Kerngegevens 2018

Exploitatie (In miljoen €) 2018 2017 ¹
Omzet 1.631 1.485
EBITA ² 185 149
Nettoresultaat 109 88
Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders ³ 121 96
Kasstroom uit operationele activiteiten 127 160
Netto-investeringen ⁴ 42 41
Afschrijvingen op materiële vaste activa 28 24

Balans (In miljoen €) 2018 2017 ¹
Eigen vermogen ⁵ 648 603
Vreemd vermogen 879 679
Vaste activa 821 649
Vlottende activa 706 633

Verhoudingsgetallen (In %) 2018 2017 ¹
Eigen vermogen/balanstotaal 42,4 47,0
Eigen vermogen/vaste activa 78,9 92,8
EBITA/totaal van de bedrijfsopbrengsten (ROS) 11,3 10,1
EBITA/gemiddeld geïnvesteerd vermogen (ROCE) 21,3 19,7
Nettoschuld/EBITDA-ratio 1,5 0,9
Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten/totaal van de bedrijfsopbrengsten 7,4 6,5
Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten/Eigen vermogen ³ ⁵ 18,7 16,1

Medewerkers (In FTE) 2018 2017 ¹
Aantal ultimo 6.533 5.900

Per gewoon aandeel van € 0,25 2018 2017 ¹
Eigen vermogen ⁶ 15,42 14,34
Nettoresultaat ⁷ 2,58 2,05
Nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten toerekenbaar aan aandeelhouders ³ ⁷ 2,88 2,27
Kasstroom uit operationele activiteiten 3,17 3,80
Dividend 1,40 1,20
Hoogste koers 60,15 58,68
Laagste koers 38,36 36,45
Koers ultimo 40,70 52,93
Aantal uitstaande gewone aandelen ultimo ( x 1.000 ) 42.003 42.045

1) De cijfers over 2017 zijn aangepast als gevolg van de retrospectieve toepassing van IFRS 15 ‘Revenue from contracts with customers’.
2) EBITA voor eenmalige lasten.
3) Amortisatie van aan acquisitie gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).
4) In vaste bedrijfsmiddelen (materiële vaste activa).
5) Inclusief minderheidsbelang derden.
6) Op basis van op 31 december bij derden uitstaande gewone aandelen.
7) Op basis van gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

Highlights 2018