U bent hier: Home / MVO / Stakeholdersdialoog en matrix

Stakeholdersdialoog en matrix

Vanuit de ketenbenadering zijn we regelmatig in gesprek met voor ons relevante stakeholders zoals leveranciers en klanten. Daarnaast onderscheiden we nog andere voor TKH strategische stakeholders waarmee wij frequent overleg voeren, zoals medewerkers, aandeelhouders, banken en analisten.

Stakeholdersdialoog

TKH voert frequent overleg met stakeholders, die uiteenlopende belangen hebben in onze onderneming. Ons uitgangspunt is altijd dat wij waarde willen creëren voor onze stakeholders en aan de hand van hun input onze organisatie constant willen verbeteren. De gesprekken worden veelal samen met medewerkers uit de groep gevoerd, al naar gelang het thema. Wij werken samen met directieleden van de werkmaatschappijen, commercie en HR. De Raad van Bestuur is frequent betrokken bij stakeholdergesprekken en –bijeenkomsten.

Gedurende het verslagjaar zijn er stakeholderdialogen gehouden waarin de strategie en ons beleid wordt besproken. Deze gesprekken zijn in verschillende thema’s te onderscheiden:
• Business-development.
• Goed werkgeverschap.
• Investor Relations.
• Keteninitiatieven.
• Toetsing van ons duurzaamheidsbeleid.

Nadere informatie over de stakeholdersdialogen kunt u vinden in het TKH-aarverslag 2017.

Materialiteitsmatrix

De materialiteitsmatrix is opgesteld naar aanleiding van onder meer de uitkomsten van de stakeholdersdialogen en is opgebouwd uit onderwerpen die materieel zijn voor de TKH-activiteiten en voor onze stakeholders. Daarnaast zijn de strategische doelen meegewogen bij het opstellen van de matrix evenals lopende MVO-projecten, algemene governance-uitgangspunten en de resultaten van klanten medewerkerstevredenheidsonderzoeken.

Nadere informatie over de materialiteitsmatrix is opgenomen in het TKH-jaarverslag 2017.