Halfjaarcijfers 2019

Hogere omzet maar lager resultaat in eerste halfjaar 2019

Financiële highlights

  • Omzet stijgt met 3,5% naar € 753,2 miljoen – autonoom +0,1%.
  • Omzet werd gedrukt door laag investeringsniveau bij producenten van consumentenelektronica en lager aantal grote projecten.
  • EBITA daalt met 8,8% naar € 77,6 miljoen door hogere kosten ter voorbereiding op verwachte groei in tweede halfjaar.
  • Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders neemt af met 16,6% naar € 45,9 miljoen.

Strategische highlights

  • Introductie ‘Simplify & Accelerate’-programma gericht op verdere waardecreatie.
  • Acquisities van innovatieve technologiebedrijven ParkEyes en Commend AG (beide april).
  • Overeenkomst bereikt voor desinvestering meerderheid van industriële connectivity-activiteiten, verantwoord als ‘niet-voortgezette activiteiten’.
  • Voorspoedige integratie van vision- en security-bedrijven.

Vooruitzichten

  • Orderboek per 30 juni 2019 stijgt autonoom met 13,0% ten opzichte van 31 december 2018 en biedt goed perspectief voor sterke groei van omzet en winst in tweede halfjaar.
  • Verwachting geheel 2019: Nettowinst voortgezette activiteiten voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders tussen € 106 en € 112 miljoen (2018: € 110,3 miljoen).

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: ““In de afgelopen periode zijn belangrijke eerste stappen gezet in de executie van het ‘Simplify & Accelerate’-programma. De beoogde desinvestering van het merendeel van de industriële connectivity-activiteiten en de acquisitie van ondernemingen met innovatieve vision-technologie zal de technologische focus van TKH op hardware, in combinatie met software en artificial intelligence, verder verdiepen. Daarnaast wordt voortgang geboekt in de integratie van activiteiten zodat nog beter kan worden geprofiteerd van schaalvoordelen. In het eerste halfjaar werd ten aanzien van het kostenniveau geanticipeerd op de verwachte groei in het tweede halfjaar. Verder lag het kostenniveau hoger door integratiekosten die in het kader van het ‘Simplify & Accelerate’-programma werden doorgevoerd. Dit had een drukkend effect op het resultaat. Op basis van het hogere orderboek en een aantal projecten in de pijplijn verwachten we dat zowel omzet als resultaat ten opzichte van het eerste halfjaar hoger zal zijn.”


Financiële gang van zaken eerste halfjaar

De omzet steeg in het eerste halfjaar met 3,5% naar € 753,2 miljoen (H1 2018: € 728,0 miljoen). Autonoom steeg de omzet met 0,1%. Door lagere grondstofprijzen daalde de omzet met 0,3%, terwijl gemiddeld hogere buitenlandse valuta ten opzichte van de euro een positief omrekeningseffect van 0,5% op de omzet had. De acquisities brachten een omzettoename van 3,2% met zich mee. Binnen Telecom Solutions en Industrial Solutions werd een autonome omzetstijging gerealiseerd. In Building Solutions was sprake van een lichte daling.

De brutomarge steeg licht naar 47,4% (H1 2018: 47,2%).

De bedrijfskosten namen met 8,1% toe ten opzichte van het eerste halfjaar 2018. De bedrijfskosten van de acquisities resulteerden in een kostenstijging van 4,8%, terwijl valutakoersen een effect hadden van +0,7%. In procenten van de omzet stegen de bedrijfskosten van 35,5% in het eerste halfjaar 2018 naar 37,1% in het eerste halfjaar 2019. Deze toename is met name het gevolg van een hoger bedrijfskostenniveau bij de productielocaties, door de uitbreiding van productiecapaciteit gedurende 2018 en ter voorbereiding op verwachte groei in het tweede halfjaar. De afschrijvingen bedroegen € 22,3 miljoen en lagen € 9,7 miljoen boven het niveau van het eerste halfjaar 2018. Dit is grotendeels toe te rekenen aan de afschrijvingslast die voortkomt uit de activering van gebruiksrechten als gevolg van de implementatie van IFRS 16 Leases per 1 januari 2019.

Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie van immateriële activa en eenmalige baten en lasten (EBITA) daalde met 8,8% van € 85,1 miljoen in het eerste halfjaar 2018 naar € 77,6 miljoen in het eerste halfjaar 2019. Binnen Telecom Solutions steeg de EBITA met 1,6%. Building Solutions en Industrial Solutions daalden respectievelijk met 15,5% en 4,2%.

De ROS daalde in het eerste halfjaar 2019 naar 10,3% (H1 2018: 11,7%).

De amortisatielasten stegen met € 5,6 miljoen door acquisities en toegenomen investeringen in R&D in de laatste jaren.

Het financieel resultaat daalde met € 2,1 miljoen. De rentelasten stegen € 1,2 miljoen, voornamelijk door de toepassing van IFRS 16. Daar stonden minder nadelige valuta-effecten van € 0,5 miljoen tegenover. Het resultaat uit overige deelnemingen daalde met € 1,4 miljoen door lagere volumes en prijzen van preforms bij de deelneming in de preform-producent Shin-Etsu in China.

De belastingdruk was met 23,0% gelijk aan het eerste halfjaar 2018.

De nettowinst van voortgezette activiteiten voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders daalde met 16,6% naar € 45,9 miljoen (H1 2018: € 55,0 miljoen). De nettowinst nam met 22,0% af naar € 42,8 miljoen (H1 2018: € 54,9 miljoen).De netto-bankschulden, berekend overeenkomstig de bankconvenant, namen ten opzichte van ultimo 2018 toe met € 79,7 miljoen naar € 406,3 miljoen. De toename hangt samen met de uitbetaling van dividend, acquisities van ParkEyes en Commend AG, investeringen en een hoger werkkapitaal. Het werkkapitaal als percentage van de omzet steeg naar 16,5% (medio 2018: 16,4%). De Net debt/EBITDA-ratio kwam uit op 1,9 waarmee TKH ruim binnen de met de banken overeengekomen financiële ratio opereert. De solvabiliteit bedroeg 36,9% (H1 2018: 43,1%).

Het aantal personeelsleden in vaste dienst (FTE), exclusief niet-voortgezette industriële connectivity-activiteiten per 30 juni 2019 bedroeg 5.950 (medio 2018: 5.518 FTE). Daarnaast waren er 415 inleenkrachten per 30 juni 2019 werkzaam (medio 2018: 527).


Ontwikkelingen per solutions-segment

Telecom Solutions

Binnen Telecom Solutions zijn de kerntechnologieën connectivity, vision & security en mission critical communication vertegenwoordigd. TKH ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. Ongeveer 40% van het portfolio bestaat uit glasvezel- en koperkabel ten behoeve van verbindingen van knooppunt naar knooppunt. De overige 60%, bestaande uit componenten en systemen op het gebied van connectivity en randapparatuur, wordt hoofdzakelijk ingezet in de knooppunten van het netwerk.

De omzet binnen het segment Telecom Solutions steeg met 3,2% naar € 102,8 miljoen. Valutakoersen hadden een negatief effect van 0,1%. Per saldo steeg de omzet autonoom met 3,3%.

De EBITA steeg met 1,6% naar € 16,0 miljoen. De ROS daalde licht naar 15,6% in het eerste halfjaar 2019 (H1 2018: 15,8%).

Fibre network systems - glasvezel, glasvezelkabel, connectivity systemen en componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 8,8%

De omzet steeg autonoom met 4,0%. De groeivertraging in China werd meer dan gecompenseerd door groei van de omzet in glasvezelnetwerksystemen binnen Europa. Door een hoger aandeel van het connectivity-portfolio in de productmix, kon de brutomarge worden verbeterd ondanks de prijsdruk in de Chinese markt. De uitbreiding van de glasvezelproductiecapaciteit loopt volgens planning. De extra capaciteit zal in de tweede helft van 2019 beschikbaar zijn.

Indoor telecom & copper networks - home networking-systemen, breedband connectivity, IPTV-softwareoplossingen, koperkabel, connectivity-systemen en -componenten, actieve randapparatuur – omzetaandeel 4,8%

De omzet steeg autonoom met 2,0% en werd voornamelijk gerealiseerd in het breedband connectivity-portfolio voor de Benelux en Duitsland.

Building Solutions

Binnen Building Solutions worden de kerntechnologieën vision & security, mission critical communication en connectivity met elkaar verbonden tot totaaloplossingen voor security- en communicatie-toepassingen binnen en rondom gebouwen, in medische toepassingen evenals voor inspectie, kwaliteits-, product- en procescontrole. Daarnaast wordt gefocust op efficiency-oplossingen voor het verkorten van doorlooptijden van het realiseren van installaties binnen gebouwen evenals op intelligente video-, mission critical communicatie-, evacuatie-, toegangs(controle)- en registratiesystemen voor een aantal specifieke sectoren, waaronder de zorg, parkeren, scheepsbouw en offshore, tunnels en vliegvelden.

De omzet binnen het segment Building Solutions steeg met 5,3% naar € 364,8 miljoen. Lagere grondstofprijzen hadden een negatief effect van 0,4% op de omzet. Valutakoersen hadden een positief effect van 0,8%. Acquisities droegen met 6,8% bij aan de omzet, waarbij de bijdrage van ParkEyes en Commend AG in het eerste halfjaar nog zeer beperkt was. Per saldo daalde de omzet autonoom met 1,9% in het eerste halfjaar. Dit werd met name veroorzaakt in Machine Vision door lagere investeringen door producenten van consumentenelektronica, alsmede een geringer aantal grote projecten in enkele andere segmenten.

De EBITA daalde met 15,5% naar € 29,1 miljoen met name door een hoog kostenniveau ter voorbereiding op een verwachte sterke toename van het activiteitenniveau in het tweede halfjaar. Dit resulteerde in een daling van de ROS naar 8,0% in het eerste halfjaar (H1 2018: 9,9%).

Vision & security systems - visiontechnologie aan de hand van 2D- en 3D-camerasensortechnologie en 3D-lasertechnologie, systemen voor CCTV, video/audio analyse en detectie, intercom, toegangscontrole en -registratie, centrale controlekamer integratie, zorgsystemen – omzetaandeel 25,9%

Omzet steeg met 5,3%. Autonome daalde de omzet met 9,1%. In Machine Vision was sprake van terughoudendheid in investeringen door producenten van consumentenelektronica. Deze terughoudendheid was ook merkbaar in andere sectoren middels verschuivingen in projecten. Door de eerder ingezette investeringen in innovaties en positionering in groeimarkten, zoals de markt voor zonnepanelen en batterijen, verbeterde de omzet in de loop van het eerste halfjaar. In het eerste halfjaar zijn maatregelen getroffen om de operationele kosten binnen de Machine Vision-activiteiten terug te brengen door kostenefficiencies te realiseren vanuit de integratie van de 2D-visionactiviteiten na de gerealiseerde overnames in de afgelopen periode. Hieraan waren extra kosten verbonden.

Binnen Parking daalde de omzet uit grotere projecten. Een belangrijke stap werd gezet met de acquisitie van ParkEyes. De technologie van ParkEyes is complementair aan de TKH-technologie. TKH heeft hiermee nu ook de beschikking over een breed portfolio voor kleinere tot middelgrote parkeergarages.

Er werd goede voortgang geboekt met de integratie van de aan security-gerelateerde bedrijven. De activiteiten worden samengebracht in TKH Security, dat ook als merk in de markt wordt gezet.

Lakesight Technologies had een goede bijdrage aan de groei binnen Tunnel & Infra. De uitrol van onze op vision-gebaseerde verkeersmanagement-oplossingen naar de Amerikaanse markt kreeg tractie.

Connectivity systems - speciaalkabel (-systemen) voor scheepsbouw, spoorwegen, infrastructuur, windenergie evenals installatie- en energiekabel voor nichemarkten, gestructureerde bekabelingsystemen en connectivity-systemen voor contactloze energie- en datadistributie – omzetaandeel 22,6%

De autonome omzet steeg met 6,3%. De toegenomen investeringsbehoefte voor energienetwerken door netwerkbedrijven had een positief effect op de vraag naar energiekabelsystemen. Ook de omzet in datakabelsystemen groeide.

In Marine & Offshore was sprake van een omzetdaling door een lagere omzet van subsea-kabelsystemen doordat pas vanaf het vierde kwartaal 2018 vol ingezet kon worden op het acquireren van nieuwe opdrachten. Er werd wel omzetgroei gerealiseerd in kabelsystemen voor de marine-industrie.

Binnen de verticale groeimarkt Tunnel & Infra werd een fraaie groei gerealiseerd door vergroting van het marktaandeel in airfield ground lighting (AGL). De belangstelling voor onze innovatieve CEDD-technologie voor AGL, waarin diverse TKH-technologieën en -competenties worden geïntegreerd, neemt verder toe en heeft het goede perspectief voor groei verder bevestigd in de vorm van een sterk toegenomen offerteportefeuille.

Industrial Solutions

Industrial Solutions ontwikkelt, produceert en levert geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden evenals hoogwaardige speciaalkabelsystemen. De kennis op het gebied van automatisering van productieprocessen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van productiesystemen geeft TKH onderscheidend vermogen om in te spelen op de wens van een aantal gespecialiseerde industriële sectoren zoals de bandenbouw-, robot-, medische en machinebouwindustrie, om de bouw van productiesystemen of modules in toenemende mate uit te besteden.

De omzet binnen het segment Industrial Solutions steeg met 1,3% naar € 285,6 miljoen. Door gemiddeld lagere grondstofprijzen daalde de omzet met 0,1%. Autonoom steeg de omzet met 1,4%.

De EBITA daalde met 4,2% naar € 42,0 miljoen door een lagere productiebezetting binnen connectivity en door hogere kosten voor een aantal innovatieprojecten. De ROS daalde als gevolg hiervan van 15,5% in het eerste halfjaar 2018 naar 14,7% in het eerste halfjaar 2019.

Manufacturing systems - geavanceerde bandenbouwproductiesystemen voor de auto- en truckbandenbouwindustrie, canwashers, testapparatuur, producthandlingsystemen voor de medische industrie en machinebesturingssystemen, speciaalkabelsystemen en modules voor de medische, robot-, de automotive en machinebouwindustrie – omzetaandeel 37,9%

Het besluit werd genomen om het merendeel van de industriële connectivity-activiteiten te desinvesteren omdat deze onvoldoende aansloten op de vooruitstrevende technologiestrategie en geïntroduceerde verdere focus op de verticale groeimarkten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een overeenkomst op 16 juli 2019 met Torqx Capital Partners. De resterende connectivity-activiteiten zijn beperkt in omvang en daarom geïntegreerd in het subsegment manufacturing systems. De vraag naar speciaalkabel en -kabelsystemen zwakte af in de automotive en robotindustrie. Dit werd ten dele gecompenseerd door groei binnen de medische industrie (Care).

De omzet in Tire Building steeg, terwijl ook het orderboek verder toenam. Het aandeel van de top 5-bandenbouwers in de orderintake lag op een hoog niveau, evenals het aandeel van MILEXX (truckbandenbouwsystemen) waarvoor veel interesse bestaat in de markt. De ontwikkeling van UNIXX (nieuw tire-building platform) vordert goed, maar de afronding van de oplevering leidde wel tot extra kosten in het eerste halfjaar die ook nog deels in het derde kwartaal doorlopen.

Vooruitzichten

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, verwacht TKH de volgende ontwikkelingen per business-segment voor het tweede halfjaar 2019.

Telecom Solutions
Binnen Telecom Solutions wordt verwacht dat de vraag naar glasvezelnetwerken in Europa onverminderd hoog zal blijven. Door de sterke marktposities in Europa zal TKH hiervan kunnen profiteren. Daarbij komen de ingezette capaciteitsuitbreidingen in de tweede helft van 2019 beschikbaar. Verwacht wordt dat de omzet en het resultaat licht zullen verbeteren ten opzichte van het eerste halfjaar.

Building Solutions
Binnen Building Solutions zal de omzet zich in het tweede halfjaar positief ontwikkelen. Zowel binnen connectivity als vision & security is de orderportefeuille en orderintake op een goed niveau en zijn de vooruitzichten voor potentiële orders over het algemeen positief. Per saldo wordt verwacht dat de omzet en met name het resultaat in het tweede halfjaar beduidend hoger zal zijn dan in het eerste halfjaar.

Industrial Solutions
Binnen Industrial Solutions zal de omzet en het resultaat naar verwachting licht afnemen, ondanks het gestegen orderboek. In enkele projecten binnen de bandenbouwindustrie buiten de top 5-bandenbouwers zijn geografische herallocaties van investeringen aan de orde die leiden tot wat verschuivingen in projecten naar 2020. Daarmee wordt tegelijkertijd verwacht dat dit een goede uitgangsbasis voor 2020 zal geven.

Per saldo verwacht TKH, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, over geheel 2019 een nettowinst van voortgezette activiteiten, voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders, tussen € 106 miljoen en € 112 miljoen (2018: € 110,3 miljoen), waarmee voor het tweede halfjaar een sterke stijging van het resultaat wordt verwacht.

Voor het volledige persbericht verwijzen wij naar bijgaand PDF-bestand

Persbericht halfjaarcijfers 2019

Laatste nieuws

Video.TKH achtergrond.png
TKH launches new Corporate Video
Lees meer
News_image.jpg
TKH Group launches new program ‘Accelerate 2025’ to reach over € 2 billion turnover by 2025 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer
News_image.jpg
Market update Q3 2021 (alleen in Engels beschikbaar)
Lees meer