Jaarcijfers 2012

Sterk operationeel resultaat in vierde kwartaal

Highlights Q4

  • Stijging omzet met 16,5%, autonoom 2,0%.
  • Stijging EBITA voor eenmalige lasten met 25,8% met name door sterke verbetering onderliggend resultaat Building Solutions.
  • Eenmalige last € 11,3 miljoen in verband met efficiencyprogramma Building Solutions.
  • Verbetering marktomstandigheden binnen de industriële sector.
  • Uitdagende marktomstandigheden binnen Building Solutions.

Highlights 2012

  • Omzet licht gestegen naar € 1,1 miljard, autonoom daling 5,0%.
  • Daling EBITA door segment Industrial Solutions.
  • Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten conform verwachting.
  • Succesvolle uitbouw vision & security segment door acquisities Aasset Security en Augusta Technologie.
  • Dividendvoorstel € 0,65 per (certificaat van) gewoon aandeel.

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH:
Het jaar 2012 heeft zich gekenmerkt door moeilijke marktomstandigheden in de bouw- en constructiesector en enige terughoudendheid voor investeringen in de industriële sector. Het vierde kwartaal heeft, met een ROS van 9,7%, echter bewezen dat TKH op basis van haar sterke strategie ook in moeilijker omstandigheden een goed rendement kan realiseren. TKH heeft haar fundament in 2012 op technologisch gebied belangrijk versterkt en zal dat ook de komende jaren blijven doen.”

Financiële gang van zaken

De omzet steeg in 2012 met € 41,3 miljoen (3,9%) naar € 1.102,4 miljoen (2011: € 1.061,1 miljoen). De bijdrage in de omzet van de acquisities bedroeg 9,1%. Lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect van 0,2% op de omzet. Per saldo bedroeg de autonome omzetdaling 5,0%.

De omzetgroei binnen Building Solutions was het sterkst met 14,3%. De omzet binnen Telecom Solutions steeg met 3,3%. Industrial Solutions daarentegen daalde met 3,8%. Over geheel 2012 daalde het aandeel in de omzet van Industrial Solutions van 49% naar 45%, terwijl het aandeel Building Solutions steeg van 36% naar 40%. Het aandeel Telecom Solutions bleef op 15%. De innovaties droegen wederom sterk bij aan de omzet. Het aandeel innovaties in de omzet bedroeg 21,2% (2011: 22,8%).

De brutomarge steeg van 38,9% in 2011 naar 40,9% in 2012. De bedrijfskosten, exclusief eenmalige lasten, in procenten van de omzet, stegen van 30,2% in 2011 naar 33,1% in 2012. Indien ook de acquisities buiten beschouwing worden gelaten, dan zaten de bedrijfskosten op een vergelijkbaar niveau als 2011. Het kostenniveau lag in het eerste halfjaar nog op een hoger niveau dan de vergelijkbare periode 2011 maar is in het tweede halfjaar 2012 meer in lijn gebracht met de marktomstandigheden. De afschrijvingen lagen met € 17,5 miljoen boven het niveau van 2011 (€ 15,3 miljoen) door het hogere investeringsniveau in 2011 en 2012.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) daalde met 6,4% van € 92,1 miljoen in 2011 naar € 86,2 miljoen in 2012. De EBITA binnen Telecom Solutions verbeterde ten opzichte van 2011 met 13,5%. Binnen Building Solutions steeg de EBITA met 11,9%, gedragen door acquisities. In Industrial Solutions daalde de EBITA met 13,8% voornamelijk als gevolg van een lagere orderintake in 2011 en de eerste helft van 2012. De ROS voor de TKH-groep daalde naar 7,8% (2011: 8,7%).

In 2012 werd € 4,2 miljoen aan acquisitiekosten besteed voor met name de verwerving van het meerderheidsbelang in Augusta Technologie (2011: € 2,0 miljoen inzake acquisitie Siqura). De eenmalige lasten ten behoeve van de uitvoering van efficiencyprogramma’s bedroegen € 8,0 miljoen in 2012 en zijn in de kosten inbegrepen. Tevens werd in het kader van deze programma's in het vierde kwartaal een bijzondere waardevermindering van € 3,3 miljoen verantwoord voor verlieslatende activiteiten in met name Building Solutions die niet meer zullen worden voortgezet, dan wel worden gedesinvesteerd.

Het bedrijfsresultaat inclusief deze eenmalige lasten daalde met € 16,1 miljoen (17,8%) naar € 74,0 miljoen.

De amortisatielast nam toe met € 7,8 miljoen naar € 20,9 miljoen (2011: € 13,1 miljoen) door de acquisities van met name KLS Netherlands (2011), Aasset Security en Augusta Technologie.

De financiële lasten stegen van € 7,4 miljoen in 2011 naar € 12,1 miljoen in 2012. Deze stijging was voornamelijk het gevolg van een hogere uitstaande rentedragende schuld en een nadelig valuta-effect van € 0,7 miljoen in vergelijking tot 2011.

Een bijzondere bate van € 3,0 miljoen werd verantwoord uit hoofde van een vrijval van de reservering voor earn-out en put-opties gehouden door minderheidsaandeelhouders.

De belastingdruk steeg van 22,3% in 2011 naar 23,9% in 2012 voornamelijk doordat in 2011 een eenmalig voordeel over voorgaande jaren is begrepen voor de toepassing van de Nederlandse innovatiebox-faciliteit.

De nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders bedroeg in 2012 € 47,8 miljoen (2011: € 60,5 miljoen), een daling van 20,9%. De nettowinst over 2012 daalde naar € 31,0 miljoen (2011: € 54,1 miljoen). De winst per aandeel voor amortisatie en eenmalige baten en lasten bedroeg € 1,28 (2011: € 1,63). De gewone winst per aandeel bedroeg € 0,77 (2011: € 1,44).

De kasstroom uit operationele activiteiten steeg naar € 75,2 miljoen (2011: € 47,4 miljoen). In 2012 steeg het werkkapitaal als percentage van de omzet naar 13,1% (2011: 11,6%), voornamelijk door acquisities.

De netto-investeringen in onroerende en roerende goederen bedroegen in 2012 € 25,7 miljoen (2011: € 21,9 miljoen). Een groot deel hiervan is gerelateerd aan investeringen in de productielocaties. Daarnaast is netto € 96,1 miljoen geïnvesteerd in acquisities en participaties en € 14,1 miljoen in immateriële vaste activa, voornamelijk bestaande uit R&D, patenten en licenties (2011: € 7,7 miljoen). De netto-bankschuld nam ten opzichte van ultimo 2011 toe met € 94,4 miljoen naar € 188,2 miljoen ultimo 2012. De solvabiliteit daalde naar 41,1% (2011: 45,6%). TKH opereert ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio’s. De net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,6 en de interest coverage-ratio op 9,8.

Het aantal personeelsleden (FTE) ultimo 2012 bedroeg 4.736 (2011: 4.062). De stijging van het aantal personeelsleden was nagenoeg geheel toe te rekenen aan de acquisities.

Voortgang realisatie doelstellingen en uitvoering strategie

De strategische doelstellingen en de realisatie daarvan kregen in 2012 wederom veel aandacht. De versterking van onze positie op het gebied van visiontechnologie door het verkregen meerderheidsbelang in Augusta Technologie en de realisatie van onze doelstelling om een omzetaandeel van tenminste 20% van de TKH-jaaromzet te behalen in vision- en security-systemen, zijn belangrijke mijlpalen. Mijlpalen die resulteren in nieuwe groeiambities in gedefinieerde verticale markten waarin TKH kan uitblinken door haar technologie en haar toegevoegde waarde in de vorm van dienstverlening en totaaloplossingen. Besloten is om de benaming van het segment ‘security systems’, mede door het sterk toegenomen aandeel van visiontechnologie, aan te passen in ‘vision & security systems’.

Er is nog steeds ruimte voor verbetering van de ROS door de verschuiving in de mix van activiteiten en de positionering van onderdelen van het portfolio in marktgebieden waar een hogere toegevoegde waarde kan worden geleverd. Opnieuw werd fors geïnvesteerd in technologie en R&D-capaciteit, om te borgen dat de opgebouwde technologische voorsprong verder uitgebouwd kan worden. Dit kan weer leiden tot het innemen van nieuwe marktposities en in marktaandeelgroei. De ROS daalde van 8,7% in 2011 naar 7,8% in 2012, vooral door het hoge kostenniveau in samenhang met de productieovercapaciteit in het eerste halfjaar en de investeringen in de organisatie. De verbetering van de ROS in het vierde kwartaal naar 9,7% steunt de ambitie voor verdere groei, waarbij vermeld dient te worden dat trendmatig in het vierde kwartaal bij TKH altijd de hoogste ROS wordt behaald.

Het hoge innovatieaandeel in de omzet over 2012 van 21,2% (2011 22,8%) bewijst opnieuw het succes van de TKH-groep.

Ontwikkelingen per solutions-segment

Telecom Solutions

Profiel
Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 3,3% naar € 167,1 miljoen. Deze autonome stijging van de omzet werd gerealiseerd in de segmenten fibre network systems en indoor telecom systems. Het segment copper network systems liet een omzetdaling zien.

De EBITA steeg met 13,5% naar € 14,7 miljoen. Deze stijging werd gerealiseerd door volumegroei en een daaraan gerelateerde verbetering van de marge door een hogere productiviteit en kostenefficiency. De ROS nam hierdoor toe van 8,0% in 2011 naar 8,8% in 2012.

Indoor telecom systems: home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen – Omzetaandeel 4,6%

De omzet steeg met 9,6%. Met name in het tweede halfjaar verbeterde de omzet door een aantrekkende markt en een hoger aandeel IPTV-projecten. Ondanks druk op consumentenbestedingen nam de vraag naar multimediasystemen en opwaardering van netwerken binnenshuis toe, mede door de toegenomen penetratie van glasvezelnetwerken.

Fibre network systems: glasvezel, glasvezelkabel, connectivity-systemen en ‑componenten, actieve randapparatuur – Omzetaandeel 7,6%

De omzet steeg met 11,6%. Met name in Duitsland en Oost-Europa verbeterde de omzet door een hogere prioriteit voor de opwaardering van bestaande netwerken en verdere penetratie van glasvezelnetwerken. De marktvraag voor glasvezel in West-Europa steeg in volume (kilometer vezels) met 6%. De financiering van nieuwe netwerken vormden geen belemmering, wel werd binnen een aantal telecommunicatiebedrijven door de hoge investeringen in nieuwe 4G-netwerken een voorzichtiger beleid ingezet in de uitrol van glasvezelnetwerken.

De productiecapaciteitsuitbreiding in China verliep voorspoedig. Vanaf het tweede kwartaal kon gebruik gemaakt worden van de nieuwe productiemiddelen en vanaf het vierde kwartaal is de productiecapaciteit ten opzichte van vorig jaar verdubbeld naar ruim 4,5 miljoen kilometer glasvezel op jaarbasis. De nieuwe productietechnologie levert daarbij een aanzienlijke efficiency-verbetering op het gebied van materiaalverbruik en productiesnelheden. De marge binnen dit segment verbeterde zich hierdoor ondanks toegenomen prijsdruk. De positie in Frankrijk werd versterkt en voorbereidingen werden getroffen om van de groei in deze markt mee te kunnen profiteren door het opzetten van een lokale entiteit.

Copper network systems: koperkabel, connectivity-systemen en -componenten, actieve randapparatuur – Omzetaandeel 3,0%

De omzet in dit segment daalde met 19,2%. Na een kortstondige opleving in 2011 voor achterstallig onderhoud van de netwerken, daalde de marktvraag in 2012 fors. De verdere verschuiving van de prioriteit naar glasvezelnetwerken en de investeringen door telecom-operators in 4G-netwerken leiden tot een versnelling van de afbouw van investeringen in dit segment. Het rendement daalde door de afname van de omzet maar was door een goede kostenbeheersing wel positief.

Building Solutions

Profiel
Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden voor de zorg- en security-sector. De kennis concentreert zich op visiontechnologie en connectivity-systemen in samenhang met efficiency-oplossingen voor het verkorten van de doorlooptijd van het realiseren van installaties binnen gebouwen. Daarnaast wordt gefocust op intelligente video-, intercom- en toegangscontrolesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder ouderenzorg, parkeren en beveiliging van gebouwen en terreinen.

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 14,3%. Acquisities hadden een bijdrage van 18,7% in de omzet. De autonome omzet daalde met 4,0%. Gedaalde grondstofprijzen hadden een negatief effect van 0,3%. Door een verdere verslechtering van met name de bouw- en constructiemarkt binnen Europa en door de voorraadafbouw, daalde de autonome omzet in het vierde kwartaal met 9,0%. In de loop van 2012 werd geanticipeerd op een verdere verslechtering van de bouw- en constructiemarkten en werden maatregelen genomen om kosten te reduceren en een efficiency-programma door te voeren.

De EBITA voor eenmalige baten en lasten steeg naar € 22,9 miljoen. De visiontechnologie-activiteiten van Augusta Technologie, hadden een belangrijke bijdrage van € 8,8 miljoen. Door de genomen efficiencymaatregelen en het meer in lijn brengen van de capaciteit met de marktvraag verbeterde het rendement op de omzet aanzienlijk en werd in het vierde kwartaal, ondanks verder verslechterde marktomstandigheden, een ROS gerealiseerd van 7,9% exclusief de bijdrage van Augusta Technologie (Q4 2011: 5,6%). Met name de resultaten in de segmenten connectivity en security verbeterden, waarbij de marktomstandigheden in het vierde kwartaal voor het connectivity segment zeer uitdagend waren. Voor het hele jaar daalde de ROS gering van 5,4% naar 5,3%.

Building technologies: energiezuinige licht- en lichtschakelsystemen, energiebeheersystemen, zorgsystemen, gestructureerde bekabelingsystemen – Omzetaandeel 8,4%

De omzet steeg met 11,1%. Deze stijging was voor 3,6% het gevolg van acquisities. Het aandeel van de zorgsystemen voor zowel intramurale als extramurale zorg groeide belangrijk. De markt voor zorg-op-afstand lijkt steeds meer open te staan voor nieuwe technologieën die leiden tot een betere en efficiëntere zorg. De TKH-technologie sluit daar goed op aan. De toegenomen vraag naar zorgsystemen compenseerde de gedaalde vraag in de bouw- en constructiesector. Ook de efficiency-oplossingen op het gebied van energiezuinige lichtsystemen en intelligente parkeersystemen presteerden beter dan de markt.

Vision & security systems: Vision technologie, systemen voor CCTV, video/audio-analyse en -detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamerintegratie – Omzetaandeel 16,0%

De omzet steeg met 47,0%. De stijging werd gerealiseerd door de acquisities van Aasset Security en Augusta Technologie. De autonome omzet daalde met 10%. De marktomstandigheden in de bouw- en constructiesector evenals de vermindering van overheidsinvesteringen in de infrasector hadden een sterk negatief effect op de groei. Door de expansie buiten Nederland en de toenemende behoefte aan de efficiënte technologische oplossingen die TKH te bieden heeft werd de impact van de verslechterde marktomstandigheden enigszins gedempt. De leidende positie van TKH op vision-technologiegebied, speelt hierbij een belangrijke rol. De toenemende behoefte om het menselijk oog uit te wisselen voor camera’s op het gebied van bewaking evenals controle van processen en producten, leidt tot een hogere prioriteit voor investeringen in dit segment. De positionering in de markt voor tunneltechnologie ontwikkelde zich voorspoedig.

Connectivity systems: speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, solar- en windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten – Omzetaandeel 15,3%

De omzet daalde met 5,9% als gevolg van lagere grondstofprijzen (0,7%) en afbouw van de eigen voorraadposities bij onze productiebedrijven. Exclusief deze effecten was de omzet ongeveer gelijk aan het voorgaande jaar. De marktomstandigheden waren uitdagend door het gedaalde marktvolume in de bouw- en constructiesector evenals de infra- en solarmarkt. In het tweede halfjaar verslechterden de marktomstandigheden verder. Door de in de loop van 2012 genomen maatregelen voor efficiencyverbeteringen, versterking van de commerciële organisatie en verdere internationalisering werd ondanks een sterke daling van de vraag een ongeveer gelijke gefactureerde omzet gerealiseerd en verbeterde het resultaat zich in het vierde kwartaal. Er werd opnieuw fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van het portfolio, de dienstverlening en de organisatie om in de niches waarin TKH opereert de marktpositie te versterken.

Industrial Solutions

Profiel
Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play”-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions daalde naar € 497,6 miljoen. Gemiddeld lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 0,3%. Het geacquireerde Augusta Technologie had een aandeel van 4,8% in de omzet. De autonome omzetdaling bedroeg 8,3% De omzetdaling werd gerealiseerd door een terughoudendheid voor investeringen sedert medio 2011 in de markt voor kapitaalgoederen.

De EBITA daalde naar € 60 miljoen. De EBITA daalde procentueel sterker dan de omzet door het relatief hoge kostenniveau in verband met het aanhouden van productiecapaciteit voor verwachte middellangetermijngroei. Vanaf het derde kwartaal steeg de orderintake ten opzichte van voorgaande kwartalen. De ROS daalde van 13,5% in 2011 naar 12,1%, maar bleef op een goed niveau.

Connectivity systems: speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, de robot-, de automotive en machinebouwindustrie - Omzetaandeel 21,7%

De omzet daalde met 3,4%. Lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect op de omzet van 0,6%. De terughoudendheid voor investeringen binnen de industriële sector hadden een negatief effect op de omzet binnen de machinebouw- en de automotive sector. Door in te zetten op innovaties voor de medische sector en de robotsector in de vorm van complete kabelsystemen en door verdere internationalisering kon een deel van de omzetdaling in de andere sectoren opgevangen worden. In het vierde kwartaal werd een autonome groei gerealiseerd.

Manufacturing systems: geavanceerde bandenbouwproductie-systemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, care-systemen, machinebesturingssystemen, testapparatuur – Omzetaandeel 23,4%

De omzet daalde met 4,2%. Autonoom was de daling 13,3%, voornamelijk het gevolg van een lager investeringsniveau in de bandenbouwindustrie als gevolg van de ontwikkelingen in de automotive sector sedert medio 2011. De hieraan verbonden lagere orderintake vertaalde zich in een lagere omzet voor het segment bandenbouwsystemen in 2012. Positief was dat vanaf het derde kwartaal een hogere orderintake gerealiseerd kon worden. Hiermee werd bevestigd dat de middellange termijninvesteringsplannen in de bandenbouwindustrie die eerder werden aangekondigd nu vorm beginnen te krijgen. Het streven naar efficiency- en kwaliteitsverbeteringen zijn daarbij een goede motivator om te investeren in de technologie van TKH, ondanks minder positieve ontwikkelingen in de automotive sector. De R&D-capaciteit werd uitgebreid om de voorsprong op technologisch gebied verder te vergroten en uitbreiding van marktaandeel na te streven.

De overige segmenten binnen manufacturing systemen lieten een positieve ontwikkeling zien in de orderintake evenals in een stijging van de omzet.

Dividendvoorstel

Aan de op 7 mei 2013 te houden Algemene Vergadering zal worden voorgesteld een dividend van € 0,65 uit te keren per (certificaat van) aandeel (2011: € 0,75). Dit betekent een pay out-ratio van 50,8% van de netto-winst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten en 84,4% van de nettowinst. Voorgesteld wordt om het dividend naar keuze in contanten of in aandelen ten laste van de reserves uit te keren. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden één dag na afloop van de keuzeperiode op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 27 mei 2013 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 30 mei 2013.

Voordracht benoemingen Raad van Commissarissen

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 mei 2013 treden de heren H.J. Hazewinkel RA en drs. P.P.F.C. Houben af als leden van de Raad van Commissarissen op grond van het geldende rooster van aftreden. De heren Hazewinkel en Houben komen voor herbenoeming in aanmerking. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 mei 2013 zullen de heren Hazewinkel en Houben worden voorgedragen voor herbenoeming.

Voorstel tot wijziging structuurregime

TKH Group NV past thans vrijwillig het volledige structuurregime toe. In de Algemene Vergadering van 2009 is door TKH de toezegging gedaan dat op het moment dat twee jaar aaneengesloten het percentage medewerkers in Nederland op of onder de 45% zou komen, het onderwerp opnieuw zou worden geagendeerd. Het percentage van de medewerkers van de TKH-groep in Nederland was in 2011 en 2012 minder dan 45%. Aan de Algemene Vergadering 2013 wordt in dit verband voorgesteld te besluiten tot invoering van het beperkte structuurregime. Ter implementatie van het beperkte structuurregime wordt tevens aan de Algemene Vergadering 2013 voorgesteld te besluiten tot wijziging van de statuten.

Vooruitzichten

De marktomstandigheden laten een wisselend beeld zien voor de segmenten waarin TKH opereert. Onduidelijk is welke impact de economische omstandigheden zullen hebben in 2013.

Binnen Telecom Solutions is de verwachting dat de investeringen in glasvezelnetwerken verder zullen toenemen. De plannen binnen Europa voor de uitrol van FFTH-aansluitingen zijn verder uitgewerkt en wij zijn goed gepositioneerd in de Europese markt om te kunnen groeien in lijn met de marktgroei. De omzet binnen kopernetwerken zal verder dalen in lijn met de verschuiving in investeringen naar glasvezelnetwerken.

Binnen Building Solutions is de verwachting dat het investeringsniveau in de bouw- en constructiesector verder zal dalen en de marktomstandigheden uitdagend zullen blijven. Dit zal gevolgen hebben voor de marges in dit segment die, gekoppeld aan lagere volumes, een drukkend effect op de winst met zich mee zullen brengen. Daar staat tegenover dat in een aantal marktniches groei gerealiseerd kan worden. Door de consolidatie van Augusta Technologie over geheel 2013 is per saldo de verwachting dat er een groei van de winst in Building Solutions kan worden gerealiseerd.

Binnen Industrial Solutions is de orderintake in de tweede helft van 2012 toegenomen. Dit zal naar verwachting vanaf het tweede kwartaal 2013 tot een verbetering leiden. Onzeker is echter in hoeverre de groei van de orderintake zich doorzet in de komende kwartalen gezien de moeizame ontwikkeling binnen de automotive sector. Een verdere groei van marktaandeel op basis van onze sterke technologische positie biedt hier perspectief voor groei op de middellange termijn. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat het resultaat in dit segment in lijn zal zijn met 2012.

Gezien de nog onzekere economische omstandigheden in een aantal segmenten is het te vroeg om voor geheel TKH een winstverwachting voor 2013 uit te spreken. Zoals gebruikelijk zal ernaar gestreefd worden bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus 2013, een verwachting uit te spreken voor de winst voor geheel 2013.

Voor het volledige persbericht verwijzen wij naar bijgaand PDF-bestand

Laatste nieuws

Subsea_Wind Park_Cable-02.jpg
TKF secures Baltic Eagle cable contract with Van Oord
Lees meer
Vlag
Halfjaarcijfers 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
Financial news
Webcast halfjaarcijfers 2021 - 17 augustus 2021
Lees meer