De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de wijze waarop het bestuur de strategie voor lange termijn waardecreatie uitvoert en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Hierbij richt de Raad van Commissarissen zich tevens op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de vennootschap en de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving.

De Raad van Commissarissen betrekt de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen hierbij en houdt toezicht op het bestuur op de verhouding met aandeelhouders. De Raad van Commissarissen bespreekt regelmatig de strategie, de uitvoering van de strategie en de daarmee samenhangende voornaamste risico’s en staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van alle stakeholders af.

De taakverdeling binnen de Raad van Commissarissen, alsmede de werkwijze van de Raad zijn neergelegd in een reglement. Het reglement omvat tevens regels ten aanzien van de omgang met (potentieel) tegenstrijdige belangen bij commissarissen in relatie tot de vennootschap. De vennootschap kent tevens een reglement voor het bezit van en transacties in effecten door bestuurders en commissarissen anders dan die uitgegeven door de ‘eigen’ vennootschap. Ook voor de drie commissies, de Audit Commissie, de Remuneratie Commissie en de Selectie- en Benoemingscommissie, zijn aparte reglementen opgesteld aangaande de rol en verantwoordelijkheid van de desbetreffende commissie, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent. De reglementen evenals de profielschets reflecteren de principes en best practice-bepalingen voor zover deze relevant zijn voor en toegepast worden door de vennootschap. De Raad van Commissarissen ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

A.J.P. (Antoon) De Proft MSc (1960), voorzitter

De heer A. De Proft MSc. is in 2014 voor het eerst benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen TKH Group en is in 2017 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. Zijn termijn loopt tot 2022. De heer De Proft is CEO & President bij Septentrio Satellite Navigation. Hij is voorzitter Raad van Bestuur IMEC, voorzitter Raad van Bestuur Quest For Growth en zaakvoerder bij ADP Vision. De heer De Proft heeft de Belgische nationaliteit en heeft 2.000 aandelen in TKH.

ir. J.M. (Mel) Kroon MBA (1957), vice-voorzitter

De heer Kroon is voor het eerst benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van TKH Group NV in 2017. Zijn termijn loopt tot 2025. De heer Kroon is voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van TenneT Holding B.V. De heer Kroon is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Attero BV en is non-executive Board member Urenco Ltd & UCN B.V., voorzitter Raad van Commissarissen Energyworx B.V., Lid Raad van Toezicht LVNL en Lid Raad van Commissarissen KVSA B.V. en heeft enkele adviesfuncties. De heer Kroon heeft de Nederlandse nationaliteit en houdt geen aandelen in TKH.

drs. C.W. (Carin) Gorter RA (1963), lid

Mevrouw drs. C.W. Gorter is in 2017 voor het eerst benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van TKH Group NV. Haar termijn loopt tot 2025. Mevrouw Gorter is eigenaar van 'Carin Gorter Advies & Toezicht' en was Senior Executive Vice President, Hoofd Group Compliance, Security & Legal bij ABN AMRO. Mevrouw Gorter is lid Raad van Commissarissen bij TVM Verzekeringen, Basic Fit en DAS Holding en is extern lid van de Audit Committee van het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Mevrouw Gorter heeft de Nederlandse nationaliteit en houdt geen aandelen in TKH.

ir. R.L. (Rokus) van Iperen (1953), lid

De heer ir. R.L. van Iperen is op 14 december 2011 voor het eerst benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen TKH Group. Zijn termijn loopt tot 2022. De heer Van Iperen is CEO van Canon Europe Ltd./Senior Managing Executive Officer Canon Inc. en was voorzitter van de Raad van Bestuur van Océ NV in Venlo. De heer Van Iperen is voorzitter Raad van Commissarissen Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. De heer Van Iperen heeft de Nederlandse nationaliteit en houdt geen aandelen in TKH.

drs. A.M.H. (Marieke) Schöningh MBA (1963), lid

Mevrouw Schöningh is in 2020 voor het eerst benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van TKH Group NV. Haar termijn loopt tot 2024. Mevrouw Schöningh is Chief Operating Officer en Member Management Committee van SHV Energy. Mevrouw Schöningh begon haar carrière bij McKinsey & Company en vervulde vanaf 1997 tot 2016 diverse eindverantwoordelijke managementfuncties bij DSM, als laatste de functie van Global Vice President, M&S bij DSM Sinochem Pharmaceuticals in Singapore. Mevrouw Schöningh is lid Raad van Commissarissen bij Zuyd Hogeschool. Mevrouw Schöningh heeft de Nederlandse nationaliteit en houdt geen aandelen in TKH.

In de Raad van Commissarissen hebben geen voormalige bestuurders van de vennootschap zitting. Commissies Raad van CommissarissenDe Raad van Commissarissen kent drie bijzondere commissies: de Selectie- en Benoemingscommissie, de Remuneratiecommissie en de Audit Commissie.

Audit Commissie

De Audit Commissie controleert en beoordeelt het financiële verslaggevingsproces van de vennootschap en het accountantsonderzoek.De Audit Commissie richt zich op het toezicht op de wijze waarop de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en het interne en externe audit proces is beoordeeld, de materiële overwegingen inzake de financiële verslaggeving evenals op de wijze waarop de materiële risico’s en onzekerheden zijn geanalyseerd. De commissie ziet toe op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van internal Audit en externe accountant, de rol en het functioneren van de Internal Audit-functie en het beleid van de vennootschap met betrekking tot tax planning.

Leden van de Audit Commissie zijn:

  • mevrouw C.W. Gorter RA (voorzitter);
  • de heer ir. J.M. Kroon MBA.

Selectie- en Benoemingscommissie

De Selectie- en Benoemingscommissie selecteert kandidaten voor vacatures in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.De commissie stelt onder andere de selectiecriteria en benoemingsprocedure op van commissarissen en bestuurders. Ze beoordeelt de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en doet een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie voert eenmaal per jaar individuele functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur. Verder houdt de Selectie- en Benoemingscommissie het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur op selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management van de Vennootschap.

Leden van de Selectie- en Benoemingscommissie zijn:

  • de heer A.J.P. De Proft MSc (voorzitter);
  • de heer ir. J.M. Kroon MBA.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen over het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en doet hiertoe voorstellen.De Remuneratiecommissie doet een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling door de Algemene Vergadering en het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Commissarissen.De Commissie adviseert de Raad van Commissarissen over de honorering en prestatieafhankelijke beloning van de leden van de Raad van Bestuur.

Leden van de Remuneratiecommissie zijn:

  • de heer ir. R.L. van Iperen (voorzitter);
  • mevrouw drs. C.W. Gorter RA;
  • mevrouw drs. A.M.H. Schöningh MBA.