De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. De Raad ontwikkelt een visie op lange termijn waardecreatie en formuleert daarbij een passende strategie, rekening houdend met een aanvaardbaar risicoprofiel. Ter implementatie van de strategie is het bestuur verantwoordelijk voor de realisatie van vooraf gestelde doelstellingen, de resultaatontwikkeling, voor de financiering van de vennootschap en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen, zoals milieu, sociale en personeelsaangelegenheden. De Raad van Bestuur betrekt de Raad van Commissarissen tijdig bij het formuleren en eventuele bijstellingen van de strategie ter realisatie van lange termijn waardecreatie en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Daarnaast is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en het beheersen van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten via een adequate inrichting van interne risicobeheersings- en controlesystemen. Daarbij worden de risico’s die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de vennootschap geïnventariseerd en geanalyseerd, wordt de risicobereidheid vastgesteld en wordt bepaald welke maatregelen tegenover de risico’s worden gezet. De Raad van Bestuur legt aan de Raad van Commissarissen verantwoording af over de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

De Raad van Bestuur kent een reglement waarin de taken zijn omschreven, de omgang met de Raad van Commissarissen, de aandeel- en certificaathouders, de algemene vergadering en het medezeggenschapsorgaan. Tevens bevat het regels ten aanzien van belangenverstrengeling, waaronder tegenstrijdig belang, in relatie tot de vennootschap. Om praktische redenen heeft de Raad van Bestuur een interne taakverdeling gemaakt, waarbij de verantwoordelijkheden van de individuele leden voor bepaalde functionele en bedrijfsgebieden is aangegeven.

De Raad van Bestuur van TKH Group NV bestaat uit de volgende leden:

Van links naar rechts: Alexander van der Lof (CEO), Harm Voortman, Elling de Lange (CFO).

J.M.A. van der Lof, voorzitter en Chief Executive Officer (1958)

De heer J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA is sinds 2001 voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer (CEO) van TKH Group. Hij trad in 1985 in dienst en bekleedde verschillende management- en directiefuncties bij B.V. Twentsche Kabelfabriek (TKF), het meest recent als commercieel directeur. Naast zijn loopbaan bij TKF was de heer Van der Lof bovendien een aantal jaren werkzaam als Secretaris van de Vennootschap bij N.V. Twentsche Kabel Holding en als coördinator van de Technische Handelsgroep. In 1998 trad hij als Chief Financial Officer toe tot de Raad van Bestuur van TKH.

E.D.H. de Lange MBA, lid en Chief Financial Officer (1965)

De heer E.D.H. (Elling) de Lange MBA is sinds 1998 in dienst bij TKH – eerst als directielid C&C Partners Telecom in Polen. Vanaf 2002 was de heer De Lange financieel directeur van de Chinese Kabelproductiebedrijven TFO en ZTC en vanaf 2003 algemeen directeur. Vanaf 2006 werd hij tevens voorzitter van de Kabelproductiegroep Nederland - China. Per 7 mei 2008 is de heer De Lange benoemd tot lid Raad van Bestuur en CFO van TKH Group. Vóór zijn komst naar TKH Group was de heer De Lange werkzaam in verschillende internationale managementfuncties bij Ballast Nedam.

H.J. Voortman Msc, lid (1966)

Harm Voortman trad in 2004 in dienst bij TKH-werkmaatschappij VMI Holland BV waar hij verschillende managementen

directiefuncties bekleedde waaronder die van Commercieel Directeur. In 2010 werd de heer Voortman benoemd tot CEO voor VMI Group en trad hij in 2015 tevens toe tot de Management Board van TKH. In 2018 is de heer Voortman benoemd tot lid Raad van Bestuur van TKH. Voor zijn loopbaan bij TKH was de heer Voortman werkzaam in verschillende R&D- en managementfuncties bij onder meer Shell en Stork.