TKH Group NV is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en past vrijwillig het beperkte structuurregime toe. Het beheer van de onderneming ligt bij de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de Corporate Governance-structuur bij TKH en de naleving van de Corporate Governance Code (‘Code’). De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hechten eraan de beginselen van integriteit, verantwoording en transparantie na te leven bij het besturen van de vennootschap en het te houden toezicht. De governance-structuur binnen TKH is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht, de statuten van de vennootschap, de Code en diverse interne reglementen.

Integriteit en ethiek staan hoog in het vaandel bij TKH
Ga naar de Gedragscode

RISICOMANAGEMENT

Risicomanagement, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, is een geïntegreerd onderdeel van de strategische agenda en heeft continu aandacht binnen de Raad van Bestuur, Management Board en de Raad van Commissarissen. Het doel is de belangrijkste risico’s waaraan TKH is of kan worden blootgesteld zo goed mogelijk te beheersen, betrouwbare realisatie van operationele, financiële en niet-financiële doelstellingen mogelijk te maken en de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen.

Een open, transparante cultuur met voldoende kritisch vermogen van de organisatie vormt daarbij een voorwaarde om op de juiste wijze met risico’s, verantwoordelijkheden en bevoegdheden om te gaan en deze tijdig te onderkennen. Het risicobeheersingsbeleid en de risico’s worden periodiek geëvalueerd en besproken binnen de Raad van Bestuur, Management Board, de Audit Commissie en de Raad van Commissarissen. TKH ziet een adequaat risicobeheersingsmodel als een belangrijk middel om lange termijn waardecreatie te kunnen realiseren.


Risicomanagementstructuur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. De Raad ontwikkelt een visie op lange termijn waardecreatie en formuleert daarbij een passende strategie, rekening houdend met een aanvaardbaar risicoprofiel.

Lees meer

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de wijze waarop het bestuur de strategie voor lange termijn waardecreatie uitvoert en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.

Lees meer