TKH Group NV is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en past vrijwillig het beperkte structuurregime toe. Het beheer van de onderneming ligt bij de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de Corporate Governance-structuur bij TKH en de naleving van de Corporate Governance Code (‘Code’). De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hechten eraan de beginselen van integriteit, verantwoording en transparantie na te leven bij het besturen van de vennootschap en het te houden toezicht. De governance-structuur binnen TKH is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht, de statuten van de vennootschap, de Code en diverse interne reglementen.

Corporate Governance verklaring

Dit is een verklaring inzake Corporate Governance zoals bedoeld in artikel 2a van het Besluit inhoud bestuursverslag (‘Besluit). De vereiste informatie die in deze Corporate Governance-verklaring moet worden opgenomen zoals bedoeld in de artikelen 3, 3a en 3b van het Besluit, kan in de volgende hoofdstukken, onderdelen en pagina’s van dit bestuursverslag 2017 worden gevonden en dient als hier ingelast en herhaald te worden beschouwd.

  • De Corporate Governance Code is van toepassing op TKH en kan worden gevonden op www.commissie-corporategovernance.nl. Naleving principes en best practice-bepalingen Corporate Governance Code (artikel 3 Besluit) staat in het hoofdstuk ‘Corporate Governance’;
  • De belangrijkste kenmerken van het interne risicobeheersings- en controlesysteem in verband met het proces van financiële verslaggeving van de groep (artikel 3a sub a Besluit) staan in het hoofdstuk ‘Risicobeheersing’;
  • Informatie over het functioneren van de Algemene Vergadering en de voornaamste bevoegdheden en de rechten van de aandeelhouders en certificaathouders (artikel 3a sub b Besluit) staan in de hoofdstukken ‘Het Aandeel TKH’en ‘Corporate Governance’;
  • De samenstelling en het functioneren van de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en zijn Commissies (artikel 3a sub c Besluit) staan in dit hoofdstuk ‘Corporate Governance’, het ‘Verslag Raad van Commissarissen’ en in het ‘Verslag Raad van Bestuur’;
  • Het diversiteitsbeleid met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen inclusief de doelstellingen van het beleid, alsmede de wijze waarop het beleid is uitgevoerd en de resultaten daarvan in het afgelopen boekjaar (artikel 3a sub d Besluit) alsmede de maatregelen om de nagestreefde situatie te bereiken en op welke termijn, staan omschreven in de hoofdstukken ‘Corporate Governance’ en in het ‘Verslag Raad van Commissarissen’;
  • De informatie bedoeld in het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn (artikel 3b Besluit) staat in het hoofdstuk ‘Corporate Governance’, ‘Het Aandeel TKH’ en in de toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening.