten werd om bestaande verouderde productiecapaciteit te vervangen door de in 2013 geïntroduceerde geavanceerde productietechnologie, waarmee tevens de productiecapaciteit wordt uitgebreid. Naar verwachting zal dit project aan het einde van het eerste kwartaal 2015 zijn afgerond.

Copper network systems - koperkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 1,2%
De omzet in dit segment daalde met 30,3%, hetgeen in lijn is met de verschuiving richting investeringen in glasvezelnetwerken en 4G-netwerken. Vanaf 1 januari 2015 wordt dit subsegment vanwege de geringe omvang samengevoegd met het subsegment indoor telecom systems.

Building Solutions

Profiel
Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden voor de zorg- en security-sector. De kennis concentreert zich op visiontechnologie en connectivity systemen in samenhang met efficiency-oplossingen voor het verkorten van de doorlooptijd van het realiseren van installaties binnen gebouwen en industriële automatisering. Daarnaast wordt gefocust op intelligente video-, communicatie- en toegangscontrolesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder ouderenzorg, parkeren, scheepsbouw, olie- en gasindustrie, tunnels en beveiliging van
gebouwen en terreinen.

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 2,5% naar € 502,1 miljoen. Acquisities waren verantwoordelijk voor een groei van 1,1%. De autonome groei gecorrigeerd voor het effect van lagere grondstofprijzen bedroeg 2,2%. De marktomstandigheden waren vooral in de Benelux uitdagend door het uitblijven van herstel in de bouw- en constructiesector. In de eerste 9 maanden van het jaar daalde de omzet. Door focus op onze verticale groeimarkten en verdere internationalisatie kon in het vierde kwartaal een autonome groei gerealiseerd worden van 8,3%, vooral door het sub-segment vision & security systems, met een autonome groei van 13,4%. De orderintake binnen Building Solutions steeg door de toename van grotere projecten met een omvang van € 1 tot € 5 miljoen.

De EBITA steeg met 9,4% naar € 43,1 miljoen. De marge in het connectivity-subsegment stond onder druk, maar door de gestegen omzet in de andere subsegmenten en de doorgevoerde efficiency-programma's, kon het resultaat stijgen. De ROS steeg van 8,0% in 2013 naar 8,6% in 2014, vooral door een hoger aandeel in de omzet van de vision & security systems.

Building technologies - energiezuinige licht- en lichtschakelsystemen, energie beheersystemen, zorgsystemen, gestructureerde bekabelingsystemen – omzetaandeel 6,7%
De omzet steeg met 4,0%, met name door een goede ontwikkeling in de verticale groeimarkten parkeren en tunnels & infra. Belangrijke projecten voor parkeersystemen werden gewonnen in Australië, Noord-Amerika en het Midden-Oosten, die tot uitlevering kwamen in het vierde kwartaal. Hierdoor steeg de omzet in het laatste kwartaal sterker dan in de voorgaande kwartalen. De omzet in de zorgmarkt daalde door de terughoudendheid voor investeringen in de Nederlandse zorgsector. Vanaf 1 januari 2015 wordt dit subsegment samengevoegd met de twee overige subsegmenten vision & security systems en connectivity systems.

Vision & security systems – vision technologie, systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, evacuatie, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamer integratie – omzetaandeel 18,8%
De omzet steeg met 8,3%. Gedurende het jaar nam de omzetstijging toe met in het vierde kwartaal een stijging van 15,3%, met name door de focus op de verticale groeimarkten. Ook de innovaties en onderscheidende technologieën binnen dit segment spelen goed in op de behoeftes van klanten om veiliger en efficiënter te kunnen werken. De toenemende dreiging van terroristische aanvallen in de wereld vraagt om steeds geavanceerdere beveiligingssystemen. Deze trend heeft een gunstig effect op de groei van de omzet in dit segment. Het aandeel van de omzet buiten Nederland nam fors toe door vele internationale projecten die werden gerealiseerd. De terughoudendheid voor investeringen in de bouw- en constructiesector kon hiermee worden gecompenseerd. De uitgaven voor R&D werden verhoogd om de voorsprong op het gebied van onze technologie verder uit te bouwen.

Connectivity systems - speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten – omzetaandeel 11,7%
De omzet nam met 6,4% af, door uitdagende marktomstandigheden binnen de bouw- en constructiesector in de Benelux, waar het grootste deel van de omzet wordt gerealiseerd. Tevens was er een negatief effect van 2,5% als gevolg van lagere grondstofprijzen. Ook het lagere investeringsniveau binnen de energie- en netwerkbedrijven in Nederland had een negatief omzeteffect. De daling in het vierde kwartaal kon beperkt worden tot 0,4%, gedragen door een betere internationale marktpositionering en focus op de gedefinieerde verticale groeimarkten marine, oil & gas en tunnels & infra. De marge stond weliswaar onder druk maar verbeterde door de doorgevoerde efficiencyprogramma's.

Industrial Solutions

Profiel
Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play”-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende
mate uit te besteden.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg met 23,9% naar € 683,0 miljoen. Grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 0,7%. Autonoom steeg de omzet met 24,6%. De substantiële groei binnen de bandenbouwindustrie was de voornaamste oorzaak voor de stijging van de omzet. Vooral in Azië werd een forse groei gerealiseerd.

De EBITA steeg met 56,7% naar € 91,6 miljoen. Door een goede beheersing van de kosten, de sterke stijging van de omzet en een hoog aandeel nieuwe technologie met betere marges, steeg de EBITA harder dan de omzet. De bezettingsgraad kon beter over de productielocatie verdeeld worden dan in het jaar ervoor, wat de stijging van de ROS ondersteunde. De ROS steeg als gevolg hiervan van 10,6% naar 13,4%.

Connectivity systems - speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, de robot-, de automotive en machinebouwindustrie.- omzetaandeel 17,9%
De omzet steeg met 1,6%, gecorrigeerd voor een negatief effect op de omzet van 1,4% voor doorberekende lagere grondstofprijzen. De onzekere economische situatie binnen Europa leidde tot enige terughoudendheid voor investeringen bij een aantal klanten. De groei bleef hierdoor beperkt. De marge verbeterde door een hoger aandeel innovatieve kabeloplossingen voor medische apparatuur. Ook het grotere aandeel kabelsystemen droeg bij aan een betere marge. Voor de komende jaren wordt ook verwacht dat het aandeel van complete systemen in de omzet verder zal toenemen, waarbij ook geïntegreerde kabelkettingsystemen een steeds belangrijker aandeel zal krijgen.

Manufacturing systems - geavanceerde bandenbouwproductiesystemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, testapparatuur, producthandlingsystemen voor de medische industrie en machinebesturingssystemen – omzetaandeel 32,7%
De omzet steeg met 42,4%. Bijzonder is te noemen dat de omzet, die sinds 2013 een forse, volledig autonome groei heeft laten zien, na enige aanloopproblemen in 2013, met een zeer hoog efficiencyniveau werd gerealiseerd. Op zowel de locatie in Nederland als in China moest extra ruimte worden gehuurd om voldoende capaciteit te creëren. Ook het aantal inleenkrachten lag op een zeer hoog niveau. Door een goede kostenbeheersing en het hoge efficiencyniveau steeg het resultaat harder dan de omzet en kon de marge toenemen ten opzichte van het jaar ervoor.

Het aandeel van nieuwe technologie in de omzet en orderintake was met 46,6% hoog. Door de geavanceerdheid van de nieuwe technologie werd een versnelling gerealiseerd in het vervangen van bestaande productiecapaciteit bij onze klanten in de bandenbouwindustrie. Met name in Azië zette deze versnelling door, waarbij ook investeringen in capaciteitsuitbreiding de groei ondersteunden. De orderintake voor het gehele jaar kwam uit op bijna € 400 miljoen, een nieuw record. De orderintake in het tweede halfjaar lag wat lager dan in het eerste halfjaar doordat de investeringen in Azië temporiseerden in vergelijking met de extreme vraag in het eerste halfjaar. De omzet en orderintake binnen de top 5-bandenbouwers nam toe in lijn met de overige klanten.

Een belangrijke voortgang werd geboekt met de ontwikkeling van een volgende generatie bandenbouwtechnologie waarmee niet alleen een band geassembleerd wordt maar ook de productie van componenten die in de band toegepast worden in één systeem zijn verenigd. Dit systeem zal onder de naam UNIXX binnen drie jaar op de markt geïntroduceerd worden. De marktprijs van dit nieuwe geïntegreerde systeem is naar verwachting drie maal zo hoog als die van de huidige systemen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Zoals op 20 november 2014 is aangekondigd, heeft TKH overeenstemming bereikt met de aandeelhouders van Commend met betrekking tot de overname van een controlerend belang in de Commend-groep met het hoofdkantoor in Salzburg (Oostenrijk). De overdracht van de aandelen in Commend heeft begin januari 2015 plaatsgevonden. Commend realiseert met ruim 300 medewerkers een omzet van circa € 45 miljoen op jaarbasis. De activiteiten zullen TKH's subsegment vision & security systems versterken en zullen bijdragen aan de winstgevendheid van het business segment Building Solutions.

Op 17 november jl. heeft TKH als onderdeel van de squeeze-out-procedure haar beslissing bevestigd deze procedure op te starten voor het verkrijgen van het resterende belang dat in het bezit is van minderheidsaandeelhouders van Augusta. TKH houdt een belang in Augusta van 91,2%. De merger squeeze-out is door de Aandeelhoudersvergadering van Augusta goedgekeurd. De verwachting is dat de merger squeeze-out in maart 2015 van kracht wordt.

Voorgenomen herbenoeming Raad van Bestuur

De Raad van Commissarissen geeft kennis van de voorgenomen herbenoeming van Arne Dehn, voor een volgende termijn van vier jaar, als lid van de Raad van Bestuur van TKH Group N.V. per de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 mei 2015.

Dividendvoorstel

Aan de op 7 mei 2015 te houden Algemene Vergadering zal worden voorgesteld een dividend van € 1,00 uit te keren per (certificaat van) aandeel (2013: € 0,75). Op basis van het gewogen gemiddelde van de uitstaande aandelen betekent dit een pay out-ratio van 44,8% van de netto-winst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten en 46,7% van de nettowinst. Op basis van de uitstaande aandelen ultimo 2014 bedraagt de pay out-ratio respectievelijk 48,0% van de netto-winst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten en 50,0% van de nettowinst. Voorgesteld wordt om het dividend naar keuze in contanten of in aandelen ten laste van de reserves uit te keren. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden één dag na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 27 mei 2015 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 1 juni 2015.

Vooruitzichten

De mondiale economische omstandigheden laten een voorzichtig herstel zien. De instabiele geopolitieke en monetaire situatie geeft nog onzekerheid over de verdere economische ontwikkeling.

Per Solutionssegment zien wij uitdagingen en kansen. Belangrijk is dat wij voor de middellange en lange termijn een goed perspectief zien en dat de kerntechnologieën van TKH goed gepositioneerd zijn om groei te continueren. Dit heeft ertoe geleid dat wij verwachten dat de omzet ook de komende 3-5 jaar met € 300 tot € 500 miljoen kan groeien in de gedefinieerde zeven verticale groeimarkten.

Wij verwachten, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de volgende ontwikkelingen voor het jaar 2015:

Telecom Solutions
De markt voor glasvezelnetwerken zal naar verwachting groeien. De penetratiegraad voor glasvezel ligt in de meeste Europese landen nog op een laag niveau en glasvezeltechnologie wordt als de superieure breedbandtechnologie gezien. De positie van TKH in de Europese markt is goed, naar verwachting kan de omzet hier groeien. Daarnaast is ook de Aziatische markt een groeimarkt, waar TKH goed vertegenwoordigd is. De stijging van de waarde van de Aziatische valuta leidt tot enige druk op marges voor de componenten die in Azië ingekocht worden. Daar staat tegenover dat er verdere efficiencystappen worden gezet in het productieproces die leiden tot een verlaging van de kostprijs.

Building Solutions
De verwachting is dat de omstandigheden in de Benelux binnen de bouw- en constructiesector uitdagend zullen blijven vanwege het verder uitblijven van herstel in de markt. De verticale groeimarkten, vooral verbonden aan de vision- en security-technologie van TKH, geven echter voldoende perspectief om te veronderstellen dat er groei gerealiseerd kan worden binnen het Building Solutions-segment.

Industrial Solutions
De laatste maanden laten enige terughoudendheid voor investeringen in kapitaalgoederen in Azië zien. Enerzijds is dit het gevolg van de explosieve groei die in Azië is gerealiseerd. Anderzijds vanwege onzekerheid over de gevolgen voor Chinese bandenbouwproducenten van importheffingen die mogelijk gaan gelden in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd zijn er positieve tekenen voor een stijging van investeringen gericht op efficiencyverbeteringen binnen de grotere bandenbouwfabrikanten, waar de TKH-technologie goed op aansluit. De robotiseringstrend heeft een positieve invloed op het totale Industrial Solutions-segment.

Zoals gebruikelijk zal TKH bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2015, een concrete verwachting uitspreken voor de winst voor geheel 2015.

Voor het volledige persbericht verwijzen wij u naar bijgaand PDF-bestand.

Laatste nieuws

Vlag
Market update Q1 2021
Lees meer
Financial news
Afronding inkoop eigen aandelen TKH
Lees meer
TKH.annualreport.banner.jpg
Publicatie Jaarverslag 2020
Lees meer